จับตาการพัฒนา AirMED ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการแพทย์ของบุคลากรการบิน
ReadyPlanet.com
dot dot
จับตาการพัฒนา AirMED ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการแพทย์ของบุคลากรการบิน

จับตาการพัฒนา AirMED ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการแพทย์ของบุคลากรการบิน

 
 

ความท้าทายของอุตสาหกรรมการบินของไทย คือการทำตามมาตรฐานระหว่างประเทศด้านการเดินอากาศ ที่มีหลากหลายสถาบันการบินระหว่างประเทศ กำหนดออกมาใช้ร่วมกันเพื่อความปลอดภัย ซึ่งหากจำกันได้ในราวปี 2559 อุตสาหกรรมการบินของไทยได้เริ่มหยุดชะงักจากการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ตัดสินใจให้ธงแดงกับประเทศไทย จากการตรวจรับรองให้กับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เนื่องจากตรวจพบข้อบกพร่องด้านข้อมูลของบุคลากรด้านการบิน ได้ระบุสาระสำคัญที่ต้องแก้ไข รวมทั้งด้านเวชศาสตร์การบิน อันเนื่องจากหน่วยผู้ปฏิบัติ ได้แก่สถานพยาบาลที่รัฐกำหนดให้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของบุคลากรดังกล่าว ไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาวะสุขภาพอย่างทั่วถึงกัน 

ทำให้การเรียกดูประวัติการรักษาของผู้เข้ารับบริการและของแพทย์ผู้ตรวจฯ อาทิ เอกสารข้อมูลใบสำคัญแพทย์ เอกสารการตรวจของผู้รับบริการในแต่ละสถานที่ ไม่สามารถเรียกดูได้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยและรักษา ส่งผลต่อการตัดสินใจออกใบอนุญาติหรือระงับการบิน และกระทบต่อความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งปัญหาขั้นตอนการรับส่งเอกสารที่ล่าช้า ไม่ครบถ้วน พื้นที่การจัดเก็บเอกสารไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้ทำการในอากาศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

อีกประการหนึ่งจำนวนบุคลากรแพทย์เวชศาสตร์การบินของประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และบุคลากรบางส่วนอาจต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล เช่นกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเกิดอากาศยานอุบัติเหตุ ผู้ปฏิบัติงานต้องการความช่วยเหลือ คำปรึกษาแนะนำที่ทันเวลาและเหมาะสม  ณ โรงพยาบาลต้นทาง หรือโรงพยาบาลสนาม หรือการขอลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มิฉะนั้นอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตหรือพิการของผู้ประสบเหตุได้ ด้วยปัญหาเหล่านี้จึงกลายเป็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมต่อและช่วยบริหารจัดการระบบงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้กล่าวถึงการริเริ่มโครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของผู้ทำการในอากาศ โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง เพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการขอรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาของบุคลากรทางการบิน พร้อมเทคโนโลยีการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และการบริการทางการแพทย์ รองรับการใช้งานในวงกว้าง ครอบคลุมสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ 13 แห่ง 

เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบินในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาจากสถานพยาบาล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้วยการนำเครื่องมือการตรวจวัดสัญญานชีพ และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตลอดจนการการตรวจทางโลหิตวิทยาเบื้องต้น ที่ทีมแพทย์สามารถนำไปใช้ในภาคสนาม ส่งต่อข้อมูลสู่ระบบคลาวน์ เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นได้อย่างเป็นปัจจุบัน 

เชื่อมโยงข้อมูลการรักษา ลดปัญหาติดธงแดง ICAO 

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้ทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ

Airmed Plus แอปพลิเคชันสำหรับผู้มารับบริการ ที่ใช้ในการนัดตรวจ รวมข้อมูลและส่งต่อข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลจากสถานพยาบาลทั้ง 13 แห่ง มาแสดงผลบนสมาร์ทโฟน โดยเน้นมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล

Airmed แพทย์ AME แอปพลิเคชันสำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษา ทำหน้าที่เสมือนห้องตรวจเคลื่อนที่ มีการยืนยันตัวตนและสถานะก่อนให้บริการทุกครั้ง โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับมาตรฐานการดูแล ผู้ทำการในอากาศให้มีความพร้อมต่อการบิน ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ในเรื่องการติดธงแดงของ ICAO

ด้วยระบบศูนย์ข้อมูลและระบบการให้คำปรึกษา ที่มีต้นแบบของการพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ในการเรียกดู ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ทำการในอากาศ จากสถานที่ตรวจต่างๆ เช่น อาทิ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ย้อนหลังได้ เช่น ใบสำคัญแพทย์ ผลการตรวจครั้งก่อนจากที่ต่างๆ ที่ผ่านมา เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบิน 

นอกจากนี้ยังใช้ในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับทีมแพทย์หรือพยาบาล ผู้ขอคำปรึกษาด้านเวชศาสตร์การบินที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล ผ่านระบบสมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถรวบรวมภาระงาน และรายละเอียดของการให้คำปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถนำมาขยายใช้ได้ในวงกว้างโดยไม่จำกัดต่อไปในอนาคต ด้วยขั้นตอนที่มีความปลอดภัยภายใต้การยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนในขั้นแรกของการเข้าใช้บริการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนกว่า 1.5 หมื่นคนต่อปีที่เข้ารับบริการที่สถาบันฯ และอีกจำนวนมากของผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลอีก 12 แห่งของกองทัพอากาศ 

ระบบให้คำปรึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแท็บเล็ต 

Airmed : E-Consultation ระบบให้คำปรึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์การตรวจวัดสัญญานชีพแบบดิจิทัลที่จะส่งผลเข้าสู่ระบบแบบเรียลไทม์ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดข้อจำกัดในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยำสูงผ่านแพทย์ทางไกล เพื่อให้แพทย์สามารถให้คำปรึกษาผู้ป่วยวิกฤต เช่น กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ที่บางครั้งมีอาการหนักมีความเสี่ยงสูงที่จะทรุดลงและเสียชีวิตได้ ดังนั้นการนำระบบการให้คำปรึกษาดังกล่าวจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างแพทย์ในพื้นที่สถานการณ์กับทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ รวมถึงทีมแพทย์ที่มีหน้าที่ลำเลียงทางอากาศยาน เป็นการยกระดับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น         

ภายใต้การดำเนินงานของโครงการนี้ มุ่งขยายผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลกองบินทุกแห่ง และในอนาคตจะเป็นต้นแบบให้กับการปฏิบัติงานทางการแพทย์เวชศาสตร์การบินแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนและการเชื่อมต่อข้อมูลกับรพ.สาธารณสุขต่างๆ (รพ.ต้นทาง/รพ.ปลายทางในการลำเลียงผู้ปวยทางอากาศ) และ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากในการช่วยรักษาของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ฯที่มีคุณภาพและเท่าเทียม อีกทั้งระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ทำการในอากาศและผู้เกี่ยวข้องฯ ระบบข้อมูลเอกสาร สามารถรวบรวมฐานข้อมูล สืบค้นข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งระบบของหน่วยงานทางเวชศาสตร์การบินของกองทัพอากาศ และของประเทศในอนาคต 

ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Airmed มีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 6,000 ราย ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากให้กับผู้ทำการรักษาและลดเวลารอคอยของผู้มารับบริการ มีรายงานการรักษาของผู้เข้ารับบริการอย่างสมบูรณ์พร้อม สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และที่สำคัญจะมีความปลอดภัยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ต้องยืนยันและยินยอมการให้ใช้และเข้าใช้บริการด้วยตัวผู้ขอใช้บริการทุกครั้ง โดยมีแนวทางในการขยายความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากสถานพยาบาล 13 แห่งที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ในสังกัดกองทัพอากาศต่อไป 

"ในอนาคตเราสามารถบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพรายบุคคล เพื่อให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสอดคล้องเฉพาะคน ทั้งยังสามารถสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่ม ด้วยการนำสถิติข้อมูลทางการแพทย์มาวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงป้องกันทางการแพทย์ที่ยั่งยืนต่อไป" พลอากาศตรี วรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวพีอาร์

TFMA พร้อมสนับสนุนงาน BCT EXPO 2022 ผลักดันการใช้เทคโนโลยี มุ่งสร้างการบริหารจัดการอาคารยุคดิจิทัล article
depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ article
“ไลอ้อน” ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก ผ่านโครงการอุดฟันน้ำนมโดยวิธี SMART Technique เพราะสุขภาพช่องปาก คือประตูสู่สุขภาพ article
จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ รุกแผนสร้าง Ecosystem หนุนธุรกิจเพลงให้เติบโตอย่างยั่งยืน article
“อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” ปรับโฉมอาคารสำนักงานให้เช่า ทุ่มงบกว่า 150 ล้าน ชูคอนเซปต์ ‘Happy Workplace’ มุ่งเสริมสร้างรากฐานผลักดันผู้ประกอบการก้าวสู่ความสำเร็จในทุกธุรกิจ article
Thrive Venture Builder บริษัทสร้างสตาร์ทอัพเพื่อสังคมแห่งแรกในไทย ที่เชื่อว่าธุรกิจสามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน article
Opensignal เผยรายงาน “5G Global Mobile Network Experience Awards 2022” โดย แซม เฟนวิค นักวิเคราะห์อาวุโส Opensignal article
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินเครื่องเที่ยวไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรอบใหม่ ประสาน สมาคมด้านการท่องเที่ยว-เอกชน เตรียมรับนักท่องเที่ยว ด้าน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ขานรับเปิดงาน Food & Hospitality Thailand 2022 คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท article
ไทยออยล์ ประสบความสำเร็จยอดจองหุ้นเพิ่มทุนล้นหลาม เคาะราคาเสนอขาย 53.50 บาทต่อหุ้น พร้อมเทรด 30 ก.ย.นี้ article
Shark Tank Thailand EP4 ชี้ธุรกิจไอศครีมโอกาสสดใส พบกับไอศครีมแบรนด์ใหม่ “มอลลี่ อัลลี่” ทำจากพืชก่อตั้งโดยนักศึกษาปริญญาโท ได้ชาร์คกฤษน์ เจ้าพ่อสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมลงทุน article
รวมกันเราทำได้! โตโยต้าขอบคุณคนรักษ์โลกทั่วประเทศ ที่ช่วยกัน ‘ลดเปลี่ยนโลก’ เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน article
ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกครั้งแรก งาน GSSD Expo 2022 สะท้อนความมุ่งมั่นและความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจาก COVID-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน article
PUBG MOBILE สานต่อกลยุทธ์เซเลบริตี้ มาร์เก็ตติง ดึง “4EVE” เกิร์ลกรุ๊ปไทยกลุ่มแรกนั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ อัดกิจกรรม และไอเทมเด็ด สร้างเซอร์ไพรส์ให้คอเกมแบบจัดเต็ม article
โอสถสภาตั้งเป้าซีวิททำยอดขายนิวไฮสู่ 4,000 ล้าน หลังซีวิท สูตรใหม่ น้ำตาล 0% ขยายตลาดสู่กลุ่มคนเมืองสายรักสุขภาพ article
มข.จัดมหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 2 article
Franck Muller เปิดตัวนาฬิกา Vanguard Revolution 3 Skeleton 5 รุ่นพิเศษ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี Cortina Watch article
ดอนเมืองโทล์ลเวย์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม จัดแคมเปญ “โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน” จัดประกวดโครงงานสำหรับเยาวชนร่วมยกระดับความคิดเพื่อเปลี่ยนสังคม article
LAB Pharmacy ร้านยาระดับอินเตอร์ เดินหน้าขยายสาขาที่ 21 ผนึกวิลล่า มาร์เก็ตผุด LAB Healthy Market @ Velaa Langsuan ชู แนวคิดดูแลสุขภาพแบบบูรณการ article
Open House วิสาหกิจชุมชน สิริสุพรรณ บอกกล่าว เล่าถึง ของดีที่สุพรรณ article
‘SMD’ เฮ ชนะประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
“ชัชชาติ” ยืดอกรับ ปัญหาผู้บริโภคกทม. - รถเมล์, ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ, ผังเมือง
ซันโกรว์ เปิดตัวโซลูชันผลิตและกักเก็บไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในงานสัปดาห์พลังงานยั่งยืนอาเซียนปี 2565
ซัมซุง กวาด 42 รางวัล ในงาน International Design Excellence Awards 2022 (IDEA) โกลด์ 2 รางวัล, ซิลเวอร์ 5 รางวัล, บรอนซ์ 1 รางวัล และอีก 34 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จากสุดยอดนวัตกรรมการออกแบบที่ช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ไม่เคยหยุดน
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ปิดดีล วัตสัน ประเทศไทย พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 3 ปักหมุดที่อยุธยา หนุนพื้นที่กระจายสินค้าสู่ทุกภูมิภาคทะลุ 30,000 ตร.ม. ตอบโจทย์การขยายสาขาและอีคอมเมิร์ซ
‘บมจ.พริมา มารีน’ หรือ PRM เปิดแผนสร้างการเติบโตครั้งใหม่เข้าสู่ Growth Mode โชว์ความสำเร็จการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ หนุนการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ
‘บ้านปู’ ปิดการขายหุ้นกู้ได้เกินกว่าเป้าหมาย สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน
ทีม “SYS” คว้า 3 รางวัล จากเวที Thailand Kaizen Award 2022
เจาะพฤติกรรมคนไทยใช้เวลาชมวิดีโอคอนเท้นท์บนทวิตเตอร์ เพิ่มขึ้น 81% ทวิตเตอร์เผยรายงาน 76% ของการใช้ทวิตเตอร์คือการดูวิดิโอ 72% ส่องวิดิโอโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆ ของแบรนด์
กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า และ USTDA สานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย พร้อมปั้นโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีจังหวัดภูเก็ต
มาสด้าดึงนักธุรกิจแถวหน้ากลุ่มกรุงไทยคาร์ทุ่มงบอีก 300 ล้าน เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแบบครบวงจรพร้อมดูแลลูกค้าแบบพรีเมี่ยม
ซีเมนส์ โชว์เทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพื่อผลักดันความเป็นกลางทางคาร์บอน ในงาน SETA 2022 และ Enlit Asia
“สหพัฒน์” ชวนเด็กไทยร่วมติวสดออนไลน์ 10 วิชา ในโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 25 ส่งไอดอลคนดัง : ลูกกอล์ฟ-พิกะพลอย-ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. ร่วมพูดคุยให้กำลังใจ DEK66 ก่อนลงสนามจริง
ชินวะ เรียล เอสเตท (ไทยแลนด์) พลิกแผนเจาะตลาดบ้านหรูระดับลักซ์ชัวรี่ เปิดตัว “เมอิ อเวนิว ศรีนครินทร์” จับตลาดเศรษฐีกลุ่มนิชมาร์เก็ตระดับไฮเอนด์
สถานทูตอิตาลี และ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน ผนึกกำลัง COSMETICA ITALIA จัดงานแสดงสินค้า “THE ITALIAN PAVILION” รวมทัพ 14 บิวตี้แบรนด์ชั้นนำจากประเทศอิตาลี ร่วมโชว์ศักยภาพในงาน “COSMOPROF CBE ASEAN 2022” หวังดึงนักลงทุนไทยเชื่อมพันธมิตร ขยายธุรกิจความงามร
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แนะ 5 ฟีเจอร์เด็ดใน KERRY CLUB ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และ SME จัดการง่ายทุกออเดอร์ ไหลลื่นทุกธุรกิจ พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว สมัครฟรี! ที่แอปฯ Kerry Express
“ฮาบิแทท กรุ๊ป” ชี้มาตรการรัฐหนุนกระแสท่องเที่ยวบูม ส่งสัญญาณพลิกฟื้นอสังหาเพื่อการพักผ่อนและลงทุนพัทยา
SCG ชูนวัตกรรม “SCG Bi-ion” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นอากาศสะอาด ปลอดภัย สามารถสร้างได้
กรมวิชาการเกษตร มอบรางวัลเกษตรกร GAP และเกษตรอินทรีย์ ดีเด่น ประจำปี 2565 ในงานแถลงผลงานและประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565
“กาแฟพันธุ์ไทย” ฉลองครบรอบ 10 ปี ประกาศยอดขายเติบโต 2 เท่า วางแผนขยายร้านผ่านธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศ
BEST Inc. (เบสท์ อินช) ตอกย้ำความสำเร็จสู่การฉลองครบรอบ 15 ปี
“มนัญญา” ชื่นชมกรมวิชาการเกษตร “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร” แถลงใหญ่ผลวิจัยพร้อมมอบรางวัลให้บุคลากรผลงานวิจัยดีเด่น
ซัมซุงเปิดตัว Galaxy A04s สมาร์ทโฟนราคาเบา สเปคเทพ มาพร้อมแบตเตอรี่อึด กล้องสวย 3 ตัว ชัดจัดเต็ม 50MP เครื่องแรง หน้าจอขนาด 6.5” รีเฟรชเรท 90Hz ด้วยราคาเพียง 4,999 บาท!
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น หรือ ITC เตรียมขายหุ้นไอพีโอ พร้อมโชว์ผลงานครึ่งปีแรกเติบโตอย่างแข็งแกร่งรายได้โต 38% ตอกย้ำศักยภาพผู้นำอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก
การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Ste
Kitchen Player ยกขบวนรวมพลคนแพ้อาหาร ในงาน “ตลาดนัดเด็กแพ้ ครั้งที่ 6” ห้ามพลาด! 29 กันยายน – 2 ตุลาคมนี้ พบกันที่ Helix Garden ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
สามสาวเพื่อนซี้ ก้อย - นัตตี้ – ดรีม โชว์ล้ำปะทะ “ฟิวเจอร์” Life Inspirer เสมือนจริง ท้าออกกำลัง ชวนดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ
ดีอีเอส - ดีป้า เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp ติวเข้ม 'นักดิจิทัลพัฒนาเมือง' 7 วันรวด เร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยคนรุ่นใหม่
PIN พร้อมรับลูกค้าภาคอุตฯชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เข้าลงทุนในนิคมฯ ปิ่นทอง 6 หวังเร่งการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเติบโตตามแผน
ก.เกษตร จับมือ พันธมิตร จัดทัพใหญ่เทคโนโลยีจัดการสวนทุเรียน ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร
บมจ. บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) หรือ Z โชว์ศักยภาพผู้นำการให้บริการด้านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในธุรกิจหลักทรัพย์ของไทย ยกระดับการเทรดด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากญี่ปุ่น เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“วอริกซ์” พัฒนานวัตกรรมผลิตเสื้อผ้ากีฬามาตรฐานเทียบแบรนด์ระดับโลก พร้อมรุกตลาด NON FOOTBALL FAN
เปิดงาน AI Robotics for All Expo 2022 “ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย” โชว์ความก้าวหน้า นำเสนอผลงานการพัฒนาโครงการปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทย ต่อยอดสู่การคิดค้นสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง
ลีวายส์® คืนชีพแฟชั่นเด็กแนวยุค 90s ผ่านคอลเลคชั่น Levi’s® SilverTab™ ปี 2022 การกลับมาอีกครั้งของยีนส์ระดับตำนาน แรงบันดาลใจจากดนตรีฮิปฮอปและสเก็ตบอร์ด พร้อมชวนเดนิมเลิฟเวอร์ร่วมเปิดประสบการณ์ความเท่ก่อนใคร ด้วยข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ฉลอง
CPL เผยเซฟตี้โปรดักส์ฟื้นตามกิจกรรมทางศก. หลังยอดขายรองเท้าเซฟตี้ เดือน ส.ค.65 โต 69%
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งขับเคลื่อน Reinventing University ต่อเนื่อง พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย ก้าวสู่การเป็นมหาลัยชั้นนำของโลก
เปิดงาน AI Robotics for All Expo 2022 “ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย”โชว์ความก้าวหน้า นำเสนอผลงานการพัฒนาโครงการปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยต่อยอดสู่การคิดค้นสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง
สสว. โชว์ผลงานการช่วยเหลือ SME ผ่านมาตรการ “SME ปัง ตังได้คืน” ขยายผลต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือ SME ในปี 2566 article
สุดคึกคัก!! คนรุ่นใหม่แห่ร่วมงาน “BKK-เรนเจอร์ x ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” สสส.-กทม. ผนึกภาคี เปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ ช่วงชิงเวลาหน้าจอ จัดเต็ม 6 โซนเสริมทักษะตรงใจ สานต่อการสร้างอาชีพในฝัน article
สธ. ชู ส้วมวัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 61 หนุนสร้างนักบริบาลสุขา ช่วยพัฒนาส้วม article
ดีอีเอส - ดีป้า ปั้น 97 ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5
กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวโครงการ GAP Monkey Free Plus การประชุม International Coconut Community (ICC) สร้างความเชื่อมั่นในเวทีผู้ผลิตมะพร้าวโลก
“BRIDGESTONE DUELER H/T 685” และ “BRIDGESTONE DUELER A/T 693” ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นยางล้อมาตรฐานสำหรับ “ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ รุ่น XL, XL+ และ XLT”
เริ่มแล้ว งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก “คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน” ครั้งแรกในประเทศไทย article
รวมฟีเจอร์เด็ดของหูฟังไร้สายระดับแฟลกชิป ที่จะมายกระดับทุกการฟัง Galaxy Buds2 Pro ไอเท็มที่ทุกคนไม่ควรพลาด
มข. เผยแผนพลิกโฉมสร้าง KKU Square ปักหมุดเป็น Landmark ของมหาวิทยาลัย เตรียมปรับพื้นที่รอบ คอมเพล็กซ์ และ อาคารสิริคุณากร
อาร์ทีบีฯ ต้อนรับการมาของ iPhone 14 พร้อมส่งเคสกันกระแทกรุ่นใหม่จากแบรนด์ UNIQ และ COEHL by UNIQ ลงตลาด
วาระครบรอบ 70 ปี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ฯ รวมพลังเครือข่าย ชวนคนไทยร่วมบริจาค 70 บาท พลิกชีวิตเด็ก 70 คน ได้ยินเสียงความรักอีกครั้ง
ภาครัฐ เอกชน ผนึกความร่วมมือ จัดงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย ปักหมุดยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน article
ทรูมันนี่ จับมือ เกมอินดี้ เปิดตัวคอลเล็กชัน “Digipet คู่ซี้หัวใจดิจิทัล” ให้นักสะสมเข้าถึงผลงานศิลปะดิจิทัลง่ายๆ พร้อมได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมาย
137 ดีกรี สร้างปรากฏการณ์ใหม่ตลาดนมทางเลือกอีกครั้ง ส่งนวัตกรรมนมอัลมอนด์สูตร A to Zinc และสูตร DHA ตอบโจทย์สุขภาพดีมาพร้อมความอร่อย
OPPO ฉลองครบรอบ 18 ปี สร้างสรรค์อนาคตการอยู่อาศัยอัจฉริยะด้วย Inspiration Ahead
เปิด 6 เหตุผลทำไมคอร์ส Media Training ถึงจำเป็นสำหรับ C-Levels และผู้บริหารยุคใหม่
ปังไม่ไหว!”ตัวผึ้ง กาญจนา”เปิดตัวธุรกิจถ่ายแบบครบวงจรภายใต้ ”Hachi Studio” article
บราเดอร์ คว้าจังหวะตลาดฟื้น นำเข้าเครื่องเสียง BMB จากญี่ปุ่นแบบครบไลน์ -มุ่งเจาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบันเทิง สัมมนาและการประชุม และเมกกะโปรเจค หลังตลาดอั้นมานานกว่า 2 ปี-
กรมวิชาการเกษตรผงาด รับรางวัล “องค์กร ส่งเสริม คนดี คนเก่ง คนกล้า”จากวุฒิสภา
อุบัติเหตุเล็กน้อย อย่ามองข้ามการรักษา เพียงเพราะแค่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย อาจส่งผลกระทบตามมามากกว่าที่คิด
Gala Games เอาใจสายเกมมือถือ! เปิดตัวเกมบล็อกเชน Eternal Paradox และ Champions Arena เล่นได้ทั้งใน PC และมือถือ
CIBA DPU จับมือ BYD ปั้นคน New Gen เก่งทักษะด้านการเงินการลงทุน
จี๊บ LOVEiS จับมือ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เปิด ‘TRUETONE’ ปั้นคอนเทนต์ พร้อมดึงโต๋นั่งบริหาร LOVEiS สร้างโปรเจกต์ดันศิลปินโกอินเตอร์
CIBA DPU จับมือ BYD ปั้นคนเก่ง New Gen ด้านการเงิน-การลงทุน
CIBA DPU จับมือ BYD ปั้นคนเก่ง New Gen ด้านการเงิน-การลงทุน
หอการค้าขอนแก่นจัด “สมาร์ทบิซิเนส เอ็กซ์โป 2022" ดันเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในระดับนานาชาติ
ซัมซุงจับมือกับ 333GALLERY เปิดตัวกรอบทีวีสุดพิเศษออกแบบโดยศิลปินแห่งยุค “จิตติ จำเนียรไว” และ “MrKreme” เพื่อทีวีสุดอาร์ต “Samsung The Frame”
สวพส. คว้า 8 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผลงานแห่งความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูง
“Taste Note” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟ 7 รสชาติ “เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี” มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดื่มกาแฟที่หลากหลาย article
อาจารย์เจมส์-บอสวาโย ควงคู่ วิทยากรใน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG article
เริ่มแล้ว งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก “คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน” ครั้งแรกในประเทศไทย
ภาครัฐ เอกชน ผนึกความร่วมมือ จัดงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย ปักหมุดยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน
บ้านปู เน็กซ์ ส่งโปรสุดกรีน! หนุนผู้ประกอบการทรานฟอร์มธุรกิจสู่ Smart Business ติดโซลาร์ แถมฟรี!! ระบบมอนิเตอร์พลังงาน และ EV Charger คุ้มค่าไปอีกขั้น
แม็คโคร ผนึกพันธมิตร ดันโปรแกรม “แม็คโคร จัดให้” ช่วยโชห่วยสู้วิกฤตสินค้าแพง พร้อมจับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาสมาร์ทโชห่วย
เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มสุดพิเศษจาก OPPO Service Center ใกล้คุณ
Maneko เปิดโลกโซเชียลคอมเมิร์ซ สู่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสเปเชียลคลาส เสิร์ฟเทคนิคการสร้างรายได้ผ่านโซเชียล
กลุ่ม KTIS มั่นใจผลผลิตอ้อยฤดูการผลิต 65/66 เติบโต พร้อมรับรู้รายได้บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยเต็มปี
“แผนที่” ยุคดิจิทัล เครื่องมือแห่งอนาคต กุญแจพัฒนาโลกด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
กรมวิชาการเกษตรเร่งขยายร้านเกษตรคุณภาพ (Q- Shop) ทั่วประเทศ ตั้งเป้าปี 66 ขยายร้าน Q- Shop ให้ได้ทั่วประเทศ 1 หมื่นร้านค้า
TCMC ประกาศความสำเร็จส่งมอบโปรเจ็คยักษ์ติดตั้งพรมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่ แสดงศักยภาพอุตสาหกรรมพรมไทย สู่สายตาผู้นำระดับโลก ในงานประชุม APEC 2022 Thailand ตอกย้ำการเป็นผู้นำผู้ผลิตพรมชั้นนำของโลก
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เอาใจคนรักสุขภาพ เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ และ เฮอร์บาไลฟ์24 อาร์เอส โปร ดริ้งค์ มิกซ์ article
iHERB GROUP โชว์ศักยภาพโรงงานผลิต OEM พร้อมโชว์นวัตกรรมในงาน COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 2022 article
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยรุกผนึก 12 สมาคม เตรียมเผยไฮไลท์ Asia International Hemp Expo 2022 ติดปีกไทย..ฮับกัญชงแห่งเอเชีย article
ทีทีซีแอล มั่นใจกลุ่มทุนภาคธุรกิจและภาคการเกษตรไทยขานรับกระแสพลังงานทดแทน หลังรัฐบาลประกาศแผนผลักดันประเทศสู่ Carbon Net Zero Emission ในปี 2065 ล่าสุด ทีทีซีแอล สานต่อกระแสความสนใจ นำเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสุดล้ำ “แฟลชทอร์ (FlashTor®)”
โซนี่ไทย ขยายไลน์ลำโพงไร้สายแบบพกพา 2 รุ่นล่าสุด SRS-XE300 และ SRS-XE200 ยกเครื่องโครงสร้างลำโพงใหม่ เพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งกว่า รับสายโทรชัดเจนเพื่อการประชุม และตอบโจทย์สายปาร์ตี้
เบนซ์ สตาร์แฟลก มั่นใจแชมป์ยอดขาย 8 ปี ขานรับตลาดพรีเมียม SUV มาแรง รุกจัดงาน Star Flag SUV Festival ตลอดเดือนกันยายน ภายใต้คอนเซปต์ รถที่ใช่ไปไหนก็ตอบโจทย์ เพิ่มโปรแรง แถมแจกบัตรเติมน้ำมัน มูลค่ารวม 1 ล้านบาท
สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่อนจม.เปิดผนึก ปลุกคนไทย ค้านกสทช.ไม่ใช้อำนาจพิจารณาดีล ทรู - ดีแทค เวทีสภาฯ ผู้บริโภคชี้ การผูกขาดมือถือ กระทบสิทธิพลเมือง จี้ กสทช. ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
SolarEdge เปิดตัว Power Optimizer สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ตอบโจทย์โซล่าร์เซลล์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม S-Series ใหม่ แนะนำเทคโนโลยีใหม่เพื่อความปลอดภัยของอุตสาหกรรม และลดต้นทุนค่าอุปกรณ์ประกอบในระบบด้วยสตริงที่ยาวขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ธุรกิจร้านอาหาร - บาร์ไปต่อ มูลค่าเฉพาะตลาดรวมร้านอาหาร 3.85 แสนล้านบาท ด้านผู้จัด ฟู้ด แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 เปิดโซนใหม่ Restaurant & Bar Thailand นำวัตถุดิบและอุปกรณ์พรีเมี่ยมทั่วโลกร่วมโชว์ พร้อมกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
การ์ทเนอร์ชี้ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมือง (Geopolitical Risk) สร้างโอกาสสู่ผู้นำในบริบทใหม่แก่ผู้บริหารไอที
DITP อวดโฉมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยดาวเด่น เพิ่มมูลค่าตอบโจทย์ BCG Model ตอบรับเทรนด์ตลาดโลก เจาะตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ
เบสท์ โลจิสติกส์ ลุยตลาดธุรกิจซอฟต์แวร์โลกใหม่ เปิดตัว “BEST SaaS”
ถิรไทย จับมือ ซีเมนส์ ลุยธุรกิจ “สวิทช์เกียร์” ต่อยอดหม้อแปลงไฟฟ้า รองรับตลาดการขยายเมืองและนำสายไฟฟ้าลงดินในหัวเมืองใหญ่
DITP–NEA ตอกย้ำความสำเร็จ NEA BizTalk Series เร่งเครื่องติดอาวุธผู้ประกอบการลุยเจาะตลาดส่งออกทั่วโลก
ห้างโรบินสัน รีเพลย์ความสำเร็จของซิกเนเจอร์แคมเปญแห่งปี! “ROBINSON SALESATION หยิบก่อนลดกว่า” ยืนหนึ่งความคุ้มอีกครั้งกับ “สติ๊กเกอร์ส่วนลด” ที่โลกต้องจำสูงสุด 90%! และดีลโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย เริ่มคิกออฟปรากฏการณ์การช้อปปิ้งสุดสนุกแก่ทุกครอบครัวสายช้อป
เปิดแล้ววันนี้ ASEW&EVA 2022 งานมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาค ปักหมุดดันไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
“BAREIT” นำหน่วยทรัสต์เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก ชูศักยภาพทรัพย์สินสนามบินสมุย รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัว ประมาณการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหน่วยปีแรก 8.09%
OPPO เข้าร่วม Open 3D Foundation เร่งพัฒนากราฟิก 3D บนอุปกรณ์มือถือ
ต่างชาติมองแนวโน้มอุตสาหกรรมกระดาษเอเชียและไทยน่าจับตา หลังผู้ผลิตในยุโรปเจอพิษสงครามรัสเซีย-ยูเครน ขาดวัตถุดิบ ด้านประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษอาเซียนและสมาชิกปลื้มไทยจัดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 ครั้งแรกได้ยิ่งใหญ่
LPP ร่วมลงนาม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผนึกกำลังพัฒนาวิชาชีพภายใต้ “โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1”
AAT ออกคู่มือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณา CODE OF ETHICS ร่วมผลักดันให้ชาวเอเจนซี่และกลุ่มสื่อโซเชี่ยล ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน 4 จังหวัดภาคอีสาน เซเว่นส่งมอบกล้าไม้ 120, 000 ต้น สู่วัดและชุมชน ลดภาวะโลกรวน ในโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต”
มข.จัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ชูวิสัยทัศน์การจัดการองค์กรดิจิตัล
อีริคสันจัดแสดงนวัตกรรม 5G ล่าสุด ที่งาน Imagine Live Thailand
MQDC เปิดตัว “Whizdom COEX” แบรนด์อสังหาฯ แนวใหม่ ชูคอนเซ็ปต์พื้นที่เจนใหม่ที่ตอบสนองทุกด้านของชีวิต ประเดิมโครงการแรกที่ Whizdom COEX Pinklao
เซ็นทรัล รีเทล ชู “Green & Sustainable Retail” เป็นค้าปลีกแรกของไทย ตอกย้ำองค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืน
บาโนบากิ กระแสปังเกินต้าน คว้ารางวัลไม่ยั้ง! จาก Watsons และ EVEANDBOY ตอกย้ำสุดยอดมาสก์หน้าขายดีตลอดกาล
แม็คโคร จับมือ กทม. ลด แยกขยะ พร้อมผลิตน้ำ EM ทุกสาขา 10,000 ลิตรต่อเดือน ใช้บำบัดน้ำเสียในคูคลอง สนับสนุนกรุงเทพเมืองน่าอยู่
JWD ถือฤกษ์ดี 9 เดือน 9 เปิด ‘JWD STORE IT!’ สาขาลาดพร้าว อย่างเป็นทางการ ชูพื้นที่ 4,000 ตร.ม. ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ พร้อมบริการ Drive-in จอดรถและเก็บของในห้องเดียว รุกขยายธุรกิจแบบ B2C ขึ้นแท่นผู้ให้บริการห้องเก็บของให้เช่าที่มีจำนวนสาขามากที่สุด
สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รักษา สืบสาน ต่อยอด การทำความดี จัดฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันป
“Earthlab Event by Dr.CBD” เปิดตัวแรงใจกลางสยาม นำเทรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวสมัยใหม่ จากนวัตกรรม CBD เอาใจสายบิวตี้ทุกคน
SABINA สุดปัง ! ยืนหนึ่งครองยอดขายสูงสุดสินค้ากลุ่มแฟชั่นทั้งในภูมิภาคและไทย หลังระเบิดแคมเปญ 9.9 สุดฮอตบนแพลตฟอร์ม ‘ลาซาด้า’ ดันรายได้ไตรมาส 3 โตตามเป้า พร้อมเดินหน้ารุกช่องทางออนไลน์โค้งสุดท้ายของปี
SKIL ที่สุดของเครื่องมือช่าง มาตรฐานระดับโลก
“Conicle” มุ่งสร้าง Solution การเรียนรู้แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด Everyday Learning Experience เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับองค์กร พร้อมต่อยอด HRTech สู่ PeopleTech รองรับเทรนด์ Lifelong Learning article
มูลนิธิกล้าธรรม ส่งมอบปัจจัย 1,317,700 บาท ให้ 3 โครงการ article
เปิดแล้ว!!!เทววิหาร 8 เซียน (อิก เยี้ยง ไท้) ที่สุดของความขลังอลังการ article
“Jetts NEON Party” Jetts Fitness ชวนเหล่าสมาชิก พาร์ทเนอร์และสื่อมวลชน ร่วมก๊วนปาร์ตี้สลายไขมัน article
ประชารัฐแลนด์ Metaverse แสงสว่างเพื่อความเท่าเทียม โดยคนไทยเพื่อคนไทย เร่งแจกโฉนดดิจิทัลฟรีให้ทุกคน พร้อมเปิดโปรเจคแรก ขาย ฝากข้าว ตันละสองหมื่นบาท
ห้ามพลาด ! หลักสูตร ป.โท SMT ม.รังสิต เตรียมลุยจัดงานสัมมนาใหญ่ปลายปี “Trend โลก Trend อนาคต” ทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก เปิดให้เข้าร่วมงานฟรี (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) article
ดองกิ เจาะตลาดต่างจังหวัด เปิดสาขาที่ 6 “ดอง ดอง ดองกิ สาขาเจพาร์ค ศรีราชา” พร้อมเอาใจชาวศรีราชา ด้วยร้าน SEN SEN SUSHI สาขาแรกในประเทศไทย article
“คินน์” ผู้นำธุรกิจสุขภาพ รุกธุรกิจขยายฐานลูกค้า พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “คินน์ นัตโตะ” ดันผลงานเติบโตก้าวกระโดด วางเป้าแตะ 400 ลบ. กางโรดแมปเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้นปี 67 article
เปิดแล้ว งาน GSSD EXPO 2022 เวทีระดับโลกเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งแรกในไทย
“ดีป้า” คว้ารางวัลเกียรติยศ และ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ตอกย้ำความตั้งใจพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน
มาสด้ามอบรางวัลแห่งเกียรติยศผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - N Health -บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด จับมือพัฒนาและขยายตลาดเครื่องทำลายเชื้อในอากาศ ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจากผลงานักวิจัยคนไทย
Nuverse และ Second Dinner ประกาศเปิดตัว MARVEL SNAP เกมการ์ดแบบ Collectible สุดมันส์
อาร์ทีบีฯ ส่งหูฟัง True Wireless ระดับพรีเมี่ยมรุ่นใหม่ “Jabra Elite 5” ลุยตลาดครึ่งปีหลัง โดดเด่นด้วยระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Hybrid ANC พร้อมตอบสนองทุกจังหวะชีวิตของคนยุคดิจิทัล
ฟินบิส โดย ทีทีบี เจาะลึกสูตรสำเร็จเอสเอ็มอีไทย รุกธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาออนไลน์ ttb SME I the X-Change แนะเทคนิคสู่การเป็น Smart SME ยุค Next Normal
ซัมซุง เปิดตัวระบบเครื่องปรับอากาศ DVM S2 (VRF) ใหม่ล่าสุด เพิ่มประสิทธิภาพความเย็นที่ชาญฉลาดและเร็วขึ้นด้วยความสามารถ AI ขั้นสูง พร้อมเทคโนโลยี WindFree™Cooling เอกสิทธิ์เฉพาะสุดล้ำที่เดียวในโลก
มนัญญา ปลื้มผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรคว้ารางวัลเลิศรัฐ “ยืดหยุ่น คล่องตัว ทันสมัย และร่วมมือร่วมใจ”
‘บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล’ ได้รับอนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นจาก สำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเดินหน้าขาย IPO ไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนใน SET ชูศักยภาพผู้นำตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย
EKH เปิดตัว “KOON Palliative Care Specialised Hospital”ระดับพรีเมี่ยม รักษาแบบ Palliative Care แห่งแรกในไทย
ถอดรหัส 3 SME สินค้าพื้นบ้านดาวเด่นในร้านเซเว่นฯ จากโมเดิร์นเทรดสู่เวทีโลก
JKN ปั้น JKN-CNBC สู่สถานีข่าวเศรษฐกิจตลอด 24 ชั่วโมงของคนไทย จับมือ AIS PLAY เสริฟรายการข่าว หวังขยายฐานสู่คนรุ่นใหม่
PIN เร่งเครื่องลงทุนสร้างฐานรายได้กลุ่ม Recurring Income เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ประเมินปี 66 เห็นสัญญาณการเติบโตที่ก้าวกระโดด หวัง 3 ปี ดันสัดส่วนรายได้ 50%
ตอบรับกระแสการรักสุขภาพ เจเล่ปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ในรอบ 5 ปี
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง ผลักดันสินค้าของชุมชน สู่ตลาดงานแฟร์ 4 ภูมิภาค U2T for BCG FAIR 2022 เริ่มขอนแก่นที่แรก จัดเต็มสินค้าคุณภาพกว่า 100 บูธ
SPACE GAMER และ SPORTLYZE ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยรังสิต
เทรนด์ธุรกิจกาแฟ-เบเกอรี่ ยังเป็นดาวรุ่ง มูลค่าตลาดสูงกว่า 90,000 ล้าน ด้านผู้จัดงาน Food & Hospitality Thailand 2022 จับกระแสเพิ่มโซนใหม่ กาแฟและเบเกอรี่ นำผู้ผลิตวัตถุดิบพรีเมี่ยมและอุปกรณ์ชั้นนำทั่วโลกร่วมจัดแสดง
“เจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ” คอมมูนิตี้ มอลล์ สไตล์ญี่ปุ่น เผยขยายเฟส 2 ลูกค้าให้การตอบรับดี ต้อนรับดอง ดอง ดองกิ พร้อมเตรียมลุยหาพันธมิตรใหม่เพิ่ม
4 ช่องทางสำคัญทำการตลาดออนไลน์ (Marketing Channel Strategy) ที่ผู้ประกอบการควรรู้!
“ BenQ ” เปิดตัว สมาร์ทโปรเจคเตอร์ EH620 รุ่นแรกของโลก ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, ซีพียู Intel® เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร
“จุรินทร์” รุกตลาดอัญมณี เครื่องประดับ "ทำยอดขายให้ปัง" จัด BGJF ครั้งที่ 67 รวมพลผู้ส่งออกไทย ผู้ซื้อทั่วโลกแห่ช๊อปกว่า 15,000 ราย คาดยอดขาย 5 วัน 3,000 ล้าน
ประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 27 ไทยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ระดับโลก
“เทนเซ็นต์ คลาวด์” คว้าสามรางวัลใหญ่ จากเวที Asian Technology Excellence Awards 2022 บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการเสริมแกร่งองค์กรชั้นนำ ในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
6 เหตุผลที่ทุกคนควรเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนจอพับได้
"กลุ่มบริษัท เคอี" เซ็นสัญญา “เอ็มที แอสเสท” ปักหมุดบริหารงานขายพื้นที่เช่าคอมมูนิตี้มอลล์ เอ็มที แบรนช์ หวังต่อยอดการเติบโตกองรีทอัลไล
สถาบัน ESTC Training Center จับมือ Eddict เปิดโมเดลหลักสูตรอบรมทักษะด้าน Hard Skill และ Soft Skill
OPPO ร่วมมือศิลปิน Julian Stanczak สร้างสรรค์ Aquamorphic Wallpaper ใน ColorOS 13
อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ชวนกูรูความงามชื่อดังร่วมให้ความรู้ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง พร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ในงาน “คอสเม็กซ์ ฟอรั่ม 2022” ที่ ไบเทค บางนา
ชีวิตติดโปร กับ pandapro จาก foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 25% กับบริการ Dine-in ให้ทานที่ร้านแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะมื้อไหนก็จอยทั่วไทยกว่า 1,500 ร้านเด็ด
มารู้จัก Ion เพื่อนตัวจิ๋วจากธรรมชาติ หน่วยเพชฌฆาตเชื้อโรค ที่คุณสามารถสร้าง ‘ไอออน’ เองได้ทุกที่ ด้วย SCG Bi-ion
“ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา” เพิ่มพลังสร้างรายได้ให้ผู้เช่า “เคหะสุขประชา” บ้านเช่าที่มากกว่าคำว่า “ที่อยู่อาศัย” พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
เผยผลงานผู้ชนะรางวัล James Dyson Award 2022 คนแรกของประเทศไทย พร้อมไปต่อในเวทีระดับโลก กับนวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อเกษตรกรโคนมในประเทศ KomilO ระบบตรวจจับอาการเป็นสัดในโคนมแบบอัตโนมัติ ช่วยลดอัตราการผสมเทียมผิดพลาด ผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ
นักกฎหมาย ชี้ กสทช. ไม่ใช้อำนาจ คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ระเบิดศึก 3 ด้อมไอดอลดัง สร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สุดปัง ในกิจกรรม “Haier Dream For Fan ศึกควงแขน ชวนแฟนจอย” โดยไฮเออร์
‘เอคอมเมิร์ซ’ เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Price Intelligence เพื่อติดตามราคาสินค้าของคู่แข่งแบบเรียลไทม์
ข่าวดี อุตสาหกรรมกระดาษ เยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์ สหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษอาเซียน ร่วมสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงานสำคัญ Tissue & Paper Bangkok 2022 ครั้งแรกของไทย พร้อมนำทัพสมาชิกทั่วโลกร่วมงาน
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 67 กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมจัดงานเลี้ยง Networking Reception สุดเอ็กซ์คลูซีฟ อวดความงามร่วมสมัยแบบไทยสู่สายตาชาวโลก
แคนนอนผนึกกำลัง 4 ครีเอเตอร์ตัวท็อปเมืองไทย นำเสนอไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างผ่าน CANON EOS R5 C ชูศักยภาพสุดยอดกล้องไฮบริดที่สุดแห่งวงการผสานสองพลัง ถ่ายภาพมือโปร ตัวจริงเรื่องซีเนมา
THBA เปิดตัวนายกฯ คนใหม่ ชูสานต่อนโยบายสร้างบ้านประหยัดพลังงาน สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรติดตามกระบวนงานการส่งออกทุเรียน และผลไม้ไทย สู่จีน รักษาความเชื่อมั่น คุณภาพมาตรฐาน ตามพิธีสารไทย-จีน ขยายมูลค่าเศรษฐกิจ 2 ประเทศ
BEST Supply Chain ประเทศไทย ร่วมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ ตอบโจทย์ความสะดวกสบายการทำธุรกิจระหว่างประเทศจีน-ไทย ผ่านแคมเปญ 9.9
งาน Thai Water Expo 2022 สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย เดินหน้าปักหมุดใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน
‘แม็คโคร x โลตัส’ ผนึกกำลัง เดินหน้าธุรกิจค้าส่งค้าปลีกหัวใจสีเขียว เร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ผ่านสาขาทั่วประเทศ สู่เป้าหมายคาร์บอนสมดุล ปี 2030
‘ไทยออยล์’ ทรานฟอร์มสู่ผู้นำธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน เปิดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 52.0 – 54.0 บาทต่อหุ้น จองซื้อ 9 – 16 ก.ย.นี้
สำนักงาน ป.ป.ส. ชวนเด็กรุ่นใหม่ ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด ผ่านโครงการ BE SMART KIDS ร่วมสร้างสรรค์คลิปรีวิวประกอบเพลงห่างไกลจากยาเสพติด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
เอิร์ธ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “อาทร่วมใจ ไล่ยุงร้าย สู้ภัยไข้เลือดออก”
ฟอร์ติเน็ต เผยผลสำรวจระดับโลก ชี้ความท้าทายหลักในการรักษาความปลอดภัย OT 93% (ประเทศไทย: 88%) ขององค์กรด้าน OT เคยโดนบุกรุกภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
กรมวิชาการเกษตร ผนึก ปคบ.อายัดสารเคมีห้ามผลิต จำหน่าย และมีไว้ในครอบครอง รวมมูลค่าของกลาง 2.5 ล้านบาท
มาสด้าฝ่าสถานการณ์ยอดขายสิงหาคมโต 50% ทุกรุ่นเติบโตเพิ่มขึ้น เตรียมส่งข้อเสนอพิเศษแห่งปี MAZDA M DAY เพียง 10 วัน เท่านั้น
ยูโอบี เปิดตัวโครงการ “U-Drive” โซลูชันด้านการเงินแบบ ครบวงจรสำหรับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
รับประกันการใช้งานลื่นไหลในระยะยาวด้วย Dynamic Computing Engine นวัตกรรมเทคโนโลยีใน OPPO ColorOS 13
MINT ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯจำนวน 1.3 หมื่นล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ครบรอบ 50 ปีที่ผูกพันกับสังคมไทย ขอร่วมแบ่งปันความมั่นคงแก่นักลงทุน รุกตั้งกองรีท ‘HYDROGEN’ เพื่อเข้าลงทุนคลังสินค้าและโรงงานในสวนอุตสาหกรรมฯ และศูนย์กระจายสินค้า 4 โครงการ ชูจุดเด่นทำเลยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการผลิต ขนส่ง และผู้เช่
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม” จากวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชน หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน
กระแสตอบรับดี! นิวโรจีเนียส เดินหน้าเปิดหลักสูตร GeniusX รุ่นที่ 4 อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้ประกอบการ ฝึกเรียนรู้เกมธุรกิจได้อย่างเฉียบขาด
OnePlus ชวน “โอ๊ต” “แบงค์” โชว์ทดสอบสมาร์ทโฟนเรือธง ความเร็ว แรง ในงาน “OnePlus 10T 5G Pop-up Event” article
RentSpree สตาร์ทอัพไทย คว้าทุนรอบ Series B กว่า 600 ลบ. ขึ้นแท่น Inc. 5000 หนึ่งในบริษัทที่โตเร็วที่สุดในอเมริกา
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คว้ารางวัล AUSTRALIA-TAIWAN Business Partnership Award ประจำปี 2565 จาก ANZCham Taipei
“เงินติดล้อ” เปิดจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ 8-9 และ 12 ก.ย.นี้ ชูดอกเบี้ยคงที่ 3.14%ต่อปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่
เร่งพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญ “มหาดไทย” จัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย ๒๕๖๕” ภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
“ห้างเซ็นทรัล” เปิดตัวแผนกเด็กคอนเซ็ปต์ใหม่ “My Little World” ประเดิมห้างเซ็นทรัลชิดลมเป็นที่แรกในเมืองไทย ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจคุณแม่ สำหรับการช้อปสินค้าแม่และเด็ก ชูคำมั่นสัญญา “Bring the Best for Your Baby” อัดแน่นแบรนด์ดังพร้อมบริการใหม่สุดเอ
กรมวิชาการเกษตรเพิ่มมูลค่าเมล็ดมะม่วงวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูป สู่โลชั่นผิวขาว ป้องกันการเกิดริ้วรอย
อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ไอวีแอลได้รับการยอมรับจากโครงการรีไซเคิล PET เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
จีเอเบิล เปิดตัว “CyberGenics” ติดสปีดลุยธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ตั้งเป้ายอดขาย 1,200 ล้าน ภายใน 3 ปี
ส่อง 2 ผลงาน SMEs แชมป์นวัตกรรม “7 Innovation Awards 2022” EDEN สารเคลือบยืดอายุสินค้าเกษตร-ธาอีส ผลิตภัณฑ์หนังรีไซเคิลจากเศษหนังเหลือทิ้ง
“โลตัส” (Lotus’s) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งแรก ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 4 รุ่น อายุไม่เกิน 7 ปี โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี อายุ 5 ปี และอายุ 7 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.00-4.00% ต่อปี คาดเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน เดือน ต.ค. 2565 พร้อมอ
ASW ผนึก UOB ขับเคลื่อนนวัตกรรมโซลาร์รูฟท็อป ลุยธุรกิจผ่านสินเชื่อ GREEN LOAN
GMM SHOW ทุ่มจัด Music & Lifestyle 4 งานใหญ่ กระตุ้นท่องเที่ยวปลายปี คาดมีเงินสะพัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
โครงการข้าวยั่งยืนขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรรายย่อย ควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
การ์ทเนอร์เผยผลสำรวจ ผู้บริหาร 80% ชี้ระบบอัตโนมัติสามารถนำมาใช้กับการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ก็ได้
กรุงศรี ฟินโนเวต เผยทิศทางและแนวโน้มการลงทุนของ Venture Capital ปี 2023
กลับมาอีกครั้งกับแคมเปญที่ทุกคนรอคอย AUKEY 9.9 วันช้อปแห่งปี มหกรรมลดครั้งยิ่งใหญ่ จัดเต็มยกทัพสินค้าไอทีคุณภาพลดกระหน่ำ 9 กันยายน 65 วันเดียวเท่านั้น
เตรียมพบกับ “Whizdom COEX” โครงการอสังหาฯ แนวใหม่จาก MQDC ตอบรับเทรนด์ ‘Coexistence’ เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง พลิกนิยามที่อยู่อาศัย สู่พื้นที่เจนใหม่แห่งการชีวิตในทุกมิติ
“จอห์น ซีน่า” ผู้ได้ชื่อว่าเป็นสตาร์เบอร์หนึ่ง กับ 20 ปีบนสังเวียน WWE
Tockto ผนึกกำลัง Depa และ กสศ. เปิดโครงการ “New Me - ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่นที่ 4 มุ่งอัปสกิลภาษาอังกฤษให้ครู เพิ่มคุณภาพในการสอน นำสู่การพัฒนาอนาคตของชาติ
TOA ผุดไอเดีย สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ‘Waterproof Solutions’ ศูนย์รับติดตั้งระบบกันซึม มั่นใจด้วยเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงและทีมช่างมืออาชีพ
CADT DPU ร่วมกับสายการบิน P80 AIR จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “P80 AIR & CADT COLLABORATIVE PROJECT”แนะเส้นทางเข้าสู่อาชีพการบิน พร้อมเปิดรับนศ.ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครั้งแรกของไทย
“กลุ่มซีดีจี” ประกาศแต่งตั้ง จีเอ็ม “ซีดีจี ซิสเต็มส์” ใหม่ มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จบทใหม่ของผู้นำ Systems Integrator ไทย
SCGP ลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ เข้าถือหุ้นบริษัทในสหรัฐอเมริกา มุ่งเพิ่มศักยภาพจัดหาวัตถุดิบ พร้อมผนึกเครือข่ายในยุโรปและอาเซียนเพิ่มประสิทธิภาพด้านรีไซเคิล
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม ได้รับ ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล
เจาะลึก 3 อินไซต์มัดใจผู้บริโภคสายอาหารและเครื่องดื่ม แบรนด์ใช้พลังของทวิตเตอร์ในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคชาวไทยที่พูดคุยกันตั้งแต่ขนม ของว่าง อาหารที่ต้องลองและแรงบันดาลใจจากไอดอลคนโปรดไปจนถึงโปรโมชั่นใหม่ล่าสุด
กลุ่ม KTIS และ GGC วางศิลาฤกษ์ GKBI ระยะ 2
กองทรัสต์ BAREIT เตรียมพร้อมนำหน่วยทรัสต์เข้าเทรดวันแรก 14 ก.ย.นี้ มั่นใจจุดเด่นทรัพย์สินสนามบินสมุย โชว์ผลตอบแทนผู้ถือหน่วยปีแรก 8.09%
BDMS เปิด ‘N Health Novogene Genomics ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์’ พัฒนาเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าสู่ Genetic Center แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
HENG คว้ารางวัล Best Hire Purchase Company for Second-Hands Cars พร้อมรับมือ ธปท.คุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อ มั่นใจไม่กระทบการดำเนินงาน เดินหน้าสู่เป้าหมายขยายพอร์ตสินเชื่อรวมเติบโต 30%
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ตอกย้ำความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้รับคัดเลือกเป็นอาคารต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมถึง 4 อาคาร
“Airline’s Family Market” งานแฟร์ครั้งใหญ่ของคนแอร์ไลน์ เปิดตลาดสุดคึกคักที่ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์
“คาร์นิวัลเมจิก” ธีมปาร์คคาร์นิวัลสไตล์ไทยแห่งเดียวในโลก สุดอลังการด้วยงบลงทุนกว่า 6,600ล้านบาท จัดเต็มแสงสีเสียงโชว์อย่างยิ่งใหญ่ ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต
ซัมซุงเผยยอดจอง Galaxy Z Fold4 l Z Flip4 ตอกย้ำความสำเร็จของเทรนด์สมาร์ทโฟนจอพับ ทุบสถิติถล่มทลาย โตมากกว่าเดิมเกือบ 2 เท่า พร้อมส่งโปรสุดคุ้มต้อนรับการวางจำหน่าย อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ 2 ก.ย.เป็นต้นไป
MCFIVA เปิดตัวงาน SEA•T Conference 2022 ขนทัพผู้เชี่ยวชาญระดับโลกพร้อมอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี ภายใต้ธีม “Future of everything” พร้อมพุ่งทะยานสู่โลกอนาคต
OR พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero)
มาเนโกะ เสริมทัพ Jeducation นำแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซลุยตลาดญี่ปุ่น ก้าวสู่ Hybrid Fair ในงาน Nippon Haku Bangkok 2022
ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เผย นักเรียนในระดับชั้น Year 11, 12 และ 13 ทำคะแนนสอบ IGCSE, AS และ A Level ยอดเยี่ยม!
เคล็ดลับสร้างรายได้ดันธุรกิจให้เติบโตบน TikTok
“รมว.ดีอีเอส” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จ การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
น่าสะสม ‘BORN IN BELGIUM’
รู้ทันโรค พร้อมรักษา “ไทรอยด์” ก่อนเสี่ยง “มะเร็ง”
วิทยาลัยดุสิตธานี “นำทัพกวาดรางวัลเหรียญทอง” ในรายการแข่งขัน “ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค”
ไทยยืนหนึ่ง Shoppไทยยืนหนึ่ง Shoppertainment ตามด้วยตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกertainment ตามด้วยตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ศุภนิมิต เปิดตัว ‘เก๋ ชลลดา’ แอมบาสเดอร์คนแรกของมูลนิธิฯ ในแคมเปญ 1000 Girls article
เผยโฉม 10 ทีมผู้ชนะการแข่งขัน One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” พร้อมต่อยอดไอเดียสุดล้ำสู่การสร้างผลงานจริง
เปิดอาณาจักรเส้นผม MCIC และแบรนด์ Dcash กับกลยุทธ์ยุคใหม่รุกตลาด B2C เต็มตัว ปั้นรายได้ 1,500 ล้าน
OPPO สำรวจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่พร้อมนักพัฒนาและพันธมิตร ในงาน OPPO Developer Conference 2022
‘PRM’ ประกาศการลงทุนครั้งใหม่ ขยายพอร์ตกองเรือเพิ่มอีก 3 ลำ เตรียมทยอยให้บริการแก่ลูกค้าไตรมาสสุดท้ายปีนี้เป็นต้นไป
สุดยอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผนึกกำลังเวิลด์แก๊ส สานต่อกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ “Thai Taste Therapy Challenge by Worldgas” ครั้งที่ 2 ตอกย้ำแนวคิดอาหารไทยเป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก”
นิวเจนเซฟเงินในกระเป๋าง่ายๆ กับเทรนด์ออกเดทแบบประหยัดสุดฮิต!
‘รปศ. DPU’ ถอดรหัสปั้นนักบริหารรัฐกิจแห่งโลกอนาคต
สายกิน สายโปรฯ ห้ามพลาด! foodpanda ส่งโปร “อร่อยเฮ เปย์คนละครึ่ง” เฟส 5 ลด 3 ต่อ ลดแล้วลดอีก! พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 800 บาท!! ถึง 30 กันยายนนี้
Health Talk สู้ด้วยใจห่างไกลมะเร็ง ครั้งที่ 5 กระแสตอบรับดีต่อเนื่อง
ยกระดับการรับชมศิลปะอีกขั้นไปกับ Samsung The Frame 2022 ทีวีไลฟ์สไตล์จากซัมซุง พิเศษ! ซื้อวันนี้แถมฟรีกรอบทีวีจากสองศิลปินแนวหน้า Jitti Robot และ MrKreme มูลค่า 3,490 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. เท่านั้น
จับตากลยุทธ์ ครองใจโชห่วยไทย แม็คโครต่อยอดไอเดียทายาทโชห่วย ปั้นร้านค้าชุมชนน้องใหม่ “บัดดี้มาร์ท”
ERA สร้างจักรวาลนักขายอสังหาริมทรัพย์ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี เปลี่ยนระบบการทำงาน เชิญผู้สนใจในอาชีพนักขายอสังหาฯ ลงทะเบียนเข้าร่วม ERA REALTAVERSE ผ่านระบบ ERA COMMUNITY article
OPPO จับมือ Spotify มอบประสบการณ์ฟังเพลงอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้เองใน ColorOS 13
อินฟอร์มาฯ ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2022 ปักหมุดดันไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
นวัตกรรมกรมวิชาการเกษตรสุดเจ๋ง คว้ารางวัลเลิศรัฐจาก กพร.
ครั้งแรกของไทยกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการพัฒนาระดับโลกในงาน “GSSD Expo 2022” เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement Forum 2022 (MUSEF 2022)ภายใต้หัวข้อ “Healthy Together ชุมชนเมืองสุขภาพดี” ในวันที่ 27 กันยายนนี้ article
สมาคมพัฒนาศิลปาชีพผนึกหลายชาติร่วมจัด 2 งานใหญ่ด้านความงามเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จ World Class Awards 2022 และ Health & Beauty World Championship 2022 article
สองผู้บริหาร "PNK Global" สุดปัง! คว้ารางวัล WORLD CLASS AWARDS 2022 การันตีความเป็นที่หนึ่ง ด้านผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร article
ที่สุด! ของผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม แบรนด์ FLi คว้ารางวัลระดับเอเชีย WORLD CLASS AWARDS 2022 article
ปังสุด ME รับรางวัล World Class Award นุ้ย สุวิมล บุกต่อตลาดต่างประเทศ article
“อินฟอร์มา มาร์เก็ต” ประกาศ 15 ประเทศ ตบเท้าร่วมงาน “Cosmoprof CBE ASEAN 2022” งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 15-17 กันยายน นี้
อุตสาหกรรมกระดาษโลกปี 65 พุ่ง 958.8 พันล้านดอลลาร์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ดึง Tissue & Paper Bangkok 2022 งานสำคัญของอุตสาหกรรมทิชชู่ กระดาษ เยื่อกระดาษ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จัดครั้งแรกในไทย 14-16 กันยายน 65 นี้
WeComics ตอกย้ำศักยภาพครีเอเตอร์ไทยรุ่นใหม่ โชว์ความสำเร็จ 8 คอมมิคส์สุดหลอนในโรงเรียน ‘School Tales’ ที่ถูกต่อยอดสู่ซีรีส์กระแสปัง พร้อมเปิดไลน์อัพคอมมิคส์สยองขวัญที่ไม่ควรพลาด
ขยายแนวร่วมผู้บริโภคภาคอีสาน สภาองค์กรของผู้บริโภค จับมือภาครัฐ เครือข่ายผู้บริโภค ยกระดับคุ้มครอง
‘เอคอมเมิร์ซ’ จับมือ ‘จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน’ เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตอีคอมเมิร์ซที่ดีขึ้นในฟิลิปปินส์
‘บ้านปู’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ 3 รุ่น ดอกเบี้ย 3.26 – 4.20% ต่อปี เรทติ้ง A+ เสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 และ 19 กันยายนนี้ ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ
ทีเอ็มบีธนชาต จัดหลักสูตรอบรม ttb digital LEAN supply chain รุ่นที่ 17 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ใกล้คุณมากขึ้นแค่ปลายนิ้ว Wrangler ชวนค้นหาเดนิมที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณได้แล้ววันนี้ที่ Wrangler.co.th
‘ยูอาร์ซี’ ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทุกโรงงาน คว้ามาตรฐาน ‘FSSC 22000 Certificate’ การันตีการผลิตสินค้า
สร้างบรรยากาศทางเดินเท้าตามแนวทางของ TOD
AUTOBOT ผนึก ช้อปปี้ ชูนวัตกรรม-อัดโปรแรง โกยยอดรับอีคอมเมิร์ซซีซั่น กับมหกรรม Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day เดินหน้าปั้นแบรนด์สู่สมาร์ทเทคโนโลยี ตั้งเป้ายอดขายทะลุ 250 ล้านบาท ภายในสิ้นปี
อินฟอร์มาฯ ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2022 ปักหมุดดันไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน article
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลัง SMEs สร้างอาชีพ จัดงานมอบรางวัล SMEs สร้างอาชีพ Awards สร้างขวัญและกำลังให้นักธุรกิจ SME article
“เอยูเอ” ก้าวสู่ปีที่ 70 ชูความโดดเด่นด้านหลักสูตร AUA กุญแจที่เติมเต็มทุกความฝัน สู่ความสำเร็จ ตอกย้ำผู้นำตลาดสถานสอนภาษาอันดับ 1 ของไทย article
“เอยูเอ” ก้าวสู่ปีที่ 70 ชูความโดดเด่นด้านหลักสูตร AUA กุญแจที่เติมเต็มทุกความฝัน สู่ความสำเร็จ ตอกย้ำผู้นำตลาดสถานสอนภาษาอันดับ 1 ของไทย article
ยืนหนึ่ง! อาจารย์สอนธุรกิจออนไลน์ของไทย คุณสวย นัฐปสรณ์ คว้ารางวัลระดับเอเชีย "World Class Award 2022" article
สุดยอดไลฟ์โค้ชชื่อดัง! "ครูสิตา" คว้ารางวัล THE BEST OF INTERNATIONAL CEO OF WORLD CLASS AWARDS 2022 article
คุณเนติทัศน์ ชินอ่อน นำทัพรับรางวัล "Asia Star Award" ในงาน World Health & Beauty 2022 article
BEQ GROUP ผู้นำด้านธุรกิจบริการปลูกผมครบวงจร คว้ารางวัล "World Class Award 2022" article
‘คิงส์แพ็ค’ ผู้ผลิตถุงขยะ ‘ฮีโร่’ลุยกิจกรรมจัดการขยะในชุมชน คิกออฟเปิดตัวโครงการ ‘ไม่เทรวม’ นำร่อง กทม. 3 เขต article
depa และ IDE Center ประกาศผลการแข่งขัน Hackathon U League for All 2022 article
AWS เคาะ IPO 2.00 บาท/หุ้น จองซื้อ 1 – 2 และ 5 ก.ย. 65 นี้ ฤกษ์ดีวันที่ 9 เดือน 9 ประเดิมเทรดบริษัทแรกในตลาด LiVEx
Johnson & Johnson Vision ปลุกตลาดคอนแทคเลนส์ ครึ่งปีหลังระอุ ส่ง “Fresh Collection” 2 เฉดสีใหม่ ชิงส่วนแบ่งตลาด พร้อมดัน “พีพี กฤษฏ์” ขึ้นแท่น Friend of Define คนล่าสุด
JFEC แถลงข่าวเปิดตัว JAPANESE FRUIT. THE ULTIMATE GIFT. พร้อมเชิญสัมผัสกับเคล็ดลับความอร่อย และคุณภาพสูงของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่น
foodpanda ส่งโปรฯ ‘ลด 3 ต่อ’ ปังกว่าใคร กับคนละครึ่ง เฟส 5 ให้ลูกค้าอิ่มอร่อยสบายกระเป๋ากับร้านอาหารทั่วไทย
TikTok ชวนคนไทยร่วมสร้าง Digital White Space จัดเวิร์คช็อปให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในโลกดิจิทัล
กรมวิชาการเกษตร ปลื้ม! ประมูลออนไลน์ 10 สุดยอดกาแฟไทยคึกคัก ราคาพุ่งสูงสุดกิโลกรัมละกว่าสองหมื่นบาท
ครั้งแรกของ KTM Thailand ยกทัพ Orange Power เข้าร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักแข่ง พร้อมตั้งบูธในงาน MotoGP ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ ชูกลยุทธ์ สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง คว้าดีลครั้งสำคัญ ลุยสนับสนุน “AFF Mitsubishi Electric Cup 2022”
LINE MAN ส่งแคมเปญใหญ่ “คนละครึ่ง จึ้งคูณสอง” หนุนเฟส 5 รัฐให้ 800 บาท ใส่โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 800 บาท
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ส่งออกผลไม้สดจากไทยไปจีน ผ่านประเทศที่สาม มั่นใจผลไม้ไทยมีคุณภาพ รักษาตลาดจีน แสนล้าน ต่อเนื่อง
‘SAWAD’ ผนึก ‘ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล’ ลุยปล่อยสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่ 1,200 ล้านบาท ดันแบรนด์ ‘นิว ฮอลแลนด์’ ผงาดในไทย
GPI เปิดแผนทรานส์ฟอร์มธุรกิจ รุกสร้าง New S-curve มุ่งขับเคลื่อน 6 แกนธุรกิจหลัก ตั้งเป้ารายได้โตเท่าตัวแตะ 1,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี
กวาง AB Normal โชว์ฝีมือช่างไม้ ในงานเปิดตัว “SKIL สกิล” เครื่องมือช่างคุณภาพสูง
BGC ปลื้ม ขายหุ้นกู้ครั้งแรกเกลี้ยง ตอกย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นผู้นำบรรจุภัณฑ์
กระแสแพลนต์เบสต์มาแรง ปี 65 คาดโต 40,000 ล้านบาท ด้านผู้ผลิตอาหารแพลนต์เบสต์ตบเท้าร่วมงานฟู้ด แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 พร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารแพลนต์เบสต์ ครั้งแรกของประเทศไทย
Gala Games เตรียมเปิดตัว “Spider Tanks” 31 ต.ค.นี้! เกม PvP Brawler Esports เกมแรกบน Web 3.0 พร้อมความสนุกและผลตอบแทนกับผู้เล่นแบบจัดเต็ม
LH Bank ออกแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล เปิดบัญชีง่าย อิสระคล่องตัวทุกการใช้จ่าย พร้อมโปรสุดฟิน ฟรี! เครื่องดื่มเต่าบิน
เอ. เอส. วัตสัน ทุ่ม 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พลิกโฉม Supply Chain ส่งเสริมกลยุทธ์ O+O และเพิ่มขีดศักยภาพในการแข่งขัน
เอ็มจี สนับสนุนรถยนต์พลังงานทางเลือก ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางตลอดงานประชุมเอเปค 2022
มข. “เผยการช่วยเหลือครอบครัว นศ. หลังเกิดเหตุรถบัสชน จยย.นศ.เสียชีวิต”
‘พรินซิเพิล’ จับทิศทางการลงทุนท่ามกลางความผันผวน ชูกลยุทธ์เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นจีนและเอเชีย มองเศรษฐกิจแดนมังกรเติบโตเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีก 7 ปีข้างหน้า
fintips by ttb ชวนสานฝันเกษียณก่อน 40 เป็นจริงได้ด้วยแนวคิด F.I.R.E พร้อมพุ่งชนเป้าหมายด้วย 5 ขั้นตอนการวางแผนก่อนเกษียณ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ กล้าฝันกล้าเป็นสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRAVA Dare to Dream Dare to Be
“อโกรว์พลัส” เปิดตัวธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ตั้งเป้ายกระดับภาคเกษตรแบบเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่
FSCT 50th Anniversary ครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) article
กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จัดงาน“โอทอปนวัตวิถี ดีเกินร้อย เที่ยวไทยวิถีใหม่ 100 ชุมชน”ณ : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ article
“แม่ตั๊กเลดี้” เปิดตัว LD COCO ผงมะพร้าวสกัดเย็นนำเข้าจากไต้หวัน เอาใจคนรักสุขภาพ พร้อมชวน 2 พระเอก “บอย ปกรณ์ - เคน ภูภูมิ” แชร์วิธีฟิตหุ่นเฟิร์ม article
ประกาศความพร้อมการจัดงานด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปี 2022 ในประเทศไทย “SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022” ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. นี้ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค กรุงเทพฯ
theAsianparent ประกาศผลการประกวด ‘theAsianparent Awards 2022’ เปิดรายชื่อสุดยอดแบรนด์ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับแม่และเด็กแห่งปี
“หัตถศิลป์ลำปาง : มรดกศรัทธาแห่งเขลางค์นคร” นิทรรศการภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์สกุลช่างลำปาง สะท้อนผ่านงานพุทธหัตถศิลป์ งานช่างพื้นบ้าน และผลงานศิลปะร่วมสมัย
“เอยูเอ” ก้าวสู่ปีที่ 70 ชูความโดดเด่นด้านหลักสูตร AUA กุญแจที่เติมเต็มทุกความฝัน สู่ความสำเร็จ ตอกย้ำผู้นำตลาดสถานสอนภาษาอันดับ 1 ของไทย
‘สหโคเจน’ ร่วมลงนาม MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ โครงการโซลาร์รูฟท็อป เดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน วางเป้าผลิตไฟฟ้าลดคาร์บอนได้มากกว่า 1.5 พันตันต่อปี
“มิว” ศุภศิษฏ์ เปิด Candy Flower Room ต้อนรับ 30 มิวเลี่ยนส์ พร้อมโชว์สกิลจัดดอกไม้ มอบให้รักแรก ในอีเวนต์สุดพิเศษ “Mew’s First Love and Flower”
Doctor Mek Clinic ปล่อยแคมเปญตรวจ “ดื้อโบ” ฟรี! บริการตรวจยืนยันอาการดื้อโบ เพื่มประสิทธิภาพการปรับรูปหน้า
ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ผู้ผลิตทีวีชั้นนำของโลก 16 ปีติดต่อกัน ประกาศความร่วมมือกับ Prime Video เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้สัมผัสบรรยากาศการชมซีรีส์ยอดฮิตแบบตื่นตาตื่นใจสมการรอคอยการกลับมาของ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ พร้อมกับเทคโนโลยีภาพสุดพิเศษ เ
AURORA ผู้นำตลาดร้านค้าปลีกทองคำ ปั้นแบรนด์ สู่ “ของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า” ที่ใครก็เข้าถึงได้ ปักธงมุ่งขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่
ทีเด็ด! อ้อยโรงงานพันธุ์ใหม่ “กวก. นครสวรรค์ 1” ให้ความหวาน ผลผลิตน้ำตาลสูง
"Lightnet คว้าเงินทุน 50 ล้านดอลลาร์จาก LDA Capital มุ่งยกระดับเทคโนโลยีบล็อกเชนของ Velo Labs"
แอน จักรพงษ์ พารายการ Project Runway Thailand เฉิดฉายบนเวที THE CONTENTASIA SUMMIT 2022
“โออิชิ กรุ๊ป” โชว์ผลงานไตรมาส 3/2565 รายได้และกำไรเติบโตแข็งแกร่ง
เบื้องหลังเพลง “ทน” กว่าจะขึ้นชาร์ตวันนี้
ซัมซุง ชู Galaxy Z Flip4 และ Z Fold4 ยกระดับประสบการณ์การถ่ายภาพของผู้ใช้ พร้อมผสานความร่วมมือ Google นำบริการ Google Photos มาใช้บนดีไวซ์ของซัมซุง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ ยิ่งกว่าเดิม
กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย BCG
เวทีภาคอีสานเห็นพ้อง งานคุ้มครองผู้บริโภคต้องรวดเร็ว - ทันที - ไร้รอยต่อ
ด่านตรวจพืชเชียงของโชว์ยอดส่งออกสินค้าเกษตร ปี 65 แค่ 6 เดือนแรกพุ่งแซงปี 64 กว่า 120 เปอร์เซ็นต์
SC Asset ชวนเหล่าคนดัง ร่วมงานหรู “THE GENTRY GENERATION” สร้างแรงบันดาลใจดีที่สุดในแบบคุณ (#UniqueAsYouAre) สะท้อนไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์การอยู่อาศัย ณ วิลล่าโครงการใหม่ เดอะเจนทริ เกษตร-นวมินทร์
“พันธุ์บุรีรัมย์” รีเทิร์น !!! เนรมิตพื้นที่ 1,200 ไร่ จัดงาน มหกรรมกัญชา-กัญชง เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในไทย ดีเดย์ 25-27 พ.ย.นี้
บ้านปู - ChangeFusion สานต่อภารกิจสร้างชุมชนเข้มแข็งจากพลังคนรุ่นใหม่หัวใจรักท้องถิ่น สู่กิจการเพื่อสังคมในโครงการ BC4C รุ่นที่ 11
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เปิดตัวแคมเปญ “เวิลด์แก๊ส ส่งรหัสซีลลุ้นทอง” ให้คนซื้อยิ้มได้ คนขายก็ยิ้มด้วย ตอกย้ำความเป็นแบรนด์พลังงานที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยเสมอมา แจกทอง-รางวัลกว่า 114 รายการ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
“Big Motor Sale 2022” ประกาศความสำเร็จแบบพร้อมพลัส สร้างความเคลื่อนไหวให้เศรษฐกิจไทยได้อีกครั้ง
ดีพร้อม เผยผลสำเร็จ หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” ปั้น 70 นักธุรกิจสู่เกษตรโลกใหม่ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจโตกว่า 120 ล้านบาท article
ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี สะท้อนความสำเร็จโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” จุดประกายสร้างรากฐานการมีชีวิตทางการเงินที่ดีเริ่มตั้งแต่เยาวชน
โชว์ เครื่องปีนมะพร้าว เจ๋ง! มีระบบล็อกความปลอดภัยใช้แทนแรงงานลิง
BEST Express ตอกย้ำความสำเร็จกับ 4 รางวัลการันตีแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม และสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและการบริการ
หน้าอกเป็นคลื่นริ้ว (Rippling) แก้ได้ อย่าตระหนก!
รวมพลังองค์กรเครือข่ายนวัตกรรมระดับประเทศ ผนึก เซเว่นฯ เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมต่อเนื่อง มอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2022” หนุน SMEs เปี่ยมศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคม
ออปโป้รุกไตรมาส 3 เปิดตัวแท็บเล็ต “OPPO Pad Air” รุ่นแรกในไทย พร้อม “OPPO Enco Air2 Pro” หูฟังไร้สายรุ่นล่าสุดตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ทั้งความบันเทิงและการทำงาน
Zegna แบรนด์ตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพบุรุษอันเก่าแก่ ก่อตั้งในปี 1910 จับมือกับสโมสรฟุตบอลแชมเปี่ยนที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1902 อย่าง Real Madrid ร่วมรังสรรค์เสื้อผ้ากีฬาสำหรับสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะสุภาพบุรุษทุกคนคู่ควรแก่การมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเ
นินจาแวน ประเทศไทย เปิดดีลใหม่ชุดใหญ่ไฟกระพริบ จับมือพันธมิตรเครือ SABUY อีกครั้ง เสริมแกร่งและต่อยอดหนุนธุรกิจร่วมกัน
เอเซอร์ประกาศเดินหน้าภารกิจ Earthion ก้าวสำคัญเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ใน Acer Green Day
ทีเอ็มบีธนชาต ตั้งเป้าขึ้นแท่น 1 ใน 4 ผู้นำตลาดบัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคลภายใน 3 ปี เผย 3 กลยุทธ์หลักช่วยยกระดับชีวิตทางการเงินลูกค้าให้ดีขึ้น
อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศเป้าหมายความยั่งยืน science-based Targets สนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกภายในปี 2593
มข. จ่อจัด “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” 16 ก.ย.65 นี้ ที่สถานีรถไฟขอนแก่น
บีโอไอ ผนึก สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดงาน "MIRA - Subcon EEC 2022" งานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรม-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม-เวทีเจรจาธุรกิจ ครั้งแรกในพื้นที่อีอีซี คาดจับคู่ธุรกิจ 400 คู่ มูลค่า 1,200 ล้านบาท ตลอด 3 วันจัด
เอาใจสายอาหารญี่ปุ่น แม็คโคร ขนทัพสินค้าสุดปังจัด “Taste of Japan” ตอกย้ำแหล่งรวมวัตถุดิบจากทั่วโลก !
NVIDIA ส่งการ์ดจอรุ่น GeForce RTX 30 Series GPUs พร้อมมอบประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยี Max-Q ตอบโจทย์เหล่าเกมเมอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์
JWD ตอกย้ำศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน คว้ารางวัลทรงเกียรติ ‘Thailand’s Best Managed Companies’ จากดีลอยท์
ยักษ์ใหญ่ Unilever เจาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว-บริการหลังโควิดฟื้นตัว นำกลุ่มธุรกิจ Unilever Professional เสริมทัพผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลสุขอนามัยสำหรับผู้ประกอบการ ล่าสุดเตรียมออกงาน Food & Hospitality Thailand 2022 นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการโดยต
โฮมโปร จับมือ ช้อปปี้ อัดโปรฯ รับอีคอมเมิร์ซซีซั่น ประเดิมความยิ่งใหญ่ ในมหกรรม Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day เติมเต็มประสบการณ์ ‘เรื่องบ้าน’ ที่ยิ่งกว่าไปกับโปรดียืน 1 ด้วยส่วนลดสูงสุด 80% ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคมถึง 10 กันยายนนี้
ออโรร่าการันตี 3 ต่อ กับใบรับประกันทอง 3 ใบ แก้ตรงจุด ลดปัญหา ตัดกังวลก่อนซื้อหรือลงทุนทอง
เบ็นคิว สานต่อโครงการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
NtechLab เข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit ที่กรุงเทพฯจัดแสดงเทคโนโลยีจดจำใบหน้าสุดล้ำ พร้อมกับอัตราการเติบโตต่อปีกว่า 122%
พีเค พัสกร พาคนรุ่นใหม่จัดตลาดไอเดีย สร้างสรรค์ กระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ
ดีลอยท์ ประเทศไทย ประกาศรางวัล “Thailand’s Best Managed Companies” เป็นปีที่สอง
โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดศูนย์ไทรอยด์และผ่าตัดไทรอยด์ เจาะลึกการรักษาโรคไทรอยด์และการผ่าตัดไทรอยด์ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
HP Supplies Impact ผนึกกำลังลูกค้าและพันธมิตร ร่วมรีไซเคิลฮาร์ดแวร์และวัสดุสิ้นเปลือง 1.2 ล้านตัน ภายในปี 2568
เปิดใจ “พงษ์เทพ วิชัยกุล” จากกรรมการผู้จัดการขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ NCL กับทิศทางการดำเนินธุรกิจ สู่เป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
EPG มั่นใจแนวโน้มธุรกิจปี 65/66 (เม.ย.65 – มี.ค.66) ยอดขายเติบโตตามเป้าหมาย 12 - 15 % มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 29 - 32%
เปิดตัว ระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ Checkmarx API โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัย API shift-left ช่วยเสริมพลังให้นักพัฒนา พันธมิตร และ AppSec ได้อย่างครบวงจร
MGID คว้ารางวัล 'เครือข่ายโฆษณาดิจิทัลที่ดีที่สุด' ที่ MarTech Breakthrough Awards
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแสดงในงาน “90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร”
“บ้านปู เน็กซ์” และ “นิคมฯ เอเพ็กซ์ กรีน” โชว์ศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชูจุดเด่นใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ลอยน้ำ พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน ดึงนักลงทุนหนุน EEC
ไลอ้อน ออกสินค้านวัตกรรมใหม่ “เจลอาบน้ำและเจลล้างหน้าโชกุบุสซึ สกิน โซลูชั่น ซีรีย์” ชูนวัตกรรมพรีไบโอติกและกัญชงจับตลาดเจลอาบน้ำและเจลล้างหน้าเพื่อสุขภาพ
“MINT” ดีเดย์ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ แก่ประชาชนทั่วไปวันที่ 1-2 และ 5-6 ก.ย.นี้ จ่ายดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปี หลังกำไรสุทธิพลิกเป็นบวก ฐานการเงินแข็งแกร่ง
SCGC ประกาศเป้าหมายด้าน ESG ร่วมแก้วิกฤตเพื่อโลกยั่งยืน เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
โอสถสภาโชว์กระแสตอบรับเอ็ม-150 กลิ่นเทอร์ปีนเยี่ยม ทำยอดขายทะลุเป้า 200% หลังเดินกลยุทธ์ชูนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์พรีเมียม เพิ่มมูลค่าให้สินค้า (Value-Added)
ลิวกง ประเทศจีน ผนึก ยนต์ตระการเครื่องจักรกล เปิดตัวบริษัท “ลิวกง ยนต์ตระการ” บุกตลาดเครื่องจักรกลหนักในไทย
STA เปิดตัวแอปฯ ใหม่ Sri Trang Friends Station ตอบโจทย์กลุ่มผู้ค้ายางพารา เชื่อมโยง Ecosystem อุตสาหกรรมยาง ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล
อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ลงพื้นที่ชุมชนบุรีรัมย์สอนการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิล
เครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยอัจฉริยะ กำหนดอัตราหยอดได้แม่นยำตรงคำแนะนำ
TikTok เผย Shoppertainment มาแรงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและประเทศไทย คาดจะสร้างโอกาสมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2568
เวทีเสวนาสภาองค์กรของผู้บริโภค หนุน สูตรราคาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว 15 บาทตลอดสาย ชง กทม. ยกเลิกคำสั่ง คสช. ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง ‘บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล’ เตรียมขายหุ้น IPO ไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าจดทะเบียนใน SET ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย
กองรีทอัลไล โชว์ผลงานไตรมาส 2/65 ปิดรายได้ 386 ล้านบาท โต 29.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ่ายปันผลสูงคิดเป็นอัตรา 9% ต่อปี แซงกระแสเงินเฟ้อ
ฝนตกบ่อยแบบนี้ สภาพแวดล้อมอย่างดีของไรฝุ่น ซ้ำผลการวิจัยพบว่าฝนตกหนักยิ่งทำให้ฝุ่นกระจายและมีขนาดเล็กลง
ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ผนึกกำลัง พันธมิตรชุมชนคนแอร์ไลน์ เนรมิตพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. เปิดตัวบิ๊กอีเวนท์ “Airline’s Family Market” ตลาดชุมชนคนแอร์ไลน์ รวมพลร้านค้าฝีมือดีไอเดียเก๋กว่า 160 ร้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุด!
กระทรวงพลังงานย้ำเป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ผนึก อินฟอร์มาฯ จัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2022 ร่วมขับเคลื่อนพลังงานสะอาดปี 65
ครั้งแรกกับการผนึกกำลังจากสององค์กรยักษ์ใหญ่ BDMS และทีเอ็มบีธนชาต เพื่อสนับสนุนโครงการสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล
วิศวกรด้านเสียง ชี้ข้อมูลระดับความดังเสียงที่ปลอดภัย-อันตรายต่อสุขภาพ พร้อมแนะวิธีจัดการปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน
นักวิชาการวิศวะมหิดล เตือนภัยอุบัติเหตุจากบันไดเลื่อน...ถึงชีวิตได้
“X1 & X2” แอลอีดีโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่จาก วิวโซนิค โซลูชั่นเรียบง่ายแต่ทรงพลัง เปลี่ยนบ้านสู่พื้นที่ความบันเทิงอย่างง่ายดาย
กองทรัสต์ AIMIRT โชว์ฟอร์มแกร่ง ทุบสถิติปันผลสูงสุดติดต่อกัน 9 ไตรมาส ขึ้นแท่น Top 3 Industrial REIT ปันผลต่อปีสูงสุด วางเป้าหมายขยายพอร์ตทรัพย์สินแตะ 2 หมื่นล้านบาท
ซีพี ออลล์-PIM-ออลล์ เวลเนส เปิดเบื้องหลัง 5 แนวคิด “หุ่นยนต์ส่งของสุดคิ้วท์” เดินหน้าปั้นทักษะ AI-Robotics เด็กอนุบาลจนมหาวิทยาลัย สร้างนวัตกรรมต่อยอดโลกอนาคต
กคช. จัด OPEN HOUSE เปิดบ้าน “บมจ.เคหะสุขประชา” พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้น ผนึกแรงสร้างบ้านเช่าพร้อมอาชีพเต็มกำลัง
กองทุนสื่อ ถอดบทเรียนเวที TMF POWER FOR CHANGE ผสานพลังขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัย-สร้างนิเวศสื่อดีให้สังคมไทย
การ์ทเนอร์เผยรายได้ตลาดซอฟต์แวร์ RPA ปี 65 พุ่งแตะ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผู้จัดจำหน่าย RPA ต่างเปิดรับเทคโนโลยี Hyperautomation สร้างการเติบโต
3 บริษัทยักษ์เครือณุศาศิริ ร่วมวิจัย พัฒนาต่อยอดธุรกิจกัญชา เปิดตัวผลิตภัณฑ์ CBD Skincare สู่น้ำตบ “Canabliss Essence” 10 วันแก้ผิวพัง กลับมาปังผิวดี ซีรีย์หน้าเด็ก อ่อนวัย ใสไร้ริ้วรอย article
งานแถลงข่าว Thailand Phil - European Tour 2022 ครั้งแรกของวงคลาสสิกสัญชาติไทย - ThailandPhil เยือนเทศกาลดนตรีระดับโลก - ลูบลิยานา ครั้งที่ 70 article
WMA พลิกโลกสุขภาพ เปิดหลักสูตรเวชศาสตร์ ชะลอวัย เรียนรู้การป้องกันโรคร้าย ก่อนสายเกินแก้ ชูสโลแกน “เมื่อ 100 ปี ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป” article
“ดอน ปรมัตถ์วินัย” เป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister Award เชิดชูเกียรติสตาร์ทอัพและผู้พัฒนานวัตกรรมสู้วิกฤต article
เจาะลึกปรากฏการณ์ความสำเร็จ “WEBTOON Ecosystem” กับการเป็นอุตสาหกรรมที่ทรงอิทธิพล ของ LINE WEBTOON
เครือข่ายเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ร่วมกับ สสส. และชุมชนเทศบาลตำบลเวียงสา รุดหน้านำนวัตกรรม ‘เกมจำลองสถานการณ์’ พัฒนาศักยภาพการรับมืออุทกภัย นำเทคโนโลยี สร้างจินตนาการ สู่ภาพจำเตรียมพร้อมกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
ทีเอ็มบีธนชาต ปฏิวัติวงการสินเชื่อบ้าน ส่ง ‘บัตรกดเงินสด ทีทีบี บ้านแลกเงิน’ วงเงินสำรองพร้อมใช้ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย
วัน แบงค็อก จับมือ เอสซีจี นำเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในสถานที่ชั้นนำระดับโลก เปลี่ยนเศษอาหาร ให้เป็นปุ๋ย แผนงานล่าสุดเพื่อความยั่งยืน
‘ไทยออยล์’ เดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ประกาศอัตราส่วนใช้สิทธิ 11.7681 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
TGE มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตแข็งแกร่ง รับรู้รายได้โรงไฟฟ้าชีวมวลเต็มปี หนุนรายได้ขายน้ำและไอน้ำเพิ่มขึ้นเท่าตัว นักวิเคราะห์ชูราคาเป้าหมาย 2.55 บาทต่อหุ้น
จีเอเบิล ผนึกกำลังร่วมกับ คณะบัญชี จุฬาฯ ผลักดันคนคุณภาพเจนฯ ใหม่ ให้พร้อมทำงานในยุคดิจิทัล
‘คาเคา เว็บตูน ไทยแลนด์’ ลุยสร้างคอนเทนต์สไตล์ไทย เอาใจคอการ์ตูน เตรียมเสิร์ฟเว็บตูนไทย 4 เรื่องใหม่ลงแพลตฟอร์ม จัดเต็มหลากหลายแนว
‘กลุ่มดุสิตธานี’ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจอาหาร ผนึกความร่วมมือ OR เข้าถือหุ้น ‘ดุสิตฟู้ดส์’ 25% หวังต่อยอดสร้างการเติบโตผ่านช่องทางรีเทล ดันแบรนด์ไทยเป็น Growth Engine ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดศูนย์ไทรอยด์และผ่าตัดไทรอยด์ เจาะลึกการรักษาโรคไทรอยด์และการผ่าตัดไทรอยด์ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย article
กคช. จัด OPEN HOUSE เปิดบ้าน “บมจ.เคหะสุขประชา” พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้น ผนึกแรงสร้างบ้านเช่าพร้อมอาชีพเต็มกำลัง article
TOA ปั้นโมเดลธุรกิจร้านแฟรนส์ไชส์โฉมใหม่ ‘FIX&BUILD’ แหล่งรวมวัสดุก่อสร้างงานช่างครบวงจร ‘ถูก ครบ จบที่เดียว’
“มนัญญา” เปิดประชุม APEC ระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
รมว.เฉลิมชัยเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ เจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา
เริ่มแล้ว Big Motor Sale 2022 สุขเต็มพิกัด พร้อมพลัสจัดให้ รวมพลังค่ายรถจัดใหญ่พลิกฟื้นภาคเศรษฐกิจไทย อยากได้รถ จบในวันเดียว พร้อมรับโปรคุ้มค่าจุใจ 19-28 สิงหาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ จัดงาน “Sweet Mania 2022” ชวนเหล่าช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ ท่องอาณาจักรขนมหวานนานาชาติ
OPPO คว้ารางวัล EISA ADVANCED SMARTPHONE 2022-2023 อีกครั้ง พร้อมทุบสถิติใหม่ด้วยรางวัล EISA IN-EAR HEADPHONES 2022-2023
ฉลองความสำเร็จยิ่งใหญ่! ”จุรินทร์” ปั้น Gen Z เป็น CEO สร้างทัพหน้าผู้ประกอบการส่งออกรุ่นใหม่ 3 ปี กว่า 36,521 ราย ย้ำใช้ Soft Power ไทยทำกำไรให้ประเทศ
เปิดประตูความสำเร็จกับการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ BEST Express ด้วยกลยุทธ์ศึกษาตลาดก่อนลงทุน
สีสัน พลังงาน และความสำเร็จ เสริมสร้างสไตล์และความปั๊วปังไปกับ Samsung Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition ไอเท็มสุดชิคที่เหล่าคนรุ่นใหม่ต้องมีติดตัว!
กลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี ก้าวขึ้นสู่อันดับ 6 ในการจัดอันดับ MDRT ทั่วโลกปี 2022
สถาบัน NEA เปิดภาพความสำเร็จของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จัดกิจกรรม (Open House NEA 2022)
เอ็มจี เผยโฉม NEW MG VS HEV สู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดแคมเปญ MG MEGA BONUS ขับฟรี 90 วัน!! ในงาน Big Motor Sale 2022
วางจำหน่ายแล้ว! OPPO Reno8 Series 5G สมาร์ตโฟนระดับกลาง ยืนหนึ่งสมาร์ตโฟน The Portrait Expert กล้องทรงพลัง คว้าใจผู้บริโภคยุคโซเชียล ครั้งแรกในไทย เตรียมปล่อย OPPO Pad Air สมาร์ตแท็บเล็ต และ OPPO Enco Air2 Pro หูฟังอัจฉริยะทรงพลัง
"บูเดอโลน" จ่อตีตลาดสกินแคร์ ที่มีส่วนผสมสารสกัด CBD จากกัญชง ผลงานคิดค้นจากสุดยอดนักวิจัย อาจารย์อ๊อด-วีรชัย พร้อมจับมือเคนโด้-เกรียงไกรมาศ พิธีกรชื่อดังนั่งแท่นซีอีโอ ดันธุรกิจสู่ผู้นำด้าน CBD ตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้านบาท ภายในปี 65 หวังบูเดอโลน
โฮมโปร อิเล็คทริค เอ็กซ์โป ยกทัพเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดสูงสุด 70% พร้อมปล่อยโปรเด็ด ลดแรงสู้ค่าไฟแพง 19-28 ส.ค. 65 นี้ 10 วันเท่านั้น ที่ไบเทค บางนา
ลดความเหลื่อมล้ำของคนเมืองด้วย TOD
จับทุกกระแส ทันทุกเทรนด์ กับ Trending on TikTok
โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดี แก้ปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอและใช้แรงงานลิงในการเก็บเกี่ยว
เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ ฟู้ดมาร์เก็ตญี่ปุ่นใจกลางกรุงเทพ “ Nippon Market ” article
เปิดตัว “SKIL สกิล” เครื่องมือช่างคุณภาพสูง พร้อมตั้งเป้าขึ้น Top 5 ใน 5 ปี ชูนวัตกรรมไร้สายทรงประสิทธิภาพสำหรับช่างทั่วประเทศ article
TGE เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง กางโรดแม็พพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อัพกำลังการผลิตสู่เป้าหมาย 200 MW
มาสด้ายกทัพยนตรกรรมสกายแอคทีฟลุยงาน Big Motor Sale พร้อมมอบข้อเสนอสุดร้อนแรงที่พลาดไม่ได้
ไดกิ้น มอบเครื่องปรับอากาศ สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สานต่อความตั้งใจ ยกระดับทักษะบุคลากรรองรับอนาคต
“โออิชิ กรีนที” ลุยไตรมาสสุดท้าย ชูกลยุทธ์ Entertainment Marketing ส่งแคมเปญ “โออิชิ ฮันนี่เลมอน น้ำตาล 0% Presents Magic of Zero” ปล่อยซีรีส์สื่อคอนเซปต์สินค้า เจาะกลุ่มเป้าหมาย Gen Z
OPPO เปิดตัว ColorOS 13 Global Version มาพร้อม Aquamorphic Design ใหม่ล่าสุดและประสบการณ์อัจฉริยะจากเทคโนโลยีนวัตกรรมล่าสุดของ OPPO ColorOS 13 ใหม่ล่าสุดบน Android 13 มาพร้อมการออกแบบ Aquamorphic Design ที่กระชับและใช้งานได้สะดวกสบายการเชื่อมต่ออัจฉริยะ แ
เตือนภัย 2 พืชตระกูลถั่วเฝ้าระวังหนอนและโรคโคนเน่าขาวทำลายผลผลิต ช่วงติดฝักและเจริญเติบโต
HMC Polymers จัด Conference แห่งวงการเม็ดพลาสติก PP ชูประเด็นนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ที่หลากหลาย ควบคู่แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
เอ. เอส. วัตสัน กรุ๊ป สนับสนุนคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน พร้อมสร้างงาน 200,000 ตำแหน่งทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573
ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เผยโฉมใหม่แห่งความเป็น “ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม” ดึงงานระดับโลกใหม่เข้าไทย ยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดอิเวนต์ไทยสู่ผู้นำเอเชีย
กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร พร้อมหาหลักเกณฑ์ที่ดีที่สุดนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ฉลองความสำเร็จยิ่งใหญ่! ”จุรินทร์” ปั้น Gen Z เป็น CEO สร้างทัพหน้าผู้ประกอบการส่งออกรุ่นใหม่ 3 ปี กว่า 36,521 ราย ย้ำใช้ Soft Power ไทยทำกำไรให้ประเทศ
กลับมาอีกครั้งกับ LINE THAILAND DEVELOPER CONFERENCE 2022 อีเวนท์ด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่แห่งปีจาก LINE ประเทศไทย มุ่งยกระดับนักพัฒนาภายใต้คอนเซปต์ “The Power of Platform and Community
ทีเอ็มบีธนชาต ยกระดับฟีเจอร์ด้านประกันภัย บนแอป ทีทีบี ทัช เวอร์ชันใหม่ ตอบโจทย์ “ประกันที่พอดี” กับตัวเอง และให้ครบ – จบทุกเรื่องในที่เดียว
บราเดอร์ ขานรับกระแสการทำงานแบบกระจายศูนย์ในไทย เปิดตัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A3 มัลติฟังก์ชั่น 4 รุ่นใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยลดต้นทุนการพิมพ์ - พร้อมเผยโฉมลิขสิทธิ์เทคโนโลยีใหม่ภายใต้ชื่อ MAXIDRIVE เพิ่มความทนทานและความเร็ว ช่วยบริหารต้นทุนแถม
‘แม็คโคร x โลตัส’ ผนึกพลังเพื่อ SME ไทย ประสานความแข็งแกร่ง หนุนผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาส
เปิดตัว “SKIL สกิล” เครื่องมือช่างคุณภาพสูง พร้อมตั้งเป้าขึ้น Top 5 ใน 5 ปี ชูนวัตกรรมไร้สายทรงประสิทธิภาพสำหรับช่างทั่วประเทศ
GULF ปิดการขายหุ้นกู้ได้ตามเป้า รวม 35,000 ล้านบาท
กองทรัสต์ AIMCG เตรียมจ่ายปันผลต่อเนื่อง รับอานิสงส์รีเทลฟื้นตัวหลังเปิดเมือง ตอกย้ำศักยภาพโครงการ ผู้เช่าหลักต่อสัญญายาว พร้อมปรับโฉมรับร้านใหม่แบรนด์ดัง
WICE Q3/65 โตดีต่อเนื่อง รับธุรกิจไฮซีซั่น ตลาดสหรัฐฯพุ่ง อานิสงส์เปิดด่านจีนหนุน
“บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล”เดินหน้าสร้างแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยง ‘ฮาจิโกะ’ คว้า ‘ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก’ นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์เจาะกลุ่มคนรักน้องหมา หวังให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในตลาด
กรมวิชาการเกษตร เตรียมลุยมาตรการ GAP Monkey Free Plus สยบปัญหาใช้ลิงเก็บมะพร้าว
OPPO ชวนชาว TikTok ร่วมชาเลนจ์ #พอร์ตเทรตสวยวันสวยคืน ถ่ายรูปพอร์ตเทรตสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติ ลุ้นรับ OPPO Reno8 Z 5G ฟรี!
เมื่อ “ท้องผูก” ไม่เท่ากับ “ยาระบาย” เสมอไป แพทย์เผยพฤติกรรมเสี่ยงที่คนคาดไม่ถึง ย้ำท้องผูกหายขาดได้ถ้ารักษาตรงจุด
‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ กวาดรายได้ครึ่งปีแรก 2565 ที่ 1,519 ล้านบาท เติบโต 12.8% พร้อมเดินหน้าออกเมนูอาหารพร้อมรับประทานและขนมขบเคี้ยว เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค
สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานนิทรรศการ “หัตถศิลป์ลำปาง : มรดกศรัทธาแห่งเขลางค์นคร” ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 11 กันยายนนี้
บีโอไอ จับมือ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประกาศความพร้อมการจัดงาน MIRA และ Subcon EEC 2022 ครั้งเเรกของภูมิภาคตะวันออกในพื้นที่อีอีซี กับงานแสดงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม พร้อมเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ คาดมีผู้ร
สสส. จับมือ มีบุ๊คส์ มาเลเซีย พัฒนาแอปพลิเคชัน “Me Books” เปิดตัวนิทานออนไลน์ 4 ภาษา บนแนวคิด ปลุกหนังสือให้มีชีวิต
กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมหารือข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ทางการเกษตร
บ้านปู ปิดครึ่งแรกปี 2565 แข็งแกร่ง ขยายลงทุนพลังงานที่สะอาดขึ้น เดินหน้าสร้างพอร์ตพลังงานครบวงจร พร้อมเติบโตในทุกความผันผวน
ถอดรหัส “รีโว่เมด” โรงงานผลิต OEM อาหารเสริม เครื่องสำอาง ที่โตเร็วสุดในประเทศ “มากกว่ารับจ้างผลิต เพราะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้า” พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก
ปัญหาทั่วโลก!!! หูตึง ภัยเงียบเสี่ยงสมองเสื่อม นักวิจัยมหาลัยดังสหรัฐฯ เลือกแพทย์จุฬาฯ เป็นศูนย์จัดให้ความรู้ ครั้งแรกในเอเชีย
HMC Polymers จัด Conference แห่งวงการเม็ดพลาสติก PP ชูประเด็นนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ที่หลากหลาย ควบคู่แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน article
“สหพัฒน์” เดินหน้าโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 25 เปิดเวทีถกปัญหาคาใจ พร้อมอัปเดตการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ TCAS66 ที่เปลี่ยนใหม่ยกชุดในปีนี้
ดีป้า จับมือ ส.อ.ท. และเครือข่ายภาคการศึกษา พัฒนากำลังคนดิจิทัล พร้อมส่งเสริมการจ้างงาน แก้โจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม
เที่ยวหน้าฝนแบบฟีลกู้ด กับ 4 กิจกรรมแนะนำจาก Booking.com รีเฟรชความสนุกให้ฉ่ำใจ
เอบีม คอนซัลติ้ง เผย “จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า” ในคอนโดกรุงเทพฯ ยังขาดแคลนและมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่ซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
โฮมโปร ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนทุกมิติ กางกลยุทธ์ปี 2565
SCAP โตสนั่น กำไร Q2/65 แตะ 174 ลบ. ดันกำไรครึ่งปีแรกทะลุ 300 ลบ. จ่อควบรวม BFIT เสร็จสิ้นไตรมาส 3 นี้
“3BB Sports One” คว้าสิทธิ์รายการดัง “ศึกชิงจ้าวฮอกกี้น้ำแข็ง” ลุ้นดวลเดือดผู้เล่นสุดสตรองบนลานน้ำแข็ง
ABSS ผู้นำด้านบริการบาร์โค้ด โซลูชั่น ต่อยอดแวร์เฮ้าส์ ออโตเมชั่น โซลูชั่น เสริมทัพด้วย AI Picking ซอฟท์แวร์อัจฉริยะ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
NRF โชว์ผลงานงวด 6 เดือนแรกปี 65 ท็อปฟอร์ม ดันกำไรสุทธิเติบโตกว่า 164% หลังบริษัทสตาร์ทอัพที่เข้าลงทุนพลิกมีกำไร สะท้อนแผนการลงทุนที่ชัดเจน ฟากธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตแกร่ง เร่งเครื่องขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Amazon
“โฟล์ค-เกมเพลย์-แม็กซ์-หญิง” นำทีมแก๊งออฟฟิศสุดเฟียร์ส ดรามาหนัก คลั่งรักขั้นสุด ในซีรีส์ “Work From Heart รักป่วนก๊วนออฟฟิศ”
โบรกฯ แนะซื้อ PIMO-ไพโม่ ขานรับเข้าสู่ช่วง High season เต็มสตีม
เจาะลึก “ซีแพค กรีน โซลูชัน” สู่การพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
TMILL เผยQ2/65 รายได้จากการจำหน่ายแปังสาลีเพิ่มขึ้น 26.3% พร้อมกวาดกำไร 34.16 ลบ.
TCMA ผนึก มหาดไทย สนับสนุนนโยบาย Thailand Net Zero เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก)
ซัมซุง จับมือ นักสร้างงานศิลปะขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงจากทุกมุมโลก ส่งแคมเปญ “บ้านตัวอย่าง (Model Homes)” ผุดแรงบันดาลใจ 5 ห้อง 5 เทรนด์ลิฟวิ่งสไตล์ • พร้อมสร้างโลกที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของครื่องใช้ไฟฟ้าเติมเต็มพื้นที่อยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ ผ่านทางอินสตาแกรม
ฟิลิปส์ ผู้นำด้านไฟแสงสว่างยอดนิยมของคนไทย คว้ารางวัล “No.1 Brand Thailand 2021-2022” ครองใจผู้บริโภคติดต่อกันเป็นปีที่ 4 พร้อมฉลองครบรอบ 70 ปีในประเทศไทย
เปิดใจ ‘ปุ้ย ภรณ์ทิพย์’ จากเด็กที่เกือบเรียนไม่จบ สู่เจ้าของแบรนด์มูสกำจัดขน COSMIC กว่าจะมีวันนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย!
สสส. หนุน เครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง และเครือข่ายภาคประชาสังคมรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน และความรุนแรง เปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ นำร่องความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก่อนขยายผลในอนาคต เพื่อแตกหน่อนักสื่อส
TGE พร้อมเข้าเทรดใน SET วันแรก 19 ส.ค. นี้ นักลงทุนตอบรับดีเกินคาด ตอกย้ำพื้นฐานธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแข็งแกร่ง
"บูเดอโลน" จ่อตีตลาดสกินแคร์ ที่มีส่วนผสมสารสกัด CBD จากกัญชง ตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้าน article
JKN โชว์ผลงานครึ่งปีแรก ทำรายได้รวม 994 ล้านบาท เติบโต 10.42% รับกลุ่ม Commerce ทำยอดขายโต 5 เท่า เร่งเครื่องครึ่งปีหลังเดินเกมออกสินค้าใหม่เสริมพอร์ตดันเป้าทั้งปีเติบโตตามแผน
‘SMD’ ทุบสถิติผลการดำเนินงานมีรายได้และกำไรครึ่งปีแรกสูงสุด ทำรายได้ 1,398.67 ล้านบาท เติบโตขึ้น 188.38% และมีกำไรสุทธิ 223.43 ล้านบาท เติบโตขึ้น 202.17% ด้านบอร์ดฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น พร้อมเดินหน้าขยายน่านน้
‘VRANDA’ โชว์ผลการดำเนินงาน Q2/65 เทิร์นอะราวด์ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทฟื้นตัวโดดเด่น ครึ่งปีหลังปักธงเจาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดันรายได้เติบโตต่อเนื่อง
‘ดุสิตธานี’ รับธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นชัด ดันรายได้ไตรมาส 2 ปี 65 เพิ่ม 78.5% เผยครึ่งปีหลังเดินหน้าสร้างการเติบโตต่อเนื่อง หลังปิดการขายหุ้นกู้ฯ 1,500 ล้านบาทเต็มจำนวน หนุนโครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่ง เล็งขยายพอร์ตธุรกิจอาหาร
SAWAD เปิดงบ Q2/65 กำไรสุทธิ 1,140 ลบ. กวาดรายได้รวมเฉียด 3 พันล้าน อานิสงส์โควิดดีขึ้น ศก.ฟื้นหนุนความต้องการสินเชื่อ
TSTE เผยกำไรสุทธิไตรมาส 2/65 ทำได้ 45.26 ล้านบาท รับอานิสงส์บริษัทย่อยโชว์ผลงานสวยเติบโตต่อเนื่อง
PIN โชว์ผลงานครึ่งปีแรกทำรายได้จากการดำเนินงาน 416.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.3% รับยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรับจังหวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ครึ่งปีหลังโชว์ Backlog รอโอนที่ดินให้ลูกค้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
GLOCON โชว์ผลงาน 1H22 รายได้-กำไร ทำนิวไฮต่อเนื่อง
TNR ผลงาน Q2/65 ร้อนแรง กำไรสุทธิโตก้าวกระโดดกว่า 800% บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น มั่นใจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง รับออเดอร์งานรับจ้างผลิตและงานประมูลเต็มมือ
บอร์ด ASW ไฟเขียวอนุมัติขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 320 ล้านบาท ชูผลตอบแทนดอกเบี้ย 5% พร้อมแถม ASW-W2 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ ASW ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ครึ่งหลังลุยต่อยอดการเติบโต 3 โครงการใหม่มูลค่ากว่า 6,200 ล้านบาท
TOA โชว์ยอดขายไตรมาส 2/65 ทะลุ 5,201 ล้านบาท เติบโต 16% ควักปันผล 0.25 บาท/หุ้น
เมกาบางนา พร้อมกับรีไซเคิลเดย์ และอิเกีย สร้างมิติใหม่แห่งวงการรีไซเคิลไทย เปิดตัว รีไซเคิล เซ็นเตอร์ ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพตะวันออก ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ชู 3 ทางเลือก คัดสรรตำแหน่งที่ใช่ เดินหน้าลุยจับคู่ผู้สมัครงานและองค์กร ในยุคโควิดดิสรัปชั่น
CMO โชว์งบไตรมาส 2 Turnaround พลิกทำกำไรรอบ 3 ปี เร่งปั้นธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับโลก ดันยอดขายปีนี้แตะ 1,900 ล้านบาท
“ไลอ้อน” เดินหน้า “โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi" เพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดี
มข. จัดอบรม STEAM Education ปลูกฝังแนวคิดพัฒนาเทคโนโลยี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กองทรัสต์ “BAREIT” ชูจุดเด่นทรัพย์สินสนามบินสมุย เติบโตไปพร้อมกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวของประเทศไทย เปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์ 22-26 สิงหาคม นี้ คาดอัตราผลตอบแทนปีแรก 8.09-8.95%
LINE MAN ร่วมคนละครึ่งเฟส 5 ทุ่ม 200 ล้าน ลดค่า GP เหลือ 9% ชูจุดแข็งร้านใช้ง่าย-ขายดี การันตีจาก 31 ล้านออร์เดอร์
ผู้นำทางธุรกิจเกือบ 9 ใน 10 คนประสานเสียงชัด หากยังต้องการประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต ต้องไม่ตกขบวนเมตาเวิร์สและ Web 3.0
JWD กำไรสุทธิไตรมาส 2/65 พุ่งแรง 154.1 ล้านบาท เติบโต 33.4% จากปีก่อน มองแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก
เอ. เอส. วัตสัน กรุ๊ป สนับสนุนคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน พร้อมสร้างงาน 200,000 ตำแหน่งทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573
ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ “ กวก. เชียงใหม่ 7” ให้ผลผลิตสูง ตอบโจทย์โดนใจเกษตรกร
เซ็น กรุ๊ป ขยายไม่หยุด รุกตลาดด้วย แบรนด์ “อากะ” ปรับโมเดลขยายธุรกิจ ปักธงเปิด 15 สาขาทั่วประเทศ พร้อมแตกไลน์ “อากะ ชาบู” 2 สาขาใหม่ เตรียมดัน “อากะ” เป็นแบรนด์พันล้านในปี 2566
สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานนิทรรศการ “หัตถศิลป์ลำปาง : มรดกศรัทธาแห่งเขลางค์นคร” ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 11 กันยายนนี้
“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board กระจายองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ตามแบบแผนปฏิรูปประเทศ
AIT โชว์ผลงานครึ่งปีแรก กำไรโต 12% บอร์ดไฟเขียวอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท แย้มครึ่งปีหลังโตต่อเนื่องรับยุคดิจิทัล คาดว่ารายได้ทั้งปีแตะ 7,400 ลบ. ตามเป้า
SAK โชว์ผลดำเนินงานครึ่งปีแรกท็อปฟอร์ม พอร์ตสินเชื่อพุ่งทะยาน ไตรมาส2/2565 กวาดกำไรสุทธิ 333 ล้านบาท เติบโต 30% เปิดแผนลุยขยายสาขาใหม่ครบกว่า 900 แห่งทั่วประเทศ
SABINA เผยกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 210.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.5% YoY บอร์ดเคาะปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.61 บาท มองแนวโน้มครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง
LEXAR เปิดตัว CFEXPRESS™ TYPE A CARD GOLD SERIES ที่เร็วที่สุดในโลก และ CFEXPRESS™ TYPE A/SD™ CARD READER ตอบโจทย์การบันทึกภาพความละเอียดสูง
ซีเจ เอ็กซ์เพรส เลือกระบบจัดการคลังสินค้าของฮันนี่เวลล์ เพื่อบริหารศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย
EPG เผยไตรมาสแรก ปีบัญชี 65/66 (เม.ย.-มิ.ย.65) มียอดขาย 2,843 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 33% และ มีกำไรสุทธิ 231 ล้านบาท
BEAUTY คาดครึ่งปีหลัง พลิกมีกำไร ครึ่งแรกปี 65 ขาดทุนลด 42.9%
สสว. จัดงาน SME - GP Day 19-21 ส.ค. เปิดโอกาสใหม่ให้ SME เข้าสู่ตลาดงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่า 1.3 ล้านล้านบาท article
“อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง” อัดงบกว่า 15 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่ชั้น 7 เป็นศูนย์กลางกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งใหม่ “TRIPLE SSS” ประเดิมเฟสแรกด้วยลานเซิร์ฟสเก็ตสุดล้ำ และทันสมัยที่สุดในสมุทรปราการ เจาะกลุ่มเยาวชนและคนรักกีฬาเอ็กซ์ตรีม
มนัญญา เตรียมเปิดประชุม APEC ระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ส่อง TOD “RISE CITY” แห่ง ฝูโจว กับการสร้างพื้นที่สีเขียวรอบสถานีรถไฟ
‘ไทยออยล์’ เดินหน้าแผนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิม เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XB 18 ส.ค.นี้ เพื่อระดมทุนเสริมศักยภาพธุรกิจการกลั่นและ มุ่งสู่ธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
Ari คิดนอกกรอบ ฉลองเบิร์ดเดย์ 13 ปี เปิดตัว “Ari Vending Machine”
“เทนเซ็นต์ คลาวด์” ผนึกกำลัง “แอคคลิวิส” นําเสนอโซลูชันคลาวด์-ไอซีทีระดับชั้นนำ สำหรับอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ฮ่องกง รวมถึงประเทศไทย มุ่งส่งมอบโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการไอทีได้เต็มรูปแบบ ด้วยแพลตฟอร์ม Acclivis x Te
แพทย์ รพ. วิมุต ชวนพ่อ-แม่ยุคใหม่เตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อลูกน้อย ตั้งแต่เริ่มครรภ์สู่การเลี้ยงดูแบบสร้างสรรค์ ชี้ “กังวลได้ แต่อย่าแพนิก” เผยเคล็ดลับการเลี้ยงลูกเชิงบวก (Positive Parenting) ให้ลูกพร้อมโตเป็นผู้ใหญ่ ผ่านการเลี้ยงดูอย่างเข้าใจและให้เกียร
‘PRM’ โชว์ผลงานครึ่งปีแรก ทำรายได้รวม 3,177.90 ล้านบาท เติบโต 10.35% เล็งขยายพอร์ตกองเรือเสริมความแข็งแกร่ง หนุนการเติบโตครึ่งปีหลังพุ่ง
มูลนิธิเอสซีจี จับมือ GMMTV เปิดเวที “Young Survivors LEVEL UP” จัด Talk & Show ส่งท้ายรายการ “Young Survivors รุ่นนี้…ต้องรอด” ชวนเหล่า Gen Z ลงสนามจริง เรียนรู้ “ทักษะแห่งอนาคต” กับแก๊ง Young Survivors แบบครบทีม
มข.จับมือ วช. มอบชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับแบบรู้ผลเร็ว 40,000 ชุด ให้กรมควบคุมโรค หวังส่งเสริมสุขภาพประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา
OPPO ColorOS 12 คว้า 4 รางวัล Red Dot Award: Brands & Communication Design 2022
แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอกซ์เพิร์ท เจ้าของแบรนด์เห็ดนางฟ้าอบกรอบ “Munchroom” ร่วมกับ “มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ" ช่วยน้องผู้พิการได้อิ่มท้อง พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมทำงาน
“เงินติดล้อ” โชว์รายได้และกำไรสุทธิ Q2/65 นิวไฮต่อเนื่อง ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัยเติบโตแข็งแกร่ง ครึ่งปีหลังเดินหน้าขยายสาขา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
‘CV’ โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 65 ทำรายได้ 983.1 ล้านบาท เติบโต 40.8% พร้อมเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในเวียดนาม หลังคำสั่งซื้อพุ่ง
TKN ผลงานทะยาน กวาดกำไรครึ่งปีแรก 134 ล้านบาท ยอดขายในประเทศและต่างประเทศบูม เติบโตแรงกว่า 13% เดินหน้าเจาะตลาด Mainstream ในสหรัฐฯ
SAPPE แรงไม่หยุด โชว์ผลงาน Q2/65 ทำ All Time High ยอดขายและกำไรสูงสุดในประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เดินเกมส์ 10,000 ล้านภายในปี 2569
STA ทำรายได้ Q2/65 ที่ 27,973 ล้านบาท ใกล้เคียงไตรมาสก่อนหน้า รับธุรกิจยางธรรมชาติเติบโต เตรียมขยายกำลังผลิตน้ำยางข้นแล้วเสร็จอีก 2 แห่งในครึ่งปีหลัง หนุนยอดขายเพิ่มขึ้น ด้านบอร์ดไฟเขียวอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.00 บาทต่อหุ้น
HENG ดันพอร์ตสินเชื่อรวมครึ่งปีแรกทะลุหมื่นล้านบาท หนุนกำไรสุทธิเติบโต 43% หลังโชว์ผลงานไตรมาส 2/2565 โดดเด่น สินเชื่อเช่าซื้อเติบโตทะลุเป้า มั่นใจ สคบ. คุมดอกเบี้ยไม่กระทบธุรกิจ
แก้ม วิชญานี ควงทีม MUT2022 ร่วมใจสานฝัน ระดมทุนจัดสร้าง “รพ.เทพสิริ” รักษาโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคทั่วไป ไม่แสวงหากำไร ในราคายุติธรรม
‘โอสถสภา’ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น โชว์ผลงานไตรมาส 2 เติบโตต่อเนื่อง ทำยอดขาย 7,184 ล้านบาท ซีวิทสร้างนิวไฮต่อ ธุรกิจเครื่องดื่มในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลเติบโตต่อเนื่อง ครึ่งปีหลังเดินหน้าออกสินค้าเครื่องดื่มใหม่ ร
“กาแฟพันธุ์ไทย” ผุดแคมเปญสุดครีเอทีฟ #แม่พันธุ์ใหม่แม่พันธุ์ไทย นิยามความหมายใหม่คำว่า “แม่” เพื่อฉลองเดือนแม่ในแบบเฉพาะของคุณ ตอกย้ำความผูกพันการเป็นกาแฟพันธุ์ใหม่ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน
กรมพัฒน์ฯ จับมือ 8 Startup ดัน SME ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล ภายใต้แคมเปญ “DBD Service x Martech Startup”
“ไอซีเอส” สร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของฝั่งธนบุรี จับมือพันธมิตรแบรนด์ดัง โลตัส - ฮิลตัน การ์เด้น อินน์ – อินโนเวทีฟ เฮลท์ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ชูศักยภาพทำเลทองเชื่อมต่อไอคอนสยามสู่ความเป็นเมืองสมบูรณ์แบบ
SEE JORAKAY เปิดตัว “Flagship Store” แหล่งรวมแรงบันดาลใจ สร้างธรรมชาติผ่านสีสันโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
IP กางผลงาน 1H22 ฟอร์มแกร่ง! รายได้รวม 680 ลบ. ทะยานทำนิวไฮ
เดลินิวส์ ผนึกความร่วมมือครั้งใหม่กับทาบูล่า (Taboola) เดินหน้าขับเคลื่อนประสิทธิภาพเว็บไซต์ข่าว ด้วยเทคโนโลยี Taboola News และฟีเจอร์ Newsroom
“ไมเนอร์” พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ แก่ประชาชนทั่วไป ทดแทนชุดเดิมที่จะไถ่ถอนก่อนกำหนด ชูอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อวันที่ 1 – 2 และ 5 - 6 ก.ย.นี้
อินโดรามา เวนเจอร์ส รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ด้วยการบริหารที่มุ่งยกระดับรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการระดับโลก
เลอรส พลิกโฉมความสำเร็จ จากร้านก๋วยเตี๋ยว สู่ตลาดอาหารกึ่งสำเร็จรูป มูลค่า 100 ล้านซอง
GALA FILM ร่วมกับ STICK FIGURE PRODUCTIONS เปิดตัว “FOUR DOWN” นำโดย DWAYNE JOHNSON เป็นหนึ่งในผู้อำนวยการผลิต
กรมประชาสัมพันธ์ ชวนร่วมแข่งขัน เมนูอาหารอนาคต เตรียมรับผู้นำ APEC article
งาน Grand Opening Nippon Market @Centralworld article
“ไอซีเอส” สร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของฝั่งธนบุรี จับมือพันธมิตรแบรนด์ดัง โลตัส - ฮิลตัน การ์เด้น อินน์ – อินโนเวทีฟ เฮลท์ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ชูศักยภาพทำเลทองเชื่อมต่อไอคอนสยามสู่ความเป็นเมืองสมบูรณ์แบบ article
ดร.ซีบีดี (Dr. CBD) จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บันทึกข้อตกลงพัฒนาสารสกัดจากกัญชา กัญชง สร้างเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย article
จุฬาฯ เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถุงใส่ชิ้นเนื้อแบบเปิดได้เอง สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง พร้อมจับมือ บ.เอนซไปร์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดเชิงพาณิชย์ article
บัญชี CIBA DPU เจ๋ง คว้าชนะเลิศ แข่งตอบปัญหาทางวิชาการด้านบัญชีระดับมหาวิทยาลัยครั้งที่ 15 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตลาดขนส่งสินค้า 106,000 ล้าน เดือด คาร์โก้เอ็กซ์ สตาร์ทอัพสัญชาติไทย จับมือพันธมิตรรถโดยสาร เครื่องบิน รถไฟ เรือ ให้บริการแพลตฟอร์มขนส่งสินค้าใหม่ ชูจุดแข็งเลือกเวลารับพัสดุได้ตามใจลูกค้า
DRT โชว์ไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิ 186.13 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรกเติบโตเด่น เอาชนะปัจจัยลบจากต้นทุนการผลิตที่เร่งปรับสูงขึ้น รุกครึ่งปีหลัง เร่งผลิตสินค้าป้อนความต้องการลูกค้า ดันเป้ายอดขายตามแผน
Schroders เผยผลสำรวจ Global Investor Study 2022 ชี้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ ทุนทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเทรนด์อันดับหนึ่งที่นักลงทุนในไทยต้องการมีส่วนร่วมที่สุด
โซนี่ไทยเปิดตัวมีเดียรีซีฟเวอร์ 2 รุ่นใหม่ล่าสุด XAV-AX6000 และ XAV-AX4000 โดดเด่นด้วยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายได้อย่างเหนือชั้น พร้อมตอบโจทย์การใช้งานในทุกไลฟ์สไตล์สะดวกยิ่งขึ้น
สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ก้าวข้ามวิถีใหม่ ขับเคลื่อน SME ไทย สู่ความยั่งยืน article
ประกาศศักดา “วิชชี่-วิชญารัตน์ ศิริกุลเลิศรัฐ” อายุน้อยร้อยล้านตัวจริง พา “MARK BIO TECHNOLOGY” ยกระดับวงการธุรกิจโรงงานผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอางทั้งไทยและต่างประเทศ article
‘ดุสิตธานี’ รุกเปิดวิลล่าหรู ภายใต้แบรนด์ ‘อีลิธ เฮเวนส์’ เพิ่มเติมในไทย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เติมเต็มประสบการณ์เดินทาง-พร้อมรับการกลับมาของท่องเที่ยวทั่วโลก
WICE ครึ่งปีแรก 65 รายได้รวม 4,229 ล้านบาท กำไรโต 70 % ครึ่งปีหลังโตต่อเนื่องรับไฮซีซั่น มั่นใจทำนิวไฮ 3 ปีซ้อน
ลาซาด้าเอาใจหนุ่ม ๆ สายช้อปกับแคมเปญ ‘MEN’S FESTIVAL ช้อปไอเทมใหม่ เพิ่มสไตล์ที่ใช่’ ลดสูงสุด 90% พร้อมเป็นตัวเองให้สนุกกว่าเคย!
บมจ.พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ โชว์ศักยภาพผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในอาเซียน ยื่นไฟลิ่งเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
BGC กวาดยอดขายครึ่งปีแรก 7.4 พันล้าน เติบโต 17% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น ครึ่งปีหลังมุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายตลาดส่งออก
บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำคาดว่าเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อในเดือนกันยายนนี้
ถอดสูตรความสำเร็จ “ไทยอินโนฟู้ด” ยกระดับอาหารพื้นบ้าน สู่ร้านเซเว่นฯ เน้นสร้างความต่าง จับความต้องการตลาด พัฒนาสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
GPI ทำรายได้ครึ่งปีแรก 522.10 ล้านบาท โต 16.52% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.05 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 8 ก.ย.นี้ คาดแนวโน้มครึ่งปีหลังสดใส ตุนแบ็กล็อกธุรกิจงานพิมพ์ เตรียมจัด 2 บิ๊กอีเวนต์ปลายปี
OPPO จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี Ray Tracing และ Heterogeneous Computing ที่งานประชุม SIGGRAPH 2022
DITP-GIT ประกาศความพร้อมจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 67 อย่างยิ่งใหญ่
เอชพี เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด ยกระดับประสิทธิภาพ HP Spectre 13 และ HP Envy รุ่นใหม่ ขับเคลื่อนแรงบันดาลใจบนโลกไฮบริด
“ซิซซ์เล่อร์” ร่วมฉลองช่วงเวลาความสุข เสิร์ฟเมนูพิเศษต้อนรับเดือนคุณแม่ ย้ำจุดยืนร้านอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับทุกคน ทุกเทศกาล
NEPS คว้างานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้ “ร.ร.นานาชาติโชรส์เบอรี” และ “ร.ร.อำนวยศิลป์” จุดกระแสโรงเรียนสีเขียวร่วมใช้พลังงานสะอาดเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างโลกที่ยั่งยืน
เซนไฮเซอร์ MOMENTUM 4 หูฟังไร้สายดีไซน์ใหม่สุดโมเดิร์น พร้อมแบตเตอร์รี่ใช้งานได้นานถึง 60 ชั่วโมง เซนไฮเซอร์เปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ MOMENTUM 4 ส่งมอบประสบการณ์ด้านเสียงที่ดีที่สุด มาพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนสุดล้ำ สวมใส่สบายแบบไร้ที่ติ
Q2 กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครโตต่อเนื่อง บวกโลตัสแนวโน้มสดใส ภาพรวมรายได้ครึ่งปีแรก 229,680 ล้านบาท พร้อมโชว์กำไรแข็งแกร่ง โตเกือบ 20% ปัจจัยบวกทุกมิติ อีคอมเมอร์ส O2O อาหารสดและ มอลล์ สดใส
เตือนชาวสวนลำไยช่วงติดผลให้ระวังหนอนเจาะขั้วผลและราน้ำฝนทำลายผลผลิต
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนโครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถไร้คนขับ
ส่องคอนเทนต์แม่ - ลูกสุดประทับใจ บน TIkTok พื้นที่รวมโมเมนต์สุดพิเศษของครอบครัว
ATP30 อวด Q2/65 รายได้โต 45.04% กำไรพุ่ง 663.45% ใส่เกียร์ครึ่งปีหลัง ดีลรถไฟฟ้าฟลีทแรกปีนี้
SFT โชว์กำไรสุทธิไตรมาส 2 ทำได้ 23.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.85% พร้อมเร่งเกมขยายฐานลูกค้าหนุนผลงานครึ่งปีหลังเติบโต
Rêver Automotive ลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท นำ BYD แบรนด์ระดับโลกรุกตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ในไทย ประกาศความพร้อมร่วมขับเคลื่อน NEV Nation เต็มรูปแบบ
นายกรัฐมนตรี ส่งสารแสดงความยินดีให้แก่ผู้จัดงาน “Enlit Asia 2022, SETA 2022 และ SSA 2022"
เอ็มจี ส่ง NEW MG VS HEV สปอร์ตไฮบริดเอสยูวีรุ่นแรก สร้างประสบการณ์ใหม่ของไฮบริดที่ขับสนุกและเร้าใจ
Kerry Express ตอกย้ำแบรนด์ยอดนิยมสูงสุดอันดับ 1 การันตีด้วยรางวัล “No.1 Brand Thailand” 5 ปีซ้อน เร็ว-คุณภาพดี-ราคาสุดคุ้ม ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ
กองทุนสื่อ ปลื้มภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ร่วมใจสรรค์สร้างสื่อปลอดภัย
“อ.ฌาน โฮลี่ อังกูร ทิมอุบล”ผู้จัดพิธีสืบชะตาพลิกชีวิต หมอดูช่วยชาติพร้อมบวงสรวง และแถลงข่าว อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้ บรรดาสายมู ร่วมงานสักการละบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ ณ. ลานด้านหน้า ตะวันนา บางกะปิ article
สสส. ห่วงคนไทยเสี่ยงฆ่าตัวตายปี 65 พุ่ง เหตุ เครียดจัด! จัดกิจกรรม “ThaiHealth Watch 2022 The Series: เรื่องใจเรื่องใหญ่” แนะวิธีจัดการความเครียด สังเกตตัวเอง-ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ร่วม จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ ผ่านเพจ “Here to Heal” สะดวก เ article
เปิดแล้ว! “TRIPLE SSS” ลานเซิร์ฟสเก็ตสุดล้ำและทันสมัยที่สุดในสมุทรปราการ Sport Community ศูนย์กลางกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งใหม่ บนชั้น 7 “อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง” article
คุณหมอทิพย์ประไพ สุดปลื้ม!!! คว้ารางวัล Beauty Biz Awards2022 article
"ศัลยกรรมความงาม" กับการโฆษณาและจริยธรรมแพทย์
เครื่องใส่ปุ๋ยเคมีกึ่งอัตโนมัติสำหรับสวนทุเรียนลดต้นทุนทั้งปุ๋ยและแรงงาน
เส้นทางสู่ยุคใหม่ของนวัตกรรมสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้เริ่มตั้งแต่วันนี้ ติดตามชมการเปิดตัวครั้งแรก Samsung Galaxy Unpacked 10 สิงหาคมนี้พร้อมกันทั่วโลก
กรมพัฒน์ฯ ประกาศความสำเร็จโครงการพลิกฟื้น SME ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล “ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME” ภายใต้แคมเปญ “DBD Service x Martech Startup”
เตรียมพบการเปลี่ยนแปลงสุดสร้างสรรค์ กับ ADMAN AWARDS 2022 ภายใต้ธีม ‘Shift Happens’
ไลอ้อน เดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ผ่านโครงการ “รางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2565”
โอสถสภาเดินหน้าโครงการ “ขวดแก้วล่องหน” ผนึกกำลังร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 13 พันธมิตร เป็นต้นแบบเส้นทางสู่ความยั่งยืน
" กลุ่มศูนย์สรรพสินค้าซีคอน " ทุ่มงบเพิ่มกว่า 100 ลบ. ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป “ซีคอน บางแค” ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ตามแผนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น Vitafoods Asia 2022 เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ววันนี้ เตรียมจัดงานที่เดียวกับงาน Fi Asia ตุลาคมนี้ งาน Vitafoods Asia กลับมาอีกครั้ง ทั้งในรูปแบบอีเว้นท์ออนไลน์และออฟไลน์ในสถานที่จัดงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ
สคล.เดินหน้าต่อเนื่องหนุนชุมชนสู้เหล้าตามแผนยุทธศาสตร์พื้นที่อำเภอบูรณาการ 5 ขยาย พร้อมถอดบทเรียน 5 ชุมชน จ.สุโขทัย เป็นแบบอย่างแหล่งเรียนรู้ขยายผลต่อไป
นักวิขาการวิศวะมหิดล ถอดรหัสร้อน...ไฟไหม้ผับชลบุรี และ10 ข้อเสนอแนะแก้ปัญหา-ป้องกันซ้ำรอย
เมื่อ “ภูมิคุ้มกันโรค” ที่ดีที่สุดคือการศึกษา : เชฟรอนนำทีมเยาวชนไทยรณรงค์วิถีการกิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
แมพ แอคทีฟ จับมือ Foot Locker ยกระดับไลฟ์สไตล์ของคนวัยแอคทีฟและ วัฒนธรรมสนีกเกอร์ในไทย
PIN เดินหน้าเร่งโอนที่ดินในนิคมฯ เพิ่ม รับจังหวะเศรษฐกิจครึ่งปีหลังขยายตัว ชี้บาทอ่อนหนุนต่างชาติเข้าลงทุน มั่นใจปีนี้เติบโตตามแผน
โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา ค้านเพิ่ม กากอ้อย ในนิยามผลพลอยได้ ในร่างแก้ไข พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ประกาศชัดหากบังคับใช้ ไม่ขอร่วมบริหารกฎหมาย ที่ทำลายโครงสร้างอุตสาหกรรม
ทีทีซีแอล จับมือ แบล็ควูด เทคโนโลยี เนเธอร์แลนด์ เปิดโรงงานต้นแบบพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ “แฟลชทอร์ (FlashTor®)” ครั้งแรกในไทย
บอร์ด TSTE ร่วมแสดงความยินดี “ไทยเอนโท ฟู้ด” บริษัทในเครือ หลังโครงการนวัตกรรม โปรตีนจิ้งหรีดประสบความสำเร็จขึ้นแท่นเบอร์ 1 ของไทย
อพวช. ร่วมเนรมิตเปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กับกิจกรรม “วิทย์ชวนว้าว ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” ฟรี! ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
BKFC THAILAND 3: MOMENT OF TRUTH PRESENTED BY SINGHA ครั้งแรกของนักสู้แห่งตำนาน “บัวขาว บัญชาเมฆ” กับสมรภูมิกำปั้น พร้อมระเบิดศึกชี้ชะตาบนสังเวียนเดือดกับสุดยอดนักสู้อีก 24 ชีวิต พบกันเสาร์ที่ 3 กันยายนนี้ ที่เวทีมวยราชดำเนิน!
แม็คโคร รุกขยายสาขาต่างประเทศต่อเนื่อง เตรียมเปิดสาขา 3 ในกัมพูชา พร้อมพาสินค้าเอสเอ็มอีไทย เติบโตระดับภูมิภาค
มาสด้าร่วมกับกลุ่มบริษัท กวงไถ่ ทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแบบครบวงจรแห่งใหม่ ย่านบางนา กม.29
foodpanda รุกตลาด B2B ชูบริการ foodpanda for business โซลูชั่นด้านอาหารสำหรับองค์กร มัดใจพนักงานในยุค Post Covid
บราเดอร์ โชว์ศักยภาพ ‘องค์กรรักษ์โลก’ ล่าสุด ‘คว้าเหรียญทอง’ สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
“Big Motor Sale 2022” พร้อมพลัสจัดเต็ม จับมือค่ายรถยนต์ชั้นนำ ร่วมเปิดตัวเปิดจำหน่ายรถใหม่ ให้โปรโมชั่นเด็ดสุดคุ้ม 19-28 สิงหาคมนี้ ที่ ไบเทค บางนา
เผยเบื้องหลังความร่วมมือระดับภูมิภาค เมื่อ TikTok จับมือ UNDP ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโลกออนไลน์
กลุ่มดุสิตธานี เดินหน้าขยายธุรกิจในต่างประเทศต่อเนื่อง เปิดตัวโรงแรมแบบไฮบริด ‘ดุสิตปริ้นเซส โฮเทล เรสซิเด้นซ์’ ใจกลางเวสต์แลนด์ เมืองไนโรบี รับกระแสการเดินทางและท่องเที่ยว ‘เคนยา’ เพิ่มสูงขึ้น
TGE เคาะราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 9 - 11 ส.ค. นี้ วางกลยุทธ์สู่ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โชว์ไตรมาส 1/65 เติบโตแกร่งทั้งรายได้และกำไร
“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” จัดหนักส่งท้ายบิ๊กแคมเปญแห่งปี “MAJOR EVERYDAY” จัดโปรพิเศษ เริ่มต้น 2.69 ล้าน จองคอนโดรับฟรี! บัตรคอนเสิร์ตโดนใจ Gen Y-Z
ทรู 5G จับมือ ออปโป้ ชวนสัมผัสประสบการณ์ The Portrait Expert ไปกับ OPPO Reno8 Series 5G พร้อมจัดเต็มโปรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ราคาเริ่มต้นเพียง 4,490 บาท
Tineco เปิดตัว เครื่องล้างทำความสะอาดพื้นอัจฉริยะ รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมเทคโนโลยี iLoop™ Smart Sensor สู่ตลาดไทย
เที่ยวบางใหญ่ นนท์จากฝั่งตะวันออกไปตะวันตก จะไปไหนดี?
ดีแทค จัดเต็มโปรสุดคุ้ม เมื่อจอง OPPO Reno8 Series 5G สมาร์ตโฟน The Portrait Expert ในราคาเริ่มต้นเพียง 6,990 บาท!
Forward Labs จับมือ True Digital Park ถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อยอด Impact Technology สร้างอีโคซิสเต็ม Startup รุ่นใหม่
แบรนด์รังนกแท้ จัดแคมเปญใหม่รับวันแม่ “เพราะเวลาเดินช้าลงไม่ได้” ชวนบอกรักและมอบความห่วงใยให้แม่ ด้วย “ชุดของขวัญแบรนด์ฟุโรชิกิ” สุดล้ำค่า พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษ และรับฟรีของที่ระลึกคอลเลคชันเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินไทยชื่อดัง
PTG ปั้นแบรนด์ “Coffee World” สู่ร้าน specialty coffee เต็มรูปแบบ นำเสนอกาแฟคุณภาพจากทั่วโลก เปิดแล้วแห่งแรกที่ PT Max Park Salaya
ส่อง 4 นวัตกรรมรักษ์โลกปฏิวัติวงการสู่สังคมยุคใหม่ ที่ใส่ใจ ‘ความยั่งยืน’ กว่าเคย
ออปโป้สานต่อสมาร์ตโฟนพอร์ตเทรต ส่ง “OPPO Reno8 Series 5G” รุ่นใหม่ มอบกล้อง และดีไซน์อัปเกรดใหม่ พร้อมเปิดตัว “เบลล่า-กลัฟ” เป็น “The Portrait Expert”
รถบรรทุกอีซูซุสร้างสถิติ!! น้ำมันถังเดียววิ่งไกล 1,261 กิโลเมตร กิจกรรมสุด ท้าทายครั้งแรกในวงการรถบรรทุกเมืองไทย!! กับภารกิจ “Isuzu King of Trucks One Tank Challenge”
2 บิ๊กแห่งวงการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและมันฝรั่งแท้ทอดกรอบ คอลแลบส์รสชาติอร่อยข้ามจักรวาล เปิดตัว มาม่าโอเคพร้อมเลย์ 2 รสชาติใหม่ “ชิลลี่แครบ – มิโซะบัตเตอร์”
เจาะลึก “ฮูเวอร์อุตสาหกรรม” ผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ปรับตัวแก้โจทย์ตลาดไทย - สร้างมาตรฐานแข่งขันตลาดโลก
การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะที่เหมาะสมคือปัญหาสำคัญ ของการขับเคลื่อนความคล่องตัวทางดิจิทัลขององค์กรไทย องค์กรไทยส่วนใหญ่ยังคงล้าหลังในเรื่องความคล่องตัวทางดิจิทัล ทั้ง ๆ ที่มีการปรับใช้เทคโนโลยี เพิ่มมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด
การ์มินเปิดตัว QUATIX 7 ซีรีย์ สมาร์ทวอทช์ระบบจีพีเอสสำหรับการเดินเรือ เอาใจสายแอคทีฟที่ชื่นชอบกิจกรรมเดินเรือ พร้อมการติดตามสุขภาพแบบจัดเต็ม สนุกกับการเดินทางบนผืนน้ำได้อย่างเต็มที่และมั่นใจ ด้วยระบบแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญในการเดินเรือ พร้อมฟีเจอร์สมาร์ทวอท
“เนริบาน่า ไฮ” เดินหน้าขยายช่องทางจัดจำหน่ายสู่ MODERN TRADE บุก Tops และ Gourmet Market ตั้งเป้ากวาดยอดขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
ALLY ส่งต่อความรักเพื่อคนพิเศษ จัดเต็มพื้นที่แห่งความสุข ชวนปักหมุดให้ใจฟูในงาน ALLY & FRIENDS Unconditional Love
ซีค (SEEK) มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม ด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษคนใหม่
กรมวิชาการเกษตรร่วมโชว์ทีเด็ดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “บ้านเล็กในป่าใหญ่ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กาแฟหนองห้า สร้างคน สร้างป่า พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน" ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 14
ซีพีแรม(ลาดกระบัง) ขานรับนโยบายองค์กร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางอาหาร ชู CPRAM Forest best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน”
Saucony แบรนด์รองเท้ากีฬาชั้นนำระดับโลก ส่งรุ่น Endorphin Pro 3 เจ้าแห่งศิลปะความเร็วทำตลาด พร้อมตั้งเป้าติด Top 3 รองเท้าวิ่งในเมืองไทย
ทีเอ็มบีธนชาต แนะนำ “ประกันอะไหล่รถยนต์ ทีทีบี มอเตอร์ วอร์รันตี” ให้ลูกค้าหมดกังวลกับค่าซ่อมรถไม่คาดคิด คุ้มครอง 18 กลุ่มอะไหล่หรือ 311 รายการ ซ่อมศูนย์ได้สบายใจ ช่วยวางแผนชีวิตทางการเงินได้ง่ายขึ้น
“อาจารย์เดี่ยว” อธิการบดี สจล. เปิดสถาบันต้อนรับเหล่าเฟรชชี่ปี 65 ชูแนวคิด สจล. เป็นพื้นที่เรียนรู้ของทุกคน
เลอรส พลิกโฉมความสำเร็จ จากร้านก๋วยเตี๋ยว สู่ตลาดอาหารกึ่งสำเร็จรูป มูลค่า 100 ล้านซอง
“แอลฟา” ผนึกยักษ์อสังหาฯญี่ปุ่น “โตคิว แลนด์ เอเชีย” พัฒนาคลังสินค้าครั้งแรกในไทย ร่วมทุน 2 โครงการรวด ปักหมุดบางนา กม.19 และ รังสิต พื้นที่เช่ารวม 136,500 ตร.ม.
ดีพร้อม ร่วมมือ โตโยต้า ช่วยเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตต้นทุน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โชว์กึ๋น อัพสกิล คาราคุริ ไคเซ็น ด้วย Metaverse
เปิดตัว “IAMS™” อาหารแมวพรีเมี่ยมระดับโลก พร้อมบุกตลาดไทย
กรมวิชาการเกษตร ผงาดผลประเมิน ITA ผ่านระดับ A กวาด 100 คะแนนเต็มป้องกันการทุจริต …..ชู สมดุลวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลัก DOA Balance Together
แอน - แพทริเซีย เผยเคล็ดลับ ‘ค้นพบความสวยพรีเมียมในแบบของตัวเอง’ ภายในงาน MY BEST VERSION #ฉันคือความพรีเมียม โดย Allergan Aesthetics
มาสด้าปักหลักสนับสนุนสวาทแคทต่อเนื่องปีที่ 10 หวังคืนความสุขสู่สังคมผ่านกีฬาลูกหนัง ลั่นกลองรบพร้อมทำศึกฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล 2022-23 ชูสโลแกน "รวมเป็นหนึ่งพิชิตไทยลีก" กรุยทางสู่เป้าหมาย "ท็อป 5"
theAsianparent (ดิเอเชี่ยนพาเรนท์) ประกาศความพร้อม จัดการประกวด ‘theAsianparent Awards 2022 (ดิเอเชี่ยนพาเรนท์ อวอร์ด 2022)’ เพื่อเฟ้นหาที่สุดแห่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับแม่และเด็กแห่งปี
STA ปลื้มความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่วงเงินรวม 5,500 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ตอบรับคึกคัก จองซื้อล้น ตอกย้ำความเชื่อมั่นและศักยภาพธุรกิจยางธรรมชาติแข็งแกร่ง
คาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot20 article
นักธุรกิจสุดปัง! เฟรช-อัจฉริยะญาณี สมราช ผู้ก่อตั้ง Love Production House Thailand คว้ารางวัล ASIA 50 TOP BRAND AWARDS article
เปิดตัว บริษัท Droprich Group จำกัด อย่างเป็นทางการ กับงาน “เพิ่ม Skill ติดอาวุธ นักธุรกิจ Droprich ฉลองยอด จ่ายกําไรให้กับ สมาชิก ปี 2564 จำนวน 260 ล้านบาท” article
เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ เปิดตัวเวชสำอาง “โปรวาเมด” ดูแลผิวหน้า คว้า “กลัฟ คณาวุฒิ” พรีเซนเตอร์ สุดปัง หล่อ ใส ไร้สิว! article
HMC Polymers ชูวิสัยทัศน์ “Endless Possibilities Begins” จุดเริ่มต้นความเป็นไปได้…ที่ไม่สิ้นสุด ขยายทิศทางการดำเนินธุรกิจเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) ล้านตันต่อปี มุ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน article
Schroders เผยผลสำรวจ Global Investor Study 2022 ชี้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ ทุนทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเทรนด์อันดับหนึ่งที่นักลงทุนในไทยต้องการมีส่วนร่วมที่สุด
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ๙ สถาบัน ทำพิธีลงนาม องค์กรภาคีเครือข่าย ๑๐ สถาบัน เพื่อ ผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ ด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ตั้งเป้าผลิตจำนวนบัณฑิต ๑๕,๐๐๐ คน ใน ๑๐ ปี จากปัจ
HMC Polymers ชูวิสัยทัศน์ “Endless Possibilities Begins” จุดเริ่มต้นความเป็นไปได้…ที่ไม่สิ้นสุด ขยายทิศทางการดำเนินธุรกิจเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) ล้านตันต่อปี มุ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมร้าน Q-Shop สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร เตรียมขยายร้านค้าปัจจัยการผลิตเกษตรคุณภาพทั่วประเทศ
“Aniverse Metaverse” ประกาศจับมือ 17 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ผนึกกำลัง “xCHAIN” ปักหมุดอาณาจักรเมตาเวิร์สด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย! ดันมูลค่าโครงการแตะ 1,950 ล้านบาท
LION จับมือ SCGC นำโซลูชั่น 3 ด้าน เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เตรียมยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ในบรรจุภัณฑ์ภายในปี 2050
N Health จัดแคมเปญ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมด้วย ช่วยเหลือ ผู้มีความเสี่ยงภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
ประกาศแล้วรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปี2” ช.การช่าง จับมือ NIA และสถาบันเซนจ์ฟิวชั่น พร้อมเดินหน้าสานต่อ “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชนปี3”
แม็คโคร ตอกย้ำกลยุทธ์ “ราคา” ยืนหนึ่งเคียงข้างผู้ประกอบการ จับมือภาครัฐ-พันธมิตร ตรึงราคาสินค้าจำเป็น ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
ผู้ผลิตต้องเร่งเสริมศักยภาพด้านข้อมูล เพื่อรับมือภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยโยฮาน คาร์สเทนส์ หัวหน้าฝ่ายการผลิตอัจฉริยะของฟูจิตสึอเมริกาเหนือ
‘มาจิคลีน’ และ ‘ไฮเตอร์’ ภายใต้ คาโอ ประเทศไทย ผนึกกำลังเปิดตัว Kao Professional Solution สนับสนุนกลุ่มธุรกิจ ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความสะอาด มีอนามัยทั่วไทย
กระแสสังคมกดดัน “กสทช. ต้องสู้เพื่อประชาชน” หยุดควบรวมค่ายมือถือ
3 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัย โดย นายเติมศักดิ์ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาท์ซิสเต็มส์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จับมือภาครัฐและเอกชน เปิดโครงการภารกิจพิชิตโรคตับ และ ‘EZ Liver Clinic’ เชิญชวนชาวจันทบุรี ที่อายุ 30 ปี ขึ้นไป เจาะเลือดคัดกรองไวรัสตับอักเสบ
ม.อ. ปักธงสร้างเดสติเนชั่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังโควิด สร้างรายได้ยั่งยืนให้ผู้ประกอบการภาคใต้
“ดูแลดุจญาติมิตร ใกล้ชิดแพทย์” “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยันฮี” จุดต่างจากที่พักผู้สูงวัยทั่วไป
อุบัติเหตุกับคนไทย ความเสี่ยงภัยที่ไร้ความคุ้มครอง จะดีแค่ไหน ถ้าคนไทยทุกคนมีสวัสดิการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้ โดยไม่ต้องมีภาระการจ่ายเบี้ยประกัน
บริดจสโตนเปิดตัวแคมเปญ “เลือกบริดจสโตนไม่ต้อง WORRY, CRAZY ให้สุด” ใช้ชีวิตให้สุดในสไตล์ตัวคุณเอง กับยางคุณภาพที่เชื่อถือได้
อินโดรามา เวนเจอร์ส และ Capchem พิจารณาสร้างโรงงานผลิตตัวทำละลายคาร์บอเนต รองรับตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในอเมริกาเหนือ
วีโร่ประกาศนโยบายใหม่เพื่อสนับสนุนครอบครัววัยทำงานทั่วอาเซียน ให้คุณแม่ลาคลอดบุตรได้นานสูงสุด 6 เดือน และให้คุณพ่อลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ 1 เดือน
บราเดอร์ โชว์ศักยภาพสร้างอัตราการเติบโต 20% สวนกระแสเศรษฐกิจ -มั่นใจเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้น เตรียมพร้อมเติมสินค้าสู่ตลาด หวังกวาดกำลังซื้อที่อั้นมาระยะยาวหลังโควิด-19 เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติในสายตาคนไทย-
ทรูมันนี่ เพิ่มโอกาสนักลงทุน! เปิดจองซื้อหุ้นกู้ CPF, CPALL, และ TRUE ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
SCGP ปรับตราสัญลักษณ์องค์กร รับวิสัยทัศน์ก้าวสู่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล
ทีเอ็มบีธนชาต จับมือพันธมิตร 4 บลจ. ชั้นนำ จัดสัมมนาออนไลน์ “จับทิศทางเศรษฐกิจพิชิตการลงทุนครึ่งปีหลัง” แนะสินทรัพย์เสี่ยงยังมีพลัง ครึ่งปีหลังยังต้องลงทุน พร้อมเจาะเทรนด์ตลาดพิชิตพอร์ต
ห้างเซ็นทรัล ชวนพบความน่ารักจาก Sanrio กับคาแรกเตอร์ใหม่ “Aggretsuko” สะท้อนชีวิตพนักงานสาวสุดป่วน
ส่อง 4 นวัตกรรมรักษ์โลกปฏิวัติวงการสู่สังคมยุคใหม่ ที่ใส่ใจ ‘ความยั่งยืน’ กว่าเคย
อาร์ทีบีฯ เปิดตัวนวัตกรรมเมาส์เกมมิ่ง 3 รุ่นใหม่ล่าสุด “Aerox 5” “Aerox 5 Wireless” และ “Aerox9 Wireless” ภายใต้แบรนด์ SteelSeries ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเกมส์ครบเครื่อง พร้อมดีไซน์ใหม่ที่เบากว่าเดิมมอบประสบการณ์เล่นเกมส์ที่แตกต่างและสนุกกว่าที่เคย
6 สไตล์บอกรักคุณแม่ด้วยของขวัญโดนใจ ในแบบที่คุณแม่ชื่นชอบ ที่ เดอะ ปาร์คไลฟ์
‘บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น’ ผู้นําธุรกิจร้านค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของไทยภายใต้แบรนด์ “Moshi Moshi” ยื่นไฟลิ่งระดมทุนเข้าจดทะเบียนใน SET คาดเสนอขาย IPO ไม่เกิน 75 ล้านหุ้น
ซีค (SEEK) มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม ด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษคนใหม่
ม.ขอนแก่น จับมือ Google จัด Hackathon AppSheet พัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานยุคดิจิทัล
เมื่อเรื่องของเยาวชน คือเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน: เปิดเวที “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 3 เสริมแกร่งเยาวชนไทยผ่านแกนนำ Change Agents
กองทรัสต์ “BAREIT” ชูจุดเด่นลงทุนในทรัพย์สินสนามบินกองแรกของไทย เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง
‘บมจ.พริมา มารีน’ หรือ PRM โชว์ศักยภาพการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ชูธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศและธุรกิจเรือ Offshore เติบโตต่อเนื่อง หลังเรือ VLCC และเรือ AWB ลำใหม่เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติม
การพัฒนาเมืองของกรุงเทพฯ ที่กำลังเปลี่ยนไป
Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ‘ย้ำ’ ความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ ร่วมสร้างกรีนมาร์คกับ 18 ตัวแทน Acer Day Ambassadors จากทั่วภูมิภาค
พีเค พรรคกล้า จัดงาน “การเมืองสร้างสรรค์” สลายขั้วการเมือง ลุยเปิด “ตลาดนัดสร้างสรรค์” ให้พื้นที่คนรุ่นใหม่ พร้อมต่อยอดเปิดย่านวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ในประเทศไทย
แม็คโคร จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนกูรูติดอาวุธร้านอาหารสู้วิกฤต ปั้น “Smart Restaurant รุ่น 3”
3 สมาคมโฆษณา ประกาศปรับกฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน Pitch Fee ร่วมสร้างบรรทัดฐานการนำเสนองานในทิศทางเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม
APCO ฟอร์มดี ลุ้นยอดขายครึ่งปีหลังพุ่ง นานาประเทศสนใจนวัตกรรม ต่อคิว MOU ผู้แทนจำหน่าย
เอ็มจี เปิดตัว “MG Thailand” แอพพลิเคชั่นด้านรถยนต์ที่เหนือกว่า ด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ผ่านครึ่งทาง “NEXT GEN LEAGUE” เกิดอะไรขึ้นบ้าง ในการแข่งขันที่ สุข เศร้า มัน ครบทุกอารมณ์
วัตสันจัดงาน WATSONS 26th ANNIVERSARY ฉลองครบรอบ 26 ปีแบบจัดเต็ม พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิดความงามรูปแบบใหม่ ‘The New Beautiful’
“การ์มิน” อัปเกรด “ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุด” ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งาน เพิ่มขีดความสามารถของการติดตามสุขภาพ ความปลอดภัย และโปรไฟล์กิจกรรมที่หลากหลาย
สธ. ตั้งเป้า ปี 66-67 ผู้สูงอายุ ใส่ฟันเทียม 72,000 คน ฝังรากฟันเทียม 7,200 คน
“พิษณุพร อุทกภาชน์” CEO บมจ.เคหะสุขประชา ชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเกี่ยวกับบริษัท CEMCO เผยโครงการเคหะสุขประชา “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” มีบ้านมีงาน ไม่ต้องรอถึง 200 ปี ที่จะคืนทุน
ซัมซุงเปิดตัว Samsung Galaxy A13 5G มือถือ 5G รุ่นเริ่มต้นที่เร็วแรง สเปคสุดคุ้ม ด้วยราคาที่ดีที่สุด! เพียง 6,999 บาท
พาณิชย์ชวนผู้ประกอบการไทยอัปเดตข้อมูล รู้ทันการค้า พร้อมมาขยายตลาดไปด้วยกันอีกครั้ง กับโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic)
ระนองบ้านฉัน...เส้นทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ประตูอาเซียน ผู้เขียน: นางสาวปรัศมนณัชส์ ขู้สกุล
สคล.-สสส. ชู อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ต้นแบบ “อำเภอสร้างสุข”
โซนี่ไทยเดินหน้ารุกตลาดกรุงเทพตอนเหนือ เปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” โชว์รูมแห่งใหม่ภายใต้แนวคิด Gadgets Community
CARSOME คาดเทรนด์ความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะพุ่งสูงขึ้น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซซื้อขายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสนับสนุนตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย
‘คาเคา เว็บตูน ไทยแลนด์’ โชว์สถิติความปังเว็บตูนไทยเรื่องแรก ‘บุพเพสันนิวาส’ พร้อมฉลองความสำเร็จ ปล่อย MV เพลง ‘ผ่านกาลเวลา (Love Destiny)’ เวอร์ชันพิเศษ
ปตท.สผ. จัดโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8 ชวนคนรุ่นใหม่ส่งผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” ชิงรางวัลรวมมูลค่า 900,000 บาท
“ด่านตรวจพืชสุวรรณภูมิตรวจพบการนำเข้าช่อดอกกัญชาแห้ง ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติตาม พรบ.กักพืชฯ”
เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย รุกขยายธุรกิจ KFC ต่อเนื่อง เตรียมฉลองครบ 430 สาขา พร้อมชูกลยุทธ์สร้างประสบการณ์ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ตั้งเป้าผลักดันยอดขายเติบโตกว่า 20%
GULF เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ 4 ปี 3.50% ต่อปี และอายุ 7 ปี 3.90% ต่อปี เสนอขาย 15-17 สิงหาคมนี้ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” และสถาบันการเงิน 9 แห่ง
ล่าสุด ! ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ บำรุงราษฎร์ ผ่านการรับรองจากสถาบันบอสตัน ไซเอนทิฟิก สหรัฐอเมริกา บทพิสูจน์การใช้แนวทางการรักษาต่อมลูกหมากโตแบบ Minimally Invasive Treatment
แรบบิท ไลฟ์ แบรนด์ประกันชีวิตที่คิดใหม่ ทำใหม่ เจาะวิถีการใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่ ให้คุณกล้าโดดออกไปใช้ชีวิตดี แบบก้าวกระโดด
ผลไม้สดไทยทุบสถิติยอดส่งออกไปจีน ปี 65 ปริมาณเกิน 1 ล้านตัน มูลค่ากว่า 9 หมื่นล้านบาท
SCGP ทำรายได้ครึ่งปีแรกโตต่อเนื่อง โดดเด่นไตรมาสสองที่ 37,982 ล้านบาท มองดีมานด์บรรจุภัณฑ์ในอาเซียนทยอยฟื้นตัว เพิ่มเป้าหมายรายได้เป็น 150,000 ล้านบาท
“Allergan Aesthetics” จัดงาน MY BEST VERSION ชูจุดยืน #ฉันคือความพรีเมียม สนับสนุนคนไทย ‘ค้นพบความสวยพรีเมียมในแบบของตัวเอง’
ย้อนรอย “ครัวซองต์ในตำนาน” ที่ “แม็คโคร” อะไรทำให้ขายไปแล้วกว่า 200 ล้านชิ้น !
เตือนภัยพริกเฝ้าระวังแมลงวันทองและโรคกุ้งแห้งทำลายช่วงผลเริ่มสุกและใกล้เปลี่ยนสี
ทูซีทูพี คว้าดีล เรซิโอ ปลดล็อกธุรกิจ เพิ่มช่องทางชำระดิจิทัลเพย์เม้นต์ เร่งฟื้นการท่องเที่ยวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซัมซุงจับมือ ‘กานต์ สมานวรวงศ์’ เจ้าของเพจ LightCulture เอาใจเหล่าแฟนๆ จัด Workshop ถ่ายภาพสุดพิเศษด้วยสมาร์ทโฟนสุดชิคแห่งปี ‘Samsung Galaxy S22 Series’ พร้อมดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ The Big Board ตึกมหานครคิวบ์, คิงเพาเวอร์มหานคร
เปิดตัว จีเอ็มเอ็ม อะคาเดมี่ สถาบันสอนวิชาชีพศิลปินมาตรฐานระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพลงในอนาคต
‘ตลาดหลักทรัพย์ฯ’ ผนึก ‘พรินซิเพิล’ จัดสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 7 สินทรัพย์ดิจิทัลกับการลงทุนระยะยาว ชูกลยุทธ์ Asset Allocation จัดพอร์ตหลากหลายรับมือความผันผวน
“เดอะ ปาร์คไลฟ์” จัดโปรสุดฟินให้คุณแม่แสนดี
“วอลท์มาร์ค” ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ สร้างอาชีพสำหรับผู้พิการ เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงาน
ห้างโรบินสัน ต้อนรับวันแม่ จับมือพันธมิตรจัดแคมเปญใหญ่ “ROBINSON MOTHER’S DAY” อัดกลยุทธ์ EMOTIONAL MARKETING 360 องศา สร้างมู้ดความสนุกในการช้อปแก่ทุกครอบครัวทั่วไทย ครบครันทั้งสินค้า บริการ โปรโมชั่น และกิจกรรม พร้อมสร้างการรับรู้ในทุกแพลทฟอร์มการสื่อ
พลิกโฉมใหม่ ‘เพาเวอร์บาย x บีทูเอส’ เซ็นทรัล พระราม 2 เนรมิตไลฟ์สไตล์ฮับแห่งเทคโนโลยี และหนังสือที่ทันสมัย มัดใจชาวกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายอีกกว่า 20%
มนัญญา เปิดตัว “คลินิกกรมวิชาการเคลื่อนที่”
อินเด็กซ์ฯ ฉลอง 70 ปี “BoConcept” เฟอร์นิเจอร์สัญชาติเดนมาร์ก กับ “70 YEARS OF EKSTRAORDINÆR SINCE 1952”มอบนิยามความเรียบหรู “Urban Danish Design” ผ่าน 3 เซเลบริตี้ดัง พบกับโฉมใหม่ช็อป “BoConcept สาขาสยามพารากอน”
Airbnb ชี้สัญญาณบวกท่องเที่ยวฟื้นเร็ว นักเดินทางต่างชาติค้นหาที่พักในเมืองไทยเพิ่มมากกว่า 180% Airbnb เผย กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ สมุย เป็น 5 จุดหมายยอดฮิตของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ด้านนักเดินทางจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี มีการ
ซีพีแรม ขานรับ สหประชาชาติ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชู “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางอาหารขององค์กร และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประเทศไทย
ร่วมถกคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคจากค่ารถไฟฟ้าถึงค่ารักษาพยาบาล
บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ประกาศเกมรุก ผสานกลยุทธ์ระดับโลก ตอบโจทย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนของคนไทย พรั่งพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ครอบคลุมหลายสินทรัพย์ พร้อมชูแนวคิด Asset Allocation พานักลงทุนสู่เป้าหมายการลงทุนเพื่ออนาคต
แม็คโคร ตอกย้ำผู้นำบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ จับมือ กทม. รณรงค์ร้านอาหารสตรีทฟู้ดรักษ์โลก รวมพลังลดปัญหาขยะ
สุดยอดอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่วิจัย 17 ปี “กวก. สุพรรณบุรี 1”
นอร์ธเวสต์ เชอร์รี่ ผนึกพลังร่วมกับเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล - ท็อปส์ จัดงานฤดูกาล “นอร์ทเวสต์ เชอร์รี่ 2022” รสชาติหวานฉ่ำ กรอบ อร่อย หนึ่งปีมีครั้งเดียว
CIM-DPU จัดงานประชุมวิชาการใหญ่สุดในอาเซียน H.E.A.T. Anti-aging Congress 2022 ระดมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกมอบความรู้ Wellness Industry
BRI ตอกย้ำศักยภาพ ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตองค์กรที่ ‘BBB’ แนวโน้ม ‘Stable’ มั่นใจความแข็งแกร่งทางการเงิน พร้อมเดินหน้าธุรกิจตามแผน
“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ถ่ายทอดความเป็น System Integrator ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “Time to Change to CPAC Green Solution”
ส่องทำเนียบ 6 แชมป์นักมวยปล้ำครึ่งปีแรก 2022 ใน “ศึกมวยปล้ำ WWE”
AIS ไทยลีก และ WMS มอบเหรียญรางวัลจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญแรกแห่งวงการฟุตบอลไทยในงาน FA Thailand Awards ตอกย้ำเป้าหมาย "Green ไทยลีก" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ประเดิม คว้ารางวัล FOOTBALL CLUB E-WASTE CHALLENGE AWARD สุดยอดสโมสรฟุตบอลรักษ์โลกประจำ
LINE MAN Wongnai รวมทัพ 13 พันธมิตรแบรนด์ดัง มอบสินค้าและส่วนลดกว่า 1 แสนสิทธิ์ ช่วยร้านอาหาร ลดต้นทุนพร้อมผลักดันยอดขาย สู้วิกฤติเงินเฟ้อ
“สยามพิวรรธน์” เคาะอัตราดอกเบี้ย Perpetual Bond 5 ปีแรก 5.50% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 4-5 และ 8-9 ส.ค.นี้
รายแรกของไทย ด็อกเตอร์เมฆคลินิก (Doctor Mek Clinic) โกอินเตอร์คว้ารางวัลภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ “Patient Excellence Center” ร่วมกับคลินิกความงามระดับโลก
มาสด้าเปิดตัว NEW MAZDA CX-8 ครอสโอเวอร์อเนกประสงค์ระดับพรีเมี่ยมแบบ 3 แถว ดีไซน์ใหม่สุดหรู เทคโนโลยีใหม่เต็มคัน ตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัว
ทำความรู้จัก BullMoonClub NFT มิติใหม่ของสินทรัพย์ดิจิทัล ที่จะพาคุณเปลี่ยนผ่านการลงทุนสู่โลกแห่งอนาคต
“รศ. ดร.คมสัน มาลีสี” รับตำแหน่งอธิการบดี สจล. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ “ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก”
ทีทีซีแอล จับมือ แบล็ควูด เทคโนโลยี ทุ่มงบเปิดโรงงานต้นแบบ รุกพัฒนาโครงการการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ “แฟลชทอร์ (FlashTor®)” เป็นครั้งแรกในไทย ที่ จ. ลำปาง -ลดการใช้ถ่านหิน ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษต
ศูนย์ ICE-SSI ม.อ. ประกาศมุ่งสู่ศูนย์วิจัยระดับโลก ชูการสร้างงานวิจัยและปั้นบุคลากรคุณภาพ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่อุตฯ อาหารทะเล
ETDA จัดดวลไอเดียธุรกิจ “Craft Idea” ทีมThis heart for The Community (หัวใจดวงนี้เพื่อชุมชน) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน article
KCG ส่ง ‘แดรี่โกลด์ชีสอุด้ง’ และ ‘อิมพีเรียลมินิคุกกี้’ เขย่าตลาดสแน็ค ชูกลยุทธ์ Brand Collaboration คว้าคาแรคเตอร์การ์ตูนดังระดับโลกร่วมส่งดีไซน์แพกเกจใหม่
เปิดมุมมองจาก TikTok เมื่อครีเอเตอร์เป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล
“ยันฮี” ตั้งรับแรงปะทะ “สังคมผู้สูงวัย” ชูศักยภาพ “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยันฮี” แบบองค์รวม ใส่ใจดุจญาติมิตร อุ่นใจใกล้ชิดแพทย์ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
ก้าวต่อไม่หยุด ไปให้สุดทุกจุดหมาย กับแคมเปญ #TeamUnstoppable #วิชาก้าวต่อปี2 พร้อมเหล่า ทีมก้าวต่อไปไม่สต๊อป จากซัมซุง ในปี 2022 นี้ได้แล้ว มาร่วมแชร์เรื่องราว ก้าวต่อไปไม่สต๊อป ของคุณบน TikTok ก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมาย
เมเจอร์ ผนึก อิออน ต่อยอดกลยุทธ์ “Naming Sponsor” เดินหน้าสร้าง Partnership เสริมแกร่ง Brand loyalty
อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ เตรียมบุกตลาดร้านสะดวกซักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดันประเทศไทยเป็นโมเดลเจาะตลาด หวังช่วยเสริมธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด
SABINA คว้ารางวัล Best fulfillment ในงาน Shopee Brand Conference 2022 ตอกย้ำความสำเร็จในช่องทางออนไลน์ ยืนหนึ่งแบรนด์แฟชั่นในใจคนไทย พร้อมเดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่รับฤดูกาลช้อปปิ้งครึ่งปีหลัง ดันยอดขายออนไลน์โต 20%
TSTE ส่ง “ไทย เอนโท ฟู้ด” เซ็น MOU กับ “ESSENTIA” ร่วมศึกษาและขยายตลาดผงโปรตีนจิ้งหรีดออกสู่ต่างประเทศ
TKN เดินหน้ากลยุทธ์ “GO Board” ขยายฐานธุรกิจพัฒนาสินค้ากลุ่มใหม่ มองตลาดต่างประเทศฟื้นตัวโดดเด่น เพิ่มช่องทาง Live พร้อมรุกสร้างแบรนด์เต็มสูบ
กระทรวงพาณิชย์ – จุรินทร์ ปลื้ม 3 ปี โครงการ “From Gen Z to be CEO” ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วกว่า 36,000 ราย
GLOCON ล้างขาดทุนสะสม เล็งจ่ายปันผลปี 2566
เปิดตัวบริษัท Dr.CBD ก้าวแรกของอุตสาหกรรม Health Care จากกัญชา กัญชง และกระท่อมที่เชี่ยวชาญทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคุณภาพแบบ Medical Grade ตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่ระดับสากล
กระทวง อว. ประชุมหารือด้านกลยุทธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและสหราชอาณาจักร มุ่งหวังความก้าวหน้าระบบการเรียน การวิจัย ระบบบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมพัฒนาบุคลากรไทย
โออาร์ จัดงาน Inclusive Growth Days empowered by OR เปิดเส้นทางองค์กรต้นแบบผลักดันโมเดลการสร้างเศรษฐกิจแบบ Inclusive Growth ร่วมเติบโตกับธุรกิจทุกขนาด ทุกรูปแบบ
เรียกร้อง: ถึงเวลาแก้กม.ซื้อขายออนไลน์ หน่วยงานรัฐสร้างแพลต์ฟอร์มให้ผู้บริโภค
ไอคอนสยาม เตรียมเผยโฉมโครงการไอซีเอส (ICS) มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์ ตอบโจทย์ครบครันทั้งธุรกิจรีเทล อาคารสำนักงานและโรงแรม ติดรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนคร ศักยภาพแห่งใหม่ย่านฝั่งธนบุรี
ลูกกอล์ฟ - คณาธิป จับมือ NINO โปรดิวเซอร์และเจ้าของค่ายเพลงดัง ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันทักษะที่ได้จากการร่วมงานกับคน Gen Z
อีซูซุเชิญชวนร่วมลุ้นสร้างสถิติ กิจกรรมสุดท้าทายครั้งแรกในวงการรถบรรทุกเมืองไทย!! กับภารกิจ “Isuzu King of Trucks One Tank Challenge น้ำมันถังเดียววิ่งไกล 1,200 กิโลเมตร”
ที่สุดปรากฏการณ์แห่งปี! PUBG MOBILE x BLACKPINK เตรียมคัมแบ็คอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยคอนเสิร์ตเสมือนจริงจาก BLACKPINK และฟังเพลงพิเศษก่อนใคร ครั้งแรกในโลก บน PUBG MOBILE พร้อมอัปเดตเวอร์ชัน 2.1 เปิดธีมเกมโหมดใหม่ และภารกิจพิเศษสะสมไอเทมเด็ดมากมาย
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดเต็มหลักสูตรอบรมแน่นกว่า 1,000 คอร์ส ให้แก่พนักงานในเครือข่าย มุ่งหน้าสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ฉลองครบ 500 สาขาในประเทศไทย ที่โลตัส บางกะปิ ตั้งเป้าเปิด 150 สาขาใหม่ ภายในปี 2565
เมื่อเรื่องของเยาวชน คือเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน: เปิดเวที “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 3 เสริมแกร่งเยาวชนไทยผ่านแกนนำ Change Agents
ทรู เพิ่มทางเลือกนักลงทุน เตรียมออกหุ้นกู้ 5 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.00 – 4.90% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน พร้อมเพิ่มช่องทางจองซื้อผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ทคาดเปิดให้จองซื้อวันที่ 10-11 และ 15 สิงหาคม 2565
เซ็นทรัลพัฒนา รุกแผนธุรกิจ Residential ภายใน 5 ปี ขยายเพิ่มกว่า 50 โครงการ สร้างมาตรฐานโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพทั่วประเทศ ‘The Ecosystem of Quality Living’ ชูจุดแข็งโครงการติดศูนย์การค้าและอยู่ในมิกซ์ยูสชั้นนำ พร้อมบุกเมืองรองเปิดตัว 6 โครงการใหม่ทั้งแนว
มอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ่” ต่อเนื่องปีที่ 13 ส่งเสริมสังคมไทยขับเคลื่อนและเติบโตก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ทอม เครือโสภณ ยันถูกกลั่นแกล้ง ปล่อยข่าวถูกจับกุม หลังนำเข้ากัญชา article
มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. เปิดงานสัมมนา ประจำปี’65 เพื่อขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่นานาประเทศ
โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประกาศไม่รับร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยฯ ที่ไม่เป็นธรรม ยืนกรานค้านเพิ่ม ‘กากอ้อย’ ในคำนิยามผลพลอยได้ ย้ำไม่ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำตาลภายในประเทศ
'ดุสิตธานี' เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างทางการเงิน เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่-สถาบัน เพื่อเตรียมตัวรับการท่องเที่ยวฟื้นตัวหลังโควิด-19
finbiz by ttb จัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี! เสริมความรู้เอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ในงาน “ttb SME | the X-Change เจาะลึกสูตรสำเร็จการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสู่การเป็น Smart SME ยุค Next Normal”
5 วิธีปรับเพื่อเปลี่ยนโลก! เริ่มจากพฤติกรรมง่าย ๆ เป็นฮีโร่ช่วยโลกได้ด้วยมือเรา
“การ์มิน” เปิดตัว “EDGE 1040 ซีรีย์” ที่สุดแห่งคอมพิวเตอร์จักรยานระบบจีพีเอส ที่ออกแบบโดยนักปั่น เพื่อนักปั่น
ห้ามพลาด! ซัมซุงจับมือช้อปปี้ ส่งโปรจัดเต็มต้อนรับ Samsung x Shopee Super Brand Day มอบส่วนลดสูงสุด 90% วันที่ 21 กรกฎาคมวันเดียวเท่านั้น
ดิจิทัล ดิสรัปชั่น ตัวเร่งภาคการศึกษาผนึกกำลังข้ามทวีป ปั้นบุคลากรตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่
กมธ. สธ. ลงพื้นที่สงขลา หาข้อมูลสางปมบุหรี่เถื่อนทะลักชายแดนใต้
Kind + Jugend ASEAN 2023 (คิน-อัน-ยู-เก้น-อา-เซี่ยน) พร้อมเดินหน้าสู่การผนึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ทั้งไทยและต่างชาติ คาดว่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
กรมวิชาการเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ เตรียมทำ MOU กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
บริติช เคานซิล ชี้สถิติการจัดสอบ IELTS ทั้งหมดในประเทศไทย รวมกว่า 35,000 ครั้งต่อปี สะท้อนจำนวนเด็กไทยเตรียมศึกษาต่อในและต่างประเทศ พร้อมเปิดศูนย์สอบใหม่ ณ สยามสแควร์ ฉลอง 70 ปี บริติช เคานซิล ประเทศไทย
เปิดตัวบริษัท Dr.CBD ก้าวแรกของอุตสาหกรรม Health Care จากกัญชา กัญชง และกระท่อมที่เชี่ยวชาญทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคุณภาพแบบ Medical Grade ตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่ระดับสากล article
สุดทึ่งสูตรลับศาสตร์แผนไทย! “พาราไดซ์ พาร์ค” จับมือ “วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ชวนปักหมุดงาน “อัศจรรย์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก” @พาราไดซ์ พาร์ค 21-24 ก.ค.65 article
เทนเซ็นต์ คลาวด์ ย้ำ “ความปลอดภัยทางไซเบอร์” คือ โจทย์สำคัญที่ธุรกิจไทย ต้องรับมือในยุค Cloud-First จับมือ “เอคซเทนด์ ไอที” จัดงาน Smart Move in Digital Era เวิร์คชอปด้านความปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมองค์กรไทย ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
3 แนวทางของปีนี้และอนาคตเพื่อมัดใจ “บุคลากรไอที” ให้อยู่กับองค์กร ต้องมีกลยุทธ์กับ“การปรับค่าตอบแทน” เพื่อเอาชนะใจพนักงานไอที โดย ลิลลี่ ม็อค รองประธานฝ่ายวิจัย การท์เนอร์ อิงค์
เผยเคล็ดลับจาก Top SME ไทย สร้างแรงบันดาลใจปั้นธุรกิจให้ปังบน TikTok
GPI มั่นผลงานครึ่งปีหลังสดใส หนุนรายได้ปี 65 โตทะลุ 20% ตุนออเดอร์งานพิมพ์เต็มมือ พร้อมเร่งสปีดขยายธุรกิจอีเวนต์
“บมจ.การบินกรุงเทพ” เปิดตัวกองทรัสต์ “BAREIT” โชว์ศักยภาพสินทรัพย์สนามบินสมุยคึกคักรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย ชูจุดเด่นอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์และเป็นเกตเวย์เชื่อมต่อการเดินทางจากทุกมุมโลกสู่เกาะสมุย
มาสด้าถ่ายทอดภาพลักษณ์แบรนด์ด้วยภาพยนต์โฆษณาชุดใหม่ “FEEL THE DRIVE” ขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยกัน ให้ไกลกว่าเดิม
เจาะแผน PDP ฉบับล่าสุดของไทยก่อนใคร! ที่งาน SETA, Enlit Asia 2022 และ SSA 2022 พร้อมกัน 20-22 ก.ย. นี้
ตอกย้ำผู้นำอาหารสดจากทุกมุมโลก แม็คโครขนทัพวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากนิวซีแลนด์ เอาใจสายอาหาร ต่อยอดเมนู
โอสถสภา เดินหน้าเติบโตในเมียนมา ย้ำการลงทุนในเมียนมาผ่านสถาบันการเงินไทยเพียงอย่างเดียว
DITP-NEA ชู NEA BizTalk ยกระดับผู้ส่งออก ปรับกลยุทธ์ลุยเจาะ 6 ตลาดการค้าสำคัญระดับโลก
30 ปี โรงพยาบาลพระรามเก้า กับ 3 ทศวรรษแห่งการมอบสุขภาพที่ดี พร้อมจับมือพันธมิตร ก้าวสู่ Digital Hospital เต็มรูปแบบ
NRF หนุนผลงานครึ่งปีหลังเข้าเป้าเติบโต 50% รับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อน แย้มผลบวกหลังลงทุนใน 1 ในผู้นำ Plant-Based ของอเมริกา “Tofurky” เผยเตรียมเดินเครื่องผลิต กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง BOTANY
ต้นทุนพลังงานไฟฟ้า (Utilities of Digital World) โอกาสหรือความท้าทาย? พาไทยสู่ “ดิจิทัลฮับ” ในอาเซียน
อาชีวศึกษา ร่วมกับ เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น พัฒนาระบบแพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมแรงงานยุคใหม่ หวังลดปัญหาการว่างงาน เกิดการจ้างงานระดับประเทศ เดินหน้าเศรษฐกิจแบบ Gig Economy มุ่ง 80% นำคนไทยเข้าสู่ตลาดงาน
Sahagroup Healthcare & Wellness จัดงานเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ เดินหน้าสร้างสังคมสุขภาพดีให้คนไทย กิจกรรมส่วนหนึ่งของงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26
เมตาเวิร์ส และมุมมองสู่บอร์ดบริหาร ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการ บริการสอบบัญชี | ดีลอยท์ ประเทศไทย
ครึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จ กรมวิชาการเกษตรแถลงผลงานวิจัย “ตลาดนำการวิจัย” สู่เกษตรมูลค่าสูง สร้างมูลค่ากว่าหนึ่งล้านล้านบาท
OPPO จับมือ UEFA ร่วมเป็นพันธมิตร ฉลองการแข่งขันผ่าน “Inspiration Ahead” OPPO ตกลงจับมือเป็นพันธมิตร UEFA ระยะเวลา 2 ปี
วีโร่ประกาศนโยบายใหม่เพื่อสนับสนุนครอบครัววัยทำงานทั่วอาเซียน ให้คุณแม่ลาคลอดบุตรได้นานสูงสุด 6 เดือน และให้คุณพ่อลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ 1 เดือน ด้วยนโยบายการลาคลอดและลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่แตกต่างกัน วีโร่จึงได้ขยายระยะเวลากา
“สุรเชษฐ กองชีพ” ลุยธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาฯ พร้อมบริการครบวงจรภายใต้ชื่อ “พร็อพเพอร์ตี้ ดีเอ็นเอ” (Property DNA)
L&E แตกไลน์ธุรกิจใหม่ Entertainment Tech รับการกลับมาของธุรกิจบันเทิง-คอนเสิร์ต โชว์ความสำเร็จแสง-เสียง-ภาพ The Voice All Stars จัดเต็มงานระบบคุณภาพอลังการ
SCAP พอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคลครึ่งปีแรกโตเกิน 30% เล็งขยายฐานลูกค้ารองรับดีมานด์ มั่นใจคุม NPL ต่ำกว่า 1.5%
Under Armour เตรียมจัด “UA Combine” การแข่งขันทดสอบความแกร่งครั้งใหญ่ในเอเชีย ปักวันแข่งไทย 1 ต.ค. นี้ ชิงเงินและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท
เปิดแนวทาง SME พิชิตยุค “VUCA World” เซเว่นฯ แนะเคล็ดลับยกระดับองค์กรขนาดย่อมสู่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม”
“Cosmoprof CBE ASEAN 2022” อีเว้นต์สินค้าความงามระดับโลก เปิดลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าแล้ววันนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. พัฒนา 6 แพลตฟอร์ม ช่วย SMEs บริหารจัดการธุรกิจ เสริมศักยภาพการแข่งขัน
finbiz by ttb แนะ 3 กลยุทธ์ สู่การพลิกโฉมธุรกิจ SME ยุคดิจิทัล ด้วย Digital Transformation
มาใหม่ สายเกาห้ามพลาด SAPPE เปิดตัว “บิวติ ชอท สติกซ์” นวัตกรรมสุดล้ำ ดูดดื่ม ความสวย สุขภาพดีแบบเข้มข้น
อินโดรามา เวนเจอร์ส และบริษัทร่วมทุน เดินหน้าก่อสร้างโครงการคอร์ปัส คริสตี ในรัฐเท็กซัส
30 ปี โรงพยาบาลพระรามเก้ากับ 3 ทศวรรษแห่งการมอบสุขภาพที่ดี พร้อมจับมือพันธมิตร ก้าวสู่ Digital Hospital เต็มรูปแบบ article
Kind + Jugend ASEAN 2023 (คิน-อัน-ยู-เก้น-อา-เซี่ยน) พร้อมเดินหน้าสู่การผนึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ทั้งไทยและต่างชาติ คาดว่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก article
ม.หอการค้าไทย หอการค้าไทย และ BLCU เปิดหลักสูตร TEPCIAN รุ่น 2 รุกธุรกิจไทยเข้าจีน ด้วยการเชื่อมธุรกิจ ไทย-จีน อย่างเป็นรูปธรรม article
เอาใจสายแฟ! vivo จับมือ VVON SUGUNNASIL ในโปรเจกต์พิเศษ เผย ‘ตัวตนที่แท้จริง’ เหล่าเซเลบบริตี้ตัวท็อป ผ่านเลนส์ ZEISS บน vivo X80 Series 5G
พี่แหม่ม นางฟ้าของผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ เดินหน้าช่วยเหลือต่อเนื่องภายใต้โครงการ พี่แหม่ม “หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง”
Smart SME EXPO 2022 สร้างเซอร์ไพรส์ !! คนเข้างานร่วม 60,000 คน นักลงทุนหาคู่ค้าพันธมิตรคึกคัก สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,799 ลบ.
ไอ-เทล พร้อมต่อยอดศักยภาพ 1 ใน 10 ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของโลก ชูจุดเด่นนวัตกรรมสินค้าระดับพรีเมี่ยมกว่า 4,600 รายการ และฐานลูกค้าแบรนด์ใหญ่ระดับโลก พร้อมแพลตฟอร์มผลิตสินค้าครบวงจร ดันยอดขายเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 15% ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
อีริคสัน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จับมือกันเตรียมความพร้อมบุคลากรรับ 5G ในประเทศไทย
AMAZFIT เปิดตัว T-REX 2 สมาร์ทวอทช์พันธุ์แกร่ง ตอบโจทย์กิจกรรมกลางแจ้ง มาพร้อม GPS และฟังก์ชันระดับพรีเมียมในดีไซน์สุดล้ำ อัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลให้เหล่านักผจญภัยได้โลดแล่นไปพร้อมสัญชาตญาณภายใน
มาเนโกะ นำร่องปั้นนักศึกษาสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ลงนามร่วมมือ MOU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอกย้ำตัวจริงด้านแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ สร้างหลักสูตรคุณภาพ เรียนรู้ ทำจริง สู่การสร้างรายได้ทันที
“ไลอ้อน” เดินหน้าสานต่อ “โครงการ LION Goodness Market” Season 2 ช่วยเหลือ SMEs สายธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม พร้อมก้าวฝ่าทุกวิกฤตไปด้วยกัน
ดีป้า – TikTok ชวนประกวดคลิปสั้น เสริมเกราะป้องกัน รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ไปกับ “ลอง-D CHALLENGE ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล SEASON2”
“กองทุนสื่อ” ลงพื้นที่ภาคอีสาน เปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี สร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อ–ขจัดสื่อร้าย–ขยายสื่อดี–ภาคีเข้มแข็ง หนุน Soft Power ผ่านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เครือสหพัฒน์ฯ เปิดตัว “ริชเชสเบเกอรี่” คาเฟ่ลับสุดชิคแนวกรีนเฮ้าส์อังกฤษ ร้านเบเกอรี่ อบสด หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน อร่อย ปราศจากไขมันทรานส์
“สยามพิวรรธน์” เปิดโอกาสครั้งแรกให้นักลงทุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมเดินหน้าธุรกิจสู่อนาคต เตรียมออก Perpetual Bond
เกษตรฯ จัดใหญ่รับถ้วยชนะเลิศประกวดสุดยอดกาแฟไทย 65
“สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26” คึกคัก เต็มอิ่ม ปลดล็อก ช้อปสินค้าลดค่าครองชีพ ราคาเบา ๆ ครั้งเดียวในรอบปี
สยามพารากอน และไอคอนสยาม มอบประสบการณ์สุดประทับใจให้แฟนบอลแมตช์แดงเดือด
เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ ! วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. ลุยผลิตบัณฑิต ตอบโจทย์เทรนด์โลกอนาคต เผยเตรียมเปิดอีก 2 หลักสูตร “ปัญญาประดิษฐ์-ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”ในปี 66
PIMO-ไพโม่ กางแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง ดันรายได้ทะลุเป้า 1,200 ล้านบาท หลังดีมานด์มอเตอร์ปั๊มน้ำล้น-ตุนออเดอร์ล่วงหน้าเต็มมือ
ที่สุดปรากฏการณ์แห่งปี! PUBG MOBILE x BLACKPINK เตรียมคัมแบ็คอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยคอนเสิร์ตเสมือนจริงจาก BLACKPINK และฟังเพลงพิเศษก่อนใคร ครั้งแรกในโลก บน PUBG MOBILE พร้อมอัปเดตเวอร์ชัน 2.1 เปิดธีมเกมโหมดใหม่ และภารกิจพิเศษสะสมไอเทมเด็ดมากมาย
ลีพาเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ พร้อมความน่ารักที่ใครๆ ก็หลงรัก พร้อมฉลองเปิดตัวเว็บไซต์ Lee.co.th ครั้งแรกในไทย #LeeJeansth #Limitedbylee #LeeStandTall
SCGP ลงทุนครั้งสำคัญใน “Peute” ธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ในยุโรป เพิ่มวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลกว่าล้านตัน เสริมแกร่งเป้าหมายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน
บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี มอบประกันอุบัติเหตุ ให้คนไทยทั้งประเทศ ชวนเปลี่ยนบัญชีเงินฝากเพื่อรับประกันฟรีและเบิกค่ารักษาฟรี
SABINA จับสัญญาณรายได้ ณ จุดขายนักท่องเที่ยวเติบโตชัด หลังเปิดประเทศ พร้อมเดินหน้าเจาะกลุ่มลูกค้าทัวริสต์ ปลื้มยอดขายไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง
VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลเวชธานี ย้ำความสำเร็จ “มีบุตรยาก” ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ชูจุดเด่น One Stop Service ให้คำปรึกษาและรักษาครบวงจร
JKN เสริมพอร์ตสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชง หลังทำยอดขายพุ่ง 30% เปิดตัวสบู่ภายใต้แบรนด์ Anne Soap รุกทำตลาดหวังผลักดันเป้ายอดขายรวม 200 ล้าน
STA ขยายการลงทุนยางแท่งที่โรงงานบึงกาฬและตรังแล้วเสร็จ ดันกำลังการผลิตรวมยางทุกประเภทเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.1 ล้านตันต่อปี พร้อมอยู่ระหว่างขยายการผลิตน้ำยางข้นอีก 2 แห่ง คาดทยอยเสร็จปลายปีนี้
บำรุงราษฎร์ รีโนเวทห้องพักคุณแม่หลังคลอด รับเทรนด์การดูแลลูกน้อยของคุณแม่ยุคใหม่ พร้อมรองรับด้วยแผนก NICU ช่วยเหลือทารกแรกเกิดที่มีอาการวิกฤตทันท่วงที
ทีเส็บจับมือภาคเอกชน จัดงาน Eastern MICE & Travel Mart 2022 (EMTM) กระตุ้นการเดินทางลงพื้นที่ทำกิจกรรมไมซ์ เชื่อมโยงเส้นทาง 4 จังหวัดภาคตะวันออก (CVTEC) article
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมปั้นสินค้าดีไซน์สุดเก๋จากรากวัฒนธรรมชนเผ่า ยกระดับคราฟต์ไทยให้ไปไกลสู่ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ The Tribal Project ชนเผ่าเล่าคราฟต์ ชู Soft Power เชื่อมไทยสู่โลก article
บริติช เคานซิล ชี้สถิติการจัดสอบ IELTS ทั้งหมดในประเทศไทย รวมกว่า 35,000 ครั้งต่อปี สะท้อนจำนวนเด็กไทยเตรียมศึกษาต่อในและต่างประเทศ พร้อมเปิดศูนย์สอบใหม่ ณ สยามสแควร์ ฉลอง 70 ปี บริติช เคานซิล ประเทศไทย
Bridgestone Potenza Sport คว้ารางวัล AUTA ประจำปี 2022 ประเภท Ultra-High Performance และ Overall Tyre of the Year
ร่วมสร้างเกราะป้องกันภัยหลอกลวงทางดิจิทิลได้แล้ววันนี้ บน TikTok
โอซีซี กรุ๊ป เปิดตัวแบรนด์ Wella Professionals ผลิตภัณฑ์ทำสีและดูแลเส้นผมที่มีชื่อเสียงทั่วโลกยาวนานกว่า 140 ปี
CARSOME มุ่งพลิกโฉมตลาดรถยนต์มือสองแบบดิจิทัลในประเทศไทย เปิดตัวคำสัญญาและแท็กไลน์แคมเปญ: ‘จบทุกปัญหาซื้อ-ขายรถมือสองไม่ได้มาตรฐาน’
ShopBack ฉลองครบรอบ 5 ปี เผยส่งมอบ Cash back คนไทยไปแล้วกว่า 600 ล้านบาท พร้อมรีเฟรชแบรนด์ใหม่ มอบของขวัญด้วย Cash back สูงสุดถึง 90%
PRCA ประกาศจัดการประกวดรางวัลเพื่อเชิดชูแคมเปญงานประชาสัมพันธ์ ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย แคมเปญงานประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่ดำเนินการในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลครั้งนี้ จัดโดยสมาคมด้านการประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ซัมซุงนำเทรนด์สมาร์ทโฟนจอพับได้ซึ่งกำลังพลิกโฉมตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก เทรนด์มาแรงที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง พูดคุยเกี่ยวกับถึงความนิยมของสมาร์ทโฟนจอพับและธุรกิจสมาร์ทโฟนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กั
“Welcare” จับมือ “Bitkub” แจก Welcare NFT ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 พร้อมจัดเวทีเสวนาเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจสมัยใหม่
เปิดโมเดล “เรารักสีลม”โดยกลุ่มธุรกิจย่านสีลม พร้อม 13 อาคารชั้นนำประกาศผนึกกำลังพลิกโฉม ‘สีลม’
‘ตราเพชร’ รุกขยายลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SME รับจังหวะเศรษฐกิจฟื้นตัว นำ DIAMOND Cafe ร่วมงาน Thailand Coffee Fest 2022 ช่วยคุมต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างร้านกาแฟด้วยงบเริ่มต้น 3.99 แสนบาท
น้ำพริกจากบ้านนาสู่มหานคร เสิร์ฟวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาร่วมสมัย
HOKA เปิดตัวรองเท้าใหม่ Mach 5 พร้อมเชิญสัมผัสแคมเปญ FLY HUMAN FLY™
FOODPANDA ได้รับการรับรองระดับโลก GREAT PLACE TO WORK® สุดยอดออฟฟิศในฝันของคนรุ่นใหม่แห่งปี
“Grand Shopping” ผนึกกำลัง “WIS Marketing Group” ปั้นธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุกตลาดออนไลน์ เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ
‘ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป’ เลือก ‘เทนเซ็นต์ คลาวด์’ เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ สร้างแพลตฟอร์ม POCC บริหารข้อมูลด้านโควิด-19 บนคลาวด์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ จ. ภูเก็ต หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ
เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย จับมือ 4 พันธมิตรทางธุรกิจยักษ์ใหญ่ของไทย ส่งแคมเปญ “Spider-Man Beyond Amazing” เอาใจสาวกสไปเดอร์-แมน กับประสบการณ์ช้อปออนไลน์สุดอะเมซิ่งตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 สิงหาคมนี้!
โอซีซี กรุ๊ป ทุ่มงบ 130 ล้านบาท ดึง Wella Professionals เสริมทัพธุรกิจ ตั้งเป้าเติบโต 50% พร้อมชู 3 จุดแข็ง ขยายฐานกลุ่มซาลอนให้กลับมาคึกคักหลังพิษโควิด
‘สุขภาพดี อะไร ๆ ก็จะดีตามมา’ ดัชมิลล์ ตอกย้ำจุดยืน #HealthEquality ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงสุขภาพที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
Thailand Hub of Health & Travel เที่ยวสุขภาพ นวดสุขภาพ สมุนไพรสุขภาพ สุดยิ่งใหญ่ประจำปี สุดคุ้มสำหรับคนรักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบครันที่นี่ที่เดียว ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ชั้น M วันที่ 12-17 ก.ค. 65
“เชฟไทยในเวทีโลก” ความจริงที่ไม่ใช่ความฝัน กับการผนึกกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล
“เชฟไทยในเวทีโลก” ความจริงที่ไม่ใช่ความฝัน กับการผนึกกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล
มข.ร่วมพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
สภาองค์กรของผู้บริโภค ชี้ชัด สินเชื่อบ้าน – ที่ดิน ‘ศรีสวัสดิ์’ เอาเปรียบผู้บริโภค
โซนี่ไทยเปิดตัวทีวี BRAVIA XR รุ่นใหม่ประจำปี 2022 ยกระดับความบันเทิงด้วยเทคโนโลยีประมวลผลอัจฉริยะ Cognitive Processor XR™ พร้อมเทคโลยีเสียง 360 Spatial Sound สู่ประสบการณ์ความบันเทิงทั้งภาพ และเสียงสุดตื่นตา
อียูไฟเขียวมาตรการกำจัดศัตรูพืชรับมะระไทยเข้าประเทศอีกครั้ง
SAPPE ผนึกความร่วมมือ GUNKUL ลงนาม MOU จะซื้อจะขาย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพืชกัญชากัญชง ต่อยอดความเชี่ยวชาญ ขยายธุรกิจใหม่
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดรับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2565 ถึง 21 กรกฏาคม นี้
กลุ่มดุสิตธานี เปิดตัวแพคเกจ Meet at Dusit เดินหน้าเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร มอบสิทธิประโยชน์รองรับการประชุม-สัมมนา หลังสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น
MP GROUP สยายปีกสู่ธุรกิจ Health Tech จับมือ AWS ผุด Super App “Health Plus Global Platform” ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 Wellness Lab service
WICE เผยทิศทางครึ่งปีหลัง 65 โตต่อเนื่อง เดินหน้าทำนิวไฮ 3 ปีซ้อน
Kingston เปิดตัวโซลูชันผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลรุ่นล่าสุดที่เข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ และไดรฟ์ USB อเนกประสงค์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและระดับองค์กร
บีเอสเอ เปิดสายด่วนช่วยเหลือใหม่ พร้อมประสานงานสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายทั่วภูมิภาค เดินหน้ารับมือการทำงานแบบไฮบริด
บมจ.มั่นคง สตีล ผู้นำผลิตภัณฑ์เมทัลชีทที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น
“สหโคเจน” ซิ่วระดับ A เครดิตองค์กรที่มีความมั่นคง สะท้อนความเชื่อมั่นทางการเงินและศักยภาพในการสร้างรายได้โดยรวม
เพาเวอร์บาย จับมือ ซัมซุง จัดงาน “Good Vibes, Great Life บ้านดี ชีวิตปัง ด้วยพลังศาสตร์ฮวงจุ้ย” ดึง “หมอช้าง-ทศพร” แนะเคล็ดลับเด็ดเสริมความเฮงให้กับบ้าน
“HONOR” กลับมา! โหมโรงด้วยสมาร์ทโฟน HONOR X Series 3 รุ่น สเปคแรง ในราคาต่ำหมื่น พร้อมโปรโมชันจัดเต็ม! ครบเครื่องด้วยบริการหลังการขาย ก่อนยกขบวนนวัตกรรมเรือธงมาสู่ประเทศไทย
วีวี แชร์ (VV SHARE) มูลนิธิผู้ร่วมเอื้อเฟื้อ ออาหารให้กับผู้ขาดแคลน มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะด้านอาหารและเพิ่มโอกาสทางโภชนาการให้กับผู้ด้อยโอกาส
ครั้งแรกในประเทศไทย วัน แบงค็อก (One Bangkok) จับมือ เอสซีจี และคิวคอน รีไซเคิลอิฐมวลเบา ผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงคิวคอนทางลอดใต้อุโมงค์เข้าโครงการฯ
เบเยอร์สนับสนุนสีเพื่อปฏิสังขรณ์ศาสนสถานงานศิลป์วัดอรุณราชวรารามฯ
CP-Meiji Speed Coffee Art Championship 2022 “เวทีสร้างคน บาริสต้าสร้างเมือง” มากกว่างานแข่งขันกาแฟ แต่เป็นการสร้าง Barista Community ให้แข็งแกร่ง
GHL เปิดตัว “GHL QR Payment” จ่ายครบจบในที่เดียว รวมทุกช่องทางการจ่ายเงินด้วย QR code ผ่าน LINE OA ครั้งแรกในประเทศไทย
กรมวิชาการเกษตรแนะวิธีเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพ พร้อมชี้เป้าแหล่งผลิตขึ้นทะเบียนถูกต้องกว่า 200 แปลง
อธิบดีณัฐพลยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์สำเร็จ !! ผู้ประกอบการกว่า 50 ธุรกิจปลื้มหลักสูตรใช้ได้จริง ต่อยอดสู่แฟรนไชส์เกษตรมาตรฐาน
อธิบดีณัฐพลยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์สำเร็จ !! ผู้ประกอบการกว่า 50 ธุรกิจปลื้มหลักสูตรใช้ได้จริง ต่อยอดสู่แฟรนไชส์เกษตรมาตรฐาน
พาไปส่องนวัตกรรมรักษ์โลก กับ รถ mobile refill station ช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
Pace BNPL จับมือ โว้ก ประเทศไทย ชวนช้อปแฟชั่นแบรนด์ไทย ด้วยบริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” ในงาน 'Vogue Who's on Next, The Vogue Fashion Fund 2022 Shop'
OPPO เดินหน้าผลักดันแรงบันดาลใจสดใหม่สู่นวัตกรรมเทคโนโลยี ใน OPPO Research Institute Innovation Accelerator Demo Day ที่อิสราเอล สตาร์ทอัพทั้ง 10 กลุ่มเข้าร่วมวัน Demo Day เพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้าน Digital health และการเข้าถึงเทคโนโลยี ลุ้นคว้าตำแหน่ง รอบช
TWZ ผนึก ‘เอเอ ไบโอ’ เปิดตัวสารสกัดจากกัญชง Water Base Full Spectrum nanoCBD โมเลกุลนาโน พร้อมละลายในอาหารและน้ำ เดินหน้าเจาะตลาดส่งออกต่างประเทศ พร้อมรุกทำตลาดผลิตภัณฑ์ในไทย
TikTok เปิดพื้นที่ สนับสนุนการยอมรับทุกความหลากหลายเพื่อ LGBTQIA+ ในสังคม กับแคมเปญ “มาเพิ่มพื้นที่ดีต่อใจ PRIDE ไปด้วยกัน”
เอช เซม เปิดกลยุทธ์ ครึ่งปีหลัง รุกบริษัท ห้าง ร้าน ขยายตลาดเช่าใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
POOL&SPA ย้ำเบอร์หนึ่งในวงการสระว่ายน้ำ ขยายสู่ตลาดมิดเอนด์ ปูพรมจับลูกค้าบ้านเดี่ยวพื้นที่จำกัด รับกระแสสระว่ายน้ำในบ้านขนาดเล็กฟีเวอร์
GPI เผย ‘มอเตอร์โชว์’ ดันตลาดรถยนต์เติบโตเกินคาด ยอดขายเดือน พ.ค. พุ่ง 15.7% เป็น 6.47 หมื่นคัน ทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี
ฮีโร่ ปลุกพลังการให้ส่งถุงขยะ บุกเมืองพัทยาสร้างเมืองท่องเที่ยวต้นแบบในด้านจัดการขยะ article
สุดปัง!!! น้ำฝน- เพชรปวีณ์ ขนลุก!!! พระอาทิตย์ทรงกลด พิธีเปิดร้านเพนนาไส้อั่วนางฟ้า สาขาแรก ตลาดพระราม 5 article
“BEST Express” ผนึกความร่วมมือ “ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น” ต่อยอดกลยุทธ์เครือข่ายบริการขนส่งพัสดุแบบครบวงจรครอบคลุมทั่วไทย
ชวนเที่ยวสุขภาพ นวดสุขภาพ สมุนไพรสุขภาพ สุดยิ่งใหญ่ประจำปี ในงาน Thailand Hub of Health & Travel ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ชั้น M วันที่ 12-17 ก.ค. 65
THAIYARNYON จับมือ “Victor Braun” ดีไซเนอร์ชื่อดัง ผู้ออกแบบ Rolls-Royce – Hermès ร่วมดีไซน์ภายในรถรุ่นลิมิเต็ดรีลีส “Volkswagen THAIYARNYON Caravelle – Mother of Pearl Edition” ยนตรกรรมแห่งความหรูหราเหนือระดับ นวัตกรรมสุดล้ำ มาตรฐานยุโรป
แม็คโคร จับมือกรมการค้าภายใน ชู “ราคาฝ่าวิกฤต ลดค่าครองชีพ” ขนทัพสินค้าราคาขายส่ง ถูกทุกวัน กว่า 5,000 รายการ สู้กระแสสินค้าแพง
สภาองค์กรของผู้บริโภค เตือนภัย บริษัทให้กู้สินเชื่อบ้านและที่ดินไม่จดจำนอง ไม่ให้คู่สัญญา ดอกเบี้ยงอก ผู้บริโภคเสี่ยงถูกฟ้อง พร้อมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหา - กำกับดูแลอย่างเข้มงวด
SNNP รับรางวัลระดับเอเชีย “Inspirational Brand Award” ตอกย้ำต้นแบบแบรนด์สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและบริหารงานอย่างยั่งยืน
เอดีเอ เติม Innovation ให้งานโฆษณา ชู “Creative Automation" ตรงใจทุกกลุ่มเป้าหมาย
LINE ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มขั้นตอนสำหรับการย้ายบัญชี กรณี “เครื่องใหม่พร้อมเบอร์ใหม่”
มข. จัดเสวนา “รู้ทันกัญ” ทบทวน กฎหมาย เข้าใจ ปลอดภัย ไม่เสียโอกาส
เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค ช่วง Mega Sales พร้อมกลยุทธ์สำหรับแบรนด์ ในการทำแคมเปญช่วงเทศกาลจับจ่ายครั้งยิ่งใหญ่ที่จะถึงนี้
บำรุงราษฎร์ เปิดตัว ‘คลินิกคุณภาพการนอนหลับ’ ตอบโจทย์ทุกปัญหาการนอน เผยผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจพบภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย สูงถึง 50% ย้ำควรตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาสาเหตุของโรคได้อย่างทันท่วงที
“อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” เดินหน้าโครงการ “PERKS FROM TRASH” ชวนผู้เช่าอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทำกิจกรรมคัดแยกขยะลดภาวะโลกร้อน
สงขลานครินทร์ ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เผยความสำเร็จการจัดงานโชว์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่ พลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้าง Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยว
OPPO ฉลอง 100 ปี Centre Court ของ Wimbledon ด้วยประสบการณ์ AR ล่าสุด
ซีเมนส์จับมือเอ็นวิเดีย ขับเคลื่อนเมตาเวิร์สภาคอุตสาหกรรม
ศรีจันทร์ รุกตลาดความงามอีกขั้น เดินหน้าขยายสู่ตลาดสกินแคร์ ล่าสุดส่ง ‘ซุปเปอร์ ซี (Super C)’ เซรั่มอัพผิวกระจ่างใสลงชิงแชร์ ปูทางสู่การเป็นแบรนด์ Beauty Solution อย่างเต็มรูปแบบ
ควิกเทอเรส (Quick Terrace) Noodle Café แห่งใหม่ โดนใจคนรักเส้น
เปิดงานธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปี Smart SME EXPO 2022 หวังสร้างอาชีพ ฟื้นเศรษฐกิจสู้โควิด คาดเงินสะพัดในงานกว่า 400 ลบ.
หนังโฆษณาร้าย ๆ ผ่านบทนางร้ายสุดแซ่บ “จำไว้นะ foodpanda ลดอลังทุกวันอังคาร” ดันแคมเปญ #วันอังคารวันfoodpanda
CTC2022 ประกาศความสำเร็จ คนร่วมงานล้นทุก Sessions เต็มทุกฮออล์รวมกว่า 3,000 คน
เอดีเอ็น ผู้นำเข้าชุดตรวจ ATK แบรนด์ เซโนฟี Seinofy ประกาศ ATK ราคาเอื้ออาทร 20-22 บาท ต่อชุดสำหรับหน่วยราชการ และ ประชาชน
เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีมือปราบพิฆาตโรครากเน่าและโคนเน่าในทุเรียน
เปิดฉาก! มหกรรมสินค้าไอทีกลางปี “COMMART CRAZY OFFER” ลดแรง 4 วันเท่านั้น!
ทรูมันนี่ ครบรอบ 9 ปี มอบ TrueMoney Rewards พร้อมแคมเปญแจกรางวัลรวมมูลค่ากว่า 49 ล้านบาท
ทีเอ็มบีธนชาต เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรม ttb digital LEAN supply chain รุ่นที่ 17 เจาะลึกธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
LPP ร่วมส่งมอบโอกาสที่ดีแก่เยาวชนผ่านโครงการไปรษณีย์ reBOX เชิญชวนผู้พักอาศัยร่วมปันสุขเปลี่ยนกล่อง-ซองกระดาษเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้
‘AAI’ โชว์ศักยภาพผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย มองโอกาสเติบโตทางธุรกิจโดดเด่น รับเทรนด์ตลาดโลกดีมานด์สูง
Airbnb จับมือ ททท. กระตุ้นท่องเที่ยว ดึงกลุ่มคนทำงานทางไกลมาเยือนประเทศไทย
“แนะnow” ร่วมกับ “Thai PBS” และ “ALTV ช่อง 4” จัดอีเว้นต์ “แนะnow ค้นหาพรสวรรค์ สานฝันสู่อาชีพ : Open Eyes Open House” เสวนา 4 กูรูดัง ฉายภาพแนวโน้มเทรนด์อาชีพโลกอนาคต
IRPC ตอกย้ำเป้าหมายก้าวสู่องค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เดินเกมขับเคลื่อนสตาร์ทอัพ สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ เร่งลดคาร์บอน
2C2P จับมือ Atome สยายปีกความสำเร็จบริการ 'ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง' ทั่วไทย
“SYS” เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน ขยายโอกาสการเรียนรู้ มอบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM” ยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลทันโลก
เขื่อน - ภัทรดนัย พาเรียนรู้ Skill การใช้ชีวิต “พัดชา-ชนุดม สุขสถิตย์” กว่าจะสุขกับสิ่งที่เป็น
“บุ๋ม ปนัดดา” ออกโรงเตือน อย่าหลงเชื่อเพจปลอมเอาชื่อไปอ้าง ยันไม่เคยเอาเงินบริจาคไปเปย์ตัวเอง
เอ.เอส. วัตสัน อัดฉีดเงินลงทุน 115 ล้านดอลลาร์ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมอบประสบการณ์การชอปปิ้งแบบ O+O ที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สานต่อนโยบาย BCG ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเติบโตรับเปิดประเทศเต็มสูบ จัดสัมมนาสัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน" เร่งเครื่องอบรมผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันอย่างยั่งยืน
SHARGE เปิดตัวบิ๊กแคมเปญ “SHARGE ปลดล็อค” พลิกโฉมพลังงานสะอาดในที่อยู่อาศัย ชวนคอนโดทั่วประเทศติดตั้ง EV Charger ฟรี! พร้อมเดินหน้าผนึกพันธมิตรบริหารอาคาร
สรุปประเด็นด้านความปลอดภัยในโลกดิจิทัลสำหรับเยาวชน ที่พ่อแม่ควรรู้
“ยูแอนด์ไอ” (You & I) เปิดสาขาใหม่กลางเมือง เผยไอเดียแต่งร้านสดใสเอาใจวัยรุ่น ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 2
คาโอ-SCGP ประกาศความร่วมมือด้านนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความยั่งยืน
เตือนภัยเกษตรกรเฝ้าระวัง โรคตายพรายหรือโรคเหี่ยว ระบาดในกล้วย
มายด์ เลิฟ ลิตเติ้ล เบบี้ คว้ารางวัล Brand Awards Company 2022 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ดีไซน์สวย ไม่ซ้ำใคร ลิขสิทธิ์เฉพาะตัว article
มข.วิจัย “หมอลำ” นำ soft power ผลักดัน เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน
วีโร่ จับมือ The Lab และ TikTok กวาดรางวัลด้านประชาสัมพันธ์และดิจิทัล พร้อมเข้ารอบชิงในหลายงานประกาศรางวัล PR Awards ประจำปี 2565 นี้
‘ACOM’ มุ่งขยายธุรกิจให้บริการสนับสนุนอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรในอาเซียนตามแผน หลังรายได้ไตรมาส 1 เติบโตถึงร้อยละ 39.8 ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ พร้อมประเมินสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ก่อนเดินหน้า IPO
พาณิชย์จับมือสยามพิวรรธน์ จัด DEmark Show 2022 ฉลอง 15 ปี รางวัล DEmark อวดโฉมงานออกแบบไทยก้าวหน้าสู่สิ่งใหม่ พร้อมจัดพิธีลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือ ดันสินค้าไทยสู่ตลาดสากล
Lamoon Clean เปิดตัว “ชมพู่-ธัณย์สิตา” เป็น Presenter & Co-Partner คนแรกของแบรนด์ละมุน พร้อมยกทัพระบบการตลาดแข็งแกร่ง รุกตัวจริงวงการสนามผงซักฟอกไทย
ไอ-เทล ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอไม่เกิน 660 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อยอดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก
OPPO เข้าร่วม Cloud Native Computing Foundation ในฐานะสมาชิกระดับ Gold Member
เส้นทางธุรกิจสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายองค์กรคาร์บอนสมดุล ปี 2030 ของแม็คโคร
สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ ครีเอทีฟ แล็บ มอบรางวัลสุดยอดไอเดีย “Uniquely Thai” เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ร่วมดีไซน์ ‘เมือง' และ 'พื้นที่สาธารณะ' แห่งอนาคต ดึง 'ซอฟต์พาวเวอร์ไทย' ตีโจทย์สร้างสรรค์ผลงาน ปั้นแลนด์มาร์คใหม่ระ
Booking.com ตีแผ่ประสบการณ์ที่ LGBTQ+ ต้องเผชิญระหว่างการเดินทาง รวมถึงความสำคัญของชุมชน LGBTQ+
ORZON Ventures ร่วมลงทุน Hungry Hub หนุนระดมทุนรอบ Series A ผลักดันสตาร์ทอัพไทย พัฒนาอุตสาหกรรมร้านอาหารและโรงแรม
เปิดตัว Rock Space UV Cured ฟิล์มยูวีกันรอยไร้กาวรุ่นใหม่ล่าสุดครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมรองรับโทรศัพท์และอุปกรณ์อัจฉริยะทุกรุ่น
อัดแน่นลุ้นมันส์! กับ 7 โปรแกรมกีฬาตลอดเดือนกรกฎาคม ทาง ช่อง 3BB Sports One
เมืองสุขสยาม และไอคอนสยาม จับมือ ธนาคารกสิกรไทย จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” บรรยากาศสุดตระการตา เต็มอิ่มครบอรรถรสกับกิจกรรมรักษ์โลก ช้อป ชิม โชว์ ตื่นตากับสินค้าชุมชน และนวัตกรรมจากธรรมชาติ
"รพ.เมดพาร์ค" ผนึกกำลัง “CYNOSURE” ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เปิดศูนย์บูรณาการความรู้ วิจัยและคิดค้นโปรโตคอลแห่งแรกในไทยและเอเชียอาคเนย์
โค้งสุดท้าย! สุดเข้มข้น ประกวดสุดยอดกาแฟไทย รู้ผลชนะเลิศ15 ก.ค.นี้
ไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายแห่งอนาคต! Pace BNPL จับมือ โว้ก ประเทศไทย ในงาน 'Vogue Who's on Next, The Vogue Fashion Fund 2022 Shop' ชวนช้อปแฟชั่นแบรนด์ไทย ด้วยบริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง”
CIBA DPU จับมือเครือข่ายพันธมิตรตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ มุ่งเป้านศ.เรียนรู้กับผปก.จริง จบแล้วพร้อมทำงานได้ทันที
นักวิชาการวิศวะมหิดล ชี้ 9 ข้อเสนอแนะ บทเรียนไฟไหม้...ระวังภัยหม้อแปลงไฟฟ้า
ต้องลอง! “เบอร์เกอร์คิง” สวนกระแส นำเสนอวอปเปอร์ เนื้อนำเข้า-วัตถุดิบพรีเมียม พร้อมปรับลุคโฉมร้านสแตนด์อโลนใหม่ ตอบโจทย์ทุกเจน
ดีพร้อม ปลื้มผลงาน Thai Designer Challenge ปั้นหัวกะทิดีไซน์เนอร์รันวงการ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดันอุตฯ แฟชั่นไทยสู่ประตูการค้าโลก
ม.บูรพา คว้าที่ 1 รางวัลระดับโลก จากแพลตฟอร์ม “weSAFE@Home” ระบบดูแลผู้ป่วยโควิดทางไกล โดยทีมบุคลากรมืออาชีพ
ของแพง เอ ไชยา ช่วยชี้แนะ ชิมลางพิธีกรข่าว “ปากท้องต้องรู้” ครั้งแรก
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างฝาย ปลูกป่าและหญ้าแฝก สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แคนดี้ ชวนรุ่นพี่ “กลัฟ คณาวุฒิ” ย้อนวัยมหา’ลัย พร้อม 10 รุ่นน้องคนพิเศษ ร่วมสนุกกิจกรรม ไลฟ์! สุดบันเทิง “เข้ามอกันกลัฟ Live” 17 ก.ค. 65 นี้ ทางเฟซบุ๊ก Candy Thailand
ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตร ดันต้นกล้าไร้ถังปี 3 วางเป้าโรงเรียนและชุมชนไร้ถัง สร้างระบบนิเวศจัดการขยะยั่งยืน
วิ่งใน Comfort Zone มีประโยชน์มากกว่าที่คิด! อาดิดาสเปิดตัวรองเท้าวิ่ง Supernova รุ่นใหม่ เอาใจสายวิ่ง Easy Run
ตลาดสายเขียวฮอตไม่หยุด ยันฮีรุกหนักกัญชาอีกระลอก ทุ่ม 100 ล้านบาทเดินหน้าพัฒนา “ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา ตีคู่กับสินค้ากัญชา” เตรียมชิงส่วนแบ่งตลาดครึ่งปีหลัง
บางกอกแอร์เวย์ส ขานรับท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวหนุนสนามบินสมุยคึกคัก เดินหน้าตั้งกองทรัสต์ BAREIT มูลค่าลงทุนไม่เกิน 14,300 ล้านบาท
กรมวิชาการเกษตรชู “แมงลักป่า” วัชพืชฆ่าวัชพืช
ย้อนรอย 1 ปี สภาองค์กรของผู้บริโภค เชื่อมโยง “ทุกข์ของผู้บริโภค” สู่ ครม. และ กทม.
เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย ยกระดับประสบการณ์สุดอัศจรรย์ ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน เปิดตัวรายการ “Disney Magic Hour” ครั้งแรกบน Shopee Live ประเดิม EP. แรก ต้อนรับการกลับมาของมหากาพย์เทพเจ้าสายฟ้าธอร์สุดยิ่งใหญ่ พร้อมเอาใจนักช้อปสาวกมาร์เวล ด้วยเอ็กซ์คลูซีฟแคม
Finn นำสถาบันโมลเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ร่วมพัฒนาหลักสูตร “5 Game Changing : 5 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” หลักสูตรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีครั้งแรกในไทย
ไมโลขอบคุณทุกเสียงตอบรับ ปรับปรุง ‘หลอดกระดาษใหม่’ แข็งแรงกว่าที่เคย ภายใต้สโลแกน ‘เพื่อลูกของคุณ เพื่อโลกของเรา’
“ซีแพค กรีน โซลูชัน” โชว์เคส “สะพานเฉลิมพระเกียรติ” สะพานคอนกรีตบางที่สุดแห่งแรกในเมืองไทยที่ใช้นวัตกรรม “CPAC ULTRACRETE SOLUTION”
“โอมาคาเสะ คาร์” พลิกโฉมวงการประมูลรถยนต์มือสองออนไลน์ เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่
GULF เตรียมออกหุ้นกู้ อายุ 4 ปี และ 7 ปี อันดับเครดิต A- เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปผ่านแอป ‘เป๋าตัง’ และสถาบันการเงินอีก 9 แห่ง ในเดือนสิงหาคมนี้
อว. จับมือวิชาการ Times Higher Education (THE) จัดประชุมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก
WELOVEBOOKING เอาใจสาวๆ Caddies ผนึกกำลังสนามกอล์ฟ FLORA VILLE พัฒนา Caddies Registration ระบบลงทะเบียนเวลาเข้างาน ผ่าน LINE OA
พลิกโฉมวงการสุขภาพด้วยบล็อกเชน “เอเวอร์ เมดิคอล เทคโนโลยี” เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยี
“Wacoal Love Earth Fashion Show 2022” ที่สุดของแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในของไทย “วาโก้รักษ์โลก” ทำจริงไม่อิงกระแส ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 ไบเทคบางนา
Dyson เปิดตัว Demo Store เมกาบางนา สาขาที่ 5 ในประเทศไทย นำเสนอประสบการณ์เทคโนโลยี ที่ให้ทุกคนได้ลองใช้จริงทุกผลิตภัณฑ์
อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าซื้อโรงงานเส้นด้ายขนสัตว์ในประเทศอิตาลีและโปแลนด์จากบริษัท Tollegno 1900 เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มธุรกิจ Fibers
แบงก์อัดโปรแรงเร่งระบายสต๊อก NPA หั่นราคาลดสูงสุด 40% พร้อมดอกเบี้ย 0%
“กองทุนสื่อ” เปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จ.เชียงราย ร่วมปลุกพลังสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
“มาม่า”ครบรอบ 50 ปี พร้อมเคียงข้างผู้บริโภคชาวไทยในทุกสถานการณ์ เดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม
วัคซีนโมเดอร์น่าได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ให้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
Jacob’s Creek Quality Worth Sharing จับมือ MAKE A DISH และร้านอาหาร Maison Bleue แบ่งปันช่วงเวลาคุณภาพแห่งการกิน-ดื่ม กับมื้ออาหารสุดประทับใจ
การ์ทเนอร์ เปิด 5 เทรนด์ “ความเป็นส่วนตัว” ที่ส่งผลไปอีกสองปีข้างหน้า ภายในปี พ.ศ. 2567 ประชากรทั่วโลก 3 ใน 4 (75%) จะมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับความเป็นส่วนตัว
"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ซีดีไอพี"“เปิดหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจกัญชา-กัญชงระดับสูง สร้างรายได้จากพืชเศรษฐกิจใหม่” article
บีโอไอจับมือภาครัฐ-เอกชน ขานรับภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวสู่การเปิดประเทศเต็มรูปแบบ จัดงาน MIRA และ Subcon EEC 2022 ครั้งเเรกของภูมิภาคศักยภาพ เชื่อมโยงโอกาส สร้างตลาดทางการค้าในภูมิภาคตะวันออกในพื้นที่อีอีซี วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้
DPU ต้อนรับน้องใหม่ Dek65 สุดคูล! เซอร์ไพร์สแจก NFT Avatar ให้นักศึกษาก่อนใคร เตรียมเปิด Metaverse Campus บน The Sandbox ภายในปีการศึกษานี้
มนัญญา แจ้งข่าวดีส่งออกสินค้าเกษตรปี 65 แซงหน้าปี 64 ปริมาณกว่า 15 ล้านตัน เกิน 4 แสนล้านบาท
“ไมเนอร์” เตรียมขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนแก่ประชาชนทั่วไป ทดแทนรุ่นเดิมที่จะไถ่ถอนก่อนกำหนด ตอกย้ำความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางด้านการเงิน
“โอ บอง แปง” จัดใหญ่ฉลอง 25 Anniversary ดันกลยุทธ์แจกโชคดี เสริมดวง เสริมลาภ เอาใจสายมู ตั้งเป้าเดินหน้าปั้นแบรนด์ผู้นำเบเกอรี่และคาเฟ่
มรพ.ร่วม สสส.ชูละครสร้างการเรียนรู้-ชุมชนคนสู้หวย เปลี่ยนเรื่องเล่น เป็นเรื่องเล่า สร้างสังคม ลด ละ เลิกพนัน
โมเดลความสำเร็จของเอสเอ็มอีไทย สู่ตลาดอาเซียน กับพี่เลี้ยงอย่าง “แม็คโคร”
“คาเคา เว็บตูน ไทยแลนด์” ครบรอบ 1 ปี โชว์ยอดดาวน์โหลดทะลุ 3 ล้าน เตรียมเสิร์ฟเว็บตูนใหม่ลงแพลตฟอร์มเพียบ เน้นแนวสุดฮิต แอ็กชัน และบอยเลิฟ
วีโร่ จับมือ The Lab และ TikTok กวาดรางวัลด้านประชาสัมพันธ์และดิจิทัล พร้อมเข้ารอบชิงในหลายงานประกาศรางวัล PR Awards ประจำปี 2565 นี้
อาลาดินสตาร์ รับเทรนด์การตลาดสายมูมาแรง จับมือ 2 อาจารย์ชื่อดัง รุกตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ส่งบริการวอลเปเปอร์ยันต์เลขทรัพทย์ลงตลาด ภายใต้ชื่อ “บารมีมงคล” เสริมดวงปังได้ครบทุกเรื่องในแบบเฉพาะตัว
TSTE สุดเซอร์ไพรส์แตกไลน์ธุรกิจจากท่าเรือ-คลังสินค้า รุกสู่ธุรกิจอาหาร หวังต่อยอดบริษัทในเครือให้เติบโตอย่างยั่งยืน
TOD Standard 3.0 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าร่วมกัน
ผนึกกำลังพุ่งทะยานตลาดโซเชียลคอมเมิร์ซ สหพัฒน์ดึง ช้อป โกลบอล ร่วมกับ มาเนโกะ ชูแพลตฟอร์มสุดล้ำ เจาะ Insight ลูกค้า Data-Driven จากไลฟ์สด โพสต์ขายผ่านโซเชียลมีเดียทั่วประเทศ
LINE MAN MART เผยยอดผลไม้เดลิเวอรีโต 30% ฤดูผลไม้ดันร้านปรับตัวเพิ่มช่องทางขายออนไลน์มากขึ้น
กรมวิชาการเกษตรเร่งเครื่องงานวิจัยหลังคว้ารางวัลเลิศรัฐต่อเนื่อง
‘VRANDA’ เผยดีมานด์ชาวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยคึกคัก เปิดประเทศดันวีรันดา สมุย – โซ แบงคอก อัตราจองห้องพักเกิน 70% บุกทำตลาดต้อนรับนักท่องเที่ยวทะลัก ดันรายได้ฟื้นตัวแกร่ง
finfit with ttb เผย 7 เคล็ดลับการออกแบบชีวิต เพื่อพิชิตเป้าหมาย กับ ก๊อต-จิรายุ ตันตระกูล
ครั้งแรก “การ์มิน” เปิดตัว “FORERUNNER 955” สมาร์ทวอทช์สำหรับนักวิ่งรุ่นแรกของโลกที่มีนวัตกรรมโซลาร์เทคฯ พร้อมปล่อย “FORERUNNER 255 ซีรีย์”
เรียลสมาร์ท อะคาเดมี ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดเวิร์คช้อปปฏิบัติการพิเศษ “เปิดโลก Influencer”
มหกรรมช้อปสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26” ปลดล็อก ช้อปสวนกระแส กับกองทัพสินค้าลดค่าครองชีพราคาเบา ๆ กว่า 1,000 คูหา จัดเต็มกับนวัตกรรมน่าทึ่ง และกิจกรรมสุดว้าว
“สยามคูโบต้า” จับมือ “อุดรธานี” สร้าง “อุดรธานี เมืองต้นแบบปลอดการเผา และลดโลกร้อน” ขยายความรู้นวัตกรรมเกษตรทดแทนการเผาพร้อมตั้งเป้าลดการเผาให้เป็นศูนย์
เซ็นทรัลพัฒนา รุกธุรกิจตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ จับมือ JWD ผู้นำบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน ขยายธุรกิจ Self-Storage พื้นที่เก็บของให้เช่า ดึงดูดลูกค้า B2B และ B2C
เวที Farmhouse Cosplay Contest 2022 ลุกเป็นไฟคอสเพลย์เยอร์ ประชันฝีมือ สวยสูสีสาวร้อยเอ็ด คว้าแชมป์สุดยอดคอสเพลย์เยอร์ article
ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของแผนกนาฬิกา ‘ห้างเซ็นทรัล’ จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมนาฬิกาสุดล้ำแห่งปี “CENTRAL THE ULTIMATE WATCH FAIR” ส่งนาฬิกาคอลเลคชั่นพิเศษ พร้อมดีลโปรโมชั่นสุดคุ้ม รุกตลาดวอทช์เลิฟเวอร์!
มข. ร่วม กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าภาพการจัดประชุม APEC ระดมสมอง Smart city and Connectivity
สกาย ไอซีที เดินเกมบุก PropTech ต่อเนื่อง ปั้นแอปฯ “VIMARNN” ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ขยาย Smart Security Ecosystem เชื่อมต่อความปลอดภัยแบบครบวงจร
"รพ.เมดพาร์ค" ผนึกกำลัง “CYNOSURE” ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เปิดศูนย์บูรณาการความรู้ วิจัยและคิดค้นโปรโตคอลแห่งแรกในไทยและเอเชียอาคเนย์ article
MEMERGE Corporation ทุ่มงบกว่า 35 ล้าน!! เปิดเครื่องมือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สำเร็จรูป เพิ่มรายได้กับธุรกิจออนไลน์ 100% ภายใต้คอนเซ็ปท์ “wind beneath your wings” article
“แบรนด์รังนกแท้ กลิ่นส้มยูซุ” และ OJI Omakase ส่งกิจกรรม “Youthful Omakase” แค่ร่วมสนุกก็ได้ลุ้นเป็นผู้โชคดี!! เปิดประสบการณ์พรีเมียมโอมากาเสะ ได้ทั้งความอร่อย และสุขภาพดี
“PPSM ENTERPRISE” สตาร์ทอัพไทย ชูนวัตกรรมทางการแพทย์ มุ่งสู่ผู้นำผู้ให้บริการเครื่องมือทางการแพทย์สุขภาพเทคโนโลยีที่ทันสมัยในไทย
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. และคณะนักศึกษาปธพ.9 จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” จ.ราชบุรี
“สภาองค์กรของผู้บริโภค” ก้าวสำคัญของอาเซียน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตทุกคน
อีซูซุสร้างแรงบันดาลใจรถโมดิฟายพรีเมียมไลฟ์สไตล์ จัดโชว์ในงาน “บางกอก ออโต ซาลอน 2022”
OPPO ฉลอง 100 ปี Centre Court ในฐานะพันธมิตรระดับโลก Wimbledon เป็นปีที่สี่
เอ็มจีซี-เอเชีย ยกทัพยนตรกรรมในเครือ พร้อมแบรนด์พันธมิตร หยิบยื่นข้อเสนอดีที่สุดแห่งปี ขย่มเวทีแบ็งคอก ออโต้ ซาลอน 2022
“SNNP” เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ตอบรับกระแสผู้บริโภคนิยมโปรตีนทางเลือก
StartDee แอปเรียนออนไลน์เบอร์หนึ่ง ปล่อยแคมเปญสุดปัง "EZ เรียนฟิต ไม่ติด Ping" ผ่าน 4 วิดีโอสั้น โดนใจเด็ก Gen Z ด้วยภาษาเกมเมอร์
อีซูซุสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องโรงเรียนที่ 40 ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดครบวงจรแก่โรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กรมวิชาการเกษตร สกัดทุเรียนด้อยคุณภาพมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทเตรียมส่งออกจีน
แม็คโคร ขยับแนวรุกธุรกิจครึ่งปีหลัง รับการท่องเที่ยวฟื้นตัว เร่งขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์ สู่ผู้นำค้าส่งค้าปลีกของเอเชีย
“คาเคา เว็บตูน ไทยแลนด์” ครบรอบ 1 ปี โชว์ยอดดาวน์โหลดทะลุ 3 ล้าน เตรียมเสิร์ฟเว็บตูนใหม่ลงแพลตฟอร์มเพียบ เน้นแนวสุดฮิต แอ็กชัน และบอยเลิฟ
เกษตรกร-เอสเอ็มอี เฮ! เซเว่นฯ เร่งเดินหน้าให้ความรู้ ส่งเสริมด้านการตลาด “ไร่พอฝัน-Oh! VEGGIES” สุดปลื้ม ยอดขายพุ่ง
AURORA GIFT แอปฯ ใหม่ โดยห้างทองออโรร่า ช้อปความสุขได้ง่ายๆ รับคืนแบบดับเบิ้ล กับการสะสมแต้มแลกของรางวัล
ESTC Training Center ปลื้ม!! องค์กรภาครัฐ-เอกชน-อุตสาหกรรมการบริการ ตบเท้าเข้าอบรมหลักสูตร “Personal Brand Image Masterclass”
ถมหลุมแห่งความขาดแคลน… ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ รองรับโลกแห่งอนาคต ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
“เฮเฟเล่” เปิดตัว “ระบบบานเลื่อน” อัจฉริยะ ที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการใช้งานบานเลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นักลงทุนเพิ่มเม็ดเงินลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยและเอเชียแปซิฟิกปี 2565 การลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ทำสถิติสูงสุดในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ามากกว่าสองเท่าตัว
“ลีซ อิท” สินเชื่อธุรกิจ เคียงข้างฟื้น SMEs ไทย หลังเปิดประเทศ ปลดล็อคทุกความต้องการด้านการเงิน
STT GDC Thailand คว้ารางวัล “Competitive Strategy Leadership Award” ประจำปี 65 จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ตอกย้ำผู้นำตลาดบริการโคโลเคชั่นดาต้าเซ็นเตอร์ STT GDC Thailand ชูกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมขั้นสูง พร้อมนำเสนอโซลูชั่นดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์บร
SEAC ลุยตลาดมหาวิทยาลัยเต็มตัว รุดหน้าจับมือกับมหาวิทยาลัยไทยชั้นนำ พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือก ติดสปีดต่อยอดทักษะแห่งอนาคตให้นักศึกษา
“บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ต่อยอดความสำเร็จแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยง “มองชู” ชี้กระแสฟีเวอร์พรีเซ็นเตอร์ “พีพี บิวกิ้น” แรง เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศเพิ่ม
BEAUTY มองธุรกิจครึ่งปีหลังเติบโต ลุ้นยอดขายทั้งในและต่างประเทศทยอยฟื้นตัว
ทรูมันนี่ เจาะตลาด B2B เปิดตัว TrueMoney for Business โซลูชันการตลาดครบวงจรบนอีวอลเล็ท เพื่อตอบรับความต้องการของธุรกิจ
กองทุนสื่อฯ ชี้อันตรายจากการใช้สื่อออนไลน์ “หลอกลวงขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ-การกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ต” แนะส่งเสริมสื่อปลอดภัยภายใต้นิเวศสื่อที่ดี
“เครือสหพัฒน์” พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เปิดตัวสินค้าภายใต้ BCG Model ชูความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26”
SUSUNN ขานรับกระแสตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพุ่ง เปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมชูบริการใหม่ แบบครบชุด ตอบรับกลุ่มนักลงทุน ผู้ประกอบการ จัดเตรียมพื้นที่รองรับการให้บริการ
OPPO คว้า 8 รางวัลพร้อมได้รับคัดเลือก 7 งานวิจัย จากงาน CVPR 2022
ทูซีทูพี พาร์ทเนอร์ อิเกีย ยกระดับการชำระเงินออนไลน์ เพื่อลูกค้าทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“การ์มิน” ต่อยอดเทคโนโลยีบน “การ์มิน สมาร์ทวอทช์” ครบลูป เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพ เปิดโมเดลธุรกิจ “การ์มิน เฮลท์”
DRT ประกาศแผนลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ประเมินครึ่งปีหลังตลาดวัสดุก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่อง
TCMA เผยโรดแมปนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยมุ่งเป้า Net Zero 2050 พร้อมผนึก GCCA องค์กรซีเมนต์และคอนกรีตระดับโลก เข้าร่วมในเวที COP 27
สุดฟิน “ไฮเออร์” จัดหนักให้แฟนด้อม ร่วมปาร์ตี้วันเกิด “วอร์ วนรัตน์” แบบติดหน้าจอ กับกิจกรรม Haier Dream For Fan ซีซั่น 2 ตอน You Made War Day วันนี้ที่วอร์คอย ลุ้นเป็นผู้โชคดี รับของรางวัลสุดพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
นินจาแวน ประเทศไทย ชี้ช่องเอสเอ็มอีไทยเพิ่มรายได้จากตลาดอี-คอมเมิร์ซระหว่างประเทศ พบสถิติการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นชัดเจน มั่นใจตลาดในอาเซียนยังมีช่องทางให้เติบโตอีกมาก
เปิดตัวสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย พร้อมเปิดตัวนายกสมาคมคนแรก มุ่งเน้นพัฒนาคน-แก้ปัญหาในการทำงาน-สร้างเครือข่าย-ทำวิจัยพัฒนา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย
ไทยเล็งผสานรวมความคิดสร้างสรรค์เข้ากับเทคโนโลยี ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
OPPO Wimbledon 2022 จัดกิจกรรม Inspiration Ahead ชวนแฟนเทนนิสร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ ที่ OPPO Biggest Flagship Store ณ CentralWorld
LINE MAN Wongnai เปิดดัชนีราคาอาหารจานเดียวทั่วไทยพุ่งเฉลี่ย 6.7% เทียบเงินเฟ้อปี 65
กะเทาะชีวิตสีรุ้ง !! จิ๊บ-รริน สุดยอดทรานส์เจนเดอร์ ผู้เป็นพลังให้สังคมเข้าใจตัวตน..คนข้ามเพศ
ณุศา ซีเอสอาร์ ฉลองวันปลดล็อคกัญชาเสรี พลิกเลเจนด์ฯสู่ “SIAM CANNABIS LAND” ดันกัญชา กัญชง เป็น Soft Power กู้เศรษฐกิจไทย ประกาศรับเกษตรกรทั่วประเทศเข้าสู่ Contract Farming เปิดจองต้นกล้ากัญชา1,000,000 ต้น พร้อมการันตีรับซื้อช่อดอก มุ่งมั่นผนึกทีมวิจัยทุก
สร้างโอกาสพร้อมสนับสนุน SMEs ไทย TikTok ส่ง TikTok Shop ช่องทางใหม่ในการซื้อขาย ชู Shoppertainment ร่วมผลักดันผู้ขายเติบโต พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เครื่องล้างพื้นทำความสะอาดพื้น มาแรงแห่งปี 2565! JIMMY Sirius HW10 _______________________________________________ เครื่องทำความสะอาด 3in1 แบบไร้สาย ง่ายครบจบ ทุกไลฟ์สไตล์ ปรับสั้นยาวได้ ไม่ต้องก้มๆเงยๆ ดูด ถู ล้างพื้น พร้อมทำความสะอาดตัวเองได้ จบในเครื่อ
มาสด้าเตรียมส่ง DNA สายพันธุ์สปอร์ตประชันโฉม แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022 เลือกความสปอร์ตในสไตล์คุณด้วยข้อเสนอส่วนลดพิเศษชุดแต่งแท้จากโรงงาน พร้อมผ่อน 0% นาน 10 เดือน
เซนไฮเซอร์ยกระดับสู่ประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้น ให้คุณได้ใกล้ชิดกับเสียงเพลงมากกว่าที่เคย เซนไฮเซอร์เปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นที่ 3 อย่าง MOMENTUM True Wireless 3 เปิดประสบการณ์การฟังเพลงที่ดีที่สุด พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนแห่งอนาคต Adaptive Noise Cancellation
สุดหิน! เปิดเบื้องหลังการถ่ายทำหนังสั้น “Merman”
กองทรัสต์ SPRIME เพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้าลงทุนใน “โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตทรัพย์สิน มุ่งเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่
สสว. ผนึกความร่วมมือภาครัฐ – ภาคเอกชน ดัน MSME เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี พร้อมเตรียมจัดงาน SME-GP Day ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 นี้ article
เริ่มแล้ว “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” พบสุดยอดรถแต่งจากญี่ปุ่น โปรโมชั่นใหม่เด็ด! article
บิ๊กโจ๊ก ส่งตัวแทนร่วมกับ ไนท์ อินเตอร์ดี-เก่ง คอมมานโด แถลงข่าวเปิดสนาม เตะสะท้านฟ้า นักเตะคึกคักชิงเงิน 3.8ล้าน article
“ดีเวอร์ฮูด เอชที” จับมือ โรงพยาบาลบางจาก ต่อยอดความสำเร็จ ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูล การบริการด้านสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ article
‘เชนไดร้ท์’ ลุยกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งมอบความห่วงใยสู่ชุมชน สานต่อโครงการ #ส่งต่อเชนไดร้ท์ช่วยคนไทยไร้ยุง article
ททท.ชวนเที่ยวงาน Amazing Blooming Bangkok กระตุ้นท่องเที่ยวไทย article
ศศินทร์ และ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เปิดเวที “SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 - Global Competition” การแข่งขันแผนธุรกิจ Startup ระดับโลก ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคมนี้ ที่ศศินทร์ article
ดองกิ เอาใจชาวฝั่งธนฯ เปิดสาขาใหม่ล่าสุด ซีคอน บางแค ชูคอนเซ็ปต์ REAL DONKI เหมือนยกดองกิโฮเต้ ญี่ปุ่น มาไทยแบบไม่ต้องเข้าเมือง article
จุฬาฯ เผย คนไทยป่วยซึมเศร้ากว่า 1.5 ล้านคน ต้นเหตุพยายามคิดสั้น 5 หมื่นราย/ปีร่วม สธ.-สสส. เร่งพัฒนานวัตกรรม “แอปฯ DMIND” ถูกต้อง-แม่นย า-ใช้ง่ายผ่านหมอพร้อม คัดกรองผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลอย่างถูกต้อง-เหมาะสม-ทันที มุ่งสร้างความเข้าใจ ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภา article
CADT DPU เปิดค่ายการบิน Youth Flying Club รุ่นที่ 2 เผยหลังเปิดประเทศ ผู้ปกครองหนุนเด็กเข้าเรียนการบินเพิ่มขึ้น
เทนเซ็นต์ เผยกลยุทธ์ความสำเร็จ ‘บิ๊กซี’ บุกอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ เจาะตลาดจีนด้วย ‘Weixin Mini Program’
“โอซีซี” เดินหน้าสานต่อโครงการ “OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ” จัดหลักสูตร “KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE” มุ่งเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้คนไทย
การศึกษา Future Shopper พบว่าการสร้างประสบการณ์ลูกค้าให้เหมาะสมที่สุด คือสิ่งชี้ชะตาการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
TOD โคเปนเฮเกน กับการพัฒนาเส้นทางจักรยานอันดับหนึ่งของโลก
ดีป้า - ชุมชนเกาะลิบง คว้ารางวัลระดับสากลจากสหประชาชาติ United Nations Public Service Awards 2022
กองทรัสต์ SPRIME เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในทรัพย์สินคุณภาพ ในทำเลศูนย์กลางธุรกิจ “อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ และ ซันทาวเวอร์สรีเทล” ชูอัตราเช่าพื้นที่สูงกว่า 94% ขึ้นแท่นกองทรัสต์กลุ่มอาคารสำนักงานอันดับต้นของไทย
บีโอไอจับมือภาครัฐ-เอกชน ขานรับภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวสู่การเปิดประเทศเต็มรูปแบบ จัดงาน MIRA และ Subcon EEC 2022 ครั้งเเรกของภูมิภาคศักยภาพ เชื่อมโยงโอกาส สร้างตลาดทางการค้าในภูมิภาคตะวันออกในพื้นที่อีอีซี วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Function x Fashion 2022”
“วอริกซ์” ผู้นำผลิตภัณฑ์ Sport - Health & Lifestyle แบบครบวงจร ยื่นไฟลิ่งเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกระดับแบรนด์ไทยก้าวสู่ระดับโลก
นักธุรกิจ นักวิชาการ ประสานเสียง ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวรับมือการแข่งขัน ชี้ภาครัฐ-หน่วยงานกำกับดูแล หนุนการรวมตัวภาคเอกชนสู้ ‘Digital Disruption’
มาสด้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคม มาสด้า ปันสุข…คนไทยก้าวไปด้วยกัน ขับคาราวานปิกอัพ บีที-50 ปลุกพลังคนไทยร่วมใจลุกขึ้นสู้กู้วิกฤต
“ทุกถนนและเส้นทางที่ Zegna ได้เลือกได้นำกลับมาสู่จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ Oasi Zegna”
บี.กริม เพาเวอร์ ยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานดิจิทัล พร้อมดันสตาร์ทอัพเชื่อมระบบนิเวศ
CPL มั่นใจครึ่งปีหลังปัจจัยบวกหนุนเพียบ บาทอ่อนดันรายได้ส่งออกเพิ่ม เตรียมขยายไลน์ผลิตหนังสำหรับรองเท้าแบรนด์ดัง
ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการเดินทางของ Booking.com เผย คนไทยพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน และต้องการเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น
ซีพี ออลล์-เซเว่น จับมือ 10 พันธมิตร สร้างระบบนิเวศจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย ต่อยอด “ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง” พัฒนา 443 โรงเรียนทั่วประเทศ ดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
PPP Plastics ขับเคลื่อนโรดแมปแก้ปัญหาขยะพลาสติก อวดผลงาน 5 โมเดลต้นแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
เปิดตัวลิขสิทธิ์ Luxury ดัดผมดิจิตอล การันตีช่างผมคุณภาพพร้อมให้บริการทั่วทุกภาคประเทศไทย article
“กองทุนสื่อ” ปลื้ม “TMF Media Forum 2022” ได้รับการตอบรับล้นหลาม นำประสบการณ์ระดับโลกสู่การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อไทย
NIA เปิดเวที STARTUP THAILAND LEAGUE 2022 ลุยส่งท้ายภูมิภาคที่กรุงเทพฯ เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพภาคกลางและตะวันออกก่อนลุยแข่งต่อในเวทีระดับประเทศ article
เตรียมจัดใหญ่งาน Smart SME EXPO 2022 พาเหรดแฟรนไชส์กว่า 200 แบรนด์จัดโปรพิเศษ คาดเงินสะพัด 400 ลบ.
เปิดรั้วปี 65 … คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดเต็มหลักสูตรวิชาการ + วิทยาการ ป้อนบุคลากรคุณภาพให้กับการแพทย์ยุคใหม่
OPPO จับมือ Ericsson และ Qualcomm เดินหน้าเร่งการปรับใช้การแยกเครือข่าย 5G ระดับองค์กร
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ เล็งเปิดโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด ไตรมาส 3 /2565 เติมเต็มสีสันตลาดบริการท่องเที่ยวไทยคึกคัก
เปิดใจประธานบริหารมาสด้า มร. ทาดาชิ มิอุระ ไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยลำพัง ทีมเวิร์คจะสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลลูกค้ามากกว่าความประทับใจ
ถอดรหัส บริษัท แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส หลังยื่นไฟลิ่ง ประเดิมเจ้าแรกในตลาด LiVE Exchange เป้าระดมทุน ขาย IPO 100 ล้าน
CIBA DPU ปลื้ม ผู้ประกอบการแห่สมัคร“หลักสูตรการประกอบการสื่อสังคมออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล” ชี้ ทักษะธุรกิจดิจิทัล จำเป็นต่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
แม็คโคร ปลื้มยอดดาวน์โหลด “maknet” พุ่งกว่า 4 หมื่นครั้ง คาดสิ้นปีเพิ่มอีกกว่า 3 เท่าตัว เหตุผู้ประกอบการร้านอาหารหาแอปฯ ตัวช่วยธุรกิจประหยัดเวลา เตรียมรับภาคท่องเที่ยวฟื้นตัว
ทีเอ็มบีธนชาต เผย “ทีทีบี สมาร์ท พอร์ต” พอร์ตโตกว่า 130% ย้ำจุดแข็ง ลงทุนง่าย สบายใจ ใคร...ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนดี เดินหน้าลุยแคมเปญใหม่ “เงินต้องทำเงิน” เจาะกลุ่มพนักงานประจำและนักลงทุน
กสิกรไทย ร่วมมือกับ สรรพสินค้าเวลเนส และโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เปิด K+ market บน K PLUS ให้ลูกค้าช้อปแพคเกจสุขภาพครบวงจรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ article
อธิบดีณัฐพล ดันงานวิจัยไทยขึ้นห้าง ตอบโจทย์ S-Curve ต้องตา WD เชื่อมั่นโลจิสติกส์ระบบ ASRS ของคนไทย article
LINE วันนี้กับบทบาทแพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร ที่ไม่ได้มีดีแค่การสื่อสาร
Joylada กวาดรายได้ไตรมาสแรกของปี โต 77% ตั้งเป้าสู่การเป็นคอมมูนิตี้นักเล่าเรื่องเต็มรูปแบบ ชูฟีเจอร์ใหม่ Metaverse ให้ครีเอเตอร์กว่า 1 ล้านบัญชี ได้เปิดประสบการณ์ภายในปีนี้
โออิชิ ปั้นแบรนด์ใหม่ต่อเนื่อง !!! เปิด “ชาบู บาย โออิชิ” มอบประสบการณ์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น ตอบโจทย์คนรักชาบู ชาบู
SABINA ย้ำไม่กระทบหลังต้นทุนพลังงานสูงขึ้น 15% ชี้กลยุทธ์ ‘ลีน’ ส่งผลการผลิตใช้น้ำมันน้อยลง ขณะที่ขายออนไลน์ช่วยลดต้นทุนส่งสินค้าเข้าร้าน ระบุค่าเงินอ่อนแตะ 35 บาท หนุนรายได้ OEM มั่นใจผลงาน Q2 เติบโตน่าพอใจ
‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ หรือ EDL-Gen มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตโดดเด่น รับการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น คาดว่าดีเดย์เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้เวียดนามล็อตแรก 104 เมกะวัตต์ พร้อมขายหุ้นกู้วงเงิน 1,085.5 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 6.50% ให้จองซื้อ 5-7 ก.ค.นี้
JWD ยกระดับเป็น “ผู้นำคลังสินค้าโรโบติกส์” รุกนำเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมปรับใช้ เพิ่มศักยภาพสู่ Smart Warehouse
Gala เปิดตัว “Gala Film” ยกระดับความบันเทิงรูปแบบใหม่บน Web 3.0
"อนุทิน" เปิดงาน Thailand Moving Together ระดมความเห็นภาคธุรกิจขับเคลื่อน "ท่องเที่ยว-เดินทาง" ปลอดภัยหลังพ้นการระบาด article
‘Voice of Liver 2022 – ฟังเสียงตับ รับมือมะเร็ง ครั้งที่ 2’ สร้างความตระหนักรู้ พร้อมขยายโอกาสเข้าถึงการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้ป่วยมะเร็งตับ
“ยันฮี” โดดร่วมงาน “BANGKOK PRIDE 2022” ตามกระแสหลากหลายทางเพศ ให้ความรู้เส้นทางการแปลงเพศแบบหมดเปลือก
งานวิจัยของดีลอยท์เผยให้เห็นว่าปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ได้รับการแก้ไขอาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกถึง 178 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2070
StartDee ปักธงยกระดับสู่ Super App ตอกย้ำแอปเรียนออนไลน์อันดับหนึ่ง เดินเกมรุกเปิด 2 บริการใหม่ จับมือพันธมิตร เพิ่มความสนุก ดึง “บิวกิ้น-นาน่า” พรีเซนเตอร์
เดลต้า ประเทศไทย ผนึก บีโอไอ กนอ. และเทศบาลแพรกษา เปิดตัวฟาร์มอัจฉริยะสำหรับวิสาหกิจชุมชนแห่งแรก
เปิดประตูมิติ ดูการเดินทาง 10 ปี ของ foodpanda เจาะลึกความหมาย “สีชมพู” ฉลองพร้อมกันด้วยแคมเปญ #วันอังคารวันfoodpanda
ซีคอนสแควร์จัดใหญ่ “ PRIDE FEST”
แม็คโครปลุกพลังเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่าน ‘แพลตฟอร์มแห่งโอกาส’ เพิ่มรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้รายย่อย
“วิศวกรเสียง สจล.” แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู
TBCSD Climate Action เปิดเวทีนำร่อง ยกระดับ “อสังหาฯ-ก่อสร้าง-นิคมอุตฯ” สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ
Airbnb ปลุกท่องเที่ยวไทย โฮสต์ชี้ช่องทางสร้างเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
Do You Know? คอนเทนต์แบบไหนจะไม่โดนปิดการมองเห็นบน TikTok
เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ผนึกกำลังพันธมิตร เสริมความแกร่งโมเดลการศึกษา STEM Career Academies ยกระดับ Smart Agriculture สู่อุตสาหกรรมระดับโลก
เปิดแนวคิดการทำธุรกิจสไตล์ 3 แม่คนดัง “แม่ตุ๊ก-แม่นิหน่า-แม่แตน” แตกไลน์สินค้า “ออมุก” สไตล์เกาหลี “Happy Munchy” เสิร์ฟความสุขที่เซเว่นฯ
GLOCON ลั่นกลองรบยึดหัวหาด “อาหารผสมกัญชง” จ่อส่ง Ready To Eat ลุยตลาด 3Q22 ปักธงยอดขาย 100 ลบ./ปี
ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาที่ได้รับการแต่งตั้ง ตอกย้ำความสำเร็จหนึ่งเดียวด้วยตำแหน่งอันทรงเกียรติ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย article
Translucia Metaverse ทุ่ม 100 ล้านเหรียญปักธงศูนย์วิจัยเมทาเวิร์สในต่างแดน พร้อมผนึกกำลัง Two Bulls จากออสเตรเลีย ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสุดล้ำ
ทรู ดิจิทัล พาร์ค จับมือ นิวเอนเนอร์จี้ เน็กซัส (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง 5 พันธมิตรองค์กรชั้นนำ เปิดตัว “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” พื้นที่สร้างนวัตกรรม เชื่อมต่อสตาร์ทอัพกับอุตสาหกรรมไทย ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการลดคาร์บอน
A10 Networks เผยรายงานวิจัย Enterprise Perspectives 2022 ชี้ Zero trust, Cloud และ Remote working ขับเคลื่อนการปรับตัวทางดิจิทัล
OPPO จับมือ Getty Images ตีความช่วงเวลาของคุณผ่าน OPPO Find X5 Pro 5G
PPP Plastics ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรพันธมิตรเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย
วีโร่ เปิดตัว “TrueVibe” เครื่องมือใหม่ล่าสุด ที่ใช้ข้อมูลวัดผลความเหมาะสมในการจับคู่แบรนด์กับอินฟลูเอนเซอร์
ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดอะ ปาร์คคว้า 2 ผลงานศิลปะมาสเตอร์พีซจาก DRIFT ศิลปินระดับโลกจากอัมสเตอร์ดัม มาจัดแสดงถาวร ใน The PARQ Collection
“ซีแพค กรีน โซลูชัน” มุ่งสู่ผู้นำด้าน Digital & Construction Technology เนรมิตโครงการ “Toyota Alive Space” 3 อาคารในเวลาเพียง 13 เดือน
พลาดไม่ได้กับเฮลตี้ Flash Deal จาก pandamart ให้คนไทยสุขภาพดีด้วยผักผลไม้สด กว่า 26 ชนิด พร้อมสบายกระเป๋าช่วงเงินเฟ้อ กับดีลราคาเดียว 19 บาท
‘โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง’ แพทย์ย้ำไม่ใช่โรคติดต่อ จัดการได้หากรับการรักษาอย่างตรงจุด รักษาเร็วหยุดความเสี่ยงภูมิแพ้ชนิดอื่น ๆ
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ หนุนนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผนึกกำลังภาครัฐ ผุดโปรเจกต์ “SMILE MARKET” เดินหน้าเสริมแกร่ง SMEs และ Startup ไทย สนับสนุนพื้นที่จำหน่าย ยกขบวนสินค้าท้องถิ่น ชวนคนไทย #ช้อปเพลินเดินชิว กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
A10 Networks ช่วยองค์กรเพิ่มความง่ายในการเข้าถึง คลาวด์ แอปพลิเคชัน ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำ Thunder Kubernetes Connector และ Thunder ADC
‘คิงส์คอลเลจกรุงเทพ’ ต้อนรับทีมตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ยืนยันมาตรฐานระดับโลกในทุกมิติ ร่วมยกระดับวิชาการของไทยทัดเทียมนานาชาติ
ร่วมสร้างแรงบันดาลใจใน Roland-Garros 2022 tournament ด้วยประสบการณ์การถ่ายภาพระดับแฟลกชิปของ OPPO Find X5 Pro 5G
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จัดกิจกรรม “ห้องเรียนสมาธิ” แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านช่อผกาและโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
เปิดแนวคิดแก้วิกฤติสิ่งแวดล้อมจากเรื่องใกล้ตัว ผ่านมุมมองกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ใน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” รุ่นที่ 11
ธุรกิจขนม-อาหารเดลิเวอรี่โต นิวตั้น เดินหน้าบุกตลาดอุปกรณ์ครัวเชิงพาณิชย์ สร้างยอดขายรวม 500 ล้านบาท โตเพิ่ม 50% ล่าสุดเตรียมออกงานฟู้ด แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 เจาะกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม-ร้านอาหารเพิ่ม รับธุรกิจท่องเที่ยวฟื้น
โบลโลเร่ โลจิสติคส์ ฉลองเปิดตัว SMILE HUB คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทย
KENYAKU x Bangkok FA เคนยากุให้การต้อนรบั BangkokFA เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ครบวงจร article
สุดปัง “เชน จิรายุ” จับมือ “บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์” เปิดตัว Fanpage มีทุกอย่าง สร้างปรากฏการณ์รวยพันล้านบนแพลตฟอร์มออนไลน์ article
สวค. วางโมเดลศาสตร์ด้านวิศวกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการทรัพยากรสุขภาพในรพ. article
“วิวโซนิค” ปักหมุดขึ้นครองอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์ LED โปรเจกเตอร์ของไทยพร้อมเปิดตัวแอลอีดีโปรเจกเตอร์ 2 ซีรีย์รองรับการใช้งานในห้องประชุมบริษัทได้อย่างสมบูรณ์แบบ article
ESG และผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ
แพทย์จุฬาฯ เปิดตัว “MDC U Med U More”แพลตฟอร์มนวัตกรรมองค์ความรู้ทางการแพทย์ ไร้ขีดจำกัด ครบครันเป็นครั้งแรก! article
MS Group โตสวนกระแส เดินหน้าขยายตลาดส่งออกเครื่องสำอาง -สกินแคร์ มากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก พร้อมทุ่มงบ200ล้าน สร้างโรงงาน มาตรฐานนวัตกรรมระดับโลก ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าความงามยอดนิยม แบบ One Stop Service ครบวงจรเพื่อรองรับกระแสความต้องการสินค้า article
เอชพี เผยกลยุทธ์และนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจ ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีรองรับการทำงานวิถีใหม่ เปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุด ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พีซี เครื่องพิมพ์ รวมถึงโซลูชันการบริการ เทคโนโลยีเสริมการทำงาน และการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมที่จะช
เปิดแนวรุกธุรกิจ ‘โอทูอี ซัพพลาย’ ครึ่งหลังปี 65 ส่งโชว์รูมใหม่คู่นวัตกรรม O2E Service Apps และ AR/VR เจาะตลาดไฮเอนด์
หนุนอีสปอร์ต ทางรอดใหม่ สร้างรายได้ให้สายเกม
NIA สร้างปรากฎการณ์ใหม่ในงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 จัดเต็ม!! ในรูปแบบ Metaverse ครั้งแรกของเมืองไทย พาคุณเชื่อมต่อเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกัน article
“วิวโซนิค” ปักหมุดขึ้นครองอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์ LED โปรเจกเตอร์ของไทย พร้อมเปิดตัวแอลอีดีโปรเจกเตอร์ 2 ซีรีย์ รองรับการใช้งานในห้องประชุมบริษัทได้อย่างสมบูรณ์แบบ
วิเคราะห์ TOD เมืองฉงชิ่ง มหานครแห่งการขนส่ง บนเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21
EPG แถลงแผนธุรกิจปีบัญชี 65/66 ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 12 – 15% เน้นการเติบโตจากธุรกิจหลักอย่างมั่นคง พร้อมลงทุนกว่า 1,800 ล้านบาท ซื้อกิจการเพิ่มเติมในออสเตรเลียสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด
OPPO เปิดตัวโครงการ Renovators Emerging Artists 2022 ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ทั่วโลกให้สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านศิลปะและเทคโนโลยี
อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เตรียมจัดมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเสริมพลังการผลิต ครบวงจรที่สุดด้วย 9 งานในมหกรรมเดียว
เปิดสไตล์สุดเนี้ยบ “เชอรี่ – แพนเค้ก” แต่งมุมโปรดสร้างพื้นที่ส่วนตัว พร้อมเล่าความประทับใจ เมื่อได้สัมผัส “QUIL” พรีเมียมคอลเลกชันจาก COTTO
บล.หยวนต้า ออกโรงแนะ “ซื้อ” PIMO-ไพโม่ ให้ราคาเป้าหมาย 4.84 บ.
มาสด้าแทนคำขอบคุณมอบบัตรเติมน้ำมัน 15,000 บาท พร้อมปลดภาระค่าครองชีพ ดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันชั้นหนึ่ง
ร่วมสนับสนุนความแตกต่างอย่างเท่าเทียม กับ #PrideParadeไปด้วยกัน บน TikTok
แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส ปั้น Smart Laundry ชูเรือธง “Fast24” นำนวัตกรรมทันสมัยบริหารจัดการร้านสะดวกซัก ผ่าน LINE OA
“โพสิทีฟ” จับมือ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เปิดหลักสูตร การตลาดดิจิทัล ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ article
Eastspring ชวนปรับพอร์ตลงทุนรับครึ่งปีหลัง แนะกระจายเสี่ยงหลายสินทรัพย์รับความผันผวน พร้อมออกแคมเปญลดค่าธรรมเนียมทุกกองทุนทุกช่องทาง
OPPO ส่งเสริมขวัญกำลังใจของ Roland-Garros 2022 ด้วย “Inspiration Ahead”
แม็คโคร ปลุกกระแสธุรกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่ หยุดขายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขา ปักหมุดศูนย์รวมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก พร้อมปั้นสาขาประหยัดพลังงานทุกจังหวัด มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนสมดุลภายในปี 2030
“เบทาโกร” โชว์ผลงานไตรมาส 1/65 เติบโตแข็งแกร่ง เตรียมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูศักยภาพผู้นำนวัตกรรมอาหารคุณภาพและปลอดภัย เพื่อชีวิตที่ดีพร้อมโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน
Gala Games เปิดตัว “GRIT” เกมบล็อกเชนที่ให้บริการบน Epic Games Store (มีผู้เล่นมากกว่า 194 ล้านคน)
“จักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ” กับการก้าวขึ้นสู่การเป็นอันดับ1 เจ้าของทีม Esports หญิง และผู้จัดการแข่งขัน Esports หญิง ระดับ Southeast Asia หลัง ส่งนักกีฬาหญิงเข้าร่วม ทีมชาติสาวไทยคว้าทองแดงในซีเกมส์เป็นครั้งแรก
"เรียลสมาร์ท" เผยเบื้องหลังเทคโนโลยี AI จับกระแสโลกออนไลน์ ใช้ Social Listening สะท้อนความคิดทิศทางของสังคม บทพิสูจน์ชัดจากกรณีเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
คณะท่องเที่ยว มธบ.จัดงาน HT Career Day -นำ ผปก.พบเด็กจบใหม่ เผยหลังเปิดประเทศตลาดแรงงานท่องเที่ยวไทย-ตปท.ขาดแคลนมาก
เพราะรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทุกวัน พีทีที สเตชั่น เปิดโลกสถานีบริการน้ำมัน ชุบ 7 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "Living Community"
เอ.เอส. วัตสัน เดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
PUFF SHOES การันตีคุณภาพคว้ารางวัล Best Awards Asean Brand 2022 รองเท้าเพื่อคนรักสุขภาพ วีแกน 100% ตั้งเป้าปี65 พร้อมรุกตลาดตปท. article
อ.อรวรรณ เอี่ยมศิริ เข้ารับรางวัล ตราชั่งทอง คุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมมุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เยาวชนไทย article
ครั้งแรกในการเชื่อมต่อสินค้า OTOP ไปจีน โดย GTEC ในงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” article
ฟอร์ติเน็ต ตอกย้ำเบอร์หนึ่งต่อเนื่อง เผยผลวิจัยล่าสุด ช่องว่างทักษะไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ทำให้เกิดช่องโหว่องค์กรในเอเชีย สูงถึง 72%
“THAIFEX - ANUGA ASIA 2022” กระหึ่ม ยอดสั่งซื้อทะลุเป้า กว่า 68,851 ล้านบาท ฟื้นอุตสาหกรรม “อาหารและเครื่องดื่ม” สำเร็จ
แม็คโคร ชูสูตรสำเร็จ ในงานตลาดนัดโชห่วย # 12 เสริมแกร่งร้านค้าปลีกชุมชนยุคดิจิทัล ช่วยโชห่วยไทยฝ่าวิกฤต
KTIS เผยเริ่มรับรู้รายได้บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย ก.ค.นี้ กำลังผลิตวันละ 3 ล้านชิ้น ป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ
บำรุงราษฎร์ เปิดตัว Radiology AI ปัญญาประดิษฐ์ทางรังสีวิทยา ผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการวิเคราะห์ และระบุตำแหน่งภาวะความผิดปกติของปอด – มะเร็งเต้านม
THAI SME-GP ยอดพุ่ง SME ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 1.32 แสนราย สร้างแต้มต่อเข้าถึงงานภาครัฐ มูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านบาท
“เนริบาน่า ไฮ” แต่งตั้ง “กัญ โอชา” เป็นดีลเลอร์ประจำประเทศไทย ทุ่มงบ 60 ล้านบาท พร้อมบุกตลาดในประเทศ
“Q-CHANG” โชว์ผลงานเติบโตไม่หยุดตลอด 3 ปี ส่งกลยุทธ์มัดใจ “พี่ช่าง-แม่บ้าน” แบ็คอัพเรื่องบ้านให้กับลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมจัดแคมเปญช่วยสังคม มั่นใจรายได้ปี 65 แตะ 200 ล้านบาท
OPPO เปิดตัว OPPO A96 “เพิ่มความจุ เติมความจอย” ด้วย ROM 256GB มากเป็น 2 เท่า และ OPPO A77 5G อีกทางเลือกสุดคุ้มพร้อม 5G ในราคาต่ำกว่าหมื่น
SME ไทยก็ทำได้! ชม 3 สินค้า SME วางขายใน เซเว่นฯ แค่เห็นก็ร้อง Wow!!! สร้างอัตลักษณ์-สตอรี่-คาแรกเตอร์ ผ่านแพ็กเกจจิ้ง
ทูซีทูพี ผู้นำเกตเวย์การชําระเงินออนไลน์ระดับโลก เผย มูลนิธินพเฉลิมโรจน์ ดึงดูแลระบบแอปพลิเคชัน สมาร์ท เฮลท์ แคร์ สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว จ.สตูล
โคโคเทล ต่อยอดความสำเร็จ ปล่อยแบรนด์โรงแรม “VIVTEL” Premium Lifestyle Hotel ไอเดียใหม่สำหรับ “คู่รัก”
Healthy City กับ 3 ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพดี
“การ์มิน” ฉลองวันวิ่งสากล (Global Running Day) ส่งโปรโมชั่นลดสูงสุด 15% พร้อมลิสต์สมาร์ทวอทช์ 6 โมเดลยอดนิยม เอาใจสายวิ่ง
สับปะรดจีเอ็มโอสีชมพู ลักลอบเข้ามาไทย ร้องเรียนกว่า 9 เดือน ผลไม้เถื่อนยังทะลัก
ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ปักธงรุกตลาดกรุงเทพฯ ตอนใต้ ทุ่มงบ 30 ลบ. ผุดสาขาใหม่ Jubilee Diamond Boutique Store ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2
อาดิดาส เปิดตัว ADIZERO ADIOS PRO 3 รองเท้าวิ่งระดับอีลิทเพื่อการทำลายสถิติเร็วที่สุดในทุกสนามแข่งขัน
“อายลิ้งค์ วิชั่น” ฝ่าวิกฤต “โควิด 19” ฟันกำไรพุ่งทะยานสู่ผู้นำยอดขาย “ไอซี!เบอร์ลิน” อันดับ 1 แห่งเอเชีย เน้นคุณภาพ ความเชื่อมั่น ทันสมัย พร้อมเปิดตัว YOUNG Collection ครั้งแรกในโลก ที่ประเทศไทย article
ปลด ซ.โซ่ ให้ ช. ช้าง “เครือสหพัฒน์” จัดงานรับขวัญช้างตามประเพณีชาวสุรินทร์ คืนชีวิตให้ช้างชราสู่การดูแลภายใต้โครงการโลกของช้าง จ.สุรินทร์
วัตสัน ประเทศไทย เปิดวิสัยทัศน์ครึ่งปีหลัง 2022 เดินหน้ากลยุทธ์ O+O Platform พิชิตใจขาชอปแบบไร้รอยต่อ ปักธงมุ่งสู่ผู้นำด้าน E-Commerce พร้อมชูแนวคิด 'The New Beautiful' ความงามรูปแบบใหม่
“เอ็กซ์โปลิงค์” ยกไทยเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าระดับโลก หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ มั่นใจปีหน้างาน MICE กลับมา 100%
ททท. จับมือพันธมิตรพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ BCG & Happy Model เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มจุดขายด้วยผลิตภัณฑ์โอทอปและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Hendrick's ชวนสัมผัสมนตร์เสน่ห์มหัศจรรย์แห่งท้องทะเลไปกับ Neptunia
ศรีจันทร์ มอบสวัสดิการพนักงานไทย ไฟเขียวเพิ่มวันลา ‘ผ่าตัดแปลงเพศ’ ลาคลอด 180 วัน ลาดูแลภรรยาและบุตรหลังคลอด และลาพักใจ ตอบไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ผลักดันศักยภาพภายใน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์จับมือสถาบันยานยนต์ รวมผู้นำวงการ เจาะประเด็นความเป็นกลางทางคาร์บอนและยานยนต์แห่งอนาคต ในสัมมนา “Automotive Summit 2022”
“ไมเดีย” ผู้นำเครื่องปรับอากาศระดับโลก เชื่อมั่นประเทศไทย ประกาศรุกตลาดเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ตั้งเป้าขึ้นเบอร์ 3 ใน 5 ปี article
DGA โชว์ศักยภาพราชการไทยยุคดิจิทัลในงาน DG Summit 2022 พร้อมเปิดสถาบันนวัตกรรมและธรรมภิบาลข้อมูล หรือ DIGI เป็นศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐดันประเทศขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมข้อมูล article
บ๊อช จับมือภาคีเครือข่ายสรุปผลโครงการ “บลู สกาย” โครงการความร่วมมือระหว่างบ๊อช ประเทศไทย และหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหามลภาวะทางอากาศในประเทศไทย
Tinder ชวนทุกคนร่วมฉลองและเชื่อมต่อกับความหลากหลาย ของชุมชน LGBTQIA+ ไทย ในเทศกาล Pride พบกับกิจกรรมคอลแลปส์สุดพิเศษระหว่าง Tinder และ Airbnb ด้วยการจัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์จากชาว Pride ตลอดเดือน มิ.ย. Tinder จับมือ APCOM พร้อมเปิดตัว Pride Wave แลนด
A10 Networks ช่วยองค์กรเพิ่มความง่ายในการเข้าถึง คลาวด์ แอปพลิเคชัน ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำ Thunder Kubernetes Connector และ Thunder ADC
การ์ทเนอร์เปิดผลสำรวจซีอีโอ พบ “ความยั่งยืน-ปัญหาแรงงาน-อัตราเงินเฟ้อ” คือสามการเปลี่ยนแปลงสำคัญในปีนี้ AI ยังเป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลสูงสุดในมุมมองของซีอีโอ ขณะที่ Metaverse กลับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจน้อยสุด
สนุกเกินคาด! “StartDee Summer Escape” สตาร์ตความสุข สนุกทะลุจอ "ไบร์ท วชิรวิชญ์" นำทีมส่งความฟินพร้อมด้วย “เบล วริศรา” และ “แพทริค อนันดา” สร้างสีสันความสุขทะลุจอ ร้อง เล่น เรียนรู้และแจกรางวัลมากมายส่งท้ายซัมเมอร์
ช้อปปี้ เปิดตัว ‘แลกพอยท์รับโค้ดกับ Shopee’ อัพเกรดรอยัลตี้โปรแกรม สู่ศูนย์กลางแห่งความคุ้มค่า ยืน 1 เพื่อนักช้อปตัวยง พาเหรดพันธมิตรธุรกิจ ชวนลูกค้านำพอยท์แลกโค้ด Shopee ด้วยเรทที่ดีที่สุด สูงสุด 1,000 บาท ฉลองมหกรรม Shopee 6.6 Greatest Brands Celebrat
OPPOHack 2022 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 1 กันยายนนี้ พร้อมลุ้นมองหาผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีระดับโลก
EPG โชว์ผลประกอบการปีบัญชี 64/65 ยอดขาย 11,740 ล้านบาท เติบโต 22.7% ดีกว่าเป้าหมาย กำไรสุทธิ 1,602 ล้านบาท สูงขึ้น 31.2% เตรียมจ่ายเงินปันผล 19 สตางค์ต่อหุ้น เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 21 ก.ค. นี้
ไลอ้อน ส่งเสริมให้คนไทยล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อสุขอนามัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง มอบตู้ล้างมือให้กับเด็กและผู้สูงอายุ ในโครงการ “LION Handwashing Station”
“เงินติดล้อ” ตอกย้ำศักยภาพทางธุรกิจ “ดีบีเอส วิคเคอร์สฯ” ให้คำแนะนำซื้อ เคาะราคาเป้าหมาย 55 บาท รับกำไร Q1/65 ทำนิวไฮ พอร์ตสินเชื่อและเบี้ยประกันเติบโตโดเด่น ต้นทุนการเงินต่ำ
อีริคสันรั้งอันดับ 1 ผู้นำตลาดโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G ทั่วโลกเป็นปีที่สองติดต่อกันในรายงานของ Frost Radar™
‘ดุสิตธานี’ เสริมแกร่งธุรกิจอาหาร เดินหน้าขยายพอร์ตลงทุน ดัน ‘ดุสิตฟู้ดส์’ รุกลงทุนโรงงานผลิตเบเกอรี่ เติมเต็มกระบวนผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ หวังต่อยอดรับจ้างผลิต (OEM) พร้อมขยายแฟรนไชส์ขนมอบ ‘บองชู’ สร้างรายได้ต่อเนื่อง
บริษัทไทยเริ่มทำงานแบบไฮบริดและมองหาพื้นที่สำนักงานที่ตอบโจทย์ ความต้องการพื้นที่สำนักงานมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาว เนื่องจากบริษัทข้ามชาติในเอเชียแปซิฟิกวางแผนขยายพื้นที่ในปีนี้
นิวซีแลนด์เดินหน้าสานสัมพันธ์ทางการค้ากับไทย ผ่านโครงการ “นิวซีแลนด์สร้างสรรค์ด้วยใจ” เน้นการขยายกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คู่ค้า ตอบโจทย์เทรนด์อาหารปลอดภัยและการบริโภคอย่างยั่งยืน
เปิดตำนาน 100 ปี Dunlopillo ผู้นำนวัตกรรมที่นอนโฟมยางพาราแบรนด์ดังระดับโลก พร้อมฉลองประวัติศาสตร์แห่งการนอนหลับสุดแสนสบายกว่าศตวรรษ จัดโปรยืน 1 สุดคุ้มค่าในมหกรรม Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration แบรนด์ดัง ดีลปังทะลุโลก
NOSTRA LOGISTICS แนะ 5 แนวทางแก้ปัญหาต้นทุนงานขนส่ง ส่งตัวช่วย Telematics & TMS เพิ่มผลกำไรยั่งยืน กู้วิกฤตน้ำมันแพง
ศูนย์คุณธรรม เปิดตัว “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” ตอบโจทย์ Big Rock พร้อมผลักดันให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม
15 จี-เอิร์นนิ่ง เปิดตัวผู้ชนะ The 15 Game Idols Project สร้างปรากฏการณ์ “เปลี่ยนการเล่นเกม ให้เป็นอาชีพ สู่รากฐานใหม่ทางสังคม” article
Techsauce ขนทัพพาร์ทเนอร์จัดงาน Techsauce Global Summit 2022 งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีนานาชาติ ส่งเสริมการเปิดประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย article
ครั้งแรกที่ศรีสะเกษ! ทีมชาติไทย ปะทะ เติร์กเมนิสถาน อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ article
เดลต้า ประเทศไทย ติดอันดับรายชื่อผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2565 โดย Financial Times และ Nikkei Asia
เวทีเสวนาสภาองค์กรของผู้บริโภคชี้ การควบรวม ‘ทรู - ดีแทค’ กระทบบริการ - ค่าบริการมือถือ ย้ำ กสทช. ต้องกำกับดูแลและจำกัดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
บราเดอร์ พร้อมรุกตลาดจักรปักหลังภาครัฐผ่อนปรนมาตรการ เปิดตัว 2 สินค้าใหม่รับเปิดเทอมและการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวไทย คาดโตพุ่ง 15% ในปี 65 หลังดีมานด์ตลาดอั้นช่วงโควิด-19
“บ้านปู เน็กซ์” แนะ 5 เทรนด์ พลิกโฉมสู่ Smart Factory ใช้เทคโนโลยี-โซลูชันอัจฉริยะ ลดต้นทุนระยะยาว สร้างอีโคซิสเต็มครบวงจร
AIS Business ผนึกกำลัง รพ.วิมุต สร้างต้นแบบ Smart Hospital สร้างความยั่งยืนด้วย ศักยภาพโครงข่าย 5G โซลูชัน และดิจิทัล เซอร์วิส
จีพีเอสซี มุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน ตั้งเป้าขึ้นแท่น 1 ใน 3 ของอาเซียน เปิดโครงการ “GPSC GREENOVATION STARTUP SANDBOX PROGRAM” เฟ้นหาสตาร์ทอัพสายกรีน ร่วมจุดประกายแนวคิดธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน
แพทย์เตือน 4 ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล ที่คุกคามสุขภาพคนรุ่นใหม่แบบไม่รู้ตัว แนะปรับพฤติกรรม-เติมสารอาหารเพื่อการฟื้นฟู เพราะสุขภาพดีเริ่มที่การใส่ใจ… ร่วมดูแลสุขภาพไปกับผลิตภัณฑ์จาก ‘แบรนด์’ ที่มาพร้อมกับโปรดียืน 1 ในมหกรรม Shopee 6.6 Greatest Brands Celebra
GMM O Shopping ผู้นำด้าน Media Commerce ฉลองครบรอบ 10 ปี ทุ่มงบมอบส่วนลดกว่า 100 ล้านบาท จัดโปรโมชั่นแทนคำขอบคุณลูกค้า ตลอดเดือนมิถุนายน 2565
Techsauce เตรียมจัดงาน Techsauce Global Summit 2022 งานระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ธีม Opportunities Made Possible ที่ขนทัพผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า 300 ราย จากหลากหลายอุตสาหกรรมมาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ผ่านการประชุมและการ article
DJI ส่งโดรนเกษตร DJI Agras T10 กับ T30 ตอบโจทย์สมาร์ทฟาร์ม ชูจุดแข็งช่วยเกษตรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาทำงานจาก 9 ไร่เป็น 40-50 ไร่ต่อวัน พร้อมขานรับนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนฯ เพื่อยกระดับด้านเกษตรของไทย article
5 บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวคว้ารางวัล "มือใหม่หัดกรีน Challenge” จาก ททท. และพาร์ทเนอร์ ร่วมปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ เที่ยวอย่างรับผิดชอบ
เที่ยวพิพิธภัณฑ์มิติใหม่กับ #TikTokUni #สอนให้รู้ว่า เรียนรู้คู่ความสนุกอย่างสร้างสรรค์ ณ ท้องฟ้าจำลอง TK Park และมิวเซียมสยาม
ถอดบทเรียนจาก “BIDC 2022 Webinar” แนวโน้ม Metaverse ในดิจิทัลคอนเทนต์และการศึกษา
ห้ามพลาด! “จุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่” THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารระดับโลก 24-28 พ.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี คาดสร้างมูลค่าการค้าให้ประเทศกว่า 10,000 ล้านบาท
ไลอ้อน เดินหน้าโครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” รุ่น 6 หนุนเยาวชนเข้าสู่ระบบการเรียนรู้สายอาชีวะควบคู่วิชาชีวิต
พลิกการตลาดแบบเดิมๆ สู่การใช้ Influencer เปิด 5 ข้อที่ SME ต้องรู้ ก่อนลุยตลาดแบบใหม่ให้ปัง
ACOM โชว์ศักยภาพธุรกิจให้บริการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรขยายตัวโดดเด่น Q1/65 ทำรายได้รวม 2,591.5 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง 39.8% รับการค้าออนไลน์บูม
เปิดตัว QUIL พร้อมโชว์รูมที่มอบทุกประสบการณ์อันสงบเย็น ภายใต้คอนเซปต์ “The Wholeness of Tranquility” ยกระดับความละเอียดอ่อนในทุกสัมผัส ด้วยความใส่ใจจาก “คอตโต้”
เผยโฉม DJI | Hasselblad แห่งแรกในอาเซียน คอนเซ็ปต์สโตร์ของ 2 แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ บนชั้น 3 สยามพารากอน
ทีเอ็มบีธนชาต เดินหน้าโครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน จุดประกาย “เยาวชน-ชุมชน-ความเป็นไทย” พร้อมปลุกพลังอาสาสมัครทีทีบีทั่วประเทศ ลงมือเปลี่ยนชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
มาสด้าต้อนรับการเปิดประเทศเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ให้แฟนเข้าชมในเดือนพฤษภาคม และเปิดพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงผ่านออนไลน์
เปิดประวัติ มะเหมี่ยว ชวินทร์พิดา จากแม่ค้าออนไลน์ขายเครื่องสำอางกลายเป็นเจ้าของแบรนด์แป้งสุดปัง Deesay กับยอดขายทะลุล้านตลับภายใน 1 ปี !!
ALLY REIT โชว์ผลงานไตรมาส1/65 เคาะจ่ายปันผลต่อหน่วยสูงสุด ในประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกอง ตอบรับปัจจัยพื้นฐานที่เกื้อหนุนจากการลงทุนโครงการใหม่-กระแสเปิดประเทศรับต่างชาติ
SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญ ปักเป้ารายได้ TRIPLE GROWTH แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี
KCG โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรับเมกะเทรนด์โลก ในงาน ‘THAIFEX-ANUGA ASIA 2022’ เสริมทัพขยายพอร์ตโฟลิโออาหารสด-ซีฟู้ด
NUSA CSR OPEN HOUSE MIRACLE FAMILY ต้อนรับสมาชิกต้นไม้มหัศจรรย์ ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่!! เปิดบ้าน เลเจนด์ สยาม พัทยา โชว์ศักยภาพพานักลงทุนสู่ความมั่งคั่งสีเขียว ทั้งสุขภาพและการเงิน พร้อมประกาศ แจกน้ำมันกัญชง กัญชา (CBD) ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง 1,000 ขวด ฟรี article
ชวนสัมผัสนวัตกรรมตอบสนองชีวิต STAY HOME ในสไตล์ “รินไน” จากงานสถาปนิก 65
ททท. ชวนมา “ขนหัวลุก” ปลุกท่องเที่ยวไทยด้วยสายศรัทธา article
Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ พร้อมกันวันนี้ ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน
สสส. จัดกิจกรรม ThaiHealth Watch 2022 The Series หัวข้อ “เรื่องกินเรื่องใหญ่ กินอย่างไร ไม่ขาด ไม่เกิน ดึง กูรู ชวนปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพ-สร้างความตระหนักรู้กินไม่ขาด-เกิน มุ่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการอย่างสมดุล article
Mitsubishi Electric ร่วมกับ อีอีซี เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือ นำกลุ่มพันธมิตรไทย-ญี่ปุ่น ปลดล็อกอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบการผลิตอัตโนมัติตามแนวทาง e-F@ctory ในงาน EEC Connecting Thailand and Japan Collaboration Event 2022
เปิดนโยบาย ‘คุ้มครองผู้บริโภค’ ของผู้ว่าฯ กทม. โค้งสุดท้าย แล้วเราจะเลือกใครดี
ทีทีบี รีเซิร์ฟ ส่งต่อประสบการณ์ความรู้และความสำเร็จของทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่พร้อมสานต่อธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ตามไปเจาะลึก 3 ผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลจากเวที “BIDC Awards 2022” รางวัลสำหรับผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ดีเด่นประจำปี “Teddybits” NFT ระดับโลก, “Joojee’s Journey” เกมผจญภัย และ แอนิเมชั่น “A Town Where We Live – Sky of Light”
“บิ๊กซี” ร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำ รวมพลังจัดงาน “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C…บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” เดินหน้ารณรงค์ให้คนไทยรักการดื่มนมเนื่องใน “วันดื่มนมโลก” พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย
โตชิบา ทีวี ฉลองครบรอบ 70 ปี มุ่งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 10% ภายใน 5 ปี เดินหน้าเปิดตัวทีวีใหม่ 6 รุ่น ที่ตอบครบทุกความต้องการในยุคนิวนอร์มอล
อาดิดาส และ พาร์ลีย์ ชวนคนรักการออกกำลังกายทั่วโลกร่วมกันอนุรักษ์มหาสมุทร ผ่านแคมเปญ ‘Run for the Oceans’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
คาร์เทียร์เผยความสำเร็จครบรอบ 15 ปี โครงการ “Cartier Women’s Initiative” ส่งเสริมให้ผู้หญิงสร้างธุรกิจเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลก พร้อมเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการประจำปี 2023 ให้นักธุรกิจหญิงไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนาย
ตามติดภารกิจ ‘คืนสมดุลให้น้ำ คืนสมดุลให้โลก’ โครงการรักษ์น้ำ ‘มิตซุยกุ’ ปี 2 กับกิจกรรม ‘เทรนด์ เดอะ เทรนเนอร์’ ณ จังหวัดระยอง ชวน ‘คุณครู’ จาก 18 โรงเรียนในพื้นที่ใกล้ 3 แหล่งน้ำสำคัญเมืองระยอง ร่วมเวิร์คชอปออกแบบห้องเรียนสิ่งแวดล้อมสะท้อนแนวคิด ‘การเร
“การ์มิน” ประเดิมเปิดตัว “VIVOSMART 5” ต้นแบบอุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกายเทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพ ใช้งานง่าย มอนิเตอร์ร่างกายแบบองค์รวมกับพลังแบตเตอรี่ยาวนานสูงสุด 7 วัน
ม.หอการค้าไทย คาดอุตสาหกรรมสปาฟื้นตัวเร็วสวนวิกฤตโควิด-19 เดินหน้าผนึกกำลัง ชีวาศรมอคาเดมี่ ชูหลักสูตร “บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม” พร้อมสร้างบัณฑิตหนุนอุตสาหกรรม Wellness & Beauty รับการเติบโตของตลาดแรงงานระดับสากล
ภาครัฐ-เอกชนประสานพลังจัดงาน “อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022” (INTERMACH & SUBCON Thailand 2022)เปิดตัวยิ่งใหญ่สมการรอคอยในรอบสองปี แสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุดล้ำแห่งอนาคต พร้อมผลักดันจับคู่ธุรกิจดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่ง
“บิ๊กซี” ร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำ รวมพลังจัดงาน “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C…บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” เดินหน้ารณรงค์ให้คนไทยรักการดื่มนมเนื่องใน “วันดื่มนมโลก” พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจและความมั่นคง แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย article
“มูลนิธิเอสซีจี” ผนึกกำลัง “GMMTV” ดึงศิลปินตัวท็อปทำภารกิจ “Young Survivors” ดึงทักษะฝ่าด่านสุดท้าทาย ส่งเสริมคน Gen Z เรียนรู้เพื่ออยู่รอด
TCMC แย้มผลประกอบการ Q1/2022 พลิกฟื้นเห็นผลกำไร ลุยปรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการดำเนินงาน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตฝ่าความท้าทาย
โพเมโลแต่งตั้ง “เกวลิณ อัทธายุ” เป็นรองประธาน ด้านความยั่งยืนคนแรก
Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2565
SEAC เผยกลยุทธ์ติดอาวุธองค์กรให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เปิดตัวคอร์สออนไลน์ SimpliLearn Master Certification Program เสริมทักษะดิจิทัล ส่งตรงจากสถาบันชั้นนำระดับโลก
Grand Opening เปิด “ตำหนักสิริพันปี “บวงสรวง อัญเชิญ ญาณบารมี มหาเทพทุกพระองค์ article
ทรูออนไลน์ ชู "True Gigatex PRO Life" ดึง "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" พรีเซนเตอร์ ร่วมเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ให้โปรสุดทุกเรื่องภายในบ้าน article
“ศิริญา เทพเจริญ” บอสหญิงแห่ง ณุศาศิริ นำทัพ โชว์ Vision & Mission เปิด Road Map เส้นทางสู่ความมั่งคั่งสีเขียว ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของโครงการ ”ต้นไม้มหัศจรรย์”
OPPO Research Institute เปิดรับโครงการวิจัยนวัตกรรมจากทั่วโลกด้านสุขภาพและการเข้าถึงผ่านเทคโนโลยี พร้อมเงินสนับสนุนรวม $460,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 2565
“บุหรี่เถื่อนภาคใต้ คอรัปชั่น และอาชญากรรมข้ามชาติ”
เสียงสะท้อนร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังจากผู้ป่วยโรคปอมเป ย้ำการดูแลรักษาในระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืนช่วย ‘เปลี่ยนชีวิต’ ของผู้ป่วยโรคหายาก
การ์ทเนอร์เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญ ติดสปีดกิจการภาครัฐในปี 2565
ละมุน เบบี้ พร้อมบุกตลาด B2B เปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ ‘ไฮจีน พลัส เนเชอรัล แอนตี้ แบค’ วางปี 65 รายได้แตะ 235 ลบ.
“เฟรช ลีฟวิ่ง” ส่งมันหวานญี่ปุ่นทอดอบกรอบ Shi-tori Chips ลุยตลาดสแน็คเพื่อสุขภาพ ปล่อยหมัดเด็ดลุยกลยุทธ์ IMC เจาะกลุ่มผู้บริโภคแบบ 360 องศา ตั้งเป้ายอดขายปีแรก 50 ล้านบาท
พลังแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ชาวสวนมะม่วง ราชบุรี จับมือแม็คโคร พลิกวิกฤตสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
‘SMD’ ทุบสถิติผลการดำเนินงานสูงสุดต่อเนื่อง ทำกำไรสุทธิ Q1/65 พุ่งกว่า 1,620.77% พร้อมประกาศอัพเป้ารายได้ปีนี้แตะ 2,100 ล้านบาท เดินหน้าหาน่านน้ำใหม่เจาะ 4 กลุ่มธุรกิจ
SAPPE สื่อสารแบรนด์ Sappe Beauti Drink ใหม่ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดีคือคุณที่ดีที่สุด” ตอกย้ำความเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจทุกมิติ
“DJI Mini 3 Pro” นิยามใหม่ของโดรนติดกล้องแบบพกพา น้ำหนักเบาไม่ถึง 249 กรัม แต่ทรงพลังขั้นสุด มาพร้อมสุดยอดฟีเจอร์ครบ ตอกย้ำความล้ำของโดรนระดับไฮเอนด์รุ่นแรกใน DJI Mini Series
ACOM ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จาก สำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมเสนอขาย IPO ระดมทุนขยายธุรกิจ ตอกย้ำผู้นำการให้บริการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน
APCO โชว์กำไร Q1/65 โตกระฉูด 65.89% รุกตลาดนวัตกรรมวัฒนชีวา-ขยายตลาดต่างประเทศ
คุณกฤษติโชคบูรณะ เก้าทรัพย์เสรี ผู้บริหาร บริษัท อาตั่วตี๋ ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นำทัพรับรางวัล รางวัลเพชรแห่งสยาม ครั้งที่ 4 article
KISS ประกาศซื้อหุ้นจำนวน 60% ของ O2KISS จากโอ ช้อปปิ้ง ปรับแผนรุกช่องทาง D2C ครบทุกแพลตฟอร์ม เร่งเครื่องเติบโตช่องทางออนไลน์ เสริมแกร่งธุรกิจพื้นฐานให้มั่นคง พร้อมเดินหน้าสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
พิชิตมะเร็งวิธีใหม่ โดยวิศวะมหิดล - แพทยศาสตร์ รพ.รามา คิดค้นพัฒนา ‘ระบบส่งยาฉีดรักษามะเร็งสมองจาก เจลชีวพอลิเมอร์’ ทดลองในคนเฟสที่ 2
J Ventures เดินหน้าลงทุนใน KogoPAY สตาร์ตอัปโมบายเพย์เมนต์ ต่อยอดศักยภาพเทคโนโลยีการเงิน ยกระดับประสบการณ์การเงินระหว่างประเทศแบบไร้รอยต่อ
‘CV’ เปิดผลงาน Q1/65 กวาดรายได้ 620.07 ล้านบาท เติบโต 69.37% เซ็นสัญญาเข้าลงทุนบริษัท DKC Energy รุกธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในเวียดนาม ตอกย้ำผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ดันรายได้ทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า 70%
CADT DPU ลงนาม TAI หวังตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานการบินยุโรป พร้อมแลกเปลี่ยนบุคลากร พัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติ ฝึกอบรม เตรียมกำลังคนป้อนอุตสาหกรรมการบินหลังเปิดประเทศ ซึ่งคาดว่าจะกลับมาคึกคักและเติบโตมากขึ้น
AIT โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/65 กวาดรายได้กว่า 1,399 ลบ. รับข่าวดีคว้าสัญญางานติดตั้งระบบติดตามขบวนรถไฟแบบเรียลไทม์ของรฟท. มูลค่ากว่า 947.5 ลบ.
TKN ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ดันกำไรสุทธิไตรมาส1/65 เติบโต 11.3% เร่งสานต่อกลยุทธ์ Go Firm ปรับตัวและยืดหยุ่นรองรับการขยายธุรกิจ
BEAUTY ทยอยฟื้น Q1/65 ขาดทุนลด 80.70% มั่นใจไตรมาส 2 และครึ่งปีหลังธุรกิจดีขึ้นต่อเนื่อง
‘ใบเตย-อาร์สยาม’ สาวลูกทุ่งสายแซ่บ เปิดเผยเรื่องราวหลังเป็นคุณแม่ ชีวิตเกือบเสียศูนย์ กับภาวะซึมเศร้าหนัก
‘BE 8’ เข้าควบรวมกิจการ X10 ก้าวสู่ผู้นำ Digital Transformation Consultant แห่งอาเซียน เปิดเกม Synergy เทคโนโลยีและบุคลากร ยกระดับ Technical resource รายใหญ่ของไทย จ่อ M&A ผนึกพันธมิตรครั้งใหม่ วางเป้าหมายโต 5 เท่าใน 3 ปี
“อินฟอร์มา มาร์เก็ต” ได้ฤกษ์เปิดม่านครั้งแรกกับงานนิทรรศการความงามสุดยิ่งใหญ่ “Cosmoprof CBE ASEAN 2022” งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 15-17 กันยายน นี้
“อินฟอร์มา มาร์เก็ต” ได้ฤกษ์เปิดม่านครั้งแรกกับงานนิทรรศการความงามสุดยิ่งใหญ่ “Cosmoprof CBE ASEAN 2022” งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 15-17 กันยายน นี้ article
“ดีเวอร์ฮูด เอชที” นำร่องระบบบริการลูกค้าสำหรับแพลตฟอร์มระบบสอบออนไลน์ รายแรกของไทย article
“คอฟฟี่ สเลนเดอร์” ผนึกกำลัง “แอคทิว่า เฮลธ์แคร์” ทุ่มงบ 300 ล้าน เขย่าวงการอาหารเสริมและตลาดเครื่องสำอาง รุกตลาดออนไลน์ บริการแบบ ONE STOP SERVICE ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย article
7 เทรนด์การพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2565 และเหตุผลที่องค์กรควรเปลี่ยนตาม โดย นายเติมศักดิ์ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาท์ซิสเต็มส์
สลิงชอท กรุ๊ป เผย 7 เทรนด์สำคัญ การบริหารคนและองค์กรในปี 2565 เปิดผลสำรวจ 50 ซีอีโอ พร้อมแนะทบทวนกลยุทธ์ด้านคน รับมือความไม่แน่นอน
เซ็นทรัล รีเทล ท็อปฟอร์มต่อเนื่อง หลัง Q1 กวาดรายได้ 56,274 ล้านบาท กำไรเพิ่ม 189% มั่นใจ 2565 โตติดปีก พร้อมเร่งเครื่องขยายธุรกิจเต็มรูปแบบ
อินโดรามา เวนเจอร์ส รายงานผลประกอบการณ์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในไตรมาสแรก ปี 2565 จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจทั่วโลก
Airbnb ปรับบริการเวอร์ชั่นใหม่ครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษรับการเดินทางวิถีใหม่ เปิดตัวการค้นหาที่พักแบบใหม่ ฟีเจอร์สุดยอดนวัตกรรม Split Stays และมอบ AirCover สำหรับผู้เข้าพัก
ดีลอยท์ ประเทศไทย เผย Digital Transformation Survey ฉบับล่าสุด ผลสำรวจด้านความพร้อมและความคืบหน้าขององค์กรในประเทศไทย ในการปรับตัวสู่ดิจิทัล
“เงินติดล้อ” โชว์ผลประกอบการ Q1/65 แข็งแกร่ง กำไรสุทธินิวไฮ 940 ล้านบาท เติบโตโดดเด่น +18% YoY และ +20% QoQ ชูต้นทุนทางการเงินต่ำ คุณภาพลูกหนี้ดี สำรองหนี้สูง เดินหน้าขยายบัตรติดล้อและสาขาอย่างต่อเนื่อง
Translucia Metaverse รุกคืบผนึกกำลังสามพันธมิตรระดับโลก สร้างคอนเซ็ปต์จักรวาลสุดล้ำ
บริติช เคานซิล ชวนเปิดเคล็ดลับความสำเร็จ! ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จากศิษย์เก่าเคมบริดจ์ พัฒนาสกิลสู่ “อัจริยะการตลาด” ของประเทศไทย
A10 Networks เปิดเผยงานวิจัยภัยคุกคาม ตรวจพบและติดตามต้นกำเนิดของการโจมตีแบบ DDoS พบอาวุธที่ใช้การโจมตีนี้มากกว่า 15 ล้านรายการ องค์กรต่าง ๆ ควรใช้ Zero Trust เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมากขึ้น
เปิดสูตรโต “เอพริล เบเกอรี่-เกรนเน่ย์” ในร้านเซเว่นฯ ส่งสินค้าคุณภาพและช่องทางการตลาดใหม่สู้โควิด
อินเทลเปิดตัวเทคโนโลยี Cloud-to-Edge ใหม่ล่าสุด เพื่อรับมือความท้าทายที่ซับซ้อน ในปัจจุบันและอนาคต
บริดจสโตนเดินหน้าสานต่อโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1” สู่เยาวชนต่อเนื่อง ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต
เหตุเสียชีวิตจากถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน สภาองค์กรผู้บริโภค เร่งบริษัทรถยนต์ 8 ยี่ห้อ เปลี่ยนถุงลมนิรภัย
วิศวะ มข. พร้อมผลิตบัณฑิตด้านดิจิทัลรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผนึก 5 มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์” เรียนข้ามมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนบุคลากร อุปกรณ์เติมทักษะ A.I. อย่างเข้มข้น ชู 4 ด้าน การเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม และสมาร์ทซิตี้ ข
พราว กรุ๊ป ส่งอภิมหาโปรเจกต์ “อันดามันดา ภูเก็ต” งบลงทุนกว่า 4.5 พันล้านบาท ปลุกพลังฟื้นฟูการท่องเที่ยว ตั้งเป้า นทท. 1 ล้านคนต่อปี พร้อมเปิดให้บริการ พ.ค. 65 นี้
LINE SHOPPING เปิดตัวแคมเปญ “เข้าใจคนขาย ได้ใจคนซื้อ ต้อง LINE SHOPPING” เดินหน้าวิสัยทัศน์ “LIBERTY TO WIN” มอบอิสรภาพแก่ร้านค้าออนไลน์ลุยตลาดอีคอมเมิร์ซ
“MetaCity M” มิติใหม่ของเกม Metaverse บนมือถือ ประกาศเปิดขายที่ดิน NFT ครั้งที่ 2 พร้อมให้ผู้เล่นลุยสร้าง NFT จากไอเทม
“foodpanda” ชูกลยุทธ์ GO GREEN จับมือ “Gracz” ผลิตกล่องใส่อาหารรักษ์โลก พร้อมชวนร้านค้าพันธมิตรร่วมกรีนไปด้วยกัน
นันยาง เร่งผลิตรองเท้าผ้าใบรับเปิดเทอม ชี้ พ.ค. นี้ กำลังซื้ออาจเพิ่มทะลุ 2 เท่า หลังต้องเรียนออนไลน์หนีโควิดนาน 2 ปีเต็ม
ส่องความสำคัญของ ‘น้ำมันและก๊าซจากรัสเซีย’ หลังยุโรปจ่อเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อเนื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟ ใน 3 หัวข้อประกวด article
“อินไซท์เอรา” มุ่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทยในยุคการตลาดดิจิทัล ด้วยโซลูชัน MarTech แบบครบวงจร พร้อมตั้งเป้าเติบโตมากกว่า 100%
สรุปประเด็นหลัก จาก How to Win in the Digital Marketing Era ที่นักการตลาด แบรนด์ และครีเอเตอร์ ไม่ควรพลาด
“แนะnow” ออกสตาร์ทซีซั่น 2 “Vocational Series” เจาะลึกพรสวรรค์ เล่าจุดแข็งเทรนด์อนาคตฝั่ง “สายอาชีพ”
ทีเอ็มบีธนชาต ปลื้ม! Flash Deal Exclusive for ttb reserve ผลตอบรับดีเกินคาด ลูกค้าจองสิทธิ์เต็ม แลกคะแนนสะสมกว่า 8 ล้านคะแนน
เปิดงาน “BIDC 2022” สุดอลัง พร้อมงานประกาศรางวัล BIDC Awards ในรูปแบบ Virtual Event ผสานความร่วมมือพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน ผลักดัน “ซอฟต์พาวเวอร์-เมตาเวิร์ส” มั่นใจช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ได้ตามเป้า 500 ล้านบาท
การ์ทเนอร์เผยเทคโนโลยีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจะเริ่มนำมาใช้แพร่หลายภายในปี 2568
“ดีพร้อม” ผนึกกำลัง “ซีพี ออลล์” กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตรอุตสาหกรรม รุกช่วยผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด ตอบโจทย์เทรนด์การค้าทุกมิติ
SWOPMART โดย Synnex และ SCB 10X ร่วมมือกับ Sunday ให้บริการดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มือสองแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย
มัดรวมทัศนคติโลกโซเชียล 1.9 ล้านข้อความ สะท้อนเสียง 'ชื่นชอบ – ไม่ถูกใจ' อะไรบ้างในตัวผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ทีเอ็มบีธนชาต เปิดตัวแอป ทีทีบี ทัช เวอร์ชันใหม่ สร้างประสบการณ์การเงินแบบ “เฉพาะตัว” ตรงใจลูกค้า
‘ไทยออยล์’ ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (PO) และผู้ถือหุ้นเดิม มุ่งสู่ ‘New Round of Growth’
AIS – SET ปั้น ‘LiVE Platform’ ส่งมอบตำรานอกห้องเรียนในโลกธุรกิจ รายแรกในไทย ขนทัพผู้บริหารแชร์ประสบการณ์ตรง เสริมแกร่ง Startups – SMEs ก่อนเข้าสู่ตลาดทุนโนโลกดิจิทัล
ห้างเซ็นทรัล เอาใจคนรักการทำอาหาร จัดงาน “Central Chef & Baker 2022”อัปเดตนวัตกรรมเครื่องครัวและเครื่องครัวไฟฟ้าชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 แบรนด์ดัง พร้อมชวนคู่รักสุดหวาน “ปั๊บ - ใบเตย” ช้อปไอเทมเข้าครัวและแชร์เคล็ดลับเมนูมัดใจ article
ซับคอน ไทยแลนด์ 2022 ที่สุดแห่งเวทีจับคู่ธุรกิจระดับภูมิภาค พร้อมจัดยิ่งใหญ่ 18-21 พฤษภาคมนี้ ที่ไบเทค บางนา โชว์ศักยภาพผู้ผลิตไทย คาดเกิดการจับคู่ธุรกิจ 1,400 คู่ เงินสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมโชว์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคต article
เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ แบรนด์หลอดไฟLED เพื่อคนไทย การันตีความสำเร็จ คว้ารางวัล BEST PRODUCT OF THE YEAR 2022 พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภค article
คุณพีระวัส หาญศิริกุล CEO RoomQuest Hotel คว้ารางวัลใหญ่แห่งปี! "ICON BRAND ASEAN 2022" article
SALMON FARM by ม่อนอ้วน คว้ารางวัล BEST PRODUCT OF THE YEAR 2022 การันตีคุณภาพธุรกิจ article
คุณนิธิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท มี สกิน แคร์ พลัส จำกัด(มหาชน) นำทัพรับรางวัลใหญ่แห่งปี ในทุกสาขาการประกาศเกียรติคุณ article
OPPO จับมือ BKKMENU สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกโมเมนต์ผ่านแคมเปญ “Save The Night” มอบประสบการณ์การถ่ายภาพให้เมนูอาหารในที่แสงน้อยแบบไม่เหมือนใคร
ซัมซุงชวน 7 ศิลปินจาก 333Art.Gallery ร่วมออกแบบกรอบทีวี The Frame ลายพิเศษ ให้คุณเป็นเจ้าของได้ฟรี! เมื่อสั่งซื้อทีวี The Frame วันนี้ - 30 มิ.ย. 65
Jockey For Her เปิดตัวคอลเลกชั่นสปริง/ซัมเมอร์ 2022 ตอกย้ำเทรนด์โลกด้วยบราไร้โครงหลากสไตล์ สวมใส่สบายแบบไม่มีที่สิ้นสุด
“สกุลฎ์ซี” ผนึก “ฮีโน่” เปิดตัวรถมินิบัสอะลูมีเนียมหนึ่งเดียวในตลาด รุ่น “C-Bus” เริ่มจำหน่ายและให้บริการหลังการขายที่โชว์รูมฮีโน่ 105 สาขาทั่วประเทศไทยทันที!
“สกุลฎ์ซี” ผนึก “ฮีโน่” เปิดตัวรถมินิบัสอะลูมีเนียมหนึ่งเดียวในตลาด รุ่น “C-Bus” เริ่มจำหน่ายและให้บริการหลังการขายที่โชว์รูมฮีโน่ 105 สาขาทั่วประเทศไทยทันที! article
ศมส. เปิดประสบการณ์สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ชวนคนกรุงร่วมงาน “Culture LEARNING - Living TOGETHER เรียนรู้ อยู่ร่วม” วันนี้ - 30 เมษายนนี้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร article
สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว จับมือ ไอคาร์เอเชีย สร้างมาตรฐานรถยนต์มือสอง กับ “ โครงการรถมือสองคุณภาพผ่านการตรวจแล้ว ”
SEAC จับมือ ทูตฟินแลนด์ และ Code School Finland นำร่องพัฒนาครู ดันหลักสูตร Coding สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เด็กไทย ใน 12 โรงเรียนแนวหน้าของประเทศ เสริมศักยภาพเด็กไทย ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต
สวนกระแสค่าไฟแพง “ต้อง”พึงพาพลังงานทางเลือก
กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ตอกย้ำยุทธศาสตร์การเติบโต มุ่งสู่ผู้นำค้าส่งค้าปลีกของเอเชีย เน้นทีมงานมืออาชีพรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล
deeple AI Chatbot (ดีเปิ้ล เอไอ แชทบอท) นำเสนอตัวช่วยปิดการขายธุรกิจออนไลน์ แชทบอทพร้อมระบบหลังร้านครบวงจร พร้อมให้ร้านค้าใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้
สกาย ไอซีที กางแผนเชื่อมเทคโนโลยีทันสมัยขับเคลื่อนอนาคตประเทศ เปิดตัว SKY Space พื้นที่ Hybrid Function ตอบโจทย์ลูกค้า-การพัฒนา Tech Talent รุ่นใหม่
เมกาบางนา ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครบรอบ 10 ปี ของการเป็น Your Everyday Meeting Place
ผลิตภัณฑ์ Powershot ยืนหนึ่งด้านการดูแลสุขภาพและความงาม คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี BEST PRODUCT OF THE YEAR 2022 และ ICON BRAND ASEAN 2022 article
Korkung Brandnames / Diamond company ยืนหนึ่งด้านธุรกิจสินค้าแบรนด์เนม และจิวเวอร์รี่ การันตีด้วยรางวัล ASEAN BIZ AWARDS 2022 article
ANIZA (แอนนิซ่า) แบรนด์ดังสุดปัง! การันตีด้วย 2 รางวัลใหญ่แห่งปี BEST PRODUCT OF THE YEAR 2022 และ ICON RAND ASEAN 2022 article
ดุสิตธานี พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ 1 พ.ค. เปิดห้องอาหารริมทะเล Nómada สร้างจุดเปลี่ยน 'ดุสิตธานี หัวหิน' เดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ 3 ด้าน ทั้งอาหาร ที่พัก และกิจกรรม
“เอสซีจี เคมิคอลส์” หรือ SCGC มั่นใจในศักยภาพธุรกิจระยะยาว ยื่นไฟลิ่งเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายการเติบโตเสริมศักยภาพผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร
เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการอีคอมเมิร์ซครบวงจร ตั้งเป้า 1 หมื่นล้าน ภายในปี 2567
โซนี่ไทย เปิดตัววอล์คแมนระดับพรีเมี่ยม 2 รุ่นใหม่ NW-WM1ZM2 Signature Series และ NW-WM1AM2
จิตตะ เวลธ์ ส่ง “Jitta Ranking US Healthcare” เฟ้นหาหุ้นสุขภาพสหรัฐฯรายตัวด้วย AI เสริมความมั่งคั่ง ชูผลตอบแทนเฉลี่ย 10 ปี กว่า 22%
ปิติสุข เฮลท์แคร์ ในเครือบริษัทดอกบัวคู่ ส่ง “ปิติสุข อิมมู แคป” บุกตลาดอาหารเสริมดูแลภูมิคุ้มกัน ชิงส่วนแบ่งตลาด 20,000 ล้าน article
“สมหวัง เงินสั่งได้” ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดแคมเปญ “สั่งง่ายได้ไว คันไหนๆ ก็สมหวัง” article
คุณเมทิกา โสภากุลวิจิตรา CEO แบรนด์ GN9 เข้ารับสองรางวัลใหญ่แห่งปี Best Product of the year ,Asean Biz Awards 2022 article
“แคริว่า” ผนึกกำลัง “บีเจซี เฮลท์แคร์” ร่วมก่อตั้ง “บี-เมด เอ็กซ์” ธุรกิจแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งสร้างการเติบโตขยายความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพ เติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนไทย
เปิดเวที“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” ระดมกูรู 2 วัยร่วมถก“บทบาทของคนรุ่นก่อนและรุ่นใหม่ ต่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย”
เดลต้า ประเทศไทย เปิดตัวโชว์รูมตู้คอนเทนเนอร์ Net Zero แห่งแรก ด้วยโซลูชันสะอาดและอัจฉริยะ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
อาวดี้ โชว์วิสัยทัศน์ ผู้นำเทคโนโลยียานยนต์สู่โลกอนาคตที่ก้าวล้ำไปอีกขั้น เปิดตัว “Audi Urbansphere” รถยนต์ต้นแบบพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ ที่เป็นมากกว่าเดินทาง พร้อมสร้างนิยามใหม่ประสบการณ์เดินทางระดับเฟิร์สคลาส เติมเต็มไลฟ์สไตล์ในเมืองใหญ่
“โพเมโล” ฉลองวันคุ้มครองโลกด้วยคอลเลคชั่นพิเศษ พร้อมย้ำความมุ่งมั่น เดินหน้าโครงการ “Down to Earth”
สจล. เริ่มกระบวนการสรรหาอธิการบดีใหม่ สานต่อสถาบันเทคโนโลยีชั้นนำแห่งเอเชีย พร้อมย้ำ 3 คุณสมบัติ ผู้นำ สจล. คนใหม่ “สร้างแรงบันดาลใจ - มีวิสัยทัศน์ระดับสากล - มีความคิดสร้างสรรค์”
เซเว่นฯ จับมือสสว.หนุน SME เติบโตยั่งยืน มุ่งเสริมสร้าง "Reskills & Upskills"
รายงานจาก Booking.com เผย ภาวะโลกร้อนกระตุ้นให้คนไทยตัดสินใจเดินทางอย่างยั่งยืนมากขึ้นในปี 2565 และอนาคต
“เฮเฟเล่” สร้างโซลูชั่นใหม่ Service+ ในการวางแผนโครงสร้างระบบแสงสว่าง ที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น และรวดเร็ว เสมือนมีที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพอยู่ใกล้ตัว
ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “บมจ.เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป” หรือ ACOM ชูจุดเด่นผู้นำการให้บริการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน รุกขยายธุรกิจและเพิ่มฐานลูกค้าในระดับภูมิภาค
“เมดีซ กรุ๊ป” ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้าน BIOlongevity ในไทยและภูมิภาคอาเซียน เผยรายได้ปี 2564 เพิ่มถึง 25% มากกว่า 500 ล้านบาท รับอานิสงค์กระแสการตื่นตัว ด้านสุขภาพของผู้คนหลังวิกฤติโควิด-19 ตั้งเป้าโตก้าวกระโดด 100-200% ภายในสิ้นปีนี้
“เลกาซี” จัดงาน Crown Recognition Day ประกาศเกียรติคุณ ฉลองความสำเร็จนักธุรกิจระดับ คราวน์ 9 รหัส article
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 Vene' Veneka Grand Opening สุดยิ่งใหญ่ ดันยอดขายทะลุพันล้าน article
พร้อมแล้ว PET Expo Thailand 2022 ครั้งที่ 22 กับธีมสุดล้ำ “Petaverse” เผยปี’65 เทรนด์เทคโนโลยีนวัตกรรมสัตว์เลี้ยงมาแรง article
ออปโป้ เปิดตัว “OPPO Find X5 Pro 5G” ยกระดับสมาร์ตโฟนแฟลกชิปด้วยนวัตกรรมกล้องสุดล้ำ ร่วมกับ Hasselblad แบรนด์กล้องระดับโลกบุกตลาดไฮเอนด์ ในราคา 39,990 บาท วางจำหน่าย 30 เมษายนนี้
ออปโป้ เปิดตัว “OPPO Find X5 Pro 5G” ยกระดับสมาร์ตโฟนแฟลกชิปด้วยนวัตกรรมกล้องสุดล้ำ ร่วมกับ Hasselblad แบรนด์กล้องระดับโลกบุกตลาดไฮเอนด์ ในราคา 39,990 บาท วางจำหน่าย 30 เมษายนนี้
TikTok เผยรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2564
ออปโป้ เปิดตัว “OPPO Find X5 Pro 5G” ยกระดับสมาร์ตโฟนแฟลกชิปด้วยนวัตกรรมกล้องสุดล้ำ ร่วมกับ Hasselblad แบรนด์กล้องระดับโลกบุกตลาดไฮเอนด์ วางจำหน่าย 30 เมษายนนี้
‘อาร์ดี’ ทุบสถิติยอดขายไก่ทอด ‘เคเอฟซี’ หลังตลาดฟื้น พร้อมทั้งเร่งขยายสาขาใหม่ทั่วประเทศ
JobsDB เผยยอดผู้เข้าร่วมงาน Asia’s Biggest Virtual Career Fair รวมกว่า 5 ล้านคน เตรียมรวบรวมตำแหน่งงานในฝันเพิ่มเติมเพื่อเหล่าผู้หางานเร็ว ๆ นี้
LINE Bank Taiwan ประกาศความสำเร็จยอดผู้ใช้ทะลุ 1.1 ล้านรายในปีแรก เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ทางการเงินยุคดิจิทัลในไต้หวัน ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่
ม.ขอนแก่นเคลียร์ประเด็นข้อมูลอันเป็นเท็จ การกล่าวหาผู้บริหาร พร้อมย้ำสเปรย์ Andrographolide Nano-emulsion เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ โครงการ Start up ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และมิส ลิลลี่ เท่านั้น
“YES i AM” เดินหน้ารุกธุรกิจเพลงเต็มสูบ รีแบรนด์สู่อนาคต หวังตอบโจทย์ธุรกิจเพลงในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “Metaverse Are Changing Music”
โมเดอร์นฟอร์มทุ่ม 108 ล้านบาท ซื้อหุ้น MOTIF 60% จับมือ MOTIF เพิ่มช่องทางการขายและต่อยอดการตลาดเฟอร์นิเจอร์ลักซ์ชัวรี่
ติดบ้านไว้ก่อน เพื่อสุขอนามัย ด้วย ‘Haiter Home Isolation Kit’ ช่วยผู้ป่วย Home Isolation กว่า 6,000 ครอบครัว
ม.หอการค้าไทย ชูคณะบริหารธุรกิจ ยืน 1 หลักสูตร สร้างบัณฑิตสู่โลกการทำงาน ยุค Disruption พร้อมชวนรุ่นพี่จุดประกายพลังฝัน #เด็กหัวการค้าNextGen
เปิดตัวสุดยอดนักออกแบบอาคาร “BlueScope Design Awards 2021” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการสถาปนิก พร้อมเดินหน้าผลักดันงานออกแบบที่ยั่งยืนสู่สากล
SHARGE จับมือเรือด่วนเจ้าพระยา ร่วมพลิกโฉมเรือสันดาปสู่ “เรือไฟฟ้า” เดินหน้าตั้งสถานีชาร์จเรือไฟฟ้าตามท่าเรือ นำร่องแห่งแรกท่ามหาราช
อินเทลมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ในการดำเนินงานทั่วโลกภายใน พ.ศ. 2583
“มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ถือฤกษ์ดีวันคล้ายพระราชสมภพ ชวนประชาชนร่วมบุญ ถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช article
ณุศาศิริฯ ปฏิวัติวงการนวัตกรรมการเงิน จับมือพันธมิตรเปิด NUSA-CSR นำพาความมั่งคั่งสีเขียว “ต้นไม้มหัศจรรย์” พร้อม “Token Concept” ใช้ก่อนใครใน eco-system ของ ณุศาศิริ ทั้งหมด article
เปิดแล้ว ShopLIVE Academic School สถาบันสอนไลฟ์สด แห่งแรกในไทย ปั้นอาชีพนักไลฟ์ พร้อมเปิดตัว meCoin Token เชื่อมโยงไลฟ์สด กับ Metaverse ทั่วโลก article
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) article
ดีลอยท์ ประกาศจับมือกับ “ไอโอซี” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โอลิมปิก
“ใจป่ะ จัดไป” แคมเปญใหม่ล่าสุดจาก JAMESON CONNECTS เปิดตัว 3 พรีเซนเตอร์ดัง ชวนขยายความสุขกับโมเมนต์ดีๆ ไปด้วยกัน
เกษตรฯ เปิดแผนวิจัยเร่งด่วนสยบโรคใบด่างมันสำปะหลัง
Tinder เปิดตัว Tinder Explore Guide รวมแหล่งแฮงเอาต์โดนใจ Gen Z เปิดประสบการณ์เดทแรกกับคู่ Match
“เซ็นทรัล รีเทล” ผนึกกำลัง “เดอะพาเรนท์ทิงค์” เสริมแกร่งธุรกิจ ขยายคอมมูนิตี้กลุ่มแม่และเด็ก สร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ HACKaTHAILAND สุดยิ่งใหญ่!เดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลคนไทย รวมพลคนรุ่นใหม่ปลดล็อคโจทย์ชาติเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 article
ปลดล็อคเทคนิคการดูแลสุขภาพ ทำได้ทุกวัน! จาก 4 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ผ่านหนังสือ ถอดรหัสการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ “Health Brings Wealth” article
“สตอเรจ เอเชีย” ส่ง i-StoreGo เดินหน้าให้บริการเช่าห้องเก็บของส่วนตัวแบบครบวงจร
เปิดโผ 5 ไม้เด็ดที่ SME ควรมีติดตัว ปูทางพิชิตตลาด-พร้อมรับมือทุกความท้าทาย
มั่นคงฯ ผนึกกำลัง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตั้งบริษัทร่วมทุน รุกตลาดเฮลท์แอนด์เวลเนสเต็มรูปแบบ
เลย์แมกซ์ต่อยอดความปัง ส่ง “เลย์ แมกซ์ เอ็กซ์ตร้า ครันช์” เอาใจวัยรุ่น คว้าสามหนุ่มฮอต “เต-ดิว-กัน” เป็นพรีเซนเตอร์ โชว์รอยหยักลึก เข้มเต็มแผ่นแน่นเต็มคำ อร่อยสนุกได้เต็มแมกซ์
N Health เปิดตัวศูนย์บริการ N Space ตรวจสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล ในบรรยากาศคาเฟ่! ผสานบริการการแพทย์กับไลฟ์สไตล์ยุคโพสต์โควิด-19 อย่างลงตัว
อินโดรามา เวนเจอร์ส เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Oxiteno ในบราซิล ขยายศักยภาพการเติบโตสู่ตลาดสารลดแรงตึงผิว
เดินตามรอยพ่อ “ดร.ทวีศักดิ์” สุดปลื้ม!!!ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร. article
OKMD จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4OKMD Book Cover Award 2022 พร้อมกิจกรรมร่วมเสวนา "Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน” article
โมเดอร์นฟอร์มเข้าสู่โลกเมตาเวิร์ส จับมือ The Moon : Crypto & NFT Café เปิดตัวโปรเจกต์ The Art of Individualism นำเสนอ NFT จาก 8 ครีเอเตอร์คนดังหลากหลายวงการและ 3 พันธมิตร
ซัมซุงเผยโฉมไลน์อัพทีวีปี 2022 ชูนวัตกรรมเพื่อประสบการณ์เฉพาะตัวที่แท้จริง มาพร้อมสุดยอดเทคโนโลยี ฟีเจอร์และดีไซน์อันล้ำสมัย พลิกโฉมประสบการณ์ใหม่ผ่านหลากหลายอุปกรณ์
“ไดกิ้น” ผนึก “สอศ” พัฒนาทักษะครู นักเรียน อาชีวะทั่วประเทศ บันไดก้าวแรกสู่ความเป็นช่างแอร์มืออาชีพ ที่มีมาตรฐาน
JobsDB เผยเทรนด์ใหม่ผู้หางาน ที่องค์กรต้องรับมือให้ทัน คุณค่าในองค์กรที่พนักงานต้องการ (EVP) และภาพลักษณ์ขององค์กร (Employer Brand) จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการหางาน ปี 2565
เผยข้อมูลตลาดภูมิภาค เจาะลึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เบิกทางโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ ด้วย TikTok
“บริษัท ทวิน แพลนเน็ต” เปิดตัวเมต้าเวิร์ส ชูจุดขาย Happiness & Beyond เพื่อมอบความสุข ความบันเทิงในโลกเสมือนจริง
กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตร รวมพลังสนับสนุนผู้ป่วยไบโพลาร์ให้เข้าถึงการรักษาอย่างยั่งยืน ในงาน World Bipolar Day 2022 เปิดใจให้ไบโพลาร์ ปี 2 “ใกล้ไกล ไบโพลาร์อุ่นใจ ด้วยจิตเวชทางไกล”
ZEPP HEALTH ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำ ที่มีการส่งมอบสมาร์ทวอทช์ทั่วโลกปี 2564
SEAC เปิดจักรวาลทักษะทำงานสำหรับโลกยุคใหม่ กับงาน THE SKILLSVERSE: 2022’S HOTTEST HUMAN SOFT SKILLS พร้อมมุมมองนักบริหารบุคคลชั้นนำ
แม็คโคร ต่อยอดธุรกิจอาหาร เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ ให้ผู้ประกอบการรายย่อย ส่ง แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี (MHA) สอนหลักสูตร “ซูชิ” รับแนวโน้มอาหารญี่ปุ่นขยายตัวต่อเนื่อง
HP Indigo และบริษัทเฮอร์ชีย์ ร่วมถ่ายทอดบทบาทสตรีบนช็อกโกแลตแท่ง พร้อมเปิดตัวคลิปสั้นยกย่องศักยภาพของผู้หญิงทั่วโลก
TNR รุกใหญ่อุตสาหกรรม “กัญชง กระท่อม กัญชา” เต็มตัว ตั้งเป้าปี 67 ทำรายได้แตะ 1,000 ล้านบาท ลุยธุรกิจครอบคลุมต้นน้ำถึงปลายน้ำ หวังเป็น NEW S-Curve ดันการเติบโต
“ไฮคูล” ยืนหนึ่ง เผย ตลาดฟิล์มกรองแสง โตสวนกระแสโควิด ส่ง Super Hi-Kool รุ่น Beyond Ceramic เขย่ามอเตอร์โชว์ 2022 article
Peninsula Korean BBQ ปิ้งย่างเกาหลี โดยคนเกาหลีแท้ๆ จัดโปรเริ่มต้น 349 อิ่มไม่อั้น article
“โพสิทีฟ” จับมือ “หอแว่น” ผุดแคมเปญ”ห่วงใย-ใส่ใจสุขภาพดวงตาคนไทย” article
ABSS ผู้นำด้านบาร์โค้ด ซูโลชั่น เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ดังระดับโลก 23 ปีสู่การเป็น Zebra’s Premier Partner ครบวงจรด้วยมาตรฐานในระดับสากล พร้อมการบริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้มากขึ้น
“สกาย ไอซีที” ยกระดับ e-KYC ด้วย AI ตอบโจทย์เมกะเทรนด์บล็อกเชน โชว์นวัตกรรม “IFLD” ล้ำๆ สแกนหน้าด้วยภาพเคลื่อนไหว เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง
ห้างโรบินสัน จับมือ พันธมิตรแบรนด์นาฬิกา จิลเวลรี่ แกดเจ็ต กว่า 50 แบรนด์ชั้นนำ ปลุกตลาดวอทช์คึกคัก จัดมหกรรมสุดยิ่งใหญ่งานแรกของปี “ROBINSON THE ULTIMATE WATCH FAIR 2022” ยกทัพคอลเลคชั่นใหม่ให้เป็นเจ้าของก่อนใคร! พร้อมโปรโมชั่นสุดเอ็กคลูซีฟ ในหลากหลายช
บราเดอร์ รุกตลาดด้วยกลยุทธ์ CSB 2024 ตั้งเป้าการเติบโต 14% ในปีงบประมาณ 65 - นำเสนอหลากหลายสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ใช้เทคโนโลยีเสริมงานบริการ ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน-
‘ไอซีที ศิลปากร’ พลิกหลักสูตรสร้างคนดิจิทัล ตอบโจทย์อุตฯ-พัฒนาทักษะพร้อมทำงาน
ก.ล.ต. เผยแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 – 2567 มุ่งพลิกฟื้นประเทศไทยสู่ความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน
แบรนด์ซุปไก่สกัด ผนึก 5 พันธมิตร ชวนคนไทยเติมพลังฮึบ และลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ผ่านแคมเปญ “ขับขี่ปลอดภัย ง่วงไม่ขับพักดื่มแบรนด์”
ส่องเสียงสะท้องคนไทยผ่าน Social Listening ต่อความขัดแย้งระหว่าง “ยูเครนและรัสเซีย”
นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน” พร้อมเปิดประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจจากศิลปะร่วมสมัยและท้องถิ่น
นิทรรศการ “วิถีศรัทธาอีสาน : มรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน” พร้อมเปิดประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจจากศิลปะร่วมสมัยและท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 65 article
DLC เปิดตัว “อินฟินิกซ์” (INFINYX) แพลตฟอร์มบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ในยุค Metaverse article
บีโอไอประกาศความสำเร็จมหกรรม “BCG Startup Investment Day” เตรียมมาตรการสนับสนุน เสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทย article
คนรักสัตว์เลี้ยงห้ามพลาด !! สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบิชั่น ปีที่ 11 article
อินเตอร์แมค 2022 พร้อมเดินหน้าจัดงานเดือนพฤษภาคมนี้ นำทัพผู้ประกอบการร่วมงานอย่างคับคั่ง 18-21 พฤษภาคม 2565 ณ ไบเทค ขานรับอุตสาหรรมยานยนต์ฟื้น ปรับใช้เทคโนโลยีรองรับการแข่งขันในอนาคต
SHARGE กางโรดแมป Scale Up EV Future รับนโยบาย EV 1 ล้านคัน จับมือ 50 พันธมิตรขยาย EV Ecosystem เพิ่มสถานีชาร์จแตะ 600 แห่ง 2,400 หัวชาร์จ
โซเชียลเสียงแตก!!! สอบ GAT/PAT เรื่องจำเป็นหรือแค่หนุนติวเตอร์
บำรุงราษฎร์ แนะวิธีถนอมสายตา พร้อมชูเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาปัญหาสายตาสั้นและเอียงด้วย ReLEx SMILE ไร้ใบมีด แผลเล็ก หายเร็ว
ECOVACS ROBOTICS ขยายความร่วมมือกับ “ฮยอนบิน” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ เตรียมเปิดตัว “DEEBOT X1 OMNI” หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นแบบออล-อิน-วันรุ่นใหม่เอี่ยมในประเทศไทย พร้อมกำหนดนิยามให้กับยุคใหม่ของหุ่นยนต์สำหรับการใช้งานในบ้าน
'พรินซิเพิล' จับจังหวะออกทริกเกอร์ฟันด์เวียดนาม มองหุ้นเวียดนามแข็งแกร่งท่ามกลางตลาดโลกผันผวน เปิดขาย PRINCIPAL VNTG7M1 วันที่ 28 มี.ค. - 5 เม.ย.นี้
เทรนด์โฆษณาแบบอิงบริบท (Contextual Advertising) กลับมาอีกครั้ง ขณะที่ระบบติดตามผู้ใช้งาน (User-Tracking-Addition) กลายเป็นสิ่งตกยุค โดย อดัม ซิงโกลด้า
แพทย์ย้ำควรป้องกัน ‘โรคไข้หวัดใหญ่’ ก่อนระบาดอีกในเดือนพฤษภาคมนี้ แนะการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 คือทางรอดในยุคโควิด-19 ช่วยลดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อร่วมกัน และลดอัตราการนอนห้องไอซียู ได้ถึง 7%
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ระยะที่ 2 ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ตุลย์ ภากร นักออกแบบชีวิต ในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นใจ
“โพเมโล” ตั้งเป้าเติบโต 100% ด้วยเงินลงทุน 1 พันล้านบาทเพื่อก้าวสู่การเป็น แพลตฟอร์มแฟชั่นอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รู้หรือไม่? เพลงประจำตัวบนโปรไฟล์เพิ่มการจับคู่ Match ได้ Tinder ร่วมมือกับนักดนตรีบำบัดแนะเพลงสำหรับ Gen Z พร้อมบ่งบอกความเป็นตัวเองผ่านโปรไฟล์
“ISS Consulting Thailand” รีแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 23 ปี สู่ Global Brand “NTT DATA” ในนาม NTT DATA Business Solutions Thailand ก้าวสู่ผู้นำตลาดผู้ให้บริการ SAP Solution ระดับโลก
อีซูซุส่งทัพยนตรกรรมครบรุ่น ร่วมงาน “มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” พร้อมเปิดตัว โปรเจคพิเศษ “ISUZU V-CROSS MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง” ตอกย้ำความเป็นผู้นำสปอร์ตออฟโรดระดับพรีเมี่ยม
กรมวิชาการเกษตรขานรับนโยบายมนัญญา เร่งวิจัยทดสอบสารและเทคโนโลยีปราบโรคใบร่วงยางพารา
GetLinks.com ผู้นำแพลตฟอร์มแหล่งรวมงานชั้นนำของเอเชีย ประกาศเปิดตัว 'LINKS' โทเคนสำหรับจ่ายค่าจ้างครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย
ป๊อก-มาร์กี้ เผยเคล็ดลับดูแลเสื้อผ้าแบบฉบับครอบครัวดีนี่ สะอาด ปราศจากเชื้อโรค เลอะแค่ไหนก็เอาอยู่ !
เปิดศึกสังเวียนเดือด Max Muay Thai พร้อมปล่อยหมัด ในรูปแบบ Sport Entertainment ภายใต้บ้านหลังใหม่ JKN18 article
GTEC Digital China Workshop สัมมนาเจาะตลาดจีนกับหลากผู้เชี่ยวชาญรู้ลึกด้านการค้าจีน article
ศศินทร์ ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เปิดเวที “SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 – Thailand Competition” เฟ้นหาสุดยอด ทีมพัฒนาแผนธุรกิจสตาร์ตอัปสู่ระดับโลก รับชม 26 - 27 มีนาคมนี้ article
นพ.ชัยรัตน์ นำทัพ ฟิออร่า คลินิก คว้า 5 รางวัล ผู้นำนวัตกรรมความงาม และการปรับรูปหน้า ในงาน First Impressions Award night By Galderma article
Plern (เพลิน) ฉลองความสำเร็จแรก ในฐานะแอปฯ ฟังเพลงใหม่ล่าสุดของตลาดประเทศไทย เผยยอดดาวน์โหลดแอปฯ พุ่งกว่า 1,000,000 ครั้ง หลังเปิดตัวเพียง 3 เดือน พร้อมขึ้นแท่นอันดับ 1 แอปฯ ฟรียอดนิยมบน Play Store ประจำเดือนกุมภาพันธ์
โรงพยาบาลพานาซี ประกาศตัวตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำการรักษาหลอดเลือดหัวใจและสมอง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำจากอเมริกาและเยอรมัน article
เปิดตัวโครงการ “กระเป๋า 2 ออนไลน์” สร้างอาชีพเสริมทักษะ article
สหพันธ์สันติภาพสากล เร่งวิจัยสมุนไพรไทยแก้ไขปัญหาโควิด-19
“ดีเวอร์ฮูด เอชที” รุกหนัก ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ บุกตลาดทั่วประเทศสวนกระแสเศรษฐกิจ article
เรนโบว์ รูม จัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณของ 10 ศิลปินความต้องการพิเศษ เพื่อฉลองวันดาวน์ซินโดรมและวันออทิสซึมโลก 2022
‘แค่เปลี่ยนหมอน ชีวิตก็เปลี่ยน’ มาร่วมเฉลิมฉลองวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) กับ 7 เคล็ดลับจากนวัตกรรมหมอนไฮบริด ‘DREAMIA’ ที่จะช่วยให้การนอนหลับยากของคุณเป็นเรื่องจิ๊บๆ
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประกาศรีแบรนด์งานฟู้ดแอนด์โฮเทล เป็น ฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 รับเทรนด์ธุรกิจใหม่ เพิ่มโซน-ย้ายที่จัด-ขยายพื้นที่ครอบคลุมกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และการบริการ รับธุรกิจฟื้น รัฐเตรียมเปิดประเทศ
30 มีนาคม “วันไบโพลาร์โลก” ชวนทำความรู้จักโรคไบโพลาร์ รู้ไว รักษาหาย
โรงงานผลิตครีมเผย “สารสกัดจากกัญชา-กัญชง” มาแรงในวงการความงาม ตัวเลือกใหม่ที่หลาย ๆ คนยอมรับ เริ่มก่อน ขายก่อน กำไรมากกว่า!!
สลิงชอท กรุ๊ป ปรับโครงสร้างครั้งสำคัญ! แตก 3 ธุรกิจ รับเทรนด์ใหม่ เดินเกมขยายตลาดเชิงรุกในแนวดิ่ง ลุยเจาะลูกค้าตั้งแต่ระดับองค์กรลงลึกถึงคนทำงาน เปิดแผน 3 ปี ตั้งเป้าผลงานเติบโต 3 เท่า มีคนไทยร่วม Ecosystem Leadership 1 ล้านคน
SHOPLINE ส่งคลิปสั้นสุดฮาโดนใจ ตามติดชีวิตแม่ค้าออนไลน์กับ ‘เอ๋’ ชูจุดขาย หนุนผู้ค้าออนไลน์ “สร้างเว็บไซต์ตัวเอง” ก้าวสู่แบรนด์น่าจดจำ “ปัง” ระดับอินเตอร์
วีรยุทธ ลูกอินทร์ ผู้บริหาร “ราชามุ้งจีบ” คว้ารางวัล จตุรงค์ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ article
Dr.Nessy Clinic คลินิกความงามชื่อดังของ จ.ขอนแก่น คว้ารางวัล Top Beauty Awards 2022 article
คุณพงษ์พิพัฒน์ ธชาภินทร์ CEO The Venisia Clinic สุดปัง! คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี article
สคล.ร่วม สสส.นำคณะลงพื้นที่ศรีสะเกษเสริมพลังต้นแบบงดเหล้าสำเร็จ หวังเครือข่ายนำเป็นโมเดลสู่การปรับใช้ในพื้นที่ทั่วประเทศ
ที่สุดของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า แบรนด์ WEWIKA คว้ารางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม SQC 2565 article
"อาจารย์ชิสา" สักลายมือเศรษฐี รับรางวัล "จตุรงค์" พุทธศักราช 2565 ในสาขา ผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น article
สองผู้บริหารแฟรนไชส์ชื่อดัง! "บริษัท เป๋าตุง ฟู๊ด จำกัด" นำทัพรับสองรางวัลแห่งปี article
WeYuRie Co น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น+คอลลาเจน ดีจริง! การันตีด้วยรางวัล Top Beauty Awards 2022 article
อีซูซุยินดีกับ 2 ทีมเยาวชนจากเมืองโคราช คว้าแชมป์ “นาฏมวยไทยอีซูซุ” ปีที่ 12 ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท
‘ShopeePay’ และ ‘Shopee’ สปอร์ตไลท์ 4 นักธุรกิจหญิงดาวรุ่งมาแรง เผยต้นแบบแห่งความสำเร็จบนโลกธุรกิจออนไลน์
“ทองคำ” สินทรัพย์ปลอดภัยหนึ่งเดียวจริงหรือ?
นักธุรกิจหญิงเก่ง ยืนหนึ่ง! ด้านสินค้าแบรนด์เนม และจิวเวอรี่ คุณกุ้ง กนกวรรณ คำเมือง คว้ารางวัล SQC AWARDS 2565 article
KYRA ยืนหนึ่ง! แบรนด์สินค้าเพื่อความงาม คว้ารางวัล Top Beauty Awards 2022 article
คุณสิริโสภา เงาคำ THE ICON GROUP คว้ารางวัล "คนไทยตัวอย่าง ครั้งที่ 9" ประจำปี 2565 article
คุณกุ๊กไก่ รวิสรา คำเมือง เจ้าของธุรกิจรับผลิตเครื่องประดับจิวเวอรี่ อัญมณี เพชรแท้ ชื่อดัง นำทัพรับรางวัล SQC AWARDS 2565 article
บีโอไอเตรียมจัดมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งทุน article
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริค ประจำปี 2565 Kincentric Best Employers Thailand Press Conference 2022
รวมพลังขับเคลื่อนโรคหายาก ปีที่ 12 เพื่อก้าวสู่มิติในการเข้าถึงยาและสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมมากขึ้น
PATEK PHILIPPE และ CORTINA WATCH ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ
จับเข่าคุยกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของช้อปปี้ ‘ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่’ เปิดใจแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ดูดีทั้งภายในและภายนอก พร้อมชวนช้อปกองทัพสินค้าในทุกหมวดหมู่ในมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกแห่งปี ‘Shopee 3.15 Consumer Day’ คืนกำไรให้นักช้อป
“จ๊อบไทย” เผยสถานการณ์ตลาดแรงงานช่วงโควิด-19 พร้อมเปิดผลสำรวจอุปสรรคในการสรรหาบุคลากร ชี้ความต้องการแรงงานปี 2564 เพิ่มขึ้น 24%
GetLinks จับมือ ดีป้า และมหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดตัวแคมเปญ "หางานให้น้อง" เปิดประตูสู่โอกาสงานสาขาเทคและไอทีให้กับบัณฑิตจบใหม่ ปูทางสู่แรงงานคุณภาพด้านเทคโนโลยี
หมีคู่ดาว ผนึกค้าปลีกยักษ์ใหญ่ “สหพัฒน์” ยกทัพ แป้งทำอาหารและขนมสำเร็จรูป บุกตลาดทั่วไทย ชูนวัตกรรม “ศาสตร์แห่งข้าวเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ลุยตลาดแป้งปี 65 ชิงส่วนแบ่งพันล้าน
DPU มหาวิทยาลัยแรกของไทยมอบปริญญาบัตร NFT เดินหน้า Web3 ก้าวแรก พร้อมพานักศึกษาสู่โลกเมต้าเวิร์ส
กลับมาอีกครั้งกับ MASJ โปรแกรมอัพความดูดีในแบบฉบับตัวเอง พร้อมนิยามความงามใหม่ #ThisIsMe #ดูดีไม่มีกรอบ
แทรนดาร์คาดอาคารสำนักงานเพื่อสิ่งแวดล้อมปี65 โต 20%ตามเทรนด์โลก ชี้ผลวิจัย Sound effect on people ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม พร้อมเปิดนวัตกรรม อีโคโฟน โฟกัส เอฟ อะคูสติกดูดซับเสียงคุณภาพสูง ลดมลพิษทางเสียง -สารก่อภูมิแพ้
BEST Express เจาะเทรนด์การลงทุนสู่ความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ มุ่งสู่ผู้นำด้านขนส่งพัสดุด่วนในประเทศ
บัตรเครดิต JCB เปิดตัว JCB Thailand LINE Official Account ครั้งแรก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ชวนผู้ถือบัตร รับโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร article
เซ็นทรัลรีเทล เปิดเกมบุกสยายปีกรุก EEC รับกำลังซื้อย่านเขตอุตสาหกรรมสมาร์ทซิตี้ภาคตะวันออก เปิดยิ่งใหญ่ “ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บ้านฉาง” คลื่นความสนุกแห่งใหม่ ที่จะให้ทุกครอบครัว กิน ช้อป เที่ยว ครบจบในที่เดียว 3 มี.ค.
มาสด้ามาแรงโตอีก 8.5% ส่งแคมเปญ MAZDA MOTOR SHOW
เปิดมิติใหม่การตลาดออนไลน์สไตล์ Sport Marketing ผสานฟุตบอล x สตรีทคัลเจอร์ ในแคมเปญ REGAL F.C. by Chivas The Blend
ห้างเพชรทองออโรร่าเปิดตัว Aurora Metaverse ร้านค้าปลีกทองคำและของมีค่าในโลกเสมือนรายแรกของตลาด
ถอดบทเรียน 'Krukate อัพเดตทอง' จากนักลงทุนผู้ล้มเหลว สู่ราชินีแห่งทองคำ!
ฉลองวันสตรีสากล...วัตสันเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้หญิงในเอเชีย พลังสำคัญของผู้หญิง คือ “ความมั่นใจ” และความสวยรูปแบบใหม่ในแบบฉบับของเธอเอง
“โออิชิ กรุ๊ป” ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี’65 อย่างมั่นคง พร้อมการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างแข็งแกร่ง
"BANKKIN" ศูนย์แต่งรถยนต์ Mercedes-Benz ชื่อดัง ร่วมโชว์ผลงานสุดปัง! ในงาน Connection Thailand AutoShow 2022 (รถซิ่งขึ้นตึก2) article
OPPO Find N คว้ารางวัล “Disruptive Device Innovation” จาก GLOMO Awards 2022 ณ งาน MWC 2022 Barcelona
จับตา สูตรค่ารถไฟฟ้าไหน ที่ทุกคนขึ้นได้ทุกวัน
“MonkeyEveryday Learning Space ความสำเร็จครั้งใหม่ของ “MonkeyEveryday” เว็บไซต์เรียนออนไลน์ ก้าวแซงอดีตผู้นำกวดวิชาและแอปฯ เรียนออนไลน์ article
TWZ ปรับทัพตั้ง ‘ธีรยศ สุทธิสำแดง’ นั่งประธานกรรมการบริหาร ปักธงลุยธุรกิจสื่อสาร พร้อมมองหาโอกาสลงทุนใหม่หวังสร้าง New S-Curve มั่นใจโตต่อเนื่องหลังผลประกอบการปี 64 พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร 38.82 ล้านบาท
Axios+ มุ่งยกระดับการรักษาของผู้ป่วยชาวไทยตลอดเส้นทาง พร้อมเสริมแกร่งระบบนิเวศเพื่อการเข้าถึงการรักษาที่ยั่งยืน article
Bushido Japanese Restaurant at Patong Beach ร้านอาหารญี่ปุ่นสุดชิค ย่านป่าตอง ปักหมุดความอร่อย พร้อมเสริฟ์เมนู สด ใหม่ ครีเอจโดยเชฟ article
พบผู้หญิงยุคใหม่มากความสามารถ! – ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล กับ 3 ครีเอเตอร์ที่ประสบความสำเร็จบน TikTok
70mai เปิดตัวกล้องติดรถยนต์ รุ่น 70mai M500 ใหม่ล่าสุด high configuration high technology เน้นโซลูชั่นครบครัน ทั้งภาพ เสียง และการเชื่อมต่อ
“Jolly Friday” ผลิตภัณฑ์ดูแลความสะอาดของลับสำหรับผู้ชาย คิดค้นสูตรโดยคุณหมอเวชศาสตร์ทางเพศ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างตรงจุด
OPPO เปิดตัว “OPPO Reno7 Z 5G” รุ่นใหม่ เสริมแกร่งพอร์ทสมาร์ทโฟนถ่ายภาพพอร์ตเทรตที่ดีที่สุด จับมือ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ชู “The Portrait Expert” เอาใจสายพอร์ตเทรตในยุคโซเชียล
สรุปทุกเทรนด์ รวบประเด็นเด็ดจาก TikTok Talk 2022 Outlook by TikTok เจาะอินไซต์เทรนด์คอนเทนต์มาแรง
เจาะใจ"หมอเมดศิริราช"
theAsianparent เผยพ่อแม่ชาวไทยยุคโควิดรายได้ลดฮวบ! ส่อแววเป็นหนี้เพิ่ม หลังค่าครองชีพพุ่งต่อเนื่อง
“ยันฮี” แนะวิธีรักษาตรงจุด หยุดวิกฤติโรคอ้วน เนื่องในวันโรคอ้วนโลก ประจำปี 2565
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - จ.เชียงใหม่ ทริปคนรักพรรรณไม้ เสพธรรมชาติไปฤดูไหนก็เที่ยวได้!
มข.เปิด โครงการ “KKU Smart flower farm 2022” สร้างแนวคิด ผปก.ให้กับ นศ.จากประสบการณ์จริง
เปิดบริการแล้ว! โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข แห่งแรกของไทย ผนึกกำลังกลุ่มศัลยแพทย์กระดูกและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู บริการแบบครบวงจร ส่งมอบผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด ให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตอย่างใจต้องการ
รายงาน Women in the Boardroom เผยความเชื่อมโยงสำคัญ ระหว่างการดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารของผู้หญิงกับความหลากหลายในกลุ่มคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
TCMC เปิดผลประกอบการปี 64 รายได้กลับเพิ่มขึ้นเกิน 7.7 พันล้าน แม้ยังขาดทุนเพิ่มจากผลพวงพิษโควิด เร่งเดินหน้าปรับกลยุทธ์เน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรับตลาดฟื้นตัว มั่นใจพลิกฟื้นกำไรสิ้นปี
“ชุมชนไร้ถัง” โมเดลสร้างประโยชน์จากขยะ ลดปัญหา สร้างรายได้ จากโครงการ “CONNEXT ED” “ซีพี ออลล์”
depa ผนึกกำลัง เซฟที ทราเวล เปิดตัวแพลตฟอร์ม “SafeT Travel” National Platform ด้านการท่องเที่ยว กู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย article
Brandverse ผนึกพันธมิตรธุรกิจ-การศึกษา-ภาครัฐ เปิดตัว "T-Verse" จักรวาลเชื่อมต่อเมต้าเวิร์ส ดัน ecosystem ไทยสู่ระดับโลก article
เตรียมพบกับ OPPO 5G CPE T2 5G Hub รุ่นใหม่ ตอบโจทย์ประสบการณ์แห่งโลกอินเตอร์เน็ต
อะไรคือ Business Festival? article
kaidee เดินเกมรุกส่งบริการ kaidee AUTO จับมือพันธมิตรแบรนด์รถชั้นนำ ตั้งเป้าเป็น One-Stop Platform สำหรับแพลตฟอร์มรถยนต์มือหนึ่งและมือสองบนออนไลน์
เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดเทคโนโลยีส์สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในปี 2022 และปีถัดไป
เปิดเคล็ดลับ “ซันซุ เยลลี่ บุก 0 แคล” SME ดาวรุ่ง พุ่งแรง แค่ปีกว่าขึ้นแท่นความปังในร้านเซเว่นฯ
3 เกษตรกรรักบ้านเกิด ผลักดันธุรกิจสู่ “เกษตรอินทรีย์ดิจิทัล” สร้างสุขยั่งยืน
ซูบารุ เอ้าท์แบ็ค สุดยอดรถ SUV คว้ารางวัลความปลอดภัย 5 ดาว 2 ปีซ้อน พร้อมทุบสถิติคะแนนสูงสุดในกลุ่มรถครอบครัวขนาดใหญ่จากยูโร เอ็นแคป
OPPO จัดแสดงนวัตกรรมใหม่ล่าสุด พร้อมประกาศความแข็งแกร่งของธุรกิจระดับโลก ณ งาน MWC 2022
“โคโคเทล” ปั้นโมเดล “Centralized Operation” ตอบโจทย์บริหารโรงแรมไซส์กลาง โชว์ความว้าว !! ปิดดีลใหญ่ 6 สัญญากลางเมืองท่องเที่ยว สวนกระแสโควิด
NRF ประกาศงบปี 64 ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง รายได้พุ่ง 49.1% เดินหน้าขยายธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มอาหารโปรตีนจากพืชในระดับโลก บอร์ดเคาะจ่ายเงินปันผล 0.041 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD 28 เม.ย. นี้
‘บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่’ โชว์วิสัยทัศน์ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนชั้นนำ ชูจุดแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิตและความมั่นคงทางวัตถุดิบ รุกขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ มุ่งสู่ผู้นำอุตสาหกรรม
ประกาศแล้ว! รางวัลสุดยอดร้านอาหารที่คัดโดยคนไทย LINE MAN Wongnai Users’ Choice 2022 การันตีคุณภาพและมาตรฐานแห่งการกิน
Vault Mark คว้ารางวัลเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่น่าเชื่อถือที่สุดในไทย ย้ำกลยุทธ์การสร้างตัวตนและความเชื่อมโยงของแบรนด์ในทุกแพลตฟอร์ม
Brandverse ผนึกพันธมิตรธุรกิจ-การศึกษา-ภาครัฐ เปิดตัว "T-Verse" จักรวาลเชื่อมต่อเมต้าเวิร์ส ดัน ecosystem ไทยสู่ระดับโลก
อีสท์ เวสท์ ซีด ผนึกกำลัง ซันสวีท ส่งผลผลิตคุณภาพจากเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ส่งต่อความอร่อยด้วยซันสวีท
มาสด้าเปิดตัว NEW MAZDA MX-5 ครั้งแรกกับระบบ KPC ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการเข้าโค้ง ขับสนุก เร้าใจกว่าเดิม
“วีมูฟ แพลตฟอร์ม” สตาร์ทอัพไทย บุกตลาดขนส่ง เปิดตัว “WeMove” เว็บไซต์จองรถขนส่งสินค้าทั่วไทย ผู้ใช้ตั้งราคาเองได้
NUSA เปิดตัว “Miracle Cannabis Land” ดินแดนแห่งพืชมหัศจรรย์ เดินหน้ากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อพลิกโฉม เลเจนด์ สยาม พัทยา
อินโดรามา เวนเจอร์ส รายงานผลประกอบการปี 2564 สูงเป็นประวัติการณ์จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจทั่วโลก ผลักดันปริมาณขายเพิ่มขึ้น ไอวีแอล มุ่งเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ปี 2573
บ๊อช จับมือสภาลมหายใจเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละออง (air quality monitoring box) ของบ๊อช อุปกรณ์สำคัญที่ยืนยันแนวความคิดของโครงการวิจัย “บ้านสู้ฝุ่น”
JWD โชว์ฟอร์มทำนิวไฮต่อเนื่อง 4 ไตรมาส หนุนผลงานปี 64 ทะลุเป้า ปักธงรายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท เตรียมงบลงทุนขยายธุรกิจต่อเนื่อง
ร่วมยินดีกับ นร.สาธิตฯ (มอดินแดง) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Thailand New Gen Inventor Award 2021-2022 ในงาน “วันนักประดิษฐ์”
พาณิชย์-DITP นำทัพยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอมูลค่าสูงด้วยกัญชง เพิ่มโอกาสก้าวใหม่ทางการค้าสู่ตลาดโลก
Amarin Baby & Kids ประกาศผลสุดยอดคุณแม่นักรีวิวของประเทศไทย จากการประกวด MOMRATHON REVIEW article
เสวนาออนไลน์ “ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์” ตอน Hate Speech รับมืออย่างไร เมื่อคอมเมนต์ร้ายกำลังทำลายสังคม article
ไอเคคร๊าฟท์ เปิดตัวนวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ QVIRA ชูเทคโนโลยี Zinc Nano Tech ยับยั้งเชื้อไวรัส 99 % เดินหน้าเต็มสูบ เจาะตลาด B2B ตั้งเป้า 100 ล้านภายในปี 2565 article
อินเทลประกาศความก้าวหน้า vRAN พร้อมเปิดตัว Xeon ใหม่สำหรับเน็ตเวิร์กและเอดจ์ ร่วมด้วยการปรับปรุงใหม่ๆ สำหรับซอฟต์แวร์เอดจ์
BEAUTY ธุรกิจทยอยฟื้น เผยผลงานปี 64 รายได้ 411.8 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 23 % แนวโน้ม Q1/65 สัญญาณดี เดินหน้า Re-Modeling /Refresh- Branding /Re- Structuring
บำรุงราษฎร์ กางแผนทิศทางดำเนินงานในปี 2565 พลิกโฉมการแพทย์แห่งอนาคต
theAsianparent เผยพ่อแม่ชาวไทยยุคโควิดรายได้ลดฮวบ! ส่อแววเป็นหนี้เพิ่ม หลังค่าครองชีพพุ่งต่อเนื่อง
ส่องไอเดียสุดต๊าช “Up-Cycling Design” ที่แปลง “ขยะพลาสติก(ไร้คราบน้ำมันปนเปื้อน)” สู่ “จุดพักสายตรวจ” สไตล์โมเดิร์น แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางชุมชนบ้านอำเภอ เมืองพัทยา ผลงานการดีไซน์ของ เด็กสถาปัตย์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
สธ. ลั่นปี 65 เดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก เตรียมใช้งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เป็นเวทีประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ ด้านความก้าวหน้า การป้องกัน รักษา และการพัฒนาวัคซี
หยุดวิ่ง ไม่หยุดช่วย! บราเดอร์ เปิดรับบริจาคช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
WICE ทุบสถิตินิวไฮ 8 ไตรมาส กำไรพุ่ง 203.65% รายได้รวมปี 64 ทะลุเป้า 7,670.74 ล้านบาท
SAPPE ทำ New High ทั้งรายได้และกำไรสุทธิปี 2564 แม้เผชิญภาวะวิกฤต COVID-19 มุ่งสู่ GLOBAL BRAND หลังตลาดต่างประเทศเติบโตดีต่อเนื่อง ปักเป้าปี 2565 รายได้เติบโต 15%
SKR โชว์ผลดำเนินงานปี 2564 กำไรสุทธินิวไฮต่อเนื่องเกือบ 1.4 พันลบ.
“สมรสเท่าเทียม” ในมุมมองของคนไทยผ่าน Social Listening
วงเสวนาสภาฯ ผู้บริโภค ค้านต่อสัญญาสายสีเขียว ห่วงผู้บริโภครับค่าโดยสารแพง
Drag Queen โกอินเตอร์ ปันปัน @panginaheals สร้างโอกาสและความสุขได้ด้วยความมั่นใจในตัวเอง
พลิกคอนเซ็ปต์เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ซัมซุงเปิดตัวแอร์ฝังฝ้า WindFree 1 Way Cassette ไลฟ์สไตล์แอร์ที่พร้อมดูแลทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ
สปป.ลาว ชูโครงสร้างคมนาคมพื้นฐานพลิกโฉมเศรษฐกิจ สู่ Transit Hub เชื่อมโลกการค้าจีน-อาเซียน ประเมินจีดีพี 3 ปีข้างหน้าเติบโตเฉลี่ย 4-5% ต่อปี พร้อมออกและเสนอขายพันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ช
เดลต้า จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวกองทุน Angel Fund 2022 หนุนธุรกิจสตาร์ทอัพไทย
“foodpanda” เคาะเพิ่มวันลา 10 วันให้ “พนักงานข้ามเพศ” เพื่อการเปลี่ยนผ่านเพศสภาวะ ย้ำจุดยืน “ความหลากหลายและความเท่าเทียม”
BGC ตอกย้ำความแข็งแกร่งทำผลงานปี 64 เติบโตทั้งรายได้และกำไร บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวด Q4 อัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น มั่นใจภาพรวมตลาดบรรจุภัณฑ์ปีนี้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 10%
ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ฉลองครบรอบ 3 ปี ยืนหนึ่งศูนย์กลางความบันเทิงสไตล์ญี่ปุ่นครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย article
อีซี่คาร์ฉลองความสำเร็จมูลค่ากว่า 200 ล้านในขวบปีแรก กางแผนปี 65 ตั้งเป้าเติบโตกว่า 500% พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรรถหรูเปิดบริการอีซี่ พรีเมี่ยม ลุยตอบโจทย์ความต้องการยุคใหม่ ขึ้นแท่นผู้ให้บริการ Car Subscription เบอร์หนึ่งของไทย
“นิภาคลาวด์” ผนึกจูนิเปอร์เน็ตเวิร์ก ดันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้ธุรกิจไทย ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของระบบคลาวด์ครั้งใหญ่ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดรับกับนโยบาย 'ไทยแลนด์ 4.0' และ 'การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่'
เตือนชาวไร่อ้อยระยะแตกกอต้องเฝ้าระวัง 3 หนอนกออ้อย
ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ พันธมิตร 4 บลจ. จัดงาน “ผ่าทุกมิติการลงทุน...รู้ก่อนชัวร์กว่า” ชี้สินทรัพย์เสี่ยงยังครองตลาด พร้อมแนะกองทุนโดดเด่นเพื่อหาโอกาสทำกำไรในปี 2565
เฮเฟเล่ กรุ๊ป เติบโตอย่างมีนัยสำคัญแม้มีโรคระบาดใหญ่ ยอดขายทั่วโลกปี 64 รายได้โตเพิ่ม 22 %
AIT ฉลองครบรอบ 30 ปี ตอกย้ำการเป็นผู้นำ Professional ICT Solution Provider พร้อมประกาศผลงานปี 64 ทำรายได้ 7,035 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 509 ล้านบาท บอร์ดเคาะจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.30 บาทต่อหุ้น ชูจุดเด่นหุ้น Dividend Stock
SME D Bank จับมือ Miss Tourismฯ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ มอบทูตการท่องเที่ยวฯ ดันเอสเอ็มอีไทยปัง! ปลุกเศรษฐกิจคึกคัก ด้วยออนไลน์ article
TKN ประกาศแผนงานปี 65 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% มองสัญญานเศรษฐกิจฟื้น เดินหน้าพลิกฟื้นธุรกิจสาหร่ายสแน็คปรับกลยุทธ์เน้น Go Firm นำธุรกิจสู่ระดับโลก
‘เงินติดล้อ’ โชว์ผลงานสินเชื่อและนายหน้าประกันภัยเติบโตโดดเด่น ทำกำไรสุทธิทั้งปี 3,169 ล้านบาท พุ่งขึ้น 31% ตอกย้ำต้นทุนทางการเงินและ NPL ต่ำ บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลทั้งเงินสดและหุ้นปันผล
SABINA เผยกำไรไตรมาส 4 ปี 64 โตเฉียด 40% สูงสุดในรอบ 8 ไตรมาส พร้อมกวาดรายได้ทั้งปี 2.6 พันล้านบาท มั่นใจปีนี้โต 20% ตามเป้า
วิศวะมหิดล คว้ารางวัลในญี่ปุ่น จากผลงานต้นแบบดาวเทียม MINERVA CubeSat เพื่อพัฒนา “ยา” ป้องกันดีเอ็นเอมนุษย์จากรังสีอวกาศ
แพทย์เตือนไข้หวัดใหญ่กำลังมา ย้ำกลุ่มเสี่ยงเร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดความเสี่ยง Flurona พร้อมลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ถึง 10%
ไมเนอร์ เตรียมเสนอขาย ‘MINT e-Bond’ หรือหุ้นกู้แบบไร้ใบแก่นักลงทุนรายย่อย เครดิตเรทติ้ง ‘A’ เปิดมิติใหม่ ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการรับหุ้นกู้เข้าพอร์ตหลักทรัพย์ 100% พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากร้านอาหารในเครือ
“เอส ไอ จี” ร่วมโครงการ “Upcycling, Upstyling” เพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจาก “กล่องยูเอชที”
สธ. ร่วมพันธมิตรผู้จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เปิด อีมาร์เก็ตเพลส ตลาดกลางธุรกิจทางด้านการแพทย์และสุขภาพออนไลน์ครั้งแรกของไทย เชื่อมผู้ประกอบการไทยกับทั่วโลก
โตชิบา รุกหนัก ตั้งเป้าโต 2 ดิจิต ขยายไลน์อัพสินค้าใหม่ 50 รุ่น
HENG เปิดแผนปี 65 ชูเทคโนโลยีมุ่งเสริมศักยภาพให้บริการ เตรียมบุกตลาดสินเชื่อดิจิทัล-เร่งขยายสาขาอีกกว่า 100 แห่ง ผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมปีนี้เติบโต 30% เตรียมออกหุ้นกู้รับการเติบโตก้าวกระโดด
นักลงทุนมั่นใจ “SYS” เหล็กไทยหัวใจกรีน แหล่งผลิตเชื่อถือได้ ผ่านการรับรอง MiT ตอบโจทย์งานโครงสร้างที่แข็งแรงพร้อมรักษ์โลก
“แม็คโคร” โชว์ผลงานปี 64 ทำรายได้รวม 266,435 ล้านบาท เติบโต 21.8% เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มแห่งโอกาสหนุน SME พร้อมชูธง O2O รับยุคดิจิทัล
“ไฮเซ่นส์” เดินหน้าลุยธุรกิจในไทย ปั้นยอดขายปีนี้โต 3,100 ล้าน พร้อมชูกลยุทธ์สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง สนับสนุน FIFA World Cup 2022 article
“Herbidus Medical Center” ทางเลือกใหม่ “กัญชา” รักษาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย ชูจุดแข็ง “Functional Medicine” บำบัด รักษา สร้างความสมดุลให้ร่างกายด้วยสารสกัดจากกัญชา
“Meta Med” ผนึกกำลัง “โรงพยาบาลสินแพทย์ และ Metaverse Thailand” เปิดตัวศูนย์การแพทย์ทางเลือกใหม่แห่งแรกในประเทศไทย บนโลกเสมือนจริง
STA โชว์ผลงานปี 64 ทำกำไรสุทธิทุบสถิติใหม่ 15,846.7 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพบริหารต้นทุนและภาพรวมอุตสาหกรรมยางขาขึ้น บอร์ดเสนอปันผลประจำปีที่ 0.65 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD วันที่ 19 เมษายนนี้
42 Bangkok ชี้เทรนด์การเรียนสุดล้ำปี 2022 “ไม่มีค่าเทอม ไม่มีครู ไม่มีใบปริญญา” ผลิต “โปรแกรมเมอร์หัวกะทิ” ลุยตลาดงานอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
สรุปบทเรียน 3 เคสจริงร้านอาหารเดลิเวอรี รับเทรนด์ “แพ็กเกจรักษ์โลก” เติบโต อัตราการผลิตพุ่ง ดันต้นทุนต่อชิ้นปรับลดลงราว 50%
BEAUTY ตั้งเป้าเทิร์นอะราวด์ รายได้โต 65% ปีนี้ ปรับกลยุทธ์จัดเต็ม พร้อม Refreshing Brand รุกตลาด
ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับโลก อินฟอร์มา มั่นใจธุรกิจอาหาร ท่องเที่ยว และการบริการทยอยฟื้น ล่าสุดเตรียมจัดงานฟู้ด แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 ขยายเพิ่มกลุ่มธุรกิจบริการ แนะผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวกลับแน่
บันเทิงไทยฮอตสุด! ฮิตติดท็อปบนทวิตเตอร์ปี 2564 ด้านคอนเทนต์บันเทิงเกาหลีบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถูกทวีตถึงมากที่สุด
“กวิตา-ศิริลัคณา” แท็คทีม “จอย-ปาล์ม” เปิดตัวยิ่งใหญ่ “เตี๋ยวตุ๋นขุนพลแฟรนไชส์”
ซีอีโอ NVIDIA ประกาศความพร้อมจัดประชุม GTC 2022 พร้อมอัดแน่นด้วยความรู้กว่า 900 หัวข้อจากภาคอุตสาหกรรมและผู้นำเทคโนโลยี AI รวมถึงอัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2022
สมาคมวิญญูชนไทย-จีน และ คณะกรรมการสมาคมฯ จัดงานสังสรรค์เทศกาลหยวนเซียว เพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีน สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-จีน article
MANA สร้างโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ ให้ดีลเลอร์ คว้าสิทธิ์นวัตกรรมดีกรีเหรียญทองจากสวิสฯ article
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 60 จัดงาน “นมเกษตรทำดี ปีที่ 60” พร้อมดัน “นมเกษตร” มุ่งสู่ธุรกิจเต็มรูปแบบระดับสากล
OPPO ผนึกเอไอเอส มอบโปรโมชันแบบจัดเต็ม! จอง OPPO Reno7 Series 5G สมาร์ทโฟน 5G ที่ถ่ายวิดีโอพอร์ตเทรตได้ดีที่สุด ในราคาเริ่มต้นเพียง 6,990 บาท!
‘PTC’ เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ลุยลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน มุ่งเน้นธุรกิจสร้างรายได้ประจำ
สธ. เผยภาคเอกชนประสานเสียง จัดทัพขนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ สินค้า และบริการ ด้านสุขภาพร่วมงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 มหกรรมสุขภาพใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565
พลิกโฉมครั้งใหญ่! “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2” มุ่งเป้าสู่ฮับของการใช้ชีวิตที่ดีกว่าที่เคย ในคอนเซ็ปต์ “Seamless Integration & Variety” ผสานสินค้าเชื่อมต่อกับทุกดีไซน์อย่างกลมกลืน ครบครัน! ทันสมัยที่สุดในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก
THAIYARNYON x Maison SVM เปิดตัวหมอนรองศีรษะหนังจระเข้รุ่นพิเศษ ที่สามารถเลือกเพนท์ลายเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในรถตู้ Volkswagen Caravelle
ถอดรหัส DNA ความสำเร็จ SME ตัวท็อปขายปังในเซเว่นฯ เส้นทาง New Gen สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
มาสด้าเปิดตัว New Mazda3 จากความสง่างามสู่ความสปอร์ตพรีเมี่ยม ยนตรกรรมสุดหรูที่พร้อมปลุกสัญชาตญาณความสปอร์ตในแบบคุณ
อาวดี้ ประเทศไทย ประกาศย้ำความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า เปิดตัวปลั๊กอินไฮบริด เจเนอเรชั่นล่าสุด ทั้ง Q7 และ Q8 ปลั๊กอินไฮบริด The Best PHEV Ever คุณภาพนำเข้าทั้งคัน แรงสุด 462 แรงม้า พร้อมเพิ่มออฟชั่น ในราคาลดลงสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
KERRY ผนึกกำลังกับ CRC เขย่าวงการโลจิสติกส์ เปิดบริการใหม่ ส่งด่วน “Kerry XL” สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ ตอกย้ำขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของไทย
ฉลองครบรอบ 12 ปี ทำตาสองชั้นเทคนิคหมอรวงข้าว ก้าวสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานความงามรอบดวงตากับหมอรวงข้าว article
Jetts Fitness (เจ็ทส์ ฟิตเนส) เเบรนด์ดังจากออสเตรเลีย ขึ้นแท่น ‘เบอร์ 1’ ของตลาดฟิตเนสในประเทศไทย เดินหน้าเปิดสาขาที่ 38 บนทำเลสุขภาพแห่งใหม่ ณ เซ็นทรัลอยุธยา article
ถอดรหัสวิธีเด็ด เคล็ดลดความอ้วน สูตรสำเร็จ จาก ยันฮี
เปิดอินไซด์พฤติกรรมผู้บริโภคช่วงซัมเมอร์ TikTok เผยกลยุทธ์พร้อมโซลูชันสำหรับแบรนด์และธุรกิจ
“ถิรไทย” เซ็นสัญญารับคำสั่งซื้อ “แบตเตอรี่ลิเธียม” จำนวน 2.88 MWh จาก “บียอนด์ กรีน”
PPPGC จับมือ เอสเอพี ยกเครื่องไอทีสู่ระบบคลาวด์ เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถองค์กร พร้อมยกระดับธุรกิจน้ำมันปาล์มในไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
ไลอ้อน ชวนมาเติมความโรแมนติกหอมละมุน รับเทศกาลแห่งความรัก ด้วย “เปา เจลแคป โรแมนติก เอดิชัน” รักจริง ไม่ทิ้งคราบ พร้อมรักษ์โลก
ดีลอยท์ชี้ธุรกิจกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากขึ้น เผยเป้าหมายกับผลกระทบไม่เชื่อมโยงกัน
ร่วมสร้างโลกออนไลน์ที่ปลอดภัย TikTok เผยรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์ชุมชนประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2564
‘พรินซิเพิล’ มองเทรนด์ลงทุนปี 2022 คาดครึ่งปีแรกตลาดผันผวน แนะลงทุนหุ้นสหรัฐและยุโรป เน้นหุ้นกลุ่ม Defensive และ Quality ชี้หุ้นไทย-เวียดนามยังไม่แพง ชูพอร์ตกองทุนตอบโจทย์รับผลตอบแทน
‘บมจ. พีซแอนด์ลีฟวิ่ง’ โชว์ฟอร์มเทรดวันแรกแกร่ง ตอกย้ำผู้พัฒนาอสังหาฯ แนวราบ เตรียมรับดีมานด์ยุค New Normal ผุด 3 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท
เภสัชศาสตร์ มธ. คว้าชนะเลิศแผนการตลาด ‘เอลด้าแบนด์ ’ นาฬิกาอัจฉริยะ เตือนสูงวัย ก่อนล้ม
นิทรรศการภาพยนตร์ Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย ส่งเสริมภาพยนตร์ไทยเทียบเท่าสากล จัดแสดงระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ นี้ ณ บ้านหมายเลข 1 เจริญกรุง article
ครบ จบ ในที่เดียว!!! สรุปทุกสิ่งจากงาน Samsung Galaxy Unpacked 2022: The Epic Standard
สภาองค์กรของผู้บริโภคค้าน ครม. เร่งรีบต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวผลักภาระผู้บริโภค
โอมิครอนส่งผลกระทบต่อข้อจำกัดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไร?
เทคนิคการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท พร้อมช่วยดูแลโลก ด้วยโซลูชันโรงงานสีเขียว
“คุณพิชาวีร์ บุณยัษเฐียร” ร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่ปู่อือลือนาคราชประจำปี 2565 และเททองหล่อรูปเหมือนปู่อือลือนาคราช article
ผู้บริหาร เล-ซี-บอย เอเชีย เผยเคล็ดลับความสำเร็จฉบับผู้นำฯ ในวันที่โลกเปลี่ยน
คุณจารุณี สิมมะลี เจ้าของเพจเมียหรั่งฟังลำ ร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่ปู่อือลือนาคราช ประจำปี ๒๕๖๕ เชื่อความศักดิ์สิทธิ์มีจริง ด้วยแรงศรัทธา เกิดสิ่งดีในชีวิต article
คุณกมลวรรณ เลาหสุนทราธรรม ด้วยแรงศรัทธา ร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่ปู่อือลือนาคราช ประจำปี 2565 article
“เรียล สมาร์ท” Real Smart สยายปีกเสริมแกร่ง เปิดตัว Real Time Data Center และ Real Time Data Platform เดินเกม รุก-รับ-ระวัง ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ
เบ็นดิกซ์ปลื้มผลการแข่งขันทีม “เบ็นดิกซ์ เอสอาร์ที เรซซิ่ง” 3 รายการ เผยรุ่น OR BRIC Super Bike คว้าตำแหน่งรองแชมป์ ประเทศไทย ในฤดูกาล 2021
กลุ่มบางจากฯ และกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น ร่วมหนุน “บีบีจีไอ” เสริมแกร่งธุรกิจผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต จับมือพันธมิตรระดับโลก ชู SynBio นวัตกรรมสีเขียวล้ำยุค รุกผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง
‘บมจ. พีซแอนด์ลีฟวิ่ง’ ดีเดย์พร้อมลงสนามเข้าเทรดใน SET วันแรก 10 ก.พ.นี้ ปักธงผลงานเติบโต 3 เท่าภายใน 5 ปี ระดมทุนขยายโครงการอสังหาฯ แนวราบรับดีมานด์
ETDA จัดใหญ่! ประกาศผล ทีม UpPass คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี ในการแข่งขัน MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All article
ไมโลทุ่มงบ 150 ล้านเปิดตัว “ไมโล นมถั่วเหลือง” ครั้งแรกของไมโลกับการผสานถั่วเหลืองกับมอลต์สกัด ชูจุดเด่นโปรตีนสูง ประโยชน์เต็มกล่อง ดื่มง่าย
กกพ. จับมือ PMG มอบรางวัล เยาวชน คนรุ่นใหม่ ตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
มาสด้าประเดิมเปิดศักราชใหม่ยอดขายเดือนแรกพุ่ง 3,230 คัน อัดแคมเปญ MAZDA SEASON OF LUCK เทศกาลรับโชค
แม็คโคร ปลุกพลังเอสเอ็มอี เกษตรกรไทย เร่งเพิ่มเครื่องมือเสริมแกร่งทุกช่องทาง ดันแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ขยายตลาดสู่อาเซียน
UNIQ เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 4 ปีที่ 4.10% ต่อปี เสนอขายระหว่าง 17-18 และ 21 ก.พ.นี้ ผ่านแบงก์กรุงไทยและซีไอเอ็มบี ไทย
2 นักธุรกิจต่างขั้ว พลิกวิกฤติโควิด-19 เป็นโอกาส สู่เจ้าของแฟรนไชส์ “เตี๋ยวตุ๋นขุนพล” ตั้งเป้า 400 สาขาทั่วไทย
เรียกร้อง กสทช. ยุติบทบาทเสือกระดาษ ยุติปัญหามิจฉาชีพออนไลน์
“เรนท์สพรี” PropTech สตาร์ทอัพสัญชาติไทยในอเมริกา สร้างรายได้กว่า 300 ล้านบาทในปี 2021!! พร้อมเปิดกลยุทธ์หลัก เน้นพัฒนาทีมคนไทยก้าวสู่ “ยูนิคอร์น” ภายใน 3 ปี
บริษัท แคพพลัส จำกัด เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด "CAP+ รุ่น CAP200 ภายในคอนเซ็ปต์งาน “Safe House Safe Health” เติมสมดุลให้อากาศ เติมเต็มสุขภาพ article
มหาปรากฏการณ์ครั้งแรกในไทยและเอเชียกับงานดิจิทัลอาร์ตสุดยิ่งใหญ่ “Thailand Digital Arts Festival 2022” 5-20 มี.ค. 65 ที่ไอคอนสยาม พลังแห่งการสร้างสรรค์พลิกโฉมวงการศิลปะไทย article
ถก ! ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์ Fake or Fact ทางออก ! แยกเรื่องปลอม ออกจากเรื่องจริง article
ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ ร่วม สยามจุลละมณฑล ต่อยอดความสำเร็จห้องสมุดประชาชนออนไลน์ ส่งมอบนวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ แก่ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ช่วยสร้างการศึกษาอย่างเท่าเทียม ไร้พรมแดน พร้อมเปิดให้อ่าน อีบุ๊ก ฟรี 1,500 รายการ
เวทีวิชาการโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ครั้งที่ 2
“ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น” เปิดตัวบริษัทใหม่ “ฟูจิฟิล์ม ดิจิทัล โซลูชั่น” มุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัลโซลูชันอย่างเต็มตัว
FTREIT อวดผลประกอบการไตรมาสแรกปี 65 กวาดรายได้ 905.8 ล้านบาท พร้อมจ่ายปันผลไตรมาส 1 ปี 65 ในอัตรา 0.1700 บาทต่อหน่วย
‘บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น’ กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ในราคา 3.50 บาทต่อหุ้น เริ่มเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ 4 - 8 ก.พ.นี้ พร้อมชู 5 กลยุทธ์หลักเพื่อสร้างความเป็นเลิศในทุกด้าน
เผยเบื้องหลัง..กว่าจะเป็น “งานวิจัยวัคซีนโควิด-19” ระดับโลก
คณะการท่องเที่ยวฯ มธบ. แนะทุกภาคส่วนเร่งวางแผนและออกแบบการท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อตอบโจทย์ COP26 และความยั่งยืน ด้วยแนวคิด 4 N
มาถึงไทยแล้ว! Ablo แอปพลิเคชันที่ชวนเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลก เปิดมุมมองให้กว้าง พร้อม “ยินดีที่ได้รู้จัก” เพื่อนใหม่ที่ Ablo จุดประกายความรู้สึกดี ๆ และเริ่มต้นบทสนทนาครั้งแรกที่มีความหมาย
เชี่ยนพาเรนท์ (theAsianparent) ชี้การตลาดเจาะกลุ่มแม่ใกล้คลอด มีโอกาสพัฒนาสู่แฟนตัวยงของแบรนด์ • คอร์สอบรมก่อนคลอดคือสิ่งที่แม่ยุคใหม่ต้องการมากที่สุด • แม่กว่า 50% ที่ได้รับชุดของขวัญจากโรงพยาบาลใช้สินค้าจริงทุกชิ้น • อินฟลูเอ็นเซอร์ยังมีอิทธิพลต่อการตั
แดน ศรมณี นั่งแท่น MD เอดีเอ ดิจิทัลเอเจนซี่ที่มุ่งเน้นเรื่องดาต้าและเทคโนโลยี
เผยเชื้อโควิดอยู่บนโทรศัพท์มือถือได้นาน 3-7 วัน ด้าน ซีทัช ผู้นำนวัตกรรมการฆ่าเชื้อ จับมือ คอมมี่ ส่ง คอมมี่ เอ็ก ซีทัช ฟิล์มไฮโดรเจลสำหรับโทรศัพท์มือถือ ฆ่าเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ ได้ 99.9% ลงตลาด สร้างความปลอดภัยแก่คนไทยทั่วประเทศ
มาสด้า ผนึกกำลัง เมเจอร์ ลุย On-ground Marketing เปิดประสบการณ์ดูหนังไดร์ฟอิน เธียเตอร์ ครั้งแรกในภาคอีสาน!
ขี่กระแสเมตาเวิร์ส-เสมือนจริงในอุตฯ เกมบนเส้นทาง Big Change
‘ซีวิลเอนจีเนียริง’ โชว์คว้างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ อีก 3 โปรเจค ประเดิมงานใหญ่ ‘ทางหลวงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตอน8’ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคใต้ รับเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวขยายตัว
‘บมจ.บีบีจีไอ’ ผู้นำอุตฯ พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว ผนึกพันธมิตรระดับโลก ชูเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง เตรียมระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับ 1 ไฟลิ่ง
บริติช เคานซิล ผลักดัน Tiktoker สายวิทย์คนดัง ที่มีคนติดตามกว่า 2 ล้านคน สู่ตัวแทนชาวไทย คว้ารางวัลบนเวที ‘เฟมแล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2021’
กรรมการปฏิรูปฯ การศึกษา แนะกลุ่มสถาบันผลิตครู ต้องยกเครื่องการผลิตบัณฑิต เน้นการเป็นนักพัฒนามนุษย์ มากกว่าครูผู้สอน รับการจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่
SABINA ผนึกพันธมิตรเปิดตัวแคมเปญ New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน เปลี่ยนชุดชั้นในเก่าเป็น “พลังงานสะอาด” พร้อมส่งต่อชุดชั้นในใหม่ในทุกการโละให้ผู้ขาดแคลน
Omicron: ภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร?
“Evolt Technology” ปลื้มผลงานติดตั้ง “MG Super Charge” ครบ 120 แห่งในไทย รองรับกลุ่ม At Travel, At Play, At Work ตั้งเป้าติดตั้ง 12,000 หัวจ่าย ภายในปี 2573
กลุ่ม KTIS เผยได้อ้อยเข้าหีบเพิ่ม 20% ตามคาด รับผลดีราคาน้ำตาลพุ่ง ดันผลการดำเนินงานปีนี้โตกว่าปีก่อน
GQ ชูนโยบายแก้ไขกรุงเทพฯ ส่งแคนดิเดต “GQ PerfectPants™” ดันแคมเปญ “อยู่เมืองบันเทิง ต้องมีกางเกงที่ไว้ใจ”
คุณธัชมาศ จันมาธิกรกุล เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรสุบรรณ ครั้งที่4 คนดีเด่นแห่งปี 2565 สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น พร้อมเดินหน้าทำความดีเพื่อสังคม article
คุณเงิน เตชะวรบท เข้ารับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2022 ผู้บริหารแห่งปี เผย ทำธุรกิจจากเล็กไปใหญ่ ยึดหลักซื่อสัตย์ต่อลูกค้า article
คุณพิสิฐ คงชนะ พาแบรนด์Socal Thailand คว้ารางวัล Best Biz & Products Awards 2022 การันตีคุณภาพ ใช้เอง รีวิวเอง สร้างความมั่นใจผู้บริโภค article
คุณวราภรณ์ สุขสงวน พาแบรนด์ครัวใบเฟิร์น คว้ารางวัลBest Biz & Products Awards 2022 การันตีคุณภาพ รสชาติต้นตำรับภูมิปัญาไทย article
มุทิตา กรรณสูต คว้ารางวัล CEO THAILAND AWARDS 2022 พร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน article
Infinix เปิดตัว INBOOK X2 บางเบา จอสวย สีสันสะดุดตา เริ่มต้นราคา 12,990 บาท พร้อมจับมือ VST ECS (Thailand) และ JD Central จัดจำหน่าย 28 มกราคมนี้ article
ผอ. ร.พ.ธนบุรี เยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีน การยางแห่งประเทศไทย จัดบริการฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 แก่ประชาชนไม่มีค่าใช้จ่าย article
วอนรัฐหยุดออกกฎตรวจโควิด 100% ก่อนเข้าเรียน
Unlock 2022 with TikTok: เผยข้อมูลอินไซด์ เจาะลึกเทรนด์ Digital Marketing ไฮไลท์โซลูชันการตลาดบน TikTok ในปี 2022
โฟร์ ฟูดส์ รุกปีเสือ ชูแบรนด์ ‘กู้ดอะเดย์’ เจาะตลาดพรีเมี่ยมสายสุขภาพ รับกระแสตลาดออนไลน์คึกคัก
มนัญญาสั่งกรมวิชาการเกษตรเตรียมมาตรการรองรับ ปลดล็อคกัญชา กัญชงต้องไม่ส่งผลกระทบเกษตรกรที่จะปลูกในประเทศ
WICE ลุ้นทำนิวไฮ 3 ปีซ้อน ตั้งเป้ารายได้ 9 พันล้านบาท โต 20%
‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ หรือ CIVIL นำหุ้นเข้าเทรดใน SET วันที่ 27 ม.ค.นี้ นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนการบริหารโครงการก่อสร้าง รุกงานภาครัฐและเอกชน ก้าวสู่บริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
BBGI โชว์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เปิดโมเดลสร้าง New S-Curve จับมือพันธมิตรระดับโลก สร้างฐานธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP)
CPL ส่งสัญญาณธุรกิจฟอกหนังฟื้น-เพิ่มกำลังการผลิตแตะระดับ 75% ตั้งเป้าปริมาณผลิตหนังสำเร็จรูปทั้งปี 20 ล้านตารางฟุต หวังรายได้โต 20% จากปีก่อน
"ครูสิตา" ตอกย้ำความปัง! ที่สุดของสินค้าแบรนด์ไทย ที่ไปไกลระดับโลก กับ #TSWรวยงงในดงเงินกับครูสิตา article
ไอเดียสุดเฉียบ! เออาร์วี อวด 2 นวัตกรรมจากเวที “AI & ROBOTICS HACKATHON 2021” ปิดช่องโหว่ธุรกิจ พร้อมเล็งต่อยอดจริงใน 4 ธุรกิจเครือ ปตท.สผ.
LINE BK เปิดกลยุทธ์ ปี 2565 เดินเกมรุกตอกย้ำภาพ Social Banking มุ่งเน้นความสะดวกเข้าถึงง่าย พัฒนาบริการใหม่เติมเต็มไลฟ์สไตล์คนไทย เผยปี 2564 เติบโตดีเยี่ยม ยอดผู้ใช้งานทะลุ 3.9 ล้านราย
“ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์” เปิดโอกาสค้นหาอาชีพใหม่ ปลุกพลังการสร้างสรรค์ ก้าวสู่อาชีพนักออกแบบระดับโลก
SCGP เติบโตโดดเด่น ปี 64 ทำรายได้ 124,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 วางเป้าปี 65 สร้างรายได้ 140,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจใน 5 ปีด้วยงบ 100,000 ล้านบาท
มนัญญา สั่งเดินเกมรุกอุดทุกปัญหาส่งออกผลไม้ไปจีน คาดผลผลิตปีนี้กว่าล้านตันฟันรายได้เข้าประเทศนับแสนล้านบาท
เอ็น.ซี.ซี.ฯ เปิดตัว ‘BALM’ รีเทลใน ‘ศูนย์ฯ สิริกิติ์’ โฉมใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ แอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ เต็มรูปแบบแห่งแรกในกรุงเทพฯ เจาะกลุ่มคนเมืองที่รักสปอร์ตและสุขภาพ
‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ หรือ CIVIL พร้อมเข้าเทรดใน SET วันที่ 27 ม.ค.นี้ นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนการบริหารโครงการก่อสร้าง เสริมศักยภาพรุกงานภาครัฐและเอกชน ก้าวสู่บริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขาลรับศักราชใหม่! ยูนิลีเวอร์ ควง ‘หมอฝ้าย The Magic Queen’ ชวนอัปโหงวเฮ้งสวย รวยทรัพย์ รวยเสน่ห์ตลอดปี 2565 พร้อมมอบโปรปังในแคมเปญ Shopee 2.2 Cashback Sale
A NEW ERA BEGINS เจนใหม่แห่งซูเปอร์ไบค์สไตล์สปอร์ต “อาพริเลีย อาร์เอส 660” ปลุกเร้าจิตวิญญาณนักบิดในตัวคุณ ส่งตรงเจตจำนงชัยชนะแห่งสนามแข่ง
วันเดอร์แมน ธอมสัน เผยรายงาน Future 100 เทรนด์ที่จะกำหนดอนาคตปี 2022
AIT มั่นใจผลการดำเนินงานปี 64 ทำรายได้เกินเป้าหมาย 6,500 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าผลงานปีนี้เติบโตกว่า 5% แบบคอนเซอร์เวทีฟ
มาสด้าเปิดเกมส์บุกเขย่าตลาดรถเอสยูวีส่ง New Mazda CX-30 เติมเทคโนโลยีใหม่สุด เพิ่มอุปกรณ์จนล้นคัน หรูหราคุ้มค่ามากที่สุด
ทำวันนี้...ทำไวไว ทอฝันเด็กรุ่นใหม่ สู่เส้นชัยทางการศึกษา
งบช่วยค่าครองชีพ 1,480 ลบ. อาจตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ! ถ้ารัฐฯ เกาไม่ถูกที่คัน
“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ
รู้หรือไม่โพรไบโอติกส์คืออะไร สำคัญอย่างไรกับร่างกาย
สร้างสรรค์วิธีการทำงานระยะไกลในยุค New Normal ด้วยระบบ SASE กับ Cisco
‘บมจ. พีซแอนด์ลีฟวิ่ง’ เปิดยุทธศาสตร์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขายหุ้น IPO พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยผลงานปี 64 ตั้งเป้ายกระดับ – สร้างความเข้มแข็งในระดับจังหวัด พร้อมเปิดช่องทางสื่อสารเพื่อประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองผู้บริโภค
บอร์ดปฏิรูปฯ การศึกษา เร่งเครื่องแผน “บิ๊กร็อก 1” แก้ความเหลื่อมล้ำ เผยปี 64 ช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษกว่า 1.244 ล้านคน ผ่านทุนเสมอภาค หลังพบจำนวนเด็กด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นจากวิกฤตโควิด-19
เคล็ดไม่ลับปรับบ้านเสริมมงคลต้อนรับปีขาล ปี2565 กับ เอสซีจี โฮม
จระเข้ปลื้ม กพร.ยกระดับมาตรฐานศูนย์ฝึกและทดสอบฝีมือแรงงานช่าง “จระเข้ อะคาเดมี่”
Klaytn แพลตฟอร์มบล็อกเชนชั้นนำของเกาหลีใต้ ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ EAST NFT หวังสร้างการเติบโตในกลุ่ม LGBTQ Crypto Economy ของโลก
CARIVA พันธมิตรผู้นำเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูลสุขภาพภายใต้เครือ ARV จับมือ รพ.รามาธิบดี พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและสร้างนวัตกรรม เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของคนไทย
‘VRANDA’ ปักธงโมเดล ‘Veranda Collection’ ขยายธุรกิจโรงแรม จ่อลงทุนโปรเจกต์ใหม่ ขานรับแนวโน้มอุตฯ ท่องเที่ยวฟื้น ชูต้นแบบการบริหาร “เวอโซ หัวหิน และสมุย” ดันรายได้พุ่ง
เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’ ชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกสินค้าและบริการที่มีฉลาก ‘SCG Green Choice’ เพื่ออนาคตของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พร้อมเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘คิดก่อนซื้อ’ กระตุ้นผู้บริโภคร่วมรักษ์โลก
APCO ชูกลยุทธ์พัฒนางานวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ตอกย้ำการเป็นผู้นำ Health Care Biotech ของไทย
ครม.เห็นชอบแผนการใช้เงินกสศ. ปี 2566 วงเงิน 7,590 ล้านบาท ตามที่บอร์ดกสศ.เสนอ เน้นลงทุนพัฒนาคุณภาพครู-รร.พื้นที่ห่างไกล ลดผลกระทบโดยตรงแก่เด็กยากจนเฉียบพลันจากโควิด-19 ไม่ให้หลุดออกจากระบบ และเพิ่ม โอกาสเรียนต่อระดับสูง หลังจากนี้ สำนักงบประมาณจะพิจารณา
‘บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น’ โชว์ศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งน้ำมัน เพื่อให้ทุกพื้นที่เข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียม
“สกุลฎ์ซี” ผนึก “ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง” ปล่อยสินเชื่อรถมินิบัส อัดโปร!!! ผ่อนต่ำสุดไม่เกิน 26,000 บาท หวังช่วยผู้ประกอบการฟื้นจากพิษโควิด พร้อมส่งมอบรถล๊อตแรกถึงมือลูกค้า
ทีเอ็มบีธนชาต ส่ง “ttb pocketeer” ระบบบริหารจัดการการขาย e-Voucher แบบครบวงจร เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม ในสถานการณ์โควิด-19
สภาองค์กรของผู้บริโภคย้ำข้อเสนอ แก้วิกฤตราคาน้ำมัน-LPG แพง รัฐบาลต้องหยุดล้วงเงินกองทุนน้ำมัน ด้วยการหยุดต้นทุนราคาเทียม และลดภาษีน้ำมันโดยเร็ว
UNIQ เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย [4.10-4.30]% ต่อปี ขายผ่านแบงก์กรุงไทย และ ซีไอเอ็มบี ไทย กลางเดือน ก.พ.นี้
นักวิชาการวิศวะมหิดล ชี้ความต่างของสึนามิจากภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุ กับสึนามิจากแผ่นดินไหว
ขนมปัง โกลด์เบรด จับมือ โคลเวอร์โซลูชั่น และ โอเวอร์ไทม์ อีสปอร์ต จัดอีสปอร์ตทัวร์นาเม้นท์ สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ในรายการ “PUBG MOBILE GOLDBREAD CHAMPION CUP 2022” article
เปิดตัว “น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัช ปันสุข” ช่วยพ่อค้าแม่ค้าฝ่าวิกฤติโควิด-19 ขายน้ำปลาร้าขวดละ 19 บาท พร้อมจัดแคมเปญแจกทุนทำมาหากิน article
เอ็มจี ประกาศผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ยุคใหม่เทียบชั้นยานยนต์โลก
‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ หรือ CIVIL กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 4.60 บาทต่อหุ้น ชูเทคโนโลยีเสริมศักยภาพการบริหารโครงการก่อสร้าง รับแผนขยายงานภาครัฐ-เอกชน ก้าวสู่บริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น
GPI ตอกย้ำความพร้อมจัดงาน ‘บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2022’ ค่ายรถชั้นนำตอบรับจองพื้นที่แล้วกว่า 95% มั่นใจโกยรายได้เติบโตกว่าปีก่อน
จีเอเบิล เร่งเครื่องเสริมความมั่นคงปลอดภัยธุรกิจไทย ด้วย Holistic G-Cyber Solution ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
‘Bluebik’ วางเป้าหมายปี 65 เติบโตแข็งแกร่งไม่ต่ำกว่า 30% คาดธุรกิจสถาบันการเงิน ประกันภัย มุ่งทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันต่อเนื่อง
'หมูหลุม - เกษตรรายย่อย' ทางรอดวิกฤตอาหาร
SYS สานต่อความฝันโอกาสเรียนให้เด็กและเยาวชน มอบทุน “SYS Education Fund” ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
“เรติเน่” ขานรับเทรนด์สุขภาพดวงตา มาแรงรับปี 65 ต่อยอดธุรกิจ ขยายปีกสู่ร้านขายยาชั้นนำ
“เซเว่นอีเลฟเว่น” ชวนคนไทยรำลึกถึงพระคุณครู ผ่านโฆษณา “เชิดชู ครูผู้ให้ชีวิตใหม่” พร้อมกันถึง 2 เรื่อง
“เกษตรสร้างตัว” รักดิน รักต้นไม้ รักธรรมชาติ รักการสร้างตัว
วิศวะมหิดล ชูความสำเร็จ 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET ชี้ผลดีวิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก
ต่อยอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอ ร.ร.บ้านแม่โต๋ -ร.ร.บ้านแม่ยางห้า “ซีพี ออลล์-เซเว่น” สนับสนุนการศึกษายุคใหม่ที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำรา ปูทางความรู้ สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
vivo เปิดตัว V23 5G นิยามใหม่ของการถ่ายเซลฟี 50MP บนสมาร์ตโฟน โดดเด่นด้วยดีไซน์สุดล้ำ พร้อมรองรับ 5G ความเร็วสูงแบบเหนือชั้น
ซัมซุงจับมือแอปพลิเคชัน ZEPETO ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสสุดยอดนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในโลกเมตาเวิร์ส
‘บมจ.บีบีจีไอ’ ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ยื่นไฟลิ่งเข้าจดทะเบียนใน SET
‘พรินซิเพิล’ โชว์ผลงาน ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ’ ตอกย้ำความสำเร็จคว้ารางวัลประเภท Pooled Fund ต่อเนื่อง 4 ปี ขยายพอร์ตเติบโตเข้าใกล้ระดับ 10,000 ล้านบาท
ม.หอการค้าไทย เผยเทรนด์ลงทุนปี 65 จัดเสวนา “วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุน ปี 2565 เจาะลึกหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศและคริปโต”
‘บมจ.เบริล 8 พลัส’ รุกขยายฐานลูกค้าธุรกิจขนาดกลางให้บริการที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ร่วมขับเคลื่อน บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด ยกระดับลอยัลตี้โปรแกรมสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า
‘บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่’ รุกใหญ่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน หลังยื่นไฟลิ่ง มุ่งสู่ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รับเมกะเทรนด์ Green Energy
เปิดวิสัยทัศน์ ‘ซีอีโอ’ คนใหม่ ดัน SABINA ขึ้นแท่นแบรนด์ระดับภูมิภาค พร้อมตั้งเป้าปี 65 โตเพิ่ม 20% ดันรายได้ทะลุ 3.2 พันล้าน
“UBE” ทุ่มงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตฟลาวมันสำปะหลัง เจาะตลาดคนแพ้กลูเตน พร้อมเปิดตัวเชฟเอียน ร่วมการันตีความอร่อย ให้กับแบรนด์ “Tasuko” ตอกย้ำการเป็นผู้ส่งออกฟลาวมันสำปะหลังรายใหญ่ของไทย
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือโครงการสิ่งแวดล้อม “Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนสมดุล
แพลทินัม ลุยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ รุกตลาดอีคอมเมิร์ซ เปิดตัว “PLATINUM ONLINE” แพลตฟอร์ม E-Marketplace ค้าส่งสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ที่ครบครันที่สุด แห่งแรกของเมืองไทย พร้อมครองใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้ววันนี้!
‘บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น’ พร้อมขายหุ้น IPO 110 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ เดินหน้าเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปีนี้
vivo แนะนำไอเดียของขวัญปีใหม่ต้อนรับปีเสือ! กับ 5 สมาร์ตโฟนสุดล้ำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
รพ.ยันฮี ช่วยผู้ป่วยโควิด แจก"ฟ้าทะลายโจร” ฟรี 5 แสนเม็ด สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน (Omicron) ช่วยรักษาและป้องกันการติดเชื้อ
มูลนิธิซิตี้ และมูลนิธิอีดีเอฟ เดินหน้าเสริมทักษะ “ค้าขายออนไลน์” แก่เยาวชน นำร่องลุย 10 โรงเรียนอาชีวะพื้นที่อีอีซี กว่า 2,500 คน
26 องค์กรภาคีเครือข่าย รวมพลังเดินหน้าประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนนโยบาย “80 ปี ฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต”
ส่งต่อ พลังแห่งความสุขผ่านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แบรนด์ CADA article
ซัมซุงต่อยอดโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ชูเครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลกในปี 2022 ตั้งแต่การคิดค้นนวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ไปจนถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อลดปริมาณขยะ
กลุ่มเกษตรกรได้เฮ! ยอดขายพุ่ง แพ็ค "ขนุน-ส้มโอ-มะละกอ" ขายผ่านร้านเซเว่นฯ
สร้างกระแสตั้งแต่ต้นปี “เลย์” จับเมนูสุดฮอตเปิดสองรสชาติใหม่ ตอกย้ำเจ้าตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ
‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ จัดงาน “Index Clearance Sale” Up to 70% เคลียร์หมด ลดสุดสุด สินค้าเริ่มต้นราคาหลักสิบ ให้รู้ว่าของ SALE มีอยู่จริง!! เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมของให้ครบ เริ่ม 6-26 ม.ค.65 รับช้อปดีมีคืนกระตุ้นการจับจ่าย
‘บ้านปู เน็กซ์’ รับปีใหม่ ด้วย ‘e-Boat’ เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าโมเดลใหม่! เพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืน ไร้มลพิษ ลดต้นทุนพลังงาน ตอบเทรนด์ท่องเที่ยวมิติใหม่
Sumeka เปิดตัว www.sogoodsticker.com ช่วย SMEs เพิ่มโอกาสการแข่งขันในยุคดิจิทัล
“GLOCON” ผนึก “THAI LEAF” ร่วมวิจัยอาหารผสมกัญชงมาตรฐานระดับโลก
NT เปิดตัวโลโก้องค์กร สะท้อนบุคลิกการสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ article
LINE MAN เสิร์ฟสถิติ “ที่สุดแห่งปี 2021” “กาแฟ” เป็นเมนูที่คนไทยสั่งมากที่สุด ทั้งปีทะลุ 6.3 ล้านแก้ว
Airbnb เผยจุดหมายท็อปฮิตรับหน้าหนาวปี’65
‘หมูแพง’ สวนทางค่าแรงขั้นต่ำ
วงการสมุนไพรตีปีก! เกษตรฯ ผลิตพลูคาวปลอดโรค ไร้สารพิษ สำเร็จ พร้อมผลิตสารสำคัญเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า
เชษฐ์ณภัฏ CEO THE ICON คว้ารางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2021 สร้างคนสู่ความสำเร็จ ฝ่าวิกฤตโควิด ในการทำตลาดออนไลน์ article
ดร.ธนะโรจน์ จากทีม The Icon Group เข้ารับรางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2021 สร้างคนให้สำเร็จ ด้วยออนไลน์แบบลงมือทำ article
แบรนด์”สวนพร้าว” การันตีคุณภาพคว้ารางวัลธุรกิจคุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปี แปรรูปมะพร้าว เตรียมเปิดแฟรนไชส์ สวนพร้าว ก๋วยเตี๋ยวปลาเพื่อสุขภาพ article
First Inter Training คว้ารางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2021 สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมพัฒนาศักยภาพคน สู่การพัฒนาองค์กร article
สิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ CEO บีไอดับบลิวโพรดัคส์ เข้ารับรางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2021 มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ลูกค้า ฝ่าวิกฤตโควิด article
เรียนไปไม่เอ้าท์! รีวิว 10 หลักสูตร สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์และสายศิลป์ เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม TCAS 65
สสส. ร่วมกับเครือข่ายสื่อลดปัจจัยเสี่ยง จัดเวิร์กช้อป “เยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ” สร้างการรู้เท่าทันประเด็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนัน
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รำลึกถึงครูแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ร.น. ผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่สู่สังคมไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรุกจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจวาระเปิดประเทศ ประเดิมงานแรก “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” จังหวัดลำปาง ฟื้นกิจกรรมท่องเที่ยว - งานแฟร์ในระดับภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
มินเทล เผยรายงานภาพรวมด้านความงามและผลิตภัณฑ์การดูแลตนเองในเอเชียแปซิฟิกปี 2564 ชี้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้สึก แนะสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้บริโภค
ความกล้าเพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า ของ 5 กิจการเพื่อสังคมในโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 10
TBCSD เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนธุรกิจต้นแบบ ตอบโจทย์ทิศทางพัฒนาประเทศไทย-เปลี่ยนผ่านสู่โลกที่ยั่งยืน
TWZ ปลื้ม ! ปิดยอดระดมทุน 705.32 ลบ.หลังผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวน เปิดศักราชใหม่พร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจ Non-Telecom เต็มสูบ
ส่อง 14 สถิติสุดต๊าซ! กับ LINE ประเทศไทย เปิดแพลตฟอร์มผู้บริโภคชาวไทย อะไรมาแรง ใครฮอตในปีที่ผ่านมา
มนัญญา กำชับ ตรวจเข้มผักนำเข้าผ่านเส้นทางรถไฟ ป้องศัตรูพืชและเชื้อโควิดปนเปื้อนผลผลิต
CES : อินเทลพัฒนาโปรเซสเซอร์โมบายล์ที่เร็วแรงที่สุดที่มาพร้อมกับ Intel Core Mobile เจนเนอเรชั่น 12 อินเทลเปิดตัวโปรเซสเซอร์ Intel Core Mobile เจนเนอเรชั่น 12 ใหม่ล่าสุด ทั้งหมด 28 ตัว ร่วมด้วยโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป 22 ตัว เสริมพลังขับเคลื่อนทุกการใช้งาน ทั้
“การ์มิน” เผยโฉม “VENU 2 PLUS” จีพีเอสสมาร์ทวอทช์เต็มรูปแบบ อัดเต็มฟีเจอร์สั่งการด้วยเสียง ทรออก ส่งข้อความ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน มอนิเตอร์สุขภาพและฟิตเนสครบจบบนข้อมือ
เปิดไอเดียบริหารโรงเรียนมัธยม “รัฐ-เอกชน” สะท้อน “บิ๊กร็อค 2” รับปีเสือ พร้อมส่องโมเดลการ “เพิ่มอิสระ” “เพิ่มแอคทีฟเลินนิ่ง” รับเด็ก GEN ใหม่
GLOCON คว้าไลเซ่นส์สกัดน้ำมัน-ผลิตอาหารจากกัญชง ส่งซิกพร้อมลุยตลาดหลังรัฐไฟเขียว
“AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2022 @ อุทัยธานี” เคาท์ดาวน์วิถีใหม่ แบบปลอดภัย สบายใจที่อุทัยธานี
‘Bluebik’ รุกตั้งบริษัทย่อย ‘บลูบิค โกลบอล’ เพิ่มศักยภาพให้บริการแก่ลูกค้าในต่างประเทศ รับเทรนด์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาแรง
แบรนด์"คุณยายประทุม" สุดปัง! คว้า 2 รางวัลใหญ่ส่งท้ายปี การันตีคุณภาพ กับรางวัล BEST SUCCESS QUALITY PRODUCT TOP BEAUTY AWARDS 2021 และรางวัล SO 2021 article
"กัปตันป๊อป ฐานัญญา" กับความเปลี่ยนแปลงในอาชีพ สู่ความสำเร็จบนโลกออนไลน์ คว้ารางวัล BEST SUCCESS QUALITY PRODUCT TOP BEAUTY AWARDS 2021 article
ดร.วิกร ภูวพัชร์ เข้ารับรางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2021 ยึดหลักบริหารคน มุ่งมั่น อดทน พร้อมเดินหน้านำบริษัทสู่ IPO ตลาดหลักทรัพย์ article
“บุหรี่เถื่อน” ระบาดรับเทศกาลปีใหม่ ราคาล่อใจผู้ซื้อ ผู้ขายรับทรัพย์ วอนรัฐเร่งแก้ไขให้เด็ดขาด หลังปรับราคาขึ้นไม่ถึงปี
NVIDIA ร่วมมือ สวทช. และ ThaiSC ขับเคลื่อนงานวิจัยไทย GPU ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค NVIDIA A100 GPU มากกว่า 700 ตัวจะเร่งการวิจัยในประเทศไทย
คุณธวิณทร์ภัส ภูมิพัฒนรินทร์ จากอดีตเด็กเสเพล สู่ผู้สร้างความสำเร็จบนโลกออนไลน์ สร้างรายได้กว่า 100 ล้าน! รับรางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2021 article
หทัยภัทร พันธ์ปัญญากรกุล CEO คลีโพ เข้ารับรางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2021 สาขาส่งเสริมวัฒนธรรม ผลักดันผ้าทอไทยสู่สากล เดินหน้าส่งออกตลาด ตปท. article
หญิงเก่งแห่งปี! อาจารย์สวย นัฐปสรณ์ จาก The Icon Group คว้ารางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2021 article
theAsianparent Thailand สานต่อโปรเจค Sidekicks โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย รณรงค์คนไทย 200,000 คน ร่วมลงชื่อเพื่อแก้กฎหมายช่วยเหลือครอบครัวที่สูญเสียแม่และเด็กระหว่างคลอด
ขลิบหนังหุ้มปลาย คืนความมั่นใจให้กับคุณผู้ชาย
ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ลุย! ปักหมุดแลนด์มาร์คความงามเอาใจบิวตี้เลิฟเวอร์ทั่วประเทศ ตอกย้ำความเป็น Beauty Destination และที่หนึ่งของวงการค้าปลีกไทย
บอนกาแฟ ฉลองครอบรอบ 30 ปี การเดินทางของ “Passion” ที่เปลี่ยนเป็น “Profession”
‘ศิริราช’ ปลื้ม! WHO อ้างอิงผลวิจัยวัคซีน ‘สูตรไขว้ เข็ม 3’ เผยแพร่ทั่วโลก
กูรู Digital Super Agency แนะปลุกธุรกิจ ติดอาวุธ ดึง MarTech เทคโนโลยีการตลาด เพิ่มพลังให้แบรนด์
DPAINT เผยภาพรวมธุรกิจปี 64 น่าพอใจ คาดรายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ เตรียมเดินหน้าปี 65 ด้วยกลยุทธ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อเนื่อง
BDMS ร่วมดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ไทยและผู้ร่วมงาน “เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ย้ำจุดยืนความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ยุคดิจิทัล
Exclusive interview รพ. วิมุต จับมือ 4 ร้านของหวานแนวหน้า ร่วมภารกิจคืนความสุขให้ผู้ป่วยเบาหวาน
คุณนิตยา พิศนอก นักธุรกิจสาวไฟแรง นำทัพรับรางวัลทูฒวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติ) article
ผลิตภัณฑ์ MADAM DOUBLE S PLUS สุดปัง! คว้ารางวัล BEST SUCCESS QUALITY PRODUCT TOP BEAUTY AWARDS 2021 article
'เคนยากุ' ตอกย้ำการเป็นผู้นำโรงงานรับจ้างผลิตยาและอาหารเสริมระดับไฮเอนด์ ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี article
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวผนึกเครือข่าย จัดงานใหญ่ “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม” ครั้งที่ 27 article
ม.หอการค้าไทย แชร์มุมมอง “Future of Education” เน้นเรียนรู้คู่ปฏิบัติจริง พ่วงไอเดียศิลปะเพื่อธุรกิจแนวคิดใหม่ “สาย ARTS ก็ฟาดธุรกิจได้”
“เมื่อใจสบาย ความทุกข์ทางกายก็จะเบาบางลง” มูลนิธิเอสซีจี มอบ 21พื้นที่แห่งความสุข สู่รพ.สมเด็จพระยุพราชทั่วไทย
theAsianparent Thailand สังคมออนไลน์ครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สานต่อโปรเจค Sidekicks โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย รณรงค์คนไทย 200,000 คน ร่วมลงชื่อเพื่อแก้กฎหมายช่วยเหลือครอบครัวที่สูญเสียแม่และเด็กระหว่างคลอด
เทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Dyson ชี้ มลภาวะในฤดูหมอกส่งผลกับอัตราการสัมผัสมลพิษของคนกรุงเทพได้แม้อยู่ในบ้าน
บทสรุปความสำเร็จ LINE ประเทศไทย ปี 2564 การเติบโตที่พร้อมรุกหน้ายกระดับแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์คนไทยอย่างไม่หยุดยั้ง
โมเดอร์นฟอร์ม เปิดตัวเก้าอี้รุ่น SILQ จาก Steelcase เฟอร์นิเจอร์สำนักงานระดับโลก ผสานนวัตกรรม ศิลปะ และประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกการเคลื่อนไหว ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่แบบเวลบีอิ้ง
“GMM Grammy” จับมือ “Bitkub” ผลักดัน MUSIC NFT ที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศ
‘แม็คโคร’ ดีเดย์นำหุ้น PO เข้าเทรด 24 ธ.ค.นี้ วางยุทธศาสตร์พัฒนาแพลตฟอร์ม O2O พลิกโฉมธุรกิจรับยุคดิจิทัล โบรกเกอร์มองศักยภาพการเติบโตและฐานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้น
Shirley Gems เสริมบารมีรับปีเสือทอง
ดองกิ ชวนเช็คอินสาขาใหม่ล่าสุด เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยกระดับการช้อปปิ้งสไตล์ “เจแปนทาวน์” ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ article
“ออโรร่า ไดมอนด์” เปิดตัว “LEVA Collection” ครั้งแรก ของเพชรแท้ประกายความงามสมบูรณ์แบบ ที่สร้างความยั่งยืนเพื่อโลกในอนาคต
แบรนด์ ซันโทรี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดโครงการ “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” ชวนเด็กรุ่นใหม่รวมพลังแห่ง ”ผู้ให้” ช่วยประเทศพ้นวิกฤตด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมจัดการประกวดสร้างสรรค์เกมรณรงค์บริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทานพ
สวนทุเรียนแห่งแรก จ.บึงกาฬผ่านมาตรฐาน GAP
ศคธ. เปิดตัว “ดัชนีชี้วัดสถานการณ์คุณธรรม” ครั้งแรกในประเทศไทย พบ คุณธรรมด้านมีวินัยรับผิดชอบ-สุจริต ในวัยทำงานมีเป็นประเด็นน่าห่วงใย ขณะที่ทุนชีวิตสะท้อนพลังบวกของเด็ก-เยาวชนไทยอ่อนแอลงทุกปี
ผู้ถือหุ้น AIT ไฟเขียวอนุมัติแตกพาร์ ออกวอร์แรนต์ เพิ่มทุน รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต มั่นใจผลงานปี 64 ทำรายได้ทะลุเป้าหมาย 6,500 ล้านบาท
MQDC จับมือ CDAST ประกาศผลผู้ชนะโครงการ “Uniquely Thai” เผยสุดยอดไอเดียสุดล้ำงานออกแบบ “Civic Center” เปิดพื้นที่สาธารณะแห่งอนาคต ผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรม หวังปั้นจุดหมายปลายทางระดับโลกแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครฯ
ดัชมิลล์ ผู้นำตลาดนมและเครื่องดื่มสุขภาพ คัดโพรไบโอติกสายพันธุ์พิเศษ LGG™ จากคริสเตียน แฮนเซน เสริมภูมิคุ้มกันคนไทยได้ทุกวัน นำร่องดัชมิลล์ พลัส ดัชชี่ ไบโอ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดัชมิลล์ โปรบิแล็ค
ประกาศผล โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13 เชิดชูเกษตรกรไทย นำแนวคิด เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน รับเศรษฐกิจดิจิทัล
มายรัม ดิจิทัลเอเจนซี สร้างผลงานสุดโดดเด่น นำแคมเปญพัฒนา “โมบายล์เว็บไซต์” คว้า 5 รางวัลจากเวทีระดับโลก MobileWebAward 2021
“พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์” เปิดมุมมองการลงทุนปี 2565 แนะนักลงทุนควรเสริมพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงในระยะยาว
“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ขอบคุณคนไทยร่วมสร้าง 1.1 ล้านความดี ในโอกาสครบรอบ 110 ปี กับแคมเปญ “110 ปี ล้านความดี ป่อเต็กตึ๊ง”
‘บมจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น’ เตรียมเสนอขาย IPO 110 ล้านหุ้น ตอกย้ำเบอร์ 1 คลังน้ำมันอีสานตอนบน-ล่าง พร้อมเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง
แนวทางการร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนา “อีอีซี” สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ความท้าทายของทุกภาคส่วน ในการเป็น ‘สมาร์ทซิตี้’
แม็คโคร ผนึก ทรู ดิจิทัล เปิดมุมสุขภาพ “ทรู เฮลท์” ชูแพลตฟอร์มเชื่อมโยงบริการด้านสุขภาพทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช็คสุขภาพเบื้องต้น พร้อมพบแพทย์ออนไลน์ ซื้อยาได้ทันที ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย เปิดบริการแล้ววันนี้ ที่ แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ และ สาขาสาทร
เอส ไอ จี ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี เดินหน้าสร้างศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ นำสังคมรีไซเคิลกล่องยูเอชทีอย่างถูกวิธี สร้างผลลัพธ์สู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน
‘เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์’ ตอกย้ำผู้นำคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ กวาดรางวัลใหญ่เวทีระดับประเทศและต่างประเทศตลอดปี 2021 ละครดังเรตติ้งพุ่ง หนุนรายได้ไตรมาส 4 โตสุดแกร่ง
สสส.เสิร์ฟหลักสูตรปั้นผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน หนุนเพิ่มกิจกรรมทางกาย ป้องกันโรคไม่ติดต่อ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยฯ
GoDaddy มุ่งผลักดันโซลูชั่นออนไลน์สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี สนับสนุนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวสู่ความแข็งแกร่งอีกครั้ง
ทีเอ็มบีธนชาต ปลุกพลังอาสาสมัครทีทีบี เดินหน้า 'เปลี่ยน' เพื่อชุมชนยั่งยืนตลอดปี 64
“GMM Grammy” จับมือ “ZIPMEX” มุ่งเป้ายกระดับ MUSIC NFT ของไทยสู่กลุ่มแฟนคลับทั่วโลก
Amazfit ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี!! กับแคมเปญชุดของขวัญเพื่อสุขภาพ “Healthy Innovation Solution” เพื่อคนที่คุณรัก
ศิริราช – กสทช. – หัวเว่ย ร่วมเปิดโครงการ "ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G (Siriraj World Class 5G Smart Hospital)"
กลุ่ม KTIS เปิดปัจจัยหนุนปี 65 โตเด่นทุกสายธุรกิจ มั่นใจปริมาณอ้อยสูงตามคาด ความต้องการสินค้าพุ่งหลังโควิดคลี่คลาย
‘โอสถสภา’ตอกย้ำความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ ติดดัชนีหลักด้านความยั่งยืน พร้อมคว้า 5 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ฉลองครบรอบ 130 ปี
ยูพีเอส เปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งแรก มุ่งยกระดับด้านดิจิทัลให้ธุรกิจในเอเชีย ทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานแห่งอนาคต ศูนย์นวัตกรรมประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ UPS Supply Chain Solutions พร้อมเป็นฐานการขับเคลื่อนสู่การปฏิวัติด้านดิจิทัลและห่วงโซ่อุปทานที่ตอบโจทย์อนาคต
“แม็คโคร” ผนึก สสว. ยกระดับผู้ประกอบการไทย สู่ SMART SMEs ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติและสร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เป็นประตูเชื่อมการค้า พาเอสเอ็มอีไทยลุยตลาดโลก
Renny Express ชวนร้านค้าชุมชนยกระดับมาตรฐาน ลงทุนเพียงค่าประกันสินค้า เสิร์ฟแหล่งเงินทุนให้พร้อม กู้ได้ในราคาเบา ๆ
“ทัช ปรินท์ติ้งฯ” อวดโฉม “EPSON F3030” ฟีเจอร์ครบตอบโจทย์งานพิมพ์ DTG สมบูรณ์แบบ
“Car Go Happy New Year Happy New Car” คาร์ โก เอาท์เล็ทรถมือสอง อัดแคมเปญหนัก ส่งท้ายปีให้ลูกค้าได้แฮปปี้แบบสุดๆ ออกรถภายในสิ้นปี เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ เพียง 1.99% พร้อมช่วยเหลือฉุกเฉิน 1 ปี ชวนลุ้นรับส่วนลดสูงสุดถึง 20,000 บาท และรางวัลอีกมากมาย
เพราะการไม่ปิดกั้น คือโอกาสงานที่ดีที่สุด จ๊อบส์ดีบี สนับสนุนความหลากหลายและความเสมอภาคในตลาดงาน ผลักดันผู้ประกอบการ จ้างงานโดยไม่จำกัดสถานภาพทางสังคม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
EPG เข้าคำนวณดัชนี SET 100 ช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.65) พร้อมลุ้นยอดขายเติบโตดีกว่าเป้าหมาย
โควิด-19 - เทคโนโลยีดิจิทัล 2 ตัวเร่งภาครัฐและเอกชน ปรับตัวสู่ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ด้าน ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ สบช่องส่งระบบห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ บุกตลาดลูกค้าองค์กร ล่าสุดคว้างานห้องสมุดออนไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยปี 65 วางเป้าโต 100 %
บ้านปูตอกย้ำความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่ยั่งยืน จากรางวัลและการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติตลอดปี 2564
TWZ ผนึก NUSA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี LED สำหรับปลูกพืชกัญชง
การตลาด จุฬาฯ ประกาศผลสุดยอด 30 แบรนด์ทรงพลัง
NT ผนึก SUPERNAP ยกระดับบริการ DATA CENTER และ CLOUD ระดับ TIER IV ในไทย article
มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสาน “Esan Hom-mali Rice Expo 2021” ครั้งที่2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงาน มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสาน “Esan Hom-mali Rice Expo ๒o๒๑” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2564 article
เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์” ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจ 100 แห่งทั่วประเทศ ในปี 66 รวมมูลค่าธุรกิจกว่า 345 ล้านบาท article
‘ไก่ทอดเดชา’ เจ้าตำรับไก่ทอดหาดใหญ่ ต๊าซไม่ไหว! รุกปั้นธุรกิจแฟรนไชส์ ทำเงินได้ทุกสถานการณ์ article
ETDA จัดใหญ่ เปิดตัวแคมเปญ MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ”ระดมทุกภาคส่วนร่วมดันไทยใช้งานดิจิทัลไอดีให้สำเร็จ article
TBCSD ร่วมมือครั้งสำคัญกับองค์กรพันธมิตร 5 หน่วยงานหลักของประเทศ แสดงจุดยืนความเป็นผู้นำในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยไปสู่ความยั่งยืน
นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564”
รับมือโควิด’โอไมครอน’ วิศวะมหิดล - สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ หนุนยกระดับโซ่ความเย็น (Cold Chain) รองรับมาตรฐาน GSDP ขนส่งยาและวัคซีน ประกาศใช้ 1 ม.ค. 65
รู้จักความเจ็บป่วยที่มาพร้อม Next Normal และเกราะป้องกันทรงประสิทธิภาพ จาก “วิตามิน”
สแกนดิเนเวียนออโต้ Grand Opening ฉลองเปิดตัวศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีที่ได้มาตรฐาน “ Volvo Damage Repair Centre” article
“โบปังหน้าเป๊ะ” ของนางงามจักรวาล “นาตาลี เกลโบวา”
วางแผนลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แบบสมดุลตามอายุ (Principal Target Date Fund) และแบบสมดุลตามความเสี่ยง (Target Risk)
บ้านปู นำเสนอ "ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 16" เติมประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชนทุกสายการเรียนอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมสร้างสรรค์โครงงานวิทย์ในรูปแบบ New Normal
Hospetal by PRS Center ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงที่เอาใจคนเลี้ยง การันตีประสบการณ์ ระดับ 5 ดาว โดยเจ้าของโรงแรม บริหารโดยนายสัตว์แพทย์ผู้มีประสบการณ์ ต่อยอดธุรกิจด้วยเจ้าของตลาดสัตว์เลี้ยง และ Start up ชูโมเดล ส่งเสริม-ป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู อย่างครบวงจร ใ
Buzzebees ประกาศครองแชมป์ Loyalty Platform ครอบคลุมตลาดทุกเซ็กเมนต์ มิติใหม่แห่งอนาคตที่เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์บนดิจิทัล
ดร.ศุภาชัย และ ดร.ทวีศักดิ์ โต้โผใหญ่ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ “ไหว้พระใหญ่ทั่วไทย” article
“ครั้งแรกของคุณเลือดออกมั้ย?” มาสัมผัสประสบการณ์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ที่สร้างจากเรื่องจริง ของผู้หญิงที่ไม่เคยลืมครั้งแรกของเธอได้เลย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทยชวนคุณสัมผัสประสบการณ์ Virtual Museum กับคอนเซ็ปต์ “Museum of
JKN ดึง ‘ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง’ นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการสถานีทีวีดิจิทัล JKN18 ชูกลยุทธ์ Synergy นำ Big Data ขับเคลื่อนธุรกิจ วางเป้า 3 ปี ดันเรตติ้งติด TOP 10
TBCSD ร่วมกับ TEI เปิดเวทีระดมสมอง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model”
ไทวัสดุ เขย่าตลาดวัสดุก่อสร้าง พลิกเศรษฐกิจไทยไปต่อ เปิดใหม่ 5 สาขารวด ปักหมุดล่าสุด ไทวัสดุ ศรีสมาน สาขาที่ 60 รูปแบบใหม่ Hybrid Format ภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมรีแบรนด์ “บ้านแอนด์บียอนด์” สู่ “บีเอ็นบี โฮม”
ข้าวไทยผงาด! จีนประกาศขึ้นทะเบียนเพิ่มโรงสีผู้ผลิตข้าวไทยพุ่ง 93 ราย
นมผงยี่ห้อใดคือที่หนึ่งในใจคุณแม่? theAsianparent เผยผลสำรวจในรายงานฉบับล่าสุด “อันดับนมผงที่ครองใจคุณแม่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
การเว้นระยะห่างทางสังคมกำหนดอนาคตร้านค้านอกห้างสรรพสินค้า
กทปส. ผลักดันศักยภาพด้านเทคโนโลยีการแพทย์ผ่านระบบห้องแยกโรคชนิดความดันลบ และระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) รพ. สมเด็จฯ
‘บริทาเนีย’ หรือ BRI เปิดช่วงราคาขาย IPO ที่ 10.00 – 10.50 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 7 - 9 และ 13 - 15 ธ.ค.นี้ วางยุทธศาสตร์ขยายที่อยู่อาศัยแนวราบสู่ภูมิภาค ชูกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปีนี้เติบโตแรง 55.92%
กลุ่ม KTIS เปิดตัวหลอดชานอ้อยแบรนด์ cherr BY KTIS คาดความต้องการพุ่งหลังเลิกใช้หลอดพลาสติกปี 65
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานประกาศรางวัลประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก โครงการ 4th Thailand Plastics Awards 2020 ในธีม The New Normal Life
ส่องแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผ่านข้อมูลทางสถิติ
“การ์มิน” ส่ง “เฮลท์ แคมเปญ” ชวนดูแลระบบเผาผลาญ รุกตลาดคนรักสุขภาพรับสิ้นปี
“ดีป้า” เดินหน้าโครงการ Coding in your area ลุยปั้น ‘เยาวชนโค้ดดิ้ง’ ทั่วประเทศ ก่อนต่อยอดสู่โครงการ Codekathon ค้นหาสุดยอดเยาวชน พลิกโฉมโลกด้วยโค้ดดิ้ง
‘ศิริราช’ เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาแบบออนไลน์ ชูหลักสูตรเด่นหลังปริญญา-เรียนแบบยืดหยุ่น
เครือซีพี และกลุ่มเทเลนอร์ พิจารณาสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) เพื่อปรับโครงสร้างองค์กร (Transformation) สู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี หรือ Tech Company ภายใต้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีฮับ
“รมว.ดีอีเอส” ติดตามความสำเร็จโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จ.สงขลา มอบ ดีป้า เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล เอื้อประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีโดยสะดวก
มาดามอ้อ-นฬาพร ไชยนิน ผู้บริหารสาวคนเก่งพา CHAININ FINGER ROOT PLUS HERBS ผลิตภัณฑ์กระชายขาวสกัดเข้มข้นคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม!!! article
“แพลน บี มีเดีย” ทุ่ม 50 ล้าน พลิกเกมกินรวบสื่อครบวงจร ยกระดับบทบาทใหม่เปิดทาง “แบรนด์สินค้า” รุกตลาดอีสปอร์ต
SEAC x Michigan Ross พลิกมุมมอง ด้วยมุมคิด OUTSIDE-IN กระตุกผู้นำยุคใหม่ ท้าทาย VUCA World ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไกลกว่าเคย
“แดชบอร์ดนวัตกรรมประเทศไทย” ก้าวต่อไปของการต่อยอดและขยายผล “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย”
ชาร์ปฉลอง 20 ปี ต่อยอด “พลาสม่าคลัสเตอร์” เทคโนโลยีหนึ่งเดียว ที่พิสูจน์แล้วว่า ช่วยลดจำนวนไวรัสโคโรน่าในอากาศและบนพื้นผิวได้ถึง 99.4% ครั้งแรกของโลก สู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อสร้างสังคมอากาศสะอาดอย่างยั่งยืน
TWZ บุกตลาดรถอีวีเต็มสูบ ปีนี้ลุย 2 โครงการรับรู้รายได้ 100 ล้าน เน้นเจาะลูกค้าองค์กร ตั้งเป้าผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งและพาณิชย์ ปักหมุดปีหน้ารุก 10 โครงการ หวังสร้างรายได้เพิ่ม 400 ล้านบาท
กกพ.- อพวช. จัดแสดงนิทรรศการ CLEAN ENERGY FOR LIFE “ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”
บ.เจสโด มอบ Space Air Fo เครื่องป้องกันเชื้อโควิด ให้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1.1 พันเครื่อง มูลค่า 3.2 ล้านบาท
“ไทยช้อป SMEs ไทย อุดรธานี” งานรวมดีลเด็ด สินค้าดี ราคาโดน งานแสดงสินค้าแบบ New Normal โดย สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ article
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญชาวอุดร และจังหวัดใกล้เคียง พบกันในงาน “ไทยช้อป SME ไทย” รวมดีลเด็ด สินค้าดี ราคาโดน จากผู้ประกอบการ SMEs 105 ร้านค้า article
TCEB พัฒนาหลักสูตร "การบริหารสถานที่จัดงานประเทศไทย" (Venue Management Course) ภายใต้แนวคิด “Customers Insights & Experience Design จัดให้อย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จำกัด” article
ฉุดไม่อยู่!! แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ “ยูริช” นวัตกรรมใหม่ ล่าสุดของโลกปัจจุบัน
อีเลคโทรลักซ์เผยเยาวชนไทยเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป เผยผลสำรวจพฤติกรรม Gen Z ของไทย พบเป็น ‘นักแสวงหาความเท่’
งานแถลงข่าว “งานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564 Mahidol University Social Engagement Forum 2021 (MUSEF 2021) (Virtual Conference) article
‘KTBSTMR’ เตรียมเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์ 19 - 29 ต.ค.นี้ โชว์ศักยภาพการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายมูลค่าไม่เกิน 3,015 ล้านบาท ประมาณการผลตอบแทนปีแรก 7.02%
ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เปิดตัว “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” ชวนคนไทยสำรวจความคุ้มครองเพื่อตามหาประกันที่พอดีกับชีวิต
“การ์มิน” เปิดตัว “Garmin x Rabbit” การชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่านจีพีเอสสมาร์ทวอทช์ ครั้งแรกใน “Garmin Venu 2 Series” ดีไซน์สุดพรีเมียม
วันเดอร์แมน ธอมสัน เปิดรายงาน ‘Into the Metaverse’ ลายแทง Metaverse ฉบับแรกของโลกโฆษณา
ไบโอม” พลิกโฉมเกษตรไทยจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยนวัตกรรม Synthetic Biology article
2 พส. กวดวิชา ตอบปัญหาศาสนาบนไลฟ์สตรีมครั้งแรกผ่าน Bigo Live article
เผยวิสัยทัศน์ “นึก ชลเดช” นายกสมาคมฟินเทค ตั้งเป้าดันประเทศไทย สู่ Top 5 ฟินเทคฮับในเอเชีย ภายใน 2 ปี
กูรู ศก ชี้ DEEPTECH คือตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในประเทศ !!! article
ปลุกตลาดสตาร์ทอัพ NIA อัพ 50 ไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพ สู่ช่อง Startup Thailand Youtube article
ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลนครธนโชว์ความสำเร็จปีแรก article
อีเว้นท์บันเทิงออนไลน์ สุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย เวที Siam Series Awards 2021 ประกาศสุดยอดรางวัลซีรี่ส์ 4 สาขา เชิดชูผู้สร้างสรรค์ซีรีส์ละครไทยและซีรีส์จีน เชื่อมสายสัมพันธ์ไทย-จีน
ทวิตเตอร์เจาะลึก 6 เทรนด์มาแรงช่วยดันแบรนด์เหนือคู่แข่ง “One Planet” กระแสที่ชาวทวิตภพทวีตถึงมากที่สุดโตกว่า 191%
‘อินฟอร์มา’ จัดงาน ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เอเชีย ออนไลน์ ชี้เทรนด์โปรตีนจากพืช ความยั่งยืน และอาหารเพื่อสุขภาพใจมาแรง article
‘บลูบิค’ หรือ BBIK พร้อมขาย IPO เคาะราคา 18 บาทต่อหุ้น ดีเดย์จองซื้อ 8 – 10 ก.ย.นี้ ชูศักยภาพธุรกิจคอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแข็งแกร่ง ช่วยลูกค้าปลดล็อกศักยภาพองค์กรรับเศรษฐกิจดิจิทัล
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอขอบคุณธารน้ำใจจากคนไทย รวมใจให้ความช่วยเหลือฝ่าวิกฤตโควิด-19 กับโครงการ GO WITH ME, GO TOGETHER ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 ชุด ใน 100 ชุมชน ผ่านเส้นทางกว่า 10,000 กิโลเมตร พร้อมสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดเดือนสิงหาคม
รวมพลังเร่งสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอด และระบบหายใจ แก่ผู้ป่วย Post – Covid -19 (ฟื้นฟูปอดรอดโควิด) article
ซัมซุงเปิดตัวแคมเปญระดับภูมิภาค #TeamUnstoppable ชวน Gen Z เผยแรงบันดาลใจ พร้อมส่งต่อสปิริต #DoWhatYouCant
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน
เสียวหมี่เปิดตัว Xiaomi Film Festival เป็นครั้งแรก ภายใต้คอนเซ็ปต์ The New Normal เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ยุคใหม่เนรมิตภาพยนตร์จากสมาร์ทโฟนของเสียวหมี่ ประเดิมฉาย One Billion Views ผลงานจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ พร้อมด้วยภาพยนตร์สั้นจากนักสร้
พราวิเนีย เปิดตัว "โครงการสร้างอาชีพให้หญิงไทย ภูมิใจที่รวยและสวยเองได้”ครั้งที่2 ชูหลักสูตร นวดสลายไขมัน อาชีพฮอตตอบโจทย์ตลาด สร้างรายได้ชม.ละพันอัพ
WICE คาด Q3/64 ท็อปฟอร์มต่อเนื่อง-ธุรกิจเข้าไฮซีซั่น เตรียมบุ๊คส่วนแบ่งกำไรเพิ่มจาก ETL หลังถือหุ้น 51%
‘พรินซิเพิล’ ชี้สหรัฐฯ ฟื้นตัวแข็งแกร่ง เศรษฐกิจขยายตัว หนุนโอกาสลงทุน เปิดตัวกองทุน Principal US Equity Fund 8 – 15 ก.ย.นี้ ชูกองทุนหลัก iShares Russel 1000 ETF ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ แบบกระจายความเสี่ยงรายอุตสาหกรรม ผลตอบแทนดีสม่ำเสมอ 1 ปีที่ 43% และ 3 ปีที่
วิชัย เข็มทองคำ ปั้นแบรนด์ คามินเนีย ลดเบาหวาน จับมือกับม.มหิดล ทุ่มงานวิจัย ตั้งโรงงานผลิต 200 ล้าน
ปังไม่หยุด! บทสนทนาบนทวิตเตอร์กระตุ้นยอดขาย ดันเอนเกจเม้นท์แบรนด์พุ่ง ช่วงเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ #ShoppingDays 92% ของชาวทวิตภพแห่ช้อปออนไลน์ เผยคอมเม้นต์และทวีตรีวิว เครื่องมือทรงพลังต่อการตัดสินใจซื้อ
ท้าประลองนักกินจุทุกหัวระแหงตะลุยชิม "ร้านจีบจุกบะหมี่ยักษ์" กินหมด กินฟรี!!
ฮีโร่เชียร์สุดใจ ให้ไทยเป็นที่1” สนับสนุนการแข่งขัน “FUTSAL WORLD CUP LITHUANIA 2021” article
ETDA ประกาศผลแข่งขัน CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์ ทีมแอสเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ปี 64 article
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดงานเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ “Felina Canino VIF” article
พาณิชย์ฯ ประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ยกให้เป็นต้นแบบธุรกิจสีขาวประจำปี 2564 article
“ไทยช้อป SMEs ไทย อุดรธานี” งานรวมดีลเด็ด สินค้าดี ราคาโดน งานแสดงสินค้าแบบ New Normal โดย สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ article
ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ เอสโซ่ เปิดตัว บัตรเครดิตเติมน้ำมันตอบโจทย์เอสเอ็มอี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารรายจ่ายค่าขนส่งฝ่าโควิด-19
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี HAVAL H6 ด้วยยอดขายกว่า 3.5 ล้านคันทั่วโลก พร้อมเผยโฉมรถยนต์เอสยูวีสองรุ่นใหม่ เดินหน้าสร้างปรากฎการณ์การขับขี่เหนือระดับ
foodpanda ชวนร้านค้าตอบสนองลูกค้ายุคใหม่ มอบบริการถ่ายภาพอาหารให้ฟรี ปังทุกด้าน ร้านค้ากดไลค์ ลูกค้ากดเลิฟ
ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ขานรับคลายล็อค !!! เปิดให้บริการแล้ววันนี้ !!! จัดทัพหลากร้านดังพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายให้หายคิดถึงกัน
“ซันเดย์” ปิดดีลระดมทุนรอบ Series B มูลค่ารวมกว่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐ
เทรนด์ไมโคร เตือนภัยคุกคามเกาะกระแสวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉวยโอกาส
ทีเส็บรวมใจเมืองไมซ์ซิตี้ เตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศ
โออิชิ กรุ๊ป เผยผลประกอบการ ไตรมาส 3/2563-2564 รายได้เติบโต 20.8% และผลกำไรเติบโต 95.8%
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน
NEPS โตสวนโควิด โกยสัญญาติดตั้งโซลาร์เพิ่มไม่หยุด ล่าสุดได้รับความไว้วางใจจาก “แอสเซทไวส์” อสังหาฯ รุ่นใหม่มาแรง พร้อมส่งมอบพลังงานสะอาดสู่ลูกบ้านและพนักงาน
ท็อปส์ ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยสู้วิกฤตโควิด ตั้งเป้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 35 % เพื่อให้ “คนกินยิ้มได้ เกษตรกรไทยแฮปปี้”
บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN เตรียมพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โชว์ศักยภาพผู้พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด Eco Industrial Town ในทำเล EEC รุกต่อยอดปั้นโครงการสู่ SMART CITY รับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve
วิศวะมหิดล ชูธง Hybrid Learning พร้อมเดินหน้ารายแรกของไทยสู่การรับรอง ABET วิศวกรรมศาสตร์มาตรฐานโลก
‘CV’ โชว์ฟอร์มเทรดวันแรก ตอกย้ำพื้นฐานธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่แข็งแกร่ง ชูแผนลงทุนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเทียบชั้นระดับอาเซียน รับการเปลี่ยนแปลงพลังงานโลก
STARK ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ครั้งแรก มูลค่ากว่า 2,241 ล้านบาท ผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่แห่จองซื้อล้น มั่นใจพื้นฐานธุรกิจแกร่ง ต่อยอดธุรกิจผลิตสายไฟและสายเคเบิ้ล ดันผลการดำเนินงานปี 64 ทำนิวไฮต่อ
ได้ฤกษ์เปิดตัวภาพยนตร์สั้น 7 เรื่อง สะท้อนความรัก ความอบอุ่น เดินตามฝัน ของสังคมผู้พิการ ในโครงการ 7 Inspiration ผ่านอีเว้นท์ออนไลน์
“ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์” พร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบทุกสาขาทั่วไทย วันที่ 1 ก.ย. 64 เข้มคัดกรอง!! เพื่อให้ช้อปอุ่นใจ เสมือนอยู่บ้าน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดศักราชใหม่สู่ยุคพลังงานอัจฉริยะ ขนทัพรถยนต์ใหม่กว่า 12 รุ่นจาก 5 แบรนด์ จัดแสดงในงานเฉิงตู มอเตอร์ โชว์ 2021 พร้อมชูเทคโนโลยีไฮบริดอันชาญฉลาด ตอกย้ำศักยภาพความเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
กิจกรรมสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอด และระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19 article
“ซีพี ออลล์” เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิมที่บริษัทมีแผนจะใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด - คาดเสนอขาย พ.ย.นี้
ปรับโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพี – เตรียมพร้อมเร่งเครื่องขยายธุรกิจในต่างประเทศ
Robowealth ลงนามจับมือ Schroders กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับโลก เสริมแกร่งสร้างพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย
TKN รุกธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดเกาหลี เปิดขายแฟรนไชส์ Bomber Dog เดินหน้าขยาย 45 สาขาภายในปีนี้ หนุนยอดขายจากธุรกิจร้านอาหารเพิ่ม 20 ล้านบาท
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์และสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)” เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการผลิตสื่อ
รพ.พระรามเก้า จับมือ โรงแรม วี กรุงเทพ เปิด “Hospitel” ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว พร้อมแยกพื้นที่ ward กลุ่มสีเหลือง 80 ห้อง และกลุ่มสีแดง ICU อีก 20 ห้อง
‘บลูบิค’ หรือ BBIK โชว์ศักยภาพหุ้นคอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันตัวแรกในไทย ชูผลการดำเนินงานเติบโตก้าวกระโดด รองรับเทรนด์เทคโนโลยี เตรียมเสนอขาย IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์เร็ว ๆ นี้
เมกาบางนา พร้อมต้อนรับการกลับมาของทุกความสุขที่ลูกค้าคิดถึง เสริมมาตรการด้านสุขอนามัยสุดเข้มข้นทุกพื้นที่ เตรียมส่งมอบประสบการณ์การชอปที่ทั้งสุข สนุกและปลอดภัย
ทีเอ็มบีธนชาต และ Amundi ร่วมด้วย Thanachart Fund Eastspring จัดสัมมนารูปแบบใหม่ส่งมอบโซลูชัน “ttb smart port” แก่นักลงทุน ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญระดับโลก แนะจัดพอร์ตรับโอกาสการลงทุนในภาวะวิกฤต
SEAC ชี้ช่องเสริมแกร่งกลยุทธ์องค์กร ยกระดับ “Business – People – Culture” ชวนผู้นำเรียนรู้ NEW Perspective กับ 3 สถาบันชั้นนำระดับโลก Michigan's Ross School of Business, The Ken Blanchard Companies และ The Arbinger Institute
Q-CHANG จับมือ บุญถาวร เปิดตัว Express Service เชื่อมต่อการซื้อสินค้า พร้อมบริการติดตั้งครบวงจร ทีมช่างมืออาชีพจองคิวง่ายได้วันทันที
ทีเอ็มบีธนชาต เปิดตัว “ฟินบิส โดย ทีทีบี” โครงการเสริมความรู้ ติดอาวุธธุรกิจให้เอสเอ็มอี “ครบ จบในที่เดียว ปรับใช้ได้ง่าย ต่อยอดได้จริง”
OPPO Super Brand Day ลดแรง คุ้มทุกดีล! สูงสุด 60% พร้อมคูปองส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท เฉพาะวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ที่ OPPO Official Store บน Lazada เท่านั้น!
บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ตอกย้ำความเชี่ยวชาญธุรกิจที่เข้าใจความต้องการลูกค้า ชูผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน
‘CV’ ดีเดย์เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 2 ก.ย.นี้ รุกขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไทยและต่างประเทศ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ปลื้มนักลงทุนตอบรับจองซื้อหุ้น IPO ล้นหลาม ชูพื้นฐานธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเทียบชั้นระดับอาเซียน
แบรนด์ ซันโทรี่ เผยแนวคิดบริหารคนด้วยกลยุทธ์ D&I เน้น ‘บริหารความหลากหลายอย่างสมดุลย์’ ผลักดันองค์กรเติบโตยั่งยืน
EPG เผยในสามไตรมาสที่เหลือจะสร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็ง รับปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์หลังการเร่งฉีดวัคซีน และมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลในหลายประเทศ
‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ หรือ EDL-Gen เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ชูอัตราดอกเบี้ย 5.90% และ 6.50% เปิดให้จองซื้อ 20-22 ก.ย.นี้ ย้ำปีนี้ผลงานสดใสรับอานิสงส์ลานีญา ดันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำสูงขึ้น
ยันม่าร์อัพเกรดรถเกี่ยวนวดข้าวตู้แอร์ที่ขับสบายอย่างเดียวไม่พอ ต้องเกี่ยวดี ได้ข้าวสะอาด ลดการสูญเสีย ข้าวไม่ร่วงหล่น
‘บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล’ ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร เตรียมระดมทุนเข้าจดทะเบียนใน SET หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง เสนอขาย IPO 1,370 ล้านหุ้น
เดินหน้าต่อไม่หยุด แม็คโครสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยสู้ภัยโควิด
ดีพร้อม เร่งติดปีกนักธุรกิจไทย “Creative Content for Business 2021” ติวเข้มเร่งเสริมแกร่งผลิตสื่อสร้างสรรค์ทางการตลาด ปรับตัวสู่ความก้าวหน้าทางโลกดิจิทัล
ชาวทวิตภพใช้ทวิตเตอร์สู้วิกฤตโควิด-19 สร้างชุมชนแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือ แชร์ข้อมูลและส่งกำลังใจซึ่งกันและกัน
อยู่บ้านไม่มีเหงา! ShopeePay แนะนำกิจกรรมยามว่างสนุกสุดเพลินแบบไม่ทิพย์ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์จัดเต็มช่วยเซฟเงินในกระเป๋า เพียงมีโทรศัพท์มือถือคู่ใจแล้วใช้จ่ายผ่าน ShopeePay รับโปรโมชันและสิทธิประโยชน์มากมาย ที่พร้อมซัพพอร์ตทุกไลฟ์สไตล์ของชาวไทยในช่วงอยู่บ
ตะลุยเที่ยวทิพย์ตลาดโต้รุ่งนครปฐม ชิมของแซ่บรสเด็ด "ระฆังทอง น้ำปลาหวาน" เครื่องแน่น กุ้งโตเต็มคำ
IDOL.LAND ดินแดนบันเทิงออนไลน์เร้าใจสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เป็นมิตรต่อไอดอล เปิดมิติใหม่ซื้อขายคอนเทนต์ด้วย IDOL Token คริปโตใหม่น่าลงทุน
ทีม Fold หรือ ทีม Flip? มาดูกันว่า Galaxy Z Series รุ่นไหน ที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคุณ
สมาคมการตลาดฯระดมกว่า 55 CMO และผู้บริหารระดับสูงของไทย ร่วมระดมสมองออนไลน์ Unlock the Lockdown… แนะ 10 Re ช่วยนักการตลาดสู้โควิด
JOOX เดินหน้าจัดกิจกรรมหลากรูปแบบ ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรีช่วงวิกฤตโควิด-19 ผ่านการสร้างความสุข 2 ต่อ... สร้างรายได้ช่วยเหลือคนดนตรี และเติมรอยยิ้มให้คนไทย
สัมผัสความงามอีกมุมของเมืองไทย ไพรเวทวิลล่าติดชายหาดของ “ภูริ หิรัญพฤกษ์” บนเกาะนาคาน้อย เปิดให้จองบน Airbnb
อาดิดาส เปิดตัวคอลเลคชัน ADIZERO สีใหม่ล่าสุด ต้อนรับเทศกาลการแข่งขันวิ่งมาราธอน
รายงาน Deloitte Private : วิกฤตโควิด-19 เร่งการเปลี่่ยนแปลงในธุุรกิจเอกชน ผลการสำรวจผู้บริหารบริษัทเอกชนเผย ความสามารถในการตอบสนองและฟื้้นตัวขององค์กร มีความสำคัญต่อกลยุทธ์ของบริษัท
กรุงศรี ฟินโนเวต เปิดกองทุนสตาร์ทอัพครั้งแรกในไทย “ฟินโนเวนเจอร์ ฟันด์ I” ตอกย้ำผู้นำด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพ
“โซลาร์วัตต์111” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ส่ง แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” มอบ “รถแคร์คุณอีวี” และแพลตฟอร์มช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ในศูนย์แยกกักในบ้านและชุมชน (Home & Community Isolation)
สัมผัสอรรถรสแห่งความอร่อยของอาหารอิตาเลียน พร้อมช้อปสินค้าอิตาลีเอ็กซ์คลูซีฟลดสูงสุด 20% ในงาน “Italian Fair” ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์และท็อปส์ ออนไลน์
ยันม่าร์อัพเกรดรถเกี่ยวนวดข้าวตู้แอร์ที่ขับสบายอย่างเดียวไม่พอ ต้องเกี่ยวดี ได้ข้าวสะอาด ลดการสูญเสีย ข้าวไม่ร่วงหล่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ มอบหน้ากากอนามัยแก่องค์กรภาครัฐกว่า 29 แห่ง พร้อมอุดหนุนเกษตรกรไทยเพื่อนำผลไม้ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กับโครงการ “GO WITH ME, GO TOGETHER”
เกษตรฯ เปิดตัว 3 ชุมชนต้นแบบภาคใต้ปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด
OPPO เปิดตัว MagVOOC Series ใหม่ล่าสุด พร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อภายในรถยนต์ ณ Smart China Expo 2021 ก้าวข้ามสู่ขีดจำกัดใหม่ของ IoT เพื่อมุ่งสร้างอนาคตของการเชื่อมต่ออัจฉริยะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้
รัฐยก DPU เป็นต้นแบบนำร่อง Smart Campus 5G พร้อมโชว์ศักยภาพนำเทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนภาคการศึกษา
กลุ่มธุรกิจ TCP จับมือ กสศ. เร่งดูแลสุขภาพและการศึกษาเด็กกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
EDL-Gen ประกาศปีทองการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ รับปรากฏการณ์ลานีญา เพิ่มปริมาณน้ำฝนและมีมวลน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ดันปริมาณผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยสูงขึ้น 27-40% หนุนผลการดำเนินงานที่ดี
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับสินเชื่อจาก IFC เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)
เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยผลวิจัยใหม่ ชี้ธุรกิจในประเทศไทยต้องแบกภาระข้อมูลล้น
ซีพี จัดธุรกิจพร้อมรับโลกยุคหลังโควิด – เน้นความร่วมมือและขยายธุรกิจในต่างประเทศ
เดินหน้า “มข.เพื่อสังคม” อย่างต่อเนื่อง ผุด ‘มาตรการ-นวัตกรรม-งานวิจัย’ ร่วมสู้ภัยโควิด-19
ผลการศึกษาชี้คนไทยสูงวัยเป็นมิตรกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ขณะที่คนรุ่นใหม่ยังแคลงใจผลกระทบจากเทคโนโลยี
สกาย ไอซีที เปิดวิสัยทัศน์ปั้นทีม “NEBULA” สร้างดาวฤกษ์นำร่อง Tech Company ปรับวัฒนธรรม-มอบหลากสิทธิประโยชน์ดึงดูด Tech Talent
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ย้ำความพร้อมในการเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวในประเทศไทย เตรียมส่ง 2 รุ่นหรู “Mercedes-Maybach GLS” และ “The new EQS” ลุยตลาดครึ่งปีหลัง พร้อมยกระดับบริการหลังการขายต่อเนื่อง และจัดเต็มแคมเปญ StarFest ให้ลูกค้าถึง 30 กันยายนนี้
‘บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์’ ชูกลยุทธ์สร้างการเติบโตผ่านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำเพื่อส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมโลกเพื่อความยั่งยืน กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO 3.90 บาทต่อหุ้น นักลงทุนเตรียมจองซื้อ 25-27 ส.ค. นี้
เดลต้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกับ ทีซีซี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสู่โครงการ RE100
2 NEW GEN SME โตแรงในเซเว่นฯ บทพิสูจน์คนรุ่นใหม่กับแนวคิดต่อยอดธุรกิจ
“ไปรษณีย์ไทย – JWD – Flash Express” ผนึกศักยภาพปั้น “ฟิ้วซ์ โพสต์” บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน พร้อมให้บริการ 1 กันยายนนี้
จับตาสตาร์ทอัพไทยบินไกลไต่ระดับสูง กับแนวทางเร่งสมรรถภาพสตาร์ทอัพด้วย “แหล่งเงินทุน”
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปลื้ม! แม็คโครช่วยระบายผลผลิตมากกว่า 2,714 ตัน ตอกย้ำนโยบายเคียงข้างเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด-19
ฉลองสัปดาห์แห่งเจ้าหญิงดิสนีย์ มาดูกันดีกว่าว่าคุณคือเจ้าหญิงดิสนีย์คนไหน
STARK พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.50% และ 3.90% ต่อปี เปิดจองซื้อ 30 ส.ค. – 1 ก.ย.นี้ ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัท BBB+
TPIPL ผลงานแกร่ง กวาดรายได้ครึ่งปีแรกกว่า 20,000 ล้านบาท ดันกำไร 3,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.89% ตอกย้ำศักยภาพผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในไทย
‘ไฮเออร์’ โชว์พลัง “ดีลเลอร์” กวาดยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทะลุกว่า 558 ล้านบาท ในงาน Dealer Conference Live Streaming ชูคอนเซ็ปต์ ไฮเออร์เชื่อมทุกชีวิต พร้อมเติบโตไปด้วยกัน
ทวิตเตอร์ชวนฉลอง #วันแห่งแฮชแท็ก ปรากฏการณ์สำคัญของชุมชนและบทสนทนาของชาวทวิตภพ แฮชแท็กสถานการณ์ในปัจจุบัน-การเคลื่อนไหวทางสังคม-ศิลปินคนโปรด มาแรงในช่วงครึ่งแรกของปี 2021
BenQ เปิดตัวโปรเจคเตอร์ Ultra Short Throw Laser TV รุ่น V7050i นิยามใหม่ของโฮมเธียเตอร์ที่เหนือระดับ
ไขทุกข้อสงสัย 9 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ Galaxy Z Fold3 | Flip3 5G สมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้
“Happy Digital Workplace” สไตล์ LINE ประเทศไทย เวิร์คฟอร์มโฮมได้สนุกและมีประสิทธิภาพ
อินเทลเร่งพัฒนาความก้าวหน้าด้านสถาปัตยกรรมสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์, HPC-AI และระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
เมื่อ SME ไทยต้องปรับตัวในยุค Next Normal มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ สสว. ส่งต่อความรู้และไอเดียแก่ผู้ประกอบการไทย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลก จัดประชุมออนไลน์เผยกลยุทธ์แก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก พร้อมประกาศความสำเร็จยอดขายทั่วโลกกว่า 700,000 คัน ในระยะเวลา 7 เดือน
อยู่บ้านก็ช้อปได้! ซัมซุงแนะนำบริการใหม่ ‘ส่งฟรี ติดตั้งฟรี ทั่วประเทศ’ พร้อมคุมเข้มด้านความสะอาด เมื่อซื้อผ่าน Samsung.com เท่านั้น
‘บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์’ โชว์ศักยภาพผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ รุกสร้างรากฐานและเสริมความมั่นคงด้าน Food Supply Chain แก่อุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ชวนพันธมิตรสอนร้านออนไลน์ “โฆษณายังไง ให้ยอดขายปัง”
10 ปี โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม บ้านปูรวมพลังผู้ประกอบการเพื่อสังคม ระดมความรู้ สร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
AIC Clinic ร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วยภาคสนาม โรงพยาบาลบางบัวทอง พร้อมส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ article
Vespa Primavera S 150 i-Get ABS Touring เวสป้าไฟกลมสุดคลาสสิกกับลุคทัวร์ริ่งใหม่ โดดเด่น พร้อมตอบทุกบริบทแห่งการเดินทาง
HappyFresh เผยโฉมพรีเซนเตอร์ “เผือก-พงศธร” ส่งมอบหนัง “ดีที่สด” เจาะตลาดครอบครัวมือใหม่
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เผยผลสำรวจ เหล่าลูกเรือ แอร์ สจ๊วต รู้สึกอย่างไรถ้าต้องกลับบิน
ธรรมชาติดูแลคุณ คุณดูแลธรรมชาติ Naturals by Watsons ความสวยงามที่เกิดจากการดูแลซึ่งกันและกัน
ดีพร้อม จับมือวู้ดดี้ เวิลด์ มอบรางวัลผู้เข้าอบรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมดีเด่น พร้อมจัดเวิร์คช้อปเสริมแกร่งเครือข่ายธุรกิจ และคอนเสิร์ตออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาด ส่งท้ายโครงการ “Agro Beyond Academy รุ่นที่ 2”
BGC สวนกระแสรุกสร้างเตาหลอมแก้วใหม่และเพิ่มกำลังผลิตโรงงานปราจีนบุรี พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุน ‘ถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน’ สร้างโอกาสเข้าสู่ธุรกิจกลางน้ำ วางเป้าหมายรักษาอัตราเติบโตและบริหารต้นทุนท่ามกลางความผันผวน
หน่วยงานภาครัฐ - อาสากู้ภัย - องค์กรสื่อสารมวลชน จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งมอบอาหารพร้อมรับประทาน กว่า 3 แสนกล่อง ในโครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด”
EPG ผนึกกำลัง AEROKLAS ส่งนวัตกรรมยามฉุกเฉิน “เตียงสนามแอร์โรคลาส” เตรียมบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ และจำหน่ายในราคาต้นทุนให้กับเอกชน สู้วิกฤติ COVID-19 ไปพร้อมกัน
ไทยเฮจีนไฟเขียวส่งลำไยไปจีน มนัญญาขอบคุณจากใจ เผยเบื้องต้นเปิดให้ 56 ล้งเจอศัตรูพืชน้อยครั้งสุดก่อน
บ้านปู เสนอผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 64 กำไร 93 ล้านเหรียญสหรัฐ รุกขยายการลงทุน เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด
ทิ้งขยะยังไงให้ save พี่ๆ พนักงานเก็บขยะ ฮีโร่ส่งใจร่วมสู้โควิด
airasia super app เปิดตัวบริการในไทยแล้ววันนี้ พร้อมปล่อยบริการแรก ฟู้ดเดลิเวอรี่ กับแคมเปญพิเศษ แจกฟรี 30,000 มื้อ ตลอด 30 วัน
ดีป้า เดินหน้าเสริมแกร่งเอสเอ็มอี ร้านค้า ชุมชน เกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับธุรกิจ เตรียมความพร้อมรับชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 คลี่คลาย
แพทย์ มข. ฟันธง! ผู้รับซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ควรบูสต์เข็ม 3 ชี้ ไวรัสเวคเตอร์ หรือ mRNA เพื่อป้องกันการระบาดวิกฤติ โควิด -19
มีเด้นท์ (MEDENT) ชวน บี้ เดอะสกา พาทุกคนสัมผัสผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเกรดพรีเมี่ยม เปิดตัว"CHARCOAL PREMIUM LIMITED BOXSET" ชาร์โคลเข้มข้นกับคอนเซ็ปต์สุดว้าว “สะอาดได้ สนุกด้วย”
Panthera Group (แพนธีร่า กรุ๊ป) หั่นค่าเช่าช่วยผู้ประกอบการรับมือวิกฤตโควิด พร้อมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคกลางคืนอยู่รอด
ซีอาร์จี เปิดแผนรุก ลงสนามเดลิเวอรี่ครึ่งปีหลัง 2564 ขนทัพแบรนด์อาหาร ‘ไทย-จีน’ เร่งการเติบโตในยุคโควิด-19
ไวซ์ไซท์ ปิดดีลระดมทุน Series B มูลค่ากว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ จับมือ 2 พาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่ กรุงศรี ฟินโนเวต และ เทค แมทริกซ์ เร่งพัฒนาโซลูชั่นขยายตลาด มุ่งสู่การเป็นเทคสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างยั่งยืน
แมคลาเรน 765LT สไปเดอร์ (McLaren 765LT Spider) สมรรถนะล้ำ ขับมันกว่าเคย ยนตรกรรมซูเปอร์คาร์เปิดประทุนที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาของแมคลาเรน
บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล โชว์ศักยภาพผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ ชูความเชี่ยวชาญในธุรกิจและทีมพนักงานท้องถิ่นที่เข้าใจความต้องการลูกค้า รับดีมานต์ความต้องการแหล่งเงินทุน ผลักดันพอร์ตสินเชื่อโดยรวมเติบโตอย่างยั่งยืน
“พรอสเพคฯ” ทุ่มทุนกว่า 3,000 ลบ. เปิดตัว “BFTZ วังน้อย” โชว์ศักยภาพทำ ‘Built to Suit’ เต็มรูปแบบ เน้นรองรับทุกกลุ่มลูกค้า ล่าสุดจับมือ “สยามแม็คโคร” ตั้งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ พื้นที่กว่า 88,000 ตร.ม. ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าใ
ASEAN CARES นำความหวังสู่ชุมชนท่ามกลางการแพร่ระบาด
TPIPP กระเป๋าตังค์ตุงในไตรมาส 2/64 กวาดรายได้ 2,924 ล้านบาท รับอานิสงส์ปริมาณขายไฟฟ้าและ Utilization Rate เพิ่ม ดันทั้งปีรายได้ 12,000 ล้านบาทตามเป้า
“สกาย ไอซีที” โชว์ผลงาน H1/2564 กวาดรายได้ 1,797 ล้าน โต 21% พร้อมเดินเครื่องบุกภาคเอกชน สร้างโอกาสเติบโตต่อเนื่อง
นิสสัน จับเทรนด์ #ทาสแมว สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชม ผ่านคลิป นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ #เหมียวแอพพรูฟ
ส่องโฟโต้เซ็ตล่าสุดจาก BTS x Samsung Galaxy Z Fold3 | Flip3 5G บอกเลยว่าเหล่าอาร์มี่ต้องมีปลื้ม!
ฟูลมูนมอลต์ ปล่อยแคมเปญ “เปิดก่อนได้เกิด” โดยใช้ มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง ถ่ายทอดแรงบันดาลใจร่วมกับศิลปิน เฟิร์ส อนุวัตน์ (marr) และ นายนะ (PROM+)
SYS จัดเสวนาออนไลน์ “Modular System ทางเลือกใหม่ของโครงสร้างเหล็กกับวิถี New Normal”
LINE MAN ผุดฟีเจอร์สะสมพอยต์ครั้งแรก หวังดันผู้ใช้เพิ่ม 2 เท่า ในแคมเปญ “LINE MAN LUCKY BOX”
CPL เผยกำไรสุทธิครึ่งปีแรกโต 128% ลุ้นครึ่งปีหลังออเดอร์โรงฟอกหนังฟื้นตัว-เล็งออกสตาร์ทโปรเจ็คท์ New S-Curves ภายในปีนี้
TKN ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังฟื้นตัว หลังปรับทัพเสริมความแกร่ง ตั้งตัวแทนจำหน่ายเพิ่มในจีน เดินหน้าปรับกลยุทธ์แผนการดำเนินงาน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 พร้อมจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
SNNP ปักธงบุกเวียดนามตามยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตในอาเซียน ชูกลยุทธ์ Localization Strategy ขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อม ผนึก ททท. เปิดแคมเปญ ‘เบนโตะ’ อย่างยิ่งใหญ่ ‘ดึง ‘คิทตี้ – ชิชา’ ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ สร้างแบรนด์ Extreme Snack เจาะคนรุ่นใหม่
ดีพร้อม จับมือวู้ดดี้ เวิลด์ มอบรางวัลผู้เข้าอบรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมดีเด่น พร้อมจัดเวิร์คช้อปเสริมแกร่งเครือข่ายธุรกิจ และคอนเสิร์ตออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาด ส่งท้ายโครงการ “Agro Beyond Academy รุ่นที่ 2”
“ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร” ขอยึดมั่นเดินตามรอยแห่งความสำเร็จของคุณพ่อผู้เพิ่งลับล่วงด้วยโรคโควิด-19 article
ศิริราชสร้างไอซียูสนาม “หอผู้ป่วยวิกฤตโรคโควิด 19” เพื่อรับมือผู้ป่วยหนัก เปิดทำการ 30 ส.ค. นี้
SABINA ฮึดสู้โควิด-19 ปิดงบไตรมาส 2 กำไรโต 24.30% เดินหน้ารักษาต้นทุน ดันอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายครึ่งแรกปี 64 แตะ 10.8% ปรับเป้าหมายเน้นวางแผนระยะสั้นหวังพลิกเกมครึ่งปีหลัง
‘ละมุน’ ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสำหรับแม่และเด็กแบรนด์ไทยรายแรกที่ Disney เลือก Co-branding ดึง ‘ริต้า’ แม่ละมุนตัวจริงเป็น Brand Ambassador ย้ำกระแสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยุคโควิด article
"สมชาย เผ่าบัณฑูร" บิดา "ดร.ทวีศักดิ์" ถึงแก่อนิจกรรม มีพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ณ ศาลา 6 วัดบางเตย วันที่ 16-19 ส.ค.64 article
ชาร์ปฉลอง 20 ปี ตระกูลอควอส (AQUOS) เปิดตัวรุ่นล่าสุด AQUOS THE SCENES 8K เติมเต็มความสุขในช่วงเวลาคุณภาพของครอบครัว
Gvillage Co-creation Hub ฮับของการร่วมคิดสร้างสรรค์ เสนอแนวคิด “รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย”
‘บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง’ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล พร้อมนำความเชี่ยวชาญเสริมแกร่งธุรกิจ เดินแผนชิงงานโครงการรัฐ มั่นใจ ก้าวข้ามปลายปีนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดคลี่คลาย หนุนกิจกรรม ศก. กลับมา
ตลาดพื้นที่อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ไทยเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่างกัน
TCEB ร่วมกับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชาสัมพันธ์ ‘โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติจัดการประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม’ เพิ่มศักยภาพรองรับการเติบโตของนักเดินทางไมซ์ที่เป็นมุสลิม article
กลุ่ม KTIS ร่วมกับ GGC ลงทุน 1,430 ล้านบาท ผุด “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” เฟส 2 หลังบอร์ด NatureWorks LLC มีมติลงทุนโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ
Bophie (โบฟี่) บริษัทบิวตี้แบรนด์ไทยเติบโตต่อเนื่อง สร้างยอดขาย 100 ล้านบาทบนแพลตฟอร์ม Amazon.com ประกาศสร้างทีมทำงานแบบ Hybrid Working เตรียมรุกตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลก
win win ทุกฝ่าย! เปิดใจผู้ใช้งานจริง ระบบ Home Isolation มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ป่วยอุ่นใจ ชุมชนวางใจ ไว้ใจหมอดูแลทางไกลได้
พรินซิเพิล แนะสะสมหุ้นเวียดนาม ชี้เม็ดเงินลงทุนโดยตรงต่างชาติเพิ่มศักยภาพสู่ฮับด้านการผลิตของโลก ‘พรินซิเพิล เวียดนาม’ ให้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนาม ปี 2564 ที่ 42.95% และ 1 ปีที่ 96.84% พร้อมเปิดซื้อขายได้ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมเป
ดุสิตธานี ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เผยรายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาทจากปีก่อน พร้อมวางแผนรับมือผลกระทบระยะยาว เร่งปรับโครงสร้างทรัพย์สิน-ควบคุมต้นทุน
JKN มั่นใจปีนี้เติบโตตามแผน 10-15% รับธุรกิจคอนเทนต์สุดแกร่ง หนุนกำไรสุทธิครึ่งปีแรกทำได้ 172 ล้านบาท
SME กว่า 200 ราย แห่ยื่นเข้าร่วม All Business Matching ขายสินค้าผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น
วิศวะมหิดล -แพทยศาสตร์ ศิริราชฯ เปิดตัว “ใส่ใจ” แชทบอทเพื่อสุขภาพจิตคนไทย...สู้ภัย COVID-19
“ไฮเออร์” ผ่าแผนรุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครึ่งปีหลัง 2564 ท่ามกลางภาวะวิกฤต คาดปั๊มยอดขายโต 37% ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการ “ไฮเออร์ ให้เธอ ร่วมใจสู้ภัยโควิด”
คุณแม่ต้องชอบ! มอบความรักพร้อมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าจากซัมซุง ในวันแม่ปีนี้
มาดามแอน จักรพงษ์ “เจ้าแม่ภารตะพันล้าน” ปล่อยหมัดฮุค ส่งซีรีส์สุดปัง ดังที่สุดลงช่อง JKN18 หวังโกยเรตติ้งช่วง WFH
SASHII นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกาหลี ชูจุดเด่นดูดซึมไวด้วย Micro Gel เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทย พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซี-พฤกษ์ พานิช เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่รักสุขภาพฉบับไฮเทค
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ส่ง “Mercedes-Benz GLA 200 Progressive” ใหม่ เติมความร้อนแรงให้ตลาดรถยนต์คอมแพ็คเอสยูวี ในราคา 2,199,000 บาท
กรุงศรี ชวนระดมสมอง คลายวิตก “จีนกวาดบ้านกระทบตลาดหุ้น” ใช้สื่อ Clubhouse ถกประเด็น “โอกาสหรือความเสี่ยงในหุ้นจีน”
OPPO ส่งมอบสมาร์ทโฟนพร้อมอุปกรณ์ IoT เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ในแคมเปญ “น้องฉันต้องได้เรียน” โดยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ และคณะใกล้เที่ยงคืน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สู่ทศวรรษแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพ” article
สสส. ร่วมกับ เครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ หนุนสื่อเคเบิลท้องถิ่น รุกนำเสนอคอนเทนต์รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงให้ตอบโจทย์สังคม ในยุค Digital Disruption และ New Normal
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 กับ “GWM : GO WITH ME, GO TOGETHER” จับมือ Food For Fighters พร้อมสนับสนุนเงินทุน 1 ล้านบาท รถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV และชวนทำกิจกรรมเพื่อสังคม
บราเดอร์ GTX บูมธุรกิจพิมพ์เสื้อยืดในไทยเติบโตแบบฉุดไม่อยู่ ส่งเทคโนโลยีพิมพ์ผ้าดิจิทัล Direct to Garment กลืนตลาดซิลค์สกรีน พร้อมเปิดตัว GTX Pro Bulk เพิ่มปริมาณและศักยภาพการพิมพ์แก่ผู้ประกอบการ
OPPO เปิดตัวเทคโนโลยี Under-Screen Camera รุ่นใหม่ พร้อมเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แบบเต็มจอ
“SASOM” ขึ้นแท่นสตาร์ตอัพไทยรายแรกๆ ปิดดีลระดมทุนจากเกาหลี ร่วมเป็น Strategic Partnership ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มซื้อขายของสะสมแบรนด์ดังรายแรกในเอเชีย มุ่งสู่ The Collectors Paradise of Asia เทียบชั้นระดับโลก ตั้งเป้าระดมทุนระดับ Series A ปีหน้า
Kingston เปิดฉากปฏิวัติการเล่นเกม เผยกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Kingston FURY
นอติลุส ชูคอนเซ็ปท์ใหม่ “SUPERFOOD” (ซุปเปอร์ฟู้ด) เปิดตัว “XTEN” มัลติเกรนโอ๊ตมีล ผสมแซลมอน มื้ออาหารสุขภาพพร้อมทาน เชื่อมั่น! แม้เร่งรีบก็สุขภาพดีได้
รู้จัก LINE OpenChat ฟีเจอร์ที่กำลังมาแรงกับการเรียนออนไลน์ในยุคนี้! “ช่วยจัดการห้องเรียนออนไลน์” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Mitsubishi Electric ร่วมกับ AIS 5G และ TKK ผนึกกำลังเพิ่มศักยภาพ เดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย
วัตสันตอกย้ำความมุ่งมั่นในการช่วยลดปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตั้งเป้าชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,250 ตัน
INETREIT พร้อมนำหน่วยทรัสต์เข้าเทรดวันแรกใน SET 9 ส.ค.นี้ หลังนักลงทุนตอบรับล้นหลาม ตอกย้ำความมั่นใจศักยภาพทรัพย์สิน หนุนประมาณการผลตอบแทนปีแรกโดดเด่น
HappyFresh ครองตลาด E-Grocery เสริมทุนรอบ Serie D กว่า 2พันล้าน แย้มธุรกิจพุ่งทะยานขึ้นกว่า 20 เท่า
GTH “Golden triangle health” ผนึก NRF และ ม.ขอนแก่น เซ็น MOU เพื่อโครงการพัฒนาและนำเมล็ดกัญชงลงแปลงปลูกที่แรกในประเทศไทย
SAPPE เจาะเทรนด์ดูแลสุขภาพ เขย่าตลาดกาแฟปรุงสำเร็จ เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพรียวคอฟฟี่ 3 in 1 สูตรคอลลาเจน ไทพ์ทู และ แม็กซ์ทีฟกาแฟถั่งเช่าผสมวิตามินบีรวม
ฟูจิตสึผลิกโฉมโรงงานของริโก้สู่ Smart Factory ด้วยโซลูชันจัดการโรงงานระยะไกล เร่งการทำ Digital Transformation ในยุค New Normal ด้วยโซลูชัน COLMINA Intelligent Dashboard
‘บลูบิค’ ได้ไฟเขียว ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง พร้อมลุยจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เดินหน้าขาย IPO 25 ล้านหุ้น รุกเป้าหมายสู่บริษัทคอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจรชั้นนำ
แม็คโคร รับซื้อตรงมังคุดช่วยเกษตรกรภาคใต้ มากกว่า 300 ตัน หลังชาวสวนนับพันราย ได้รับผลกระทบโควิด-19 เร่งกระจายทั่วประเทศตลอดเดือนสิงหาคม
LINE อาสาส่งพลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านแคมเปญ “WE LOVE YOU”
แอน จักรพงษ์ คว้า “ไมค์–ภัทรเดช” นั่งพรีเซนเตอร์คนใหม่ Dragon X เปิดตัวเพียงข้ามคืนยอดขายถล่มทลาย!
ดัชมิลล์ ตอกย้ำผู้นำตลาดโยเกิร์ต เปิดตัวดัชชี่ พลัส+ โพรไบโอติก LPC-37 สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดจากเยอรมนี
แบรนด์รังนกแท้ เดิมเกมอีโมชันนอล จับอินไซต์ความห่วงใยแม่-ลูก สร้างสรรค์แคมเปญใหม่ ดึง เต-ตะวัน และคุณแม่ ถ่ายทอดความรักครอบครัวผ่านโฆษณาชุดพิเศษ พร้อมอัดโปรโมชันเต็มสูบ ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่
‘ตลาดหลักทรัพย์ฯ - พรินซิเพิล’ สัมมนาออนไลน์ The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 6 แนะเตรียมพร้อมออมเงินภาคบังคับรับ ‘ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ’ พร้อมส่องโมเดลจีนกระตุ้นการออมลดพึ่งพาสวัสดิการจากภาครัฐ
“พลัซ ไซเอนซ์” และ “ทิงค์เน็ต” ผู้ร่วมออกแบบพัฒนาและผู้ผลิตผลงานนวัตกรรม “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย” และ “รถปฏิบัติการตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่” พร้อมเทคโนโลยีระบบจัดการข้อมูลที่แม่นยำรายแรกของไทย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขยายเวลาแคมเปญ PREMIERE DEAL พร้อมเดินหน้าส่งมอบ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ
ธนาคารเลือด ‘ศิริราช’ ต้องการเลือดสำรองทุกกรุ๊ป วอนผู้สุขภาพดีระดมบริจาค
“จ๊อบไทย” เผยตลาดแรงงานครึ่งปีแรก โควิด-19 กระทบนักศึกษาจบใหม่ “ท่องเที่ยว-โรงแรม-การบิน” เตะฝุ่น แนะพัฒนาทักษะด้านภาษา-ออนไลน์ เพิ่มโอกาสให้ตัวเอง
วิศวฯ จุฬาฯ จับมือเหล่านักวิชาการและภาคธุรกิจ ร่วมถอดบทเรียนเปิดมุมมองวิศวกรรมเพื่อการป้องกันและรับมืออุบัติเหตุสารเคมีในอนาคต
5 เหตุผลสำคัญ ในการคัดเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคล
โฮมโปร Q2 รายได้รวมพุ่ง! 16,954.30 ดันกำไรโต 51.97% หนุนรายได้ 6 เดือน 32,786.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,080.08 ล้านบาท
ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ
แค่พลังงานสะอาดไม่พอ ยุคนี้ต้อง ‘พลังงานฉลาด’ เทรนด์การใช้พลังงานวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง เพื่อโลก เศรษฐกิจ และชีวิตที่ดีขึ้น
ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง ‘บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์’ เตรียมเสนอขาย IPO 320 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไทยและต่างประเทศ ก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำเพื่อส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมโลก
“ซีอาร์จี” หนุน “อร่อยดี” พลิกกลยุทธ์ เสิร์ฟสุขสู้ภัยโควิด ส่งแคมเปญ “Fantastic 4” อร่อยครบจบในแอปเดียว
FINNOMENA ตอบโจทย์การลงทุนวิถีใหม่ครึ่งแรกปี 2564 เผยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารโต 90% เร่งเดินหน้ากลยุทธ์ Top of Mind สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า พร้อมมองปี 64 เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สกาย ไอซีที จับมือ AppMan บุกตลาด e-KYC ด้วยเทคโนโลยี Face Recognition และ OCR ครบวงจร รองรับเทรนด์การพิสูจน์ตัวตนออนไลน์ในหลากอุตสาหกรรมทั่วโลก
สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม
โซนี่ไทยตอกย้ำกระแสเทรนด์ VDO Content มาแรง!!! เปิดจองกล้อง Alpha ZV-E10 เริ่ม 28 ก.ค. ศกนี้ มอบประสิทธิภาพการถ่ายวิดีโอคุณภาพสูง เปลี่ยนเลนส์ใช้งานได้หลากหลาย ตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์
“What’s Next for Flash Charging?” OPPO เปิดตัวเทคโนโลยีการชาร์จแบบ Flash Charging รุ่นใหม่ที่ปลอดภัย และชาญฉลาดยิ่งกว่าเดิม
บริดจสโตน ประเทศไทย สานต่อพันธกิจผู้สนับสนุนหลัก การแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ส่ง 4 นักกีฬาพาราลิมปิกในสังกัดร่วมพิชิตฝันคว้าเหรียญทอง
The 1 ส่งดีลเรียน-เล่นออนไลน์หนุนครอบครัวยุคใหม่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในช่วงล็อคดาวน์ พร้อมมอบสิทธิพิเศษจาก 26 สถาบันเรียนรู้และเสริมพัฒนาการชั้นนำตลอดปี 64 บนแอป The 1
จับตาก้าวสำคัญ! ซัมซุงชี้ “ยุคของนวัตกรรมสมาร์ทโฟนรูปแบบใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว”
STARK ตอกย้ำจุดแข็งผู้นำเทคโนโลยีการผลิตสายไฟและสายเคเบิ้ลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30 – 3.90%
อินเทลเร่งนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ การเปิดตัวนวัตกรรมประจำปีขับเคลื่อนความเป็นผู้นำ จากซิลิคอนจนถึงระดับระบบ
KRUNGSRI EXCLUSIVE 2021 Mid-Year Outlook Series ส่งสัญญาณทิศทางความสำเร็จนักลงทุนผ่าน “วัคซีนความหวังฟื้นเศรษฐกิจไทย”
JWD รุกเข้าถือหุ้น 2 เฟสใน ESCO รวม 20% ผนึกความร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ PSA ผู้ประกอบการท่าเรือรายใหญ่ที่สุดในโลก ก้าวสู่ผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ในแหลมฉบัง ต่อยอด Multimodal Transportation
ธุรกิจปลูกผม ตลาดที่นักลงทุนจับตามอง article
โซนี่ไทย เดินหน้ายกระดับมาตรฐานเครื่องเสียงติดรถยนต์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตระกูล Mobile ES™ Series พร้อมมีเดียรีซีฟเวอร์รุ่นล่าสุด XAV-AX8100 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ชื่นชอบความบันเทิงในขณะขับขี่
รวมโปรสุดคุ้มในแคมเปญ OPPO Brand OF THE DAY ลดสูงสุดถึง 60%! เฉพาะวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ บน Shopee เท่านั้น
AIS จัดเต็ม! หนุน SME ไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เปิดกระหึ่มโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน 5 ความช่วยเหลือจาก AIS แด่ SME ไทย เราไม่ทิ้งกัน”
‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน
หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด ชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญพร้อมเผยมุมมองเชิงสังคม จริยธรรม และความเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาด
“อินเตอร์ฟาร์มา” เขย่าตลาดผลิตภัณฑ์ลดฝ้า ส่ง TS6 สูตรใหม่เจาะconsumerปูพรมขายทุกช่องทาง
ซัมซุงร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “โอลิมปิก โตเกียว 2020” เปิดตัวโกลบอลแคมเปญ พร้อมมอบสมาร์ทโฟน S21 5G รุ่นพิเศษให้ทัพนักกีฬา ครั้งแรกของกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่ให้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมชมทั่วโลกได้ใกล้ชิดกัน ผ่านนวัตกรรมสมาร์ทโฟนอันล้ำสมัยจากซัมซุง
‘บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์’ ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจและผู้นำในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของคนไทย ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เสนอขาย IPO จำนวน 109.30 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำต่างประเทศ สร้างรากฐานในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสนับสนุนการ
วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย เดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่อง ประกาศตั้ง 5 ตำแหน่งหลักเพิ่มศักยภาพครีเอทีฟดิจิทัล
ความไม่ธรรมดา ในความธรรมดา พบได้ใน นิทรรศการ DEmark Show Online 2021
ออปโป้ ลุยกระตุ้นตลาดกลางปี เปิดตัว “OPPO Reno6 Z 5G” สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด คว้า “ญาญ่า-อุรัสยา” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ ปลุกกระแสการถ่ายภาพและวิดีโอพอร์ตเทรต
5 องค์กร ผนึกพลังสร้าง Thailand Health Data Space 5G ระบบสารสนเทศการแพทย์อัจฉริยะประเทศไทยให้เป็นจริงและครบวงจร คาดทดสอบ Sandbox กลางปี 2565
เอ็มจี เปิดตัว “ALL NEW MG5” ด้วยแนวคิด “BEYOND”รถยนต์สไตล์สปอร์ตคูเป้ซีดาน ตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ด้วยความเหนือชั้นกว่าเทียบชั้นรถยนต์ในกลุ่ม C-Sedan ในราคาเริ่มต้นเพียง 559,000 บาท
รมช.มนัญญา เดินเครื่องงานวิจัยพืชสกุลกัญชาเต็มสูบ
ซัมซุงร่วมกับช้อปปี้ จัดแคมเปญ “Samsung Super Brand Day” มอบดีลสุดพิเศษต่อเนื่องเป็นปีที่สาม พบกัน 22 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
vivo จัดงานประกวด VISION+ Mobile PhotoAwards 2021 อย่างเป็นทางการ ร่วมมือกับ National Geographic เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถ่ายภาพด้วยมือถือระดับมืออาชีพ
เปิดปฏิบัติการ “ปูนลูกดิ่ง” มอบถุงยังชีพช่วยเหลือคนงานกว่า 2,000 ชีวิต ภายใต้โครงการ “ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน” นำร่องแคมป์ก่อสร้างพันธมิตร “แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ – ศุภาลัย”
GLOCON ส่งซิก 2Q21 พลิกบวก ดันแบรนด์ Kitchen Plus ลุย Plant Based อัพมาร์จิ้น
GLOCON ส่งซิก 2Q21 พลิกบวก ดันแบรนด์ Kitchen Plus ลุย Plant Based อัพมาร์จิ้น
“WeTV” ผนึกกำลัง “ช่อง 8” รุกเจาะกลุ่มแฟนทีวีดิจิทัล ตั้งเป้าขยายฐานคนดูครอบคลุมออนไลน์ และออนแอร์ เตรียมส่งซีรีส์จีนพากย์ไทยชื่อดังขึ้นจอใหญ่ พร้อมยกทัพละครไทยท็อปฮิตจากช่อง 8 ลงในแพลตฟอร์ม
vivo จับมือ AIS ร่วมทดสอบเทคโนโลยี 5G SA (Stand Alone) สำเร็จเป็นรายแรกในประเทศไทย
CITE DPU แนะ 8 อาชีพด้าน digital skills รายได้ สวนกระแสในยุค new normal
ครั้งแรกกับ Vespa Sprint S 150 i-Get ABS (TFT) ผสานดีไซน์อันโดดเด่นเข้ากับเทคโนโลยีอย่างลงตัว พร้อมด้วยหน้าจอแสดงผล TFT สุดล้ำ เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่โดดเด่นอย่างมีชั้นเชิง
UPA ลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เสริมฐานความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เข้าซื้อกิจการ GTG ผู้ประกอบธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำกัญชง-กัญชาครบวงจร ในประเทศไทย
บ้านปู เปิดจองหุ้นกู้ระหว่าง 30 ก.ค.และ 2-3 ส.ค.นี้ เคาะอัตราดอกเบี้ย 2.90-3.80% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี พร้อมเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter
กระทรวงพาณิชย์ปลุกกระแสงานออกแบบไทยสู่สากล จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทย DEmark Show Online 2021
CMC จับมือ Zipmex ก้าวสู่โลกการเงินไร้พรมแดน รุกตลาดคริปโทฯ เปิดซื้อขายคอนโด-บ้าน รับทุกสกุลเหรียญกับทุกโครงการ
กาลเทศะและมาตรฐานความสุภาพ, ถอดบทเรียนจากรองเท้าแตะราคาแพง
มนัญญา เดินหน้าขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจรป้อนแพทย์แผนไทย กรมวิชาการเกษตรชง 2 สายพันธุ์มีสารแอนโดรกราโฟไลด์สูง เตรียมจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ปลูก หนุนการเติบโตสมุนไพรไทยป้องโควิด 19
ภาคธุรกิจไทย TBCSD : พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน
เอ็มจี เผยยอดขายครึ่งปีแรก โต 32% รุกตลาดครึ่งปีหลังด้วย ALL NEW MG5 เปิดตัว 20 กรกฎาคมนี้
“ออโรร่า” กับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า บนเส้นทางเบอร์ 1 ที่รักษามากว่า 48 ปี
ลัดเลาะสมุทรปราการ ชิค&ชิลกับกาแฟรถตู้ริมทาง “Hip Cof” พร้อมเช็คลิสต์ 10 จุดแหล่งเที่ยวใกล้กรุง
เคียงข้างคนไทย ก้าวฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน เดอะ สตรีท รัชดา ตั้งเคาน์เตอร์บริการ Take Away-Delivery เพิ่มความสะดวก ลูกค้า-ไรเดอร์ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยเข้ม การ์ดไม่ตก
Lifestyle Diary หรือ Destiny ของผิวหน้า?
บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง หรือ SNNP พร้อมเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.ค.นี้ โชว์ศักยภาพมุ่งสู่ผู้นำตลาดเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวแห่งอาเซียน ชูแผนลงทุนสร้างรากฐานการผลิต ระบบจัดจำหน่าย ผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน
‘ศิริราช’ เผยผลสำเร็จวิจัยชุดตรวจโควิด-19 รู้ผลไว 15 นาที
เทรนด์ไมโคร เผยมุมมองเชิงลึก แนะกลยุทธ์ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ สำหรับภาคการเงินการธนาคาร ที่เดินหน้าสู่ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน”
สยามซาอิโค่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แบรนด์ SAYIKO CLUNT คว้ารางวัล TOP Thailand Quality Award 2021 ธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 article
MDPC เดินหน้าโครงการ Management Trainee รุ่นที่ 2 เสริมทักษะคนรุ่นใหม่สู่สายงาน Property Management
“เด็กแรกเกิดต้องรอด” โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทารกแรกเกิดที่แม่ติดเชื้อโควิด-19 จาก “โรงพยาบาลเด็ก”
convertCASH – อูเบอร์แห่งวงการฟินเทค เปลี่ยนรูปบิลรายเดือนของคุณเป็นมูลค่าเพิ่มเติม บุกเบิก บริการ "เราจ่ายให้คุณก่อน"
วัน แบงค็อก (One Bangkok) จับมือ เอสซีจี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในด้านการบริหารการก่อสร้างแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ฟิล์ม รัฐภูมิ นั่งเก้าอี้ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา แบรนด์ มีมี่ ปาป๊า พร้อมลุยตลาด ไทย-จีน article
ตัวแทนจากธุรกิจโรงแรมในอาเซียนชี้ ‘ฉีดวัคซีน’ โอกาสฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
เปิดฉาก KRUNGSRI EXCLUSIVE 2021 Mid-Year Outlook Series เชิญกูรูการเงินวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก-ไทย ปักธงโอกาสการลงทุน Asset ไฮไลท์ครึ่งปีหลัง
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล - โรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อยู่เคียงข้างคนไทย ส่งความห่วงใย พร้อมอำนวยความสะดวกผ่านหลากหลาย ช่องทางการช้อปปิ้ง กับ “Central And Robinson With You During Covid-19”
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสนอแนวทางการสื่อสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19
สายกินห้ามพลาด !! ของเด็ดในตำนาน 100 ปี "ขาหมูแช่เย็น ตือคาตั่ง" พร้อมแนะนำสถานที่เที่ยวรอบกรุง ครั้งหนึ่งต้องมาเยือน
ศูนย์คุณธรรม เปิดตัว “วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” ในเด็กไทยด้วย “ต้นทุนชีวิต” พบ 10 ปีที่ผ่านมา “พลังบวก” ของเด็กไทยอ่อนแอลง
INET โชว์ศักยภาพทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INETREIT ชูจุดเด่นทรัสต์กองแรกที่ลงทุนใน Digital Infrastructure Asset ในประเทศไทย ‘INET-IDC3 เฟส 1’ รับเทรนด์ความต้องการใช้งานระบบคลาวด์ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล
MVP เปิดแคมเปญด่วน Social giving | Stake for society article
Dare to Dream แรงบันดาลใจเบื้องหลังฟาสต์เวิร์ค Start-Up มาแรง มุ่งเชื่อมสะพาน ฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการทั่วประเทศ พร้อมผลักดันให้คนไทยฝันให้ไกลไปให้ถึง
YELLOWTIRE.com ขึ้นแท่นผู้นำเว็บไซต์ยางรถยนต์อันดับ 1 ของไทย คาดตลาดยางฟื้นตัวปลายปี 64 พร้อมแนะ 6 กลยุทธ์ร้านยางไทยปรับตัวช่วงโควิด-19
8 เสียงหลัก ตัวแทนภาคท่องเที่ยวไทย “จะไม่ทน” รวมตัวจัดเสวนาออนไลน์ ‘Tourism Voice: เสียงท่องเที่ยวไทย’ ระดมสมองชาวท่องเที่ยวทั่วประเทศ ส่งเสียงสะท้อนปัญหา เสนอทางแก้ไข หวังฟื้นการท่องเที่ยวไทยให้ทันโลก
iClick Interactive เปิดตัวแพลตฟอร์ม iSmartGo นำแบรนด์ทั่วโลกบุกตลาดจีน ด้วยโซลูชัน SaaS กับแพลตฟอร์ม iSmartGo
SAPPE x Takabb สร้างมิติใหม่แห่งการ Collaboration เปิดตัวเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรขวดช็อต รุกตลาด Functional Herbal Drink
จับปุ๋ยเถื่อนหลักฐานคารถพร้อมบุกโรงงานอายัดของกลางหลักล้าน
ผู้บริหารด้านไอทีต้องเป็นผู้นำ พาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยยุทธศาสตร์คลาวด์
“MOTIF” เผยกำไรสุดปัง Q1-Q2 ปี ’64 ทะลุเป้า! ดันยอดขายทะลุเป้าที่ตั้งไว้ เติบโตขึ้นกว่า 30% ด้วยกลยุทธ์ขายผ่านโซเชียลมีเดีย ปรับตัวในยุคโควิท-19 พร้อมเดินหน้าดันยอดขายครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง เสริมทัพด้วยเฟอร์นิเจอร์ Home Accessories ‘Fashion for Home’ เอาใ
สุกี้ตี๋น้อย ชูคอนเซปท์ อร่อยคุ้มค่าในราคาสบายกระเป๋า ปรับตัวยุคโควิด-19 อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
SNNP โชว์ศักยภาพพร้อมก้าวสู่ผู้นำเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวแห่งอาเซียน มุ่งลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างรากฐานการผลิตและระบบจัดจำหน่ายสินค้า
3 ผู้นำวงการรีเทล อัดฉีดเต็มสูบ!! กระตุ้นมู้ดนักช้อปต่อเนื่อง กับแคมเปญ Central / Robinson Shop Shop #HUGTHAIS ไทยช่วยไทย รวมใจช้อป”
ฟู้ดแพนด้าและยูนิลีเวอร์ประกาศความร่วมมือเพื่อขยายบริการสั่งซื้อ และจัดส่งไอศกรีมแบบเดลิเวอรี่ทั่วทั้งเอเชียผ่านแพนด้ามาร์ท บริการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยระบบ cloud store ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจากฟู้ดแพนด้า
เทรนด์ไมโครเผยความท้าทายบทใหม่ของ Cybersecurity ในงาน Perspectives 2021 ระบุ Ransomware เพิ่มรูปแบบการโจมตีใหม่อีก 34 เปอร์เซ็นต์ เป้าหมายหลักคือ ภาครัฐบาล ธนาคาร อุตสาหกรรมการผลิต เฮลธ์แคร์ การเงิน การศึกษา และอื่นๆ
‘ดุสิตธานี’ ปักธงโรงแรมแห่งแรกในโอมาน พร้อมเปิดให้บริการ ‘ดุสิตดีทู นาซีม รีสอร์ท จีเบล อักห์ดาร์’
“สำนักงานประกันสังคม” จับมือ “Smart MedTech” ผนึกกำลังเครือข่ายสถานพยาบาล รัฐ -เอกชน ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาสมาร์ทคิวอัฉริยะแอปพลิเคชัน “KnowQ”
ส่องเคล็ด(ไม่)ลับ ผิวออร่าฉ่ำโกลว์ตลอดวันของ “เบลล่า” พรีเซ็นเตอร์คนใหม่โอเลย์ แม้ลุยงานหนักแค่ไหนก็ไม่โทรม
กลุ่มบริษัทศรีตรังห่วงใยคนไทยก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ เดินหน้าโครงการเพื่อสังคม ‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2’ ตั้งเป้าหมายบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมากกว่า 4.5 ล้านชิ้น
เด็กรุ่นใหม่ผุดไอเดียเจ๋ง ‘รีไซเคิลถุงพลาสติกสู่ถุงเพาะกล้าไม้’ ใช้งานในครัวเรือน ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน ในโครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน
คณบดี CIBA DPU คาดโควิด 19 ทำตลาดอีคอมเมิร์ซโต ส่งผล ‘งานตลาดออนไลน์ บัญชี โลจิสติกส์’ ขยายตาม ย้ำ 3 ทักษะคนรุ่นใหม่ต้องมี ทักษะดิจิทัล ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ มั่นใจหากมีครบสามารถพาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์
‘แอน-จักรพงษ์’ และผู้บริหาร ‘JKN’ ร่วมส่งกำลังใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ เพื่อร่วมฟันฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน
ผลสำรวจทั่วโลกจาก 3เอ็ม พบกระแสวิทยาศาสตร์กำลังมาแรงในเอเชียแปซิฟิก แต่ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมาก
70mai รุกตลาดกล้องติดรถยนต์ รุ่น 70mai Dash Cam M300 ตอบโจทย์ผู้เริ่มต้น ใช้งานง่าย ศักยภาพครบครัน
Booking.com แนะ 6 ที่พักเด็ด! รับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ต้อนรับนักเดินทางทั่วโลกกลับมาสัมผัสกับเสน่ห์ของไข่มุกแห่งอันดามันอีกครั้ง
ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารด้านไอทีจะได้ประกาศความเป็นผู้นำ และขับเคลื่อนกลยุทธ์ Cloud ขององค์กรให้ก้าวไกลกว่าที่เคย ในช่วงโควิด!!
ออกเดินสู่เส้นทางแห่งจินตนาการไม่รู้จบกับ “ดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์” สตรีมได้เลยตั้งแต่วันนี้!
3 พันธมิตรร่วมพลิกโฉมเกษตรชุมชนสู่ Smart Farming เกษตรอัจฉริยะไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก
“การ์มิน” เปิดตัว “DESCENT MK2S” ไดฟ์คอมฯ ขนาดเล็กที่เป็นมากกว่าไดฟ์คอมฯ บัดดี้คู่ใจที่พร้อมออกไปสนุกกับทุกการผจญภัยแบบไร้ขีดจำกัด
OPPO เข้าร่วมกับสถาบัน LF AI & Data Foundation เพื่อส่งเสริม Open Source สำหรับระบบนิเวศ AI ที่ยั่งยืน
10 ปี Generation S ทุกวิกฤติ คือ โอกาส
บำรุงราษฎร์ร่วมฉลอง “PRIDE Month” จัดทัพตั้ง “Pride Clinic” ส่งมอบการดูแลเชิงสุขภาพแบบ Life-time Value แก่กลุ่ม LGBTQ+ article
ภาพอนาคตช้อปปิ้งไทยตกผลึก นักช้อปไทยปรับพฤติกรรมรับออนไลน์ช้อปปิ้งมากที่สุดในโลก
อินเทลเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ Intel XPU เจาะกลุ่มผู้ใช้งาน HPC และ AI Sapphire Rapids มาพร้อมกับหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) แบบติดตั้งภายในตัว เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการสร้างเครือข่ายและการจัดเก็บข้อมูลของ GPU จากอินเทล ช่วยเพิ่มประสิทธ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว All New HAVAL H6 Hybrid SUV อย่างเป็นทางการ ประกาศราคาสุดเร้าใจที่ 1,149,000 บาท สำหรับรุ่น PRO และ 1,249,000 บาท สำหรับรุ่น ULTRA พร้อมส่งมอบประสบการณ์ขับขี่อัจฉริยะให้ลูกค้าผ่าน GWM Application
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ปลุกกำลังซื้อ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ทุ่มงบกว่า 40 ล้านบาท จัดแคมเปญ “ช้อปช่วยไทย” ผนึกศูนย์การค้า ห้างฯ และออนไลน์ ลดสูงสุด 80% รับคืนสูงสุด 7,000 บาท + E-Voucher ภาครัฐ 7,000 บาท 40 Top Spenders รับฟรีทองคำแ
กรมวิชาการเกษตร ซุ่มวิจัย 3 พืชพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ครบความต้องการเกษตรกร
GoDaddy พร้อมติดอาวุธเอสเอ็มอีไทยเพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์ที่แข็งแกร่ง
AIS 5G -โรบินฮู้ด จับมือต่อเนื่อง ส่งแคมเปญ “ร้านเล็กที่คุณรัก” มอบสิทธิพิเศษความอร่อยรับล็อคดาวน์ พร้อมเคียงข้างร้านอร่อยรายย่อยในดวงใจ ให้อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤต
ครั้งแรกกับการยกระดับการดูแลโภชนาการในประเทศไทย แอ๊บบอตฯ ผู้นำด้านโภชนาการระดับโลก ร่วมกับ สมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ Nutrition Expert-ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ผ่านเภสัชกร ร้านขายยาทั่วประเทศไทย
ขยะติดเชื้อ อีกหนึ่งความใส่ใจไม่ใช่แค่ “ทิ้ง” หมอฯ แนะ “แยกขยะก่อนทิ้ง” วิธีการง่ายๆ ช่วยลดการระบาดโควิด -19
กองทรัสต์ AIMIRT จ่ายเงินปันระหว่างกาล 0.2205 บาทต่อหน่วย ก่อนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อ 5 – 9 ก.ค. นี้ ประชาชนทั่วไปจองซื้อวันที่ 5 – 9 และ 12 -13 ก.ค. นี้
เอชพีมุ่งมั่นผลักดันความเท่าเทียมทางดิจิทัลให้เข้าถึง 150 ล้านคนภายในปี 2573 รายงานประจำปี HP Sustainable Impact Report ย้ำความคืบหน้า และเป้าหมายในการสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ยั่งยืน และสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น
“เบ็นคิว” เสริมแกร่งธุรกิจ พร้อมชู Blended Learning Solution จับเทรนด์การเรียนแบบผสมผสาน
เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ปรับทัพเพิ่มกลุ่มสินค้า โชว์นวัตกรรมใหม่ อัดงบสื่อออนไลน์ กว่า 15 ล้านบาท ขยายฐานลูกค้าช่าง ผู้รับเหมา สถาปนิก และ เจ้าของบ้าน หนุนยอดขายปี 2564 โตต่อเนื่อง
บมจ.ศรีนานาพร ผนึกพันธมิตร บุญรอดเทรดดิ้ง เสริมแกร่งการกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจดิสทริบิวเตอร์ กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย สร้างรายได้เติบโตก้าวกระโดด
น้ำใจคนไทยถึงคนไทย เซเว่นร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่านโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในหลายพื้นที่
ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัส รับนโยบายเปิดประเทศ เร่งติดตั้งหลายองค์กรสร้างเซฟโซน เขตปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 บริเวณจุดสัมผัสร่วม เบื้องต้นสนับสนุน 14 รพ. ช่วยบุคลากร ทางการแพทย์ ผู้มาใช้บริการลดความเสี่ยงการส่งต่อเชื้อบริเวณจุดสัมผัสได้มากกว่า 99.99%
สธ. เปิดตัว ‘แพลตฟอร์มอนามัยไอโอดีน’ ตั้งเป้าใช้ขับเคลื่อนเกิดชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนครบทั่วไทยในปี’70 article
ททท. เปิดคอร์สดิจิทัลมาร์เกตติ้งให้คนรุ่นใหม่ใน 42 ชุมชน พร้อมเปิดเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ต่อยอดการขายโปรแกรมท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน
‘พรินซิเพิล’ มองแนวโน้มการลงทุนครึ่งปีหลัง ธีม Recovery Play เปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจ แนะเพิ่มน้ำหนักใน REITs ที่ได้ประโยชน์ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว
LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี เผยความสำเร็จสู่แพลตฟอร์มที่ตอบสนองชีวิตคนไทย ในทุกไลฟ์สไตล์ และช่วยผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ที่เป็นมากกว่าแค่แชท
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี-ขยายโอกาส “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เรียน 5 เทอม รองรับวิชาชีพขาดแคลน
‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ จัดมหกรรมลดแรงแห่งปี “ MATTRESS GRAND SALE” ยกขบวนที่นอนแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 80% ให้คนไทยช้อปแบบคุ้มค่า รับเทรนด์ Health & Wellness ดันตลาดเติบโต
ม.อ. ผลักดันภูเก็ต Medical hub แห่งฝั่งอันดามัน เปิดศูนย์บริการ ‘เทคนิคการแพทย์ กับ สุขภาพนานาชาติฯ’ สร้างเมืองแห่งสุขภาพ เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 17 “The 17th CDIO International Conference” ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2564 ภายใต้หัวข้อ “Re-imagining Engineering Education for the
สกสว. จับมือ 7 พีเอ็มยู หน่วยงาน ววน. ชูผลงานเด่น รมว.อว. ชูนโยบาย ไทยพ้นกับดักความยากจนได้ด้วยวิจัย article
ปรากฏการณ์ใหม่เพื่อการดูแลรูปร่าง “สวยมงลง” แบรนด์SETUP PERFECT คว้าตัว “นาตาลี เกลโบวา” นางงามจักรวาล นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ article
โอกิลวี่ ประเทศไทย คว้ารางวัล PR Awards Asia 2021 ระดับ Gold จากแคมเปญ “หุ้นโออาร์” ปรากฏการณ์ใหม่ของหุ้นมหาชนแห่งปี
เสริมแกร่งพอร์ตลงทุนด้วยกองทรัสต์ช่วงโควิด-19 ตอบโจทย์ครบทั้งเงินปันผล-กำไรพุ่งสูง
บจก. ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ดร.วรายุฑ มิลินทจินดา นั่งแท่นประธานกรรมการ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ มุ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ article
ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต “โชห่วยไทย” ในแบบฉบับ “แม็คโคร”
บ้านปูเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป 3 รุ่น เร็วๆนี้ ชูอันดับเครดิต A+ ผลตอบแทน [2.90-4.00]% ต่อปี สามารถจองผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ
CIBA DPU เปิดคอร์ส “สอนน้องลงทุน” นำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง
ติดปีกธุรกิจด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัล HP Indigo รุ่นใหม่ เปิดตัวในงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลก Dscoop Edge Fusion Graphic Arts
อาดิดาส เปิดตัวรองเท้าวิ่งตระกูล ADIZERO รุ่นใหม่ล่าสุด พัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมสุดล้ำเพื่อคว้าชัยชนะในทุกสนามแข่งขัน
มข. ครองอันดับมหาวิทยาลัยแนวหน้า ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย จาก QS World University Rankings 2022 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก
ชี้ช่องรวยช่วยท่องเที่ยว บุกร้านดัง “ผัดไทยฝรั่ง“ มีดีที่ซอสผัด อร่อยไม่ต้องปรุง กับ 10 จุดเช็คอินห้ามพลาด!! มาอยุธยาต้องชิม แชะ ชม
DEmark Award เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักออกแบบไทยสู่สากล
บอกต่อ 5 เทคนิคใช้ทวิตเตอร์ปลอดภัย
คาโอ จับมือ อมตะ-กนอ.-เนคเทค และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เปิดโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”
กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เพิ่มทุนครั้งที่ 2 หนุนประมาณการผลตอบแทนในปีแรกเป็นอย่างน้อย 7.50%/1 เสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมในสัดส่วนประมาณ 80% ของจำนวนหน่วยทั้งหมดที่ออกเพิ่มในครั้งนี้ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมมีสิทธิจองซื้อวันที่ 5 – 9 ก.ค.นี้ และเสนอขายประชาชนท
ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดข้อเสนอสุดพิเศษใน ULTRA DEAL Campaign ชวนคนไทยลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Hybrid SUV จัดเต็มเซอร์ไพรส์เพื่อลูกค้ากลุ่มแรกของแบรนด์
วิกฤต “ขยะพลาสติก” หลังโควิด-19 ทางออกและโอกาสสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
“ไทยยานยนตร์” อวดโฉม “Thaiyarnyon Caravelle T6 Touring” ที่สุดของ Luxury Van รองรับไลฟ์สไตล์ยุค Next Normal
จาก Office Syndrome สู่ยุค Work From Home Syndrome ใครว่าทำงานที่บ้านแล้วจะชิล
โลดแล่นสู่จินตนาการไม่รู้จบกับ “ดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์” ประเทศไทย เริ่มสตรีมทั่วประเทศ 30 มิถุนายนนี้
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดโรงงานเต็มรูปแบบแห่งที่สองนอกประเทศจีน ณ ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ วางแผนสร้างฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวา พร้อมเฉลิมฉลองรถคันแรกจากสายการผลิต เตรียมส่งมอบให้กับผู้บริโภคชาวไทย
เอปสันพาลูกค้าสัมผัสประสบการณ์ใหม่ เปิด Epson Virtual Solution Center โซลูชั่นธุรกิจเสมือนจริง
เอชพีมอบนวัตกรรม สร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันและเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น
ท่องโลกนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ ด้วยโมเดล “SPACESHIP” งานแสดงสินค้ามิติใหม่ 16 ธีมสถานีอวกาศ ของ “Häfele Discoveries”
‘OXE’CURE’ (อ๊อกซีเคียว) ตอกย้ำการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรก ลุยกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เอาใจวัยรุ่นยุคใหม่ ใช้เอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์ม สร้างการรับรู้เจาะกลุ่มเป้าหมายทุก Gen
SABINA ผนึก เอไอ ไทยแลนด์ เปิดตัวคอลเลคชั่น "เอสเธอร์ บันนี่" ครั้งแรกในไทย จับลูกค้ากลุ่มปลื้มการ์ตูนเกาหลี ชวนช็อปแบบไม่ต้องบินไกล
กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันทะเลโลก เสวนา เรื่อง “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19” (หาทางออก เพิ่มโอกาส สร้างรูปแบบที่สมดุล มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน)
ผลการศึกษาวิจัยระดับโลกชิ้นใหม่พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง มากที่สุด
4 ไอเดียสร้างคอนเทนต์ #เที่ยวทิพย์ ฉบับอยู่บ้าน ด้วยสมาร์ทโฟน Galaxy A52 | A52 5G เครื่องเดียว
‘ShopeePay’ อัดโปรแรงเกมเด็ด!! เอาใจเหล่าเกมเมอร์ ทั้งคูปองส่วนลดและ Shopee coins cashback แบบจัดเต็ม!
นำทัพลุยทุกวันไม่เคยหยุด! แอน จักรพงษ์ เดินหน้าปันน้ำใจสู้ภัยโควิดอย่างต่อเนื่อง
‘ภูตะวัน’ เอสเอ็มอีรุ่นใหม่ ชู 4 กลยุทธ์ ฝ่าโควิด-19 เชื่อมโยงชุมชนเกษตรอินทรีย์ผ่านแบรนด์ ‘intree’ แข่งตลาดออแกนิคโลก
‘บมจ.เซนต์เมด’ เคาะราคาขายหุ้น IPO 7.20 บาทต่อหุ้น นักลงทุนเตรียมจองซื้อ 9-11 มิ.ย. นี้ จ่อเข้าเทรด 17 มิ.ย. 64
ทีเอ็มบีธนชาต รุกตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูง มอบเอกสิทธิ์ขั้นสุด “ทีทีบี รีเซิร์ฟ” ครบทุกสิทธิประโยชน์ทางการเงิน การลงทุนและไลฟ์สไตล์ ช่วยต่อยอดความความสำเร็จแบบไม่มีที่สิ้นสุด
ผลสำรวจล่าสุดจาก Booking.com เผยผู้เดินทางชาวไทย 94% คิดว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนคือเรื่อง ‘จำเป็น’
NIA จับมือหน่วยงานพันธมิตร ส่งสตาร์ทอัพเกษตรฝีมือดีลอตแรก พร้อมจับคู่เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการเกษตร
BenQ รุกหนัก หวังแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เปิดตัว 4K โปรเจคเตอร์ 3 รุ่นใหม่ ตอบไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างในยุค New Normal
DITP เผยสินค้าอาหารฮาลาลไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ยกระดับมาตรการป้องกันปนเปื้อนโควิด -19 ส่งออกปลอดภัย
กรุงศรี ดึงกูรูร่วมสนทนา Clubhouse วิเคราะห์ตลาดเงินดิจิทัล ฟันธง Cryptocurrency เป็น “กระแส” ทรงพลังที่ต้อง “รู้ลึกรู้รอบ” ก่อนจะ “ไปต่อ”
มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน
The Stanford Thailand Research Consortium จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ‘Future Thailand – Innovation in Education and Workforce Development’ ร่วมถกกลยุทธ์แก้ปัญหา ‘ช่องว่างทักษะ’ พัฒนาทักษะแรงงานไทยและอนาคตประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาและการพัฒนากำลังคน
เอ็มจี จับมือภาครัฐและเอกชนร่วมช่วยเหลือคนไทยผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน #TogetherForBetterThailand
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” ชี้ทางรอดโควิดระลอก 3 “ร้านอาหารเหนื่อย ร้านกาแฟรอดสวนกระแส” เพิ่มทางเลือก “สลัดเพลท” แพลทฟอร์มออนไลน์สู่ตลาดโลก ในงาน “ฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2021”
“ปูนลูกดิ่ง สกิมโค้ท” บุกตลาด Q2 เจาะกลุ่มงานรีโนเวท พร้อมเปิดตัวคลิปโฆษณาตอกย้ำคุณภาพสินค้าจากเสียงผู้ใช้งานจริง
STGT ยืนยันมีมาตรการเข้มงวดทุกขั้นตอนการผลิตถุงมือยาง ให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ย้ำสินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน และมีสต๊อกสินค้าส่งมอบเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลน
‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ โตสวนกระแส ส่งแคมเปญ “บ้านพร้อม” รับดีมานด์ตกแต่งที่อยู่อาศัยพุ่งช่วง WFH ส่ง 3 ความสนับสนุน พร้อมสู้ พร้อมช่วย พร้อมให้ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต Covid-19 กับสินค้าราคาดี คุ้มค่า 27 พ.ค. – 23 มิ.ย. 64
RISC by MQDC จับมือ ม.พะเยา เดินหน้า “ฟ้าใส 2 สู่พะเยา” ขยายผลหอฟอกอากาศระดับเมือง เพื่อประชาชนในภูมิภาค ต่อยอดงานวิจัยสู่ความเข้าใจฝุ่น PM 2.5 เขตภาคเหนือ
เฮเฟเล่ ผนึก “เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” สร้างคุณภาพชีวิต Next Normal ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานเยอรมนี แนวคิด “Complete Building Solutions” ณ คอนโดมิเนียม “Metris” โครงการ “เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย”
รักบ้านเกิด เผยวิสัยทัศน์ใหม่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 มุ่งสู่ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน"
สกธ. เปิดตัวแอนิเมชันซีรีส์ “ชุมชนประชาธรรม” สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่เยาวชน
โรงพยาบาลพระรามเก้า ผนึก KBTG จัดทำระบบ COVID-19 Hospitel Management Solution ช่วยโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิด
ม.อ. ออกประกาศให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมมนุษย์ เริ่มมีผลบังคับใช้ 29 พ.ค. 64
กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ชูผลการดำเนินงานและปันผลโดดเด่น พร้อมเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ลงทุนในทรัพย์สินใหม่ทำเลยุทธศาสตร์ ขึ้นแท่นกองทรัสต์กลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ อัตราเช่าเต็ม 100% ทุกโครงการ หนุนกำไรโตต่อเนื่อง
Pisanus Thailand จากห้องเช่าเล็กๆ สู่แบรนด์ระดับประเทศ
Gen Z ใช้ “ความซื่อตรง” และ “เป็นตัวของตัวเอง” มากขึ้นในการออกเดตบนทินเดอร์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้’ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมจัดงาน Thailand Franchise Award 2021 : TFA2021 สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ
DIZO บริษัทในกลุ่ม realme TechLife ประกาศเปิดตัว “Dizo GoPods D” หูฟังไร้สาย TWS มาพร้อมเสียงเบสอันทรงพลังสมจริง และแบตเตอร์รี่อายุใช้งานยาวนานเอาใจคอเกมส์
OPPO ผนึกกำลังร่วมกับ Thales ส่งมอบ 5G SA-Compatible eSIM เครื่องแรกของโลก
อินเตอร์ ฟาร์มา MOU ม.สงขลานครินทร์ เดินหน้างานวิจัย พัฒนากระท่อมและสารสกัดจากกระท่อม สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
สสส. ตชด. ผสานเครือข่ายครู ส่งต่อจิตสำนึกรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงในเด็กเล็ก มอบชุดสื่อการสอนพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันอุบัติเหตุทางถนนและการพนัน เปิดพื้นที่สร้างกระบวนการเรียนรู้จริงให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเด็ก
คิวเอดี จัดสัมมนาใหญ่ แนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและรับมือวิกฤต
TikTok For Business ชวนรู้จัก Creative Tools ช่วยธุรกิจ SME สร้างสรรค์งานโฆษณาแบบมืออาชีพบน TikTok
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด GWM Store แห่งแรกของโลกในประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะส่งมอบประสบการณ์การขายและบริการหลังการขายรูปแบบใหม่ ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ภายใต้กลยุทธ์ New User Experience
ซัมซุงส่ง Neo QLED รุกตลาดทีวีพรีเมียมและไฮเอนด์ ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าระดับบนเพิ่มเท่าตัว พร้อมส่งมอบทีวีก่อนอีเว้นท์กีฬาสำคัญปีนี้
DIZO บริษัทในกลุ่ม realme Techlife เปิดตัวสมาร์ทวอทช์ สไตล์สมาร์ท สปอร์ต ตอบโจทย์กีฬาที่ดีที่สุด พร้อมอายุแบตเตอร์รี่ยาวนาน
“WeTV” จับกระแสเชียร์ไทย ลุยสปอร์ตคอนเทนต์ ถ่ายทอดสดแมตช์ชี้ชะตา “ทีมชาติไทย” สู้ศึกบอลโลก 2022 ผ่านแอปฯ WeTV จับมือไทยรัฐทีวี เอาใจคอบอล และแฟนช้างศึกทั่วประเทศด้วยขบวนคอนเทนต์ไฮไลต์การแข่งขันฯ ชมย้อนหลังต่อเนื่องเต็มแมตช์แบบจุใจ ครบทั้ง 3 แมตช์ ฟรี! ครบ
โซนี่ไทยเปิดตัว BRAVIA XR Series รุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยระบบประมวลผลอัจฉริยะ Cognitive Processor XR™ พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมที่สมจริงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เอ็นไอเอ เปิดม่าน “การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” รุกเฟ้นหานวัตกรรมเพชรน้ำดีเพื่อชิงรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย
เมกาบางนา จับมือ ผู้เช่า และร้านค้า เดินหน้า คุมเข้มมาตรการด้านความสะอาด พร้อมสนับสนุนโครงการเยียวยาภาครัฐ กระตุ้นยอดขายร้านค้า และร่วมเคียงข้างคนไทยผ่านวิกฤตโควิด-19 ด้วยกัน
“Central x Jubilee Exclusive Private Sale” “ห้างเซ็นทรัล” ร่วมกับ “ยูบิลลี่ ไดมอนด์” มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตอกย้ำความเป็นหนึ่งเพื่อลูกค้ากลุ่มลักชัวรี่ กับ ‘Jewelry Virtual Shopping’ ผ่านวิดีโอคอล กับผู้ช่วยช้อปส่วนตัว ครั้งแรก! ของสินค้าจ
สวพส. เผยแนวทางที่เหมาะสม ในการปลูกพืชผักคุณภาพบนพื้นที่สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
DITP คาดแนวโน้มส่งออกอาหารไทยในปีนี้ยังขยายตัวได้ เดินหน้ามาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคู่ค้า
แอน จักรพงษ์ แถลงเปิดใจทุกเรื่องราว ความรัก ความลับ และธุรกิจ ม้วนเดียวจบ
ทีเส็บ เชิญชวนสถานประกอบการ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS ยกระดับศักยภาพสถานที่จัดงาน ในโครงการ “2HY (Hygiene& Hybrid)” article
AIS Business 5G เผยเทรนด์ดิจิทัลเทคโนโลยีที่องค์กรและธุรกิจ ต้องใช้ปรับตัวยุคโควิด-19 ชี้ทางรอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal
ไม่ค้านสายตา #ช้อปปี้ชี้เป้า 6 บิวตี้ไอเท็มตัวดัง ที่ผ่านเข้ารอบบนเวที “Vogue Beauty Readers' Choice Awards 2021” พร้อมชวนเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ร่วมฉลองไปกับแบรนด์ความงามชั้นนำบน Shopee Premium และ Shopee Mall ด้วยโปรสุดเลอค่า ในแคมเปญ “Shopee 6.6 Gr
OPPO เร่งกระบวนการการสร้างโลกเสมือนจริงด้วยแอปพลิเคชัน CybeReal AR รูปแบบใหม่
GMM Grammy ร่วมทุน YG Entertainment เปิดบริษัทใหม่ YG”MM เฟ้นหาและพัฒนาศิลปินสู่ระดับโลกแบบครบวงจร
ฟู้ดแพนด้าเผยโฉมแบรนด์ในลุคใหม่ทั่วเอเชีย
TikTok ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ จับมือ World Food Program สร้างการรับรู้ในวิกฤตการณ์ความอดอยากผ่านแคมเปญ #อาหารที่มองไม่เห็น
กรุงไทยคาร์เร้นท์ มั่นใจไอโอทีโซลูชันติงส์ ออน เน็ต ยกระดับบริการสู่ที่หนึ่งในไทย
WeTV เผยความสำเร็จ “CHUANG 2021” วาไรตี้ดังแดนมังกร ออริจินัล คอนเทนต์ที่ทรงพลังมากที่สุดในไตรมาสแรกของ WeTV มากกว่าความบันเทิงแบบครบรส คือ การสร้างโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในตลาดโลก
INET ชูศักยภาพผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร เผยผลสำรวจครองอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ประกอบการไทย ลุยปั้น ‘อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์’ รับดีมานด์เติบโต พร้อมระดมทุนผ่านกองทรัสต์
“โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ แบงค็อก” โรงแรมหรูบนทำเลทองใจกลางธุรกิจย่านสาทร
เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ปักหมุดเปิด “จริงใจ FARMERS’ MARKET” แฟล็กชิพสโตร์แห่งแรก คัดที่สุด ผัก ผลไม้ทั่วไทย ของดีเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัด ส่งตรงจากมือเกษตรกรทั่วไทยสู่ชาวกรุงเทพฯ
ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง ปั้นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป
บ้านปูหนุน “โครงการ Banpu Champions for Change” ทะยานสู่รุ่นที่ 10 เผย 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเน้นแก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
จีเอเบิลประกาศยืนหนึ่งด้านเทคโนโลยี ด้วยกลยุทธ์ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด ชูจุดเด่น System Integration Plus Plus: SI++ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ผนึกพาร์ทเนอร์ผลักดันการทรานฟอร์มธุรกิจ สู่อนาคตที่เติบโตและยั่งยืน
โรงพยาบาลนครธน พัฒนามาตรฐานรักษาโรคกระดูกสันหลัง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย
ศิษย์เก่าท่องเที่ยวฯ DPU แนะอาชีพมั่นคงด้านท่องเที่ยว พร้อมแนะ 4 แนวทาง ผปก.ท่องเที่ยวปรับตัวให้ทันโลกเปลี่ยน
DITP เผยอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปการ์ดไม่ตก คุมเข้มกระบวนการผลิต-ส่งออก มั่นใจปลอดการปนเปื้อนโควิด-19
BRR เล็งปิดดีลซื้อหุ้น BGE ในไตรมาส 2/64 รุกผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งในลาว อ้าแขนรับพันธมิตร Kyuden Mirai Energy จากญี่ปุ่น เสริมศักยภาพทางธุรกิจ
ทวิตเตอร์เปิดตัวการสมัคร "ยืนยันตัวตน" แบบใหม่ด้วยตนเอง!
กรุงศรี ชวน 3 คนดัง เอกกี้-เจนนี่-เอแคลร์ เปิดพื้นที่ Clubhouse ชี้ช่องบริหารเงินโดนใจ ไขทุกข้อสงสัยชาว LGBTQ+
อินโนบิก (เอเซีย) จับมือ โนฟ ฟู้ดส์ เจาะตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ตั้งเป้าเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน
‘ShopeePay’ Mobile Wallet เพื่อการใช้ชีวิตในยุค Next Normal ที่ง่ายกว่า
“เตียงต่อชีวิต” โครงการสร้างห้องความดันลบอย่างเร่งด่วน! เพิ่มจำนวนเตียงต่อชีวิตผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 กว่าพันชีวิต โดยโรงพยาบาลวชิรพยาบาลฯ
TikTok เดินหน้าสร้างสรรค์ชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัย รับช่วงสถานการณ์ COVID-19
ผลประกอบการ BEAUTY Q1/64 ขาดทุนลดลง 61.86% เดินหน้าตามแผนธุรกิจที่วางไว้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เร่งผลักดันยอดขาย มุ่งเน้นขยายช่องทางจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ
ฟู้ดสตาร์ ตอกย้ำเบอร์ 1 ในกลุ่ม Eco และ Super Eco ตลาดน้ำผลไม้ เปิดตัว “Deedo Max C” ลุยตลาด Medium เจาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน พร้อมดึง “เก้า สุภัสสรา” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์
DITTO ผนึก 3 ยักษ์ใหญ่ธุรกิจไอทีเซ็นสัญญารับงานจากกรุงไทยฯ เดินหน้าโครงการ Hybrid CSOC มูลค่างานเกือบ 1 พันล้านบาท
นันยางปรับแผนรับมือเลื่อนเปิดเทอมลดเสี่ยงโควิด-19 หนุนยอดขายไตรมาสแรก 64 เป็นไปตามเป้า ส่งข้อความกระตุกสังคม “บูลลี่ในโรงเรียน หยุดได้ด้วยนักเรียน” เผยโฉมรุ่นพิเศษ “นันยาง รุ่นใหญ่ ANTI-BULLY edition”
ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters “ยอดร้องขอถุงยังชีพ ข้าวกล่องพุ่งทะยาน: น้ำใจหลั่งไหลสู่ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters กลางเมือง” article
“ตรีผลา” สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายที่น่าจับตามองในยุคโควิด
LINE SHOPPING ช่วยร้านค้าออนไลน์สู้โควิด ส่งสองแคมเปญกระตุ้นยอดขาย อัดโปรแรง ทั้งลด ทั้งแจก ให้นักช้อป SHOP FROM HOME สนุกและปลอดภัย
SHOPLINE ผู้นำระบบจัดการร้านค้าบนอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซแบบครบวงจร ชู 3 กลยุทธ์ช่วย SMEs ไทยฝ่าวิกฤติ COVID-19
บ้านปู เพาเวอร์เผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 64 กำไรมั่นคง พร้อมขยายพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าอย่างสมดุลเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
เจาะลึกกลยุทธ์และเทคนิคเพิ่มยอดขาย ธุรกิจบิวตี้และแฟชั่นใน TikTok
NRF สุดพีค กวาดรายได้ Q1/64 เติบโตก้าวกระโดดสวนกระแส 78.6% ชี้เทรนด์ธุรกิจ E-Commerce มาแรง ดันมูลค่าบริษัท BOOSTED เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ชู IRR 1,200% ลุยไม่ยั้งทุ่มงบเพิ่ม 5.42 ล้านเหรียญฯ เข้าลงทุนใน Wicked Food พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจชั้นนำของโลก
วัน แบงค็อก (One Bangkok) โครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เตรียมติดตั้ง “ลิฟต์ห้องโดยสารคู่” ครั้งแรกในประเทศไทย
เครือโรงพยาบาลพญาไท แนะ 5 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเอง หนุนประชาชนเตรียมร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง พร้อมรับมือโควิด-19
‘‘ดุสิตธานี’ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เผยผลประกอบการไตรมาสแรกกำไร 74 ล้านบาท ผลจากจัดโครงสร้างการเงิน-กระจายความเสี่ยงลงทุน ลุ้นรายได้โรงแรมในต่างประเทศฟื้น
JKN โชว์ผลงาน Q1/64 กำไรเพิ่ม 51.3% พร้อมลุยเครื่องดื่มกัญชงเพื่อสุขภาพจ่อออกปลายปี
ZEN Group เปิดแคมเปญ “We are Vaccinated” สนับสนุนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 รับฟรีเมนูพิเศษจาก 6 แบรนด์ดัง เริ่มตั้งแต่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 64
พรินซิเพิล ชี้โอกาสลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีจีน เติบโตไปพร้อมยุทธศาสตร์ชาติจีนและเป้าหมายสู่ผู้นำนวัตกรรมของโลก เศรษฐกิจจีนแข็งแกร่ง โอกาสลงทุน ‘พรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี’
DITTO ชูผลงาน Q1/64 ทำกำไรสุทธิ 41.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.6% ตั้งเป้าหมายทำรายได้ทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% เริ่มรับรู้รายได้จากงานใหม่ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564
APCO เผยทิศทางธุรกิจ Q2/64 ปรับกลยุทธ์ ชูนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้เพื่อการชะลอวัยและการมีอายุยืน
TKN ยันไม่ขายกิจการ เดินหน้าพาบริษัทก้าวสู่ Global Brand มุ่งสร้างยอดขายแตะ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2567
ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเนื้อหอม ผลโควิด-19 ตัวเร่ง และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ส่งอัตราการเช่าเติบโต
BGC โชว์ผลงาน Q1/64 แข็งแกร่ง ทำกำไรเพิ่มขึ้น 13% ประกาศปันผลระหว่างกาล 0.13 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พ.ค.นี้ บอร์ดไฟเขียวลงทุนสร้างเตาหลอมแก้วใหม่ที่จังหวัดราชบุรี
WICE โชว์ผลงาน Q1/64 กำไรพุ่ง 169.58 %ทำนิวไฮต่อเนื่อง 5 ไตรมาส แนวโน้มไตรมาส 2/64 โตต่อ ปริมาณงานขนส่งเพิ่มทุกช่องทาง
SABINA ฮึดสู้พิษโควิด-19 ดันกำไรไตรมาสแรกปี 64 โต 11.3% กวาดรายได้รวม 672 ล้านบาท เผยช่องทางออนไลน์โต 45.5% คาดรายได้สิ้นปีทุบสถิติสูงสุดตามเป้า
‘โอสถสภา’ โชว์แกร่ง สวนกระแสโควิด-19 ดันยอดขายและกำไรพุ่งทำนิวไฮ เผยยอดขายไตรมาส 1 แตะ 6,776 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,004 ล้านบาท
เกษตรกร GAP และอินทรีย์ดีเด่นแห่งชาติปี 64 2 นักเรียนรู้ปรับใช้เทคโนโลยี ผลิตพืชคุณภาพและปลอดภัย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูโมเดลพี่เลี้ยงทางการเงิน หลายองค์กรร่วมขับเคลื่อน สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะยาว
เดอะ สตรีท รัชดา ชวนมาฟินกับร้านอาหารดัง อิ่มอร่อย มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยบริการ Take Away
“กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” ย้ำจุดยืนเคียงข้างคนไทยสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนเงินไปแล้วกว่า 270 ล้านบาท เน้นหนุนหน่วยงานทางการแพทย์ให้พร้อมรองรับการดูแลรักษาประชาชน
CPL ปรับกลยุทธ์รับมืออุตสาหกรรมฟอกหนังซบพลิกทำกำไรไตรมาสแรกปี 64 โต 700%
“มาดามแอน จักรพงษ์” ควงคุณแม่ “ยายย่า” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ เปิดตัวคอลลาเจนใหม่ “พรีม่า คอลลาเจน” ท้าให้ลอง!
“จรูญเภสัช” บทพิสูจน์ศักยภาพยาไทย ความท้าทายครั้งใหม่ บนมือผู้บริหารเจน 2
JWD สวนกระแส ทำรายได้ Q1/64 ทุบสถิตินิวไฮ พร้อมทำกำไรสุทธิทะลุ 140 ล้านบาท เติบโตกว่า 50% ไตรมาส 2 เริ่มรับรู้รายได้จาก VNS และ JWD Asia Logistics (Cambodia) หนุนผลงานทั้งปีโดดเด่น
แบรนด์ Nature ส่ง NatureCal บุกตลาดอาหารเสริม ชิงเค้ก 8 หมื่นล้าน
RS ประกาศงบไตรมาส1 คอมเมิร์ซทำนิวไฮต่อเนื่อง
HSC ดึง "เจสัน ยัง" เป็นพรีเซ็นเตอร์ดันยอด 450 ล้าน
การ์มินจับมือ 5 ดาราศิลปินดัง ปล่อยแคมเปญ #BeatTodayTogether เปิดพื้นที่บนโลกโซเชียล รวมพลังสู้วิกฤตโควิดระลอก 3
โดดเด่นและแตกต่าง ซัมซุง Galaxy A Series ชูประสบการณ์ระดับพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงได้
‘บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์’ ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 320 ล้านหุ้น พร้อมแต่งตั้ง บล. ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เดินหน้าระดมทุนใน SET
FINNOMENA ยกระดับการให้บริการจัดพอร์ตลงทุนสู่ระดับโลก เปิดตัวพอร์ต Global Optimized Return (GOR) ผสานจุดแข็งระหว่าง FINNOMENA และ Franklin Templeton เข้าด้วยกัน เพื่อขยายโอกาสการลงทุนของนักลงทุนไทยสู่สินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก
‘กัญชง-กัญชา’ พืชเศรษฐกิจใหม่ 2021 ทำรายได้ต่อกิโลหลักหมื่น “เมอร์ค” แนะใช้อุปกรณ์วิเคราะห์สารสกัดกัญชง-กัญชา มั่นใจมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ซัมซุงเปิดตัวนวัตกรรมนิยามใหม่แห่งไลฟ์สไตล์ ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะท้อนทุกตัวตน ในงาน Bespoke Home 2021 ส่งตรงจากประเทศเกาหลีใต้
Jubilee เพชรแท้สุดแกร่ง! เปิดงบไตรมาสแรกปี 64 ยอดขาย-กำไรโตต่อเนื่อง ยืนหนึ่งผู้นำเพชรปรับตัวเร็วพลิกกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ แม้สถานการณ์โควิด-19 ยังเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมเดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจในปี 2564 ด้วยกิจกรรมการตลาดทั้งออนไลน์และอ
ITEL อวดผลงานไตรมาส 1/2564 กำไรโต 15% มั่นใจผลงานเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมเร่งผลักดัน New S-Curve ให้เห็นผลเร็วๆนี้
เปิดปรากฏการณ์ทอล์คออฟเดอะทาวน์ไวรัลบน TikTok ช่วงต้นปี 2564
OPPO ขึ้นแท่นอันดับ 6 ใน 50 อันดับแรกของ KANTAR BrandZ™ Chinese Global Brand Builders 2021
เปิดเมนูใหม่ ไทยเทอเรส อร่อยง่าย สบายกระเป๋า สั่งได้ทุกมื้อ ตั้งแต่ เช้า-กลางวัน-เย็น พร้อม แรร์ ไอเท็ม ที่พลาดไม่ได้ ประจำเดือน พ.ค. นี้
ม.อ. ผนึกกำลัง 5 วิทยาเขตภาคใต้ เปิดโรงพยาบาลสนาม ชูทีมแพทย์ อุปกรณ์รักษา รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid – 19 มากกว่า 1,000 เตียง
สิ้นสุดการรอคอย! ลันชั่นมีทจากพืชเจ้าแรกของโลก เตรียมพร้อมวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย
Vivo เปิดตัว V21 5G สมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด กล้องหน้า 44MP พร้อมกันสั่น OIS รุ่นแรกของโลก รองรับ 5G กับดีไซน์บางเบาสุดมินิมอล
WeWork รุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่งตั้ง “บัลเดอร์ ทอล” นำทีมสร้างการเติบโต
ฐนิวรรณ นายกสมาคมภัตตาคารไทย เดินหน้าหลังยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่อนปรนนั่งกินที่ร้าน จับมือ โชคนิพน หมูป่า ส่งหมูแปรรูป “กุนเชียงพรีเมี่ยม” แบรนด์กล่องทิพย์ หมูเนื้อดี 96% เกรดฟาร์มมาตรฐาน หวานน้อย-อร่อยมาก อีกหนึ่งช่องทางต่อชีวิตร้านอาหาร แชร์ตลาด 6
เจาะลึกแบรนด์ DNA ของ HAVAL เอสยูวีอัจฉริยะที่จะเป็นทุกสิ่งที่คุณตามหา จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ ด้วยความสำเร็จตลอด 10 ปี สู่การเป็นผู้นำรถเอสยูวีระดับโลก
บมจ.ศรีนานาพร โชว์ศักยภาพผู้นำเทรนด์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงเวลา ก้าวสู่ผู้นำเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวแห่งอาเซียน พร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซินเน็คฯ ขยายตลาดนวัตกรรมยุคโควิด-19 ล่าสุดจับมือ ลีฟคลีน เทคโนโลยี ส่ง ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบริเวณจุดสัมผัสร่วมลงตลาด หวังช่วยคนไทยพ้นภัยโควิด-19
สุดยอดนวัตกรรมระบบ AI ประเมินความเสี่ยงจากโรคลมร้อน...ภัยเงียบคร่าชีวิตคน คว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลก จากงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา 2021
เกษตรฯ ชงปลดล็อคขั้นตอนขึ้นทะเบียน 17 ชีวภัณฑ์
ชป.แถลง “ปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้ง พร้อมเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 64”
เกษตรฯ เอกซเรย์สารตกค้างผัก ผลไม้ ปี 64 ตรวจเพิ่มกลุ่มพืชเสี่ยงนอกระบบ GAP
เอปสันเดินหน้าปฏิวัติวงการงานพิมพ์สิ่งทอ เปิดตัว SC-F10030H หลังคว้ารางวัลแบรนด์อันดับ 1 ด้านเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อเมริกันสแตนดาร์ด ชวนคนไทยไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ส่งเสริม 7 สุขนิสัยรักความสะอาด ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีผ่านแคมเปญใหม่ “Protect what matters most. Start with HygieneClean™”
‘ดุสิตธานี’ เปิดตัว ‘เทวารัณย์ เวลเนส’ แนวคิดใหม่ดูแลสุขภาพองค์รวม ตอบสนองเทรนด์ท่องเที่ยวทั่วโลกรับกระแสดูแลสุขภาพมาแรง
AIT โชว์ผลงาน Q1/64 กวาดรายได้ 1,824 ลบ. พร้อมลุยประมูลงานอย่างต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ปี 64 ทำได้ตามเป้าหมาย 6,500 ล้านบาท
Samsonite เปิดตัวคอลเลคชั่นกระเป๋าเดินทางรุ่น ‘Magnum Eco’
Schroders เผยพฤติกรรมช่วงล็อกดาวน์ที่อาจอยู่กับเราไปชั่วชีวิต ชาร์ลส ซอเมอร์ส ผู้จัดการกองทุนของ Schroders
อินโดรามา เวนเจอร์ส รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เผยปริมาณขายและกำไรที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก พร้อมเดินหน้าโครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ 3 พันธมิตร “กบข.-กยศ.-กอช.” ปฏิบัติการรวมพลัง สร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงิน
ร็อก สเปซ เปิดตัวเครื่องตัดฟิล์มอัจฉริยะรุ่น ZC1 เจาะตลาดไทย ชูจุดแข็งโทเทิล โซลูชั่น อัปเดตข้อมูลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แบบเรียลไทม์ตั้งเป้าโต 500%
วัคซีนโควิด-19 “ความหวัง ทางเลือก และทางรอด ของประชาชนชาวไทย”
ดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเองผ่านข้อมือคุณ ด้วย Samsung Galaxy Watch3 สมาร์ทวอทช์แฟลกชิปสุดล้ำที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพชั้นนำ
คุณพลาดการมองเห็นบางสิ่งจากกล้องวงจรปิดที่ใช้อยู่หรือเปล่า? EZVIZ C8C กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารอัจฉริยะหมุนและแพลนได้รอบทิศทาง ไม่พลาดทุกรายละเอียด
DITP คุมเข้มมาตรฐานส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไทย สร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยปลอดเชื้อโควิด-19
แอน จักรพงษ์ เหมาหมด คว้าคนข่าว พิธีกรดัง ดาราสุดจี๊ด นั่งจัดรายการล้นช่อง JKN18
เอไอเอส เดินหน้ามอบความห่วงใยอยู่เคียงข้างประชาชนก้าวผ่านวิกฤต ส่ง Enterprise Digital eServices ครอบคลุมบริการทุกมิติ พร้อมมอบแพ็กเกจมือถือ โทร และ อินเตอร์เน็ต เสริมทัพช่วยผู้ประกอบการ
ผลงานเยี่ยม ! มข.ครอง อันดับ 1 ของไทย อันดับ 78 ของโลก SDGs 4 Quality Education จาก THE Impact Rankings 2021
ช. การช่าง พร้อมเดินหน้าประมูลโครงการใหม่ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งหลังปี 64 เผยแม้กระทบจาก Covid-19 แต่ยังมี กำไรสุทธิ 626 ล้าน พร้อมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท
Gojek มุ่งเป็นแพลตฟอร์ม แบบ Zero Emissions, Zero Waste & Zero Barriers ในปี 2030 เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตรายแรกใน SEA ที่จัดทำรายงานความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (GRI and SASB)
เครือโรงพยาบาลพญาไท รับมือสถานการณ์โควิด-19 เต็มกำลัง จัดเต็มความพร้อมรอบด้านเพื่อให้บริการประชาชนอย่างสุดความสามารถ
เหตุผลที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยไม่ควรมองข้าม SHOPLINE
แดนมังกรแฟนพันธุ์แท้ผลไม้ไทยปลดล็อคเส้นทางเพิ่มด่านนำเข้าตงซิง
‘‘ซีพี ออลล์’ พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ให้กับประชาชนทั่วไป ชูดอกเบี้ย [3.00-4.10]% ต่อปี คาดเสนอขายวันที่ 11 และ 14-15 มิถุนายน นี้
‘ดุสิตธานี’ พร้อมเดินหน้าเต็มที่หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติลงทุนเพิ่ม 4.3 พันล้านบาท มั่นใจเสริมจุดเด่นโครงการ ‘ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’ พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
แทนคำขอบคุณ 9 ปีที่มีกัน เมกาบางนามอบของขวัญสุดพิเศษให้ลูกค้า เลือกช็อป อิ่มคุ้ม กับโปรโมชั่นมากมายเริ่มต้นเพียง 9 บาท
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี จับมือพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ประกอบการ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ อัดโปรโมชั่นแรงตอบแทนลูกค้า ลุ้นรับของรางวัลฟรี รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ในโอกาสครบรอบ 7 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 64 – 13 มิ.ย. 64
“คนไทยไม่เคยทิ้งกัน” ซีพี ออลล์ พร้อมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้รพ.สนาม-วัด-กลุ่มเปราะบาง ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง
คณะท่องเที่ยวฯ DPU ปรับใหญ่ 2 หลักสูตร
DITTO ปิดจองซื้อหุ้น IPO นักลงทุนตอบรับจองซื้อคึกคัก พร้อมนำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 6 พ.ค.นี้ มั่นใจศักยภาพธุรกิจเติบโตรับยุคดิจิทัล ชูกำไรสุทธิปี 61 – 63 เติบโตโดดเด่น
ม.อ. ออกมาตรการเยียวยาลดภาระผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 ปรับลดค่าเทอม-หอพัก ทุนการศึกษา หนุนการศึกษาไทยสู้ COVID-19
Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัครผลงานแล้ววันนี้ ชวนคนไทยไอเดียสุดล้ำมาร่วมฉายแสงบนเวทีออกแบบระดับนานาชาติ สมัครฟรีสำหรับ 70 ผลงานแรกที่ส่งเข้าประกวด
ไกลแค่ไหนก็ใกล้ ‘ช้อปปี้’ ชูกลยุทธ์สร้าง engagement เชื่อมต่อนักช้อปทั่วไทย ผ่านการสื่อสารสุดครีเอทบนไลฟ์สตรีมมิ่งและโซเชียลมีเดียทุกทัชพ้อยท์ ตอกย้ำความสำเร็จด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ‘Thailand Zocial Awards’ ในหมวดหมู่ Best Brand Performances on Soci
ปลดล็อกสกินหน้าสวยไร้สิว! ลอรีอัล แชร์ 5 เคล็ดลับขจัดปัญหาในช่วงฤดูร้อน พร้อมชี้เป้าโปรฯ ลดจัดเต็มในแคมเปญ Shopee 5.5 Lowest Price Festival
62 องค์กรผนึกกำลังร่วมส่งต่อกล่องกระดาษเหลือใช้ เพื่อรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี
PMH Holding ลุยตลาด IOT สำหรับผู้สูงอายุ เปิดตัว Activ30+ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในยุค New Normal
ถอดรหัสความสำเร็จ วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย กับทีม#ยังเจ เจ้าของไอเดียสร้างสรรค์สะท้านวงการ ที่คว้าตำแหน่ง AGENCY OF THE YEAR 2 รางวัลซ้อนจาก 2 เวทีใหญ่ระดับเอเชีย
มะปรางหวานทองประมูลพรหมณี ผ่านฉลุย จ่อคิวรับความคุ้มครอง พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น จ.นครนายก
JWD วางยุทธศาสตร์ 5 ปี ดันรายได้ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท เดินหน้าขยายฐานธุรกิจ Multimodal Transportation ภายหลังปิดดีลเข้าซื้อกิจการบริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด สร้างฮับกระจายสินค้าห้องเย็นหัวเมืองเศรษฐกิจ และการสร้าง New S-Curve
‘แสงแดด’ Follower ดีเด่นประจำวันนี้ ... ตามไปทุกที่แบบนี้ต้องรับมือ
รู้จักไก่ทอดสัญชาติเกาหลี ที่ความไม่ท้อถอยเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ กว่า 20 สาขา ของ Gugu Chicken พร้อมเสริฟ์ความอร่อย
‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ ห่วงใยลูกค้า ส่งเสริมการเตรียมสุขภาพรับมือ Covid-19 ส่งแคมเปญ “BEDROOM SALE” ครบครันเรื่องการนอนรับกระแส WFH อีกระลอก กับโปรฯ แรงรับซัมเมอร์ สินค้าลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 64
Bang & Olufsen เปิดตัว Beosound Level ลำโพงในบ้านเสียงทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก
TikTok ส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมจับมือองค์กรชั้นนำ เปิดตัวแคมเปญ #DontTellMeHowToDress
‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์’ จับมือ ‘ทิพยประกันภัย’ ดูแลชีวิตลูกบ้านครบทุกมิติ เสริมแกร่งตอกย้ำวิสัยทัศน์ Lifescape Developer
‘เงินติดล้อ’ เคาะราคา IPO ที่ 36.50 บาทต่อหุ้น หลังพบความสนใจลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมจัดสรรหุ้นเพิ่มให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย โดยระบบ SETTRADE จะสุ่มเลือกผู้จองซื้อที่ได้รับจัดสรร รายละ 1,000 หุ้น ตามวิธี Small Lot First
หนิง ปณิตา เปิดใจในรายการ “odini มีออม” ผ่านวิกฤตชีวิตไม่แน่นอน รู้คุณค่าลงทุนและออมเงินเพื่ออนาคต
EDL-Gen โชว์ศักยภาพผลักดัน สปป.ลาว ก้าวสู่ผู้นำผลิตพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน เปิดกลยุทธ์ร่วมทุนเอกชนพัฒนาโครงการ IPP สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าปี 2572 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์
ม.อ.สุดล้ำพัฒนา ‘Sleepmore’ แอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โชว์ฟีเจอร์ประเมินความเสี่ยงรวดเร็ว พร้อมแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ
องค์กรระดับนานาชาติ ร่วมกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้าโครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน ชวนคนรุ่นใหม่ออกไอเดียนวัตกรรมตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม
KISS จับมือ GMM O Shopping ร่วมทุนจัดตั้ง O2 KISS พร้อมลุยสร้างปรากฎการณ์ธุรกิจ Media Commerce
‘บมจ.เซนต์เมด’ เปิดกลยุทธ์ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มุ่งสู่ผู้นำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านระบบหายใจและช่วยชีวิต รองรับประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมแห่งการดูแลสุขภาพ
‘บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง’ หรือ DMT ผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เคาะราคาขาย IPO ที่ 16.00 บาทต่อหุ้น จองซื้อ 26-28 เม.ย.นี้ พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 พ.ค.
TikTok สานต่อกลยุทธ์เพิ่มความหลากหลายคอนเทนท์ สร้างเทรนด์ซีรีส์สั้นแนวตั้ง มอบประสบการณ์การรับชมคอนเทนท์เหนือระดับ
กองทรัสต์ AIMIRT ตอกย้ำความแข็งแกร่ง ปิดดีลเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินคุณภาพ โครงการ ‘เจดับเบิ้ลยูดี นวนคร’ อัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100% ชูศักยภาพและทำเลที่ตั้งโดดเด่น หนุนรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น
ววจ. เปิดหลักสูตรใหม่ แห่งแรกของเมืองไทย มุ่งผลิต “นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์” เพื่อรองรับความขาดแคลน
Airbnb เปิดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ ครบรอบ 1 ปี ให้ผู้คนท่องโลกได้จากบ้านของตนเอง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” ต่อเนื่อง จับมือพันธมิตรสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่ประชาชนทั่วประเทศ
เอไอเอส รณรงค์คนไทยลดอุณหภูมิโลก ขจัด E-Waste ผูกมิตรสิ่งแวดล้อม เดินหน้า “ทิ้งรับพอยท์” ต่อเนื่อง รับวันคุ้มครองโลก
DITTO โชว์ศักยภาพธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร เผยกำไรปี 61-63 เติบโตเฉลี่ย 192.3% พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai เคาะราคาขาย IPO ที่หุ้นละ 7.50 บาทเปิดจองซื้อ 23, 26 - 27 เม.ย.นี้
ถอดรหัสเส้นทางหมื่นล้าน กว่าจะเป็น “มาดามแอน” ผู้ชุบชีวิต NEW18 เป็น JKN18 ปั้นขึ้น TOP10 ทีวีดิจิทัลไทย!
เปิดนิทรรศการแบรนด์โอต กูตูร์ระดับโลก Iris Van Herpen ครั้งแรกในไทย จัดแสดงถึงวันที่ 16 พ.ค.2564 นี้ article
ทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ใช่แค่เทรนด์ !! องค์กรในไทย “THiNKNET – Builk – SCB” ปรับรูปแบบการทำงานใหม่ ประกาศให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้ไปตลอด
Full Moon (ฟูลมูน) เปิดตัวสินค้า Full Moon Malt (ฟูลมูน มอลต์) พร้อมแคมเปญสุดคูล “ เปิดก่อนได้เกิด ”
Vivo ชวนส่อง 5 เหตุผล ประกอบการตัดสินใจ เปลี่ยนสมาร์ตโฟนเครื่องใหม่ ในงบไม่ถึงหมื่น!
อาดิดาส จุดประกายผู้คนทั่วโลกมองเห็นทุกความเป็นไปได้ ผ่านซีรีส์ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่
อยู่บ้านไม่เหงา… ซัมซุงชวนเหล่าเกมเมอร์มาอัพสกิลไปอีกขั้นกับ Galaxy A72
TikTok สร้างเทรนด์ TikTok LIVE รับกระแสความนิยมไลฟ์สด เดินหน้าปล่อยฟีเจอร์สุดล้ำ ยกระดับประสบการณ์แพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไปอีกขั้น
“ALLJIT” Start Up สัญชาติไทย มาด้วยแนวคิดที่เชื่อว่า “สุขภาพใจ เป็นทุกอย่าง” จะเดินต่ออย่างไร หากใจเราไม่พร้อม
สร้างเวิร์คสเตชั่นช่วง Work From Home ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ด้วยระบบโต๊ะทำงาน “JobTisch” จาก เฮเฟเล่
เมอร์เซเดส-เบนซ์ แชมป์ยอดขายรถยนต์ ไตรมาสที่ 1 ส่งมอบรถ 590,999 คันทั่วโลก เติบโตกว่า 20%
“รวมพลังคนรุ่นใหม่” ควบรวม “พรรคพลังอนาคต”
JKN โชว์แผนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ ซื้อช่องทีวี NEW18 เปลี่ยนชื่อเป็น JKN18 รุกธุรกิจคอมเมิร์ซเต็มสูบ ตั้งเป้า 3 ปีรายได้ 5,000 ลบ. สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
GPI ขยายธุรกิจดิจิทัลมอเตอร์สปอร์ต เดินหน้าจัดแข่งขัน Gran Turismo Pro Series 2021 วางเป้าหมายทำกำไรต่อเนื่อง ก้าวสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
เกษตรฯ เร่งอัดฉีด GAP ปีหน้าเป้าเพิ่มแสนห้าหมื่นแปลง
ECOVACS ROBOTICS เปิดตัว DEEBOT N8 Family ในประเทศไทย หุ่นยนต์ดูดฝุ่น DEEBOT N8 Family ที่ทรงพลัง มอบประสบการณ์การทำความสะอาดอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ไร้กังวลด้วยระบบอัตโนมัติให้กับผู้บริโภค
“นายฮ้อย-ล่ามทรง” เมื่อโลกทั้งใบ พวกเขาคือคนธรรมดา แต่สำหรับ LINE MAN พวกเขาคือหมัดเด็ด เรื่องราวของคู่หูจอมรีวิวที่ฉีกทุกกฎของแบรนด์แอมบาสเดอร์วงการฟู้ดเดลิเวอรีในไทย สู่การเป็นฟู้ดฮีโร่คู่แรกของ LINE MAN ที่คนธรรมดาก็เป็นฮีโร่ได้
สงกรานต์นี้ ออปโป้ ตอกย้ำความสำคัญในทุกความสัมพันธ์ ส่งต่อเรื่องราวให้คุณเก็บทุกความทรงจำด้วยสีสัน ผ่านคลิปไวรัลเรียกน้ำตากว่า 2 ล้านวิว
เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงาน GWM Partner Forum ครั้งที่ 2 ร่วมพูดคุยพันธมิตรทางธุรกิจ ผลักดันกลยุทธ์ New User Experience พร้อมส่งมอบประสบการณ์ด้านยานยนต์รูปแบบใหม่ให้กับผู้บริโภคชาวไทย
เจาะกลยุทธ์ปี 2564 ‘โรบินสันไลฟ์สไตล์’ เดินหน้าลุยขยายสาขาบนทำเลศักยภาพ พร้อมปรับโฉมใหม่สาขาท็อปฟอร์มครั้งใหญ่ ตอบรับไลฟ์สไตล์ ‘กิน ช้อป เที่ยว’ ยุคนาวนอร์มอล
มข.ตั้งรพ.สนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สนับสนุนประเทศก้าวข้ามภาวะวิกฤต
ECOVACS ROBOTICS แต่งตั้งนักแสดงเกาหลียอดนิยม ฮยอนบิน เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดในประเทศไทย
เงินติดล้อ เดินหน้าโรดโชว์ดีล IPO ครั้งประวัติศาสตร์ของหุ้นในกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ตอกย้ำจุดแข็งด้วยโมเดลธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง ชูผลประกอบการแข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอ
แชร์ทริคทำคอนเทนต์ที่พิเศษกว่าใคร จาก 3 คนทำหนังชื่อดัง กับ Samsung Galaxy S21 Series 5G ทาง Samsung.com ที่เดียวเท่านั้น
“ลูกดิ่ง สกิมโค้ท” ชูธงปูนฉาบผิวบาง อันดับ1 ในใจช่าง พร้อมบุกตลาด ส่งคลิปโฆษณาตอกย้ำสินค้าคุณภาพของคนไทย
“โรลเลอร์ โคสเตอร์” ตอกย้ำผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยว ดึงหนุ่มฮอต “ กลัฟ –คณาวุฒิ ” ขึ้นแท่น พรีเซนเตอร์คนใหม่ เพื่อส่งมอบความสนุกรูปแบบใหม่ดึงตลาดจากกลุ่มวัยรุ่น article
อิปซอสส์ เผยผลวิจัยชุด “การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ถึง 3 iระลอก ของผู้คนอาเซียนและคนไทย พร้อมย้ำให้เห็นว่า วัคซีน ยังเป็นความหวังที่ทุกคนต่างรอคอย
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยกระดับการบริบาลทางการแพทย์เฉพาะทาง เปิด “ศูนย์โรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” ตรวจวินิจฉัยรักษาครอบคลุมครบจบในที่เดียว ด้วยทีมแพทย์ชำนาญการสูง พร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มข.จัดเสวนา “ร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้นกัญชงไทย” ให้ความรู้ประชาชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือ พัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ
“โนวา ออร์แกนิค” จับมือสถาบันโรคทรวงอก จัดโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
‘บมจ.เซนต์เมด’ โชว์ศักยภาพก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชูกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง ด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต หนุนศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พร้อมเข้าระดมทุนในตลาดห
โซนี่เปิดตัวเลนส์ฟูลเฟรมซีรี่ย์ G ประสิทธิภาพสูง 3 รุ่นใหม่ล่าสุด SEL24F28G, SEL40F25G และ SEL50F25G โดดเด่นด้วยดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
เปิดเส้นทางสู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ อาชีพมาแรงแห่งยุคนี้
CEA จับมือ CCI เปิดโครงการ Grand Master เฟ้นหาและยกระดับช่างฝีมือไทยสู่ความเป็นเลิศ พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท สมัครฟรี! วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้
สทป. จับมือ กพท. เปิดศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับแห่งแรกของไทย หนึ่งในภูมิภาคอาเซียน
ห้างเซ็นทรัล ผนึกกำลัง โรบินสัน งัดกลยุทธ์ซีซั่นนอลมาร์เก็ตติ้ง สร้างสีสันความสนุกช่วงสงกรานต์กระตุ้นใช้จ่ายและทราฟฟิค เปิดแคมเปญใหญ่ “Central Happy Songkran” และ “Robinson / Robinson Lifestyle สาดสุขสงกรานต์”
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เปิดโร้ดแม็พ “วันเดอร์ฟู้ด” เตรียมงบ 50 ล้านบาท ดันไลน์ธุรกิจอาหารเต็มพิกัด เสริมศักยภาพการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ประเดิมต้นปีด้วยการเปิดตัวร้านผัดไทยไฟทะลุ สาขาเรือธง ที่สยามสแควร์
สปป. ลาว โชว์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน
“THE CHANGE MASTER” เปิดมุมคิด 4 ซีอีโอแถวหน้าเมืองไทย กับโปรเจคถอดรหัส “บริหารธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอน” โดยกรุงศรี
เปิดแผนธุรกิจมุ่งพัฒนาและสร้างบุคลากรป้อนอีคอมเมิร์ซ ดีไอวายอีคอมปั้นระบบตั้งเป้าสร้างรายได้คนไทย 7 ล้านคน
‘บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง’ ผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ชูศักยภาพการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ECF เผยธุรกิจไตรมาส 1/64 เติบโตต่อเนื่อง ออเดอร์ทั้งในและต่างประเทศล้น ธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้ามินบู รับรู้กำไรส่วนแบ่งได้ตามปกติ
เปิดตัว RELIFNOW แอพ Telehealth ครบวงจรรายแรกของไทย โดยสตาร์ทอัพไทย ก้าวไกลทั่วโลก ให้บริการปรึกษาแพทย์ เภสัชกร ร้านขายยา ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 29 บาท
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ก้าวสู่ยานยนต์แห่งอนาคต เดินหน้าสร้างโลกแห่งพลังงานสะอาด เผยกลยุทธ์หลักมุ่งเป็นผู้นำด้านพลังงานไฮโดรเจนระดับโลก ทุ่มงบกว่า 5,000 ล้านหยวน ในงานวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี
‘บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง’ ผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ชูศักยภาพการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 เส้นทางความสำเร็จ SMEs โตแกร่งในเซเว่น อีเลฟเว่น คิดให้ใหญ่-ขยับให้เร็ว-เริ่มจากเล็กๆ-พัฒนาความรู้สม่ำเสมอ
Vivo บุกกองถ่ายสองหนุ่มคู่จิ้น ‘หยิ่น-วอร์’ ชวนส่องความน่ารักเบื้องหลังงานเปิดตัว Vivo Y72 5Gสมาร์ตโฟน 5G รุ่นใหม่ สำหรับทุกโซเชียลเจเนอเรชัน
3 ร้านเด็ดย่านเจริญกรุง กับเคล็ดลับเจ้าของร้านรุ่นใหม่ ที่ปรับตัวรับยุคดิจิทัล เพิ่มช่องทางขายผ่านแอปเดลิเวอรี่ Gojek
“ดิทโต้” ผนึกความร่วมมือ “สจล.” รุกพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและข้อมูลดิจิทัลขยายฐานลูกค้า พร้อมปั้นบุคลากรไอทีเสริมทัพองค์กรและป้อนอุตสาหกรรม
NetApp สร้างปรากฏการณ์ "ไฮบริดคลาวด์อัจฉริยะ" จากทฤษฎีสู่โลกแห่งความเป็นจริง
ส่องกลยุทธ์ ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน รุกตลาดกลุ่มพ่อแม่ที่มีลูกน้อย เปิดตัว “My Little Club” คลับเดียวที่รู้ใจ เลือกสิ่งที่ใช่เพื่อลูกรัก
BEAUTY พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ รุกตลาดร้านค้าปลีกรายย่อยในประเทศ เจาะกลุ่มผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์ความงาม เผยเป้าปีนี้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย 8 ราย ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า16,000 ร้านค้า
“พรีโม” แตกไลน์ธุรกิจใหม่ ขานรับแนวคิด ORIGIN NEXT LEVEL เปิดตัว “ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์” รับบริหารงานโครงการและงานก่อสร้าง
Vivo ประกาศเปิดตัว Y20sG สมาร์ตโฟนสำหรับคอเกม แบตอึด จอใหญ่ เครื่องแรง พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจากพาร์ตเนอร์ชั้นนำ
ร้าน “อร่อยดี” ลุยต่อขยายฐานลูกค้า เปิดตัวคีย์ออส ครั้งแรกที่ปั้ม ปตท. #สั่งเจ๊เกียง โจ๊กกองปราบ ต้องอร่อยดี ในปั้มปตท.
รพ.พระรามเก้า เปิดตัว “ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) บูรณาการทุกขั้นตอน รักษาเต็มประสิทธิภาพ คืนชีวิตปกติอย่างวันวาน
ครั้งแรกของ “วาววา” กับการถ่ายแบบชุดชั้นใน “มอร์แกน” ภายใต้ชื่อ #MorganxWawwa กับ 3 คอลเลคชันสุดพิเศษ สะท้อนคาแรคเตอร์ ผู้หญิงสไตล์มอร์แกน สวย มีเสน่ห์ เซ็กซี่จากภายใน
ฟู้ดแพนด้า เปิดตัว ‘แพนด้า อวอร์ดส์’ ครั้งแรกในไทย การันตีความอร่อยกว่า 1,000 ร้านค้า จาก 77 จังหวัดทั่วไทย ยืนยันโดยเรตติ้งจากผู้ใช้งานจริง ครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารชื่อดังไปจนถึงสตรีทฟู้ดท้องถิ่นทั่วประเทศ
ฟู้ดแพนด้า เปิดตัว ‘แพนด้า อวอร์ดส์’ ครั้งแรกในไทย การันตีความอร่อยกว่า 1,000 ร้านค้า จาก 77 จังหวัดทั่วไทย ยืนยันโดยเรตติ้งจากผู้ใช้งานจริง ครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารชื่อดังไปจนถึงสตรีทฟู้ดท้องถิ่นทั่วประเทศ
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับมาตรการ “ม33เรารักกัน” ปลุกกำลังซื้อซัมเมอร์ ทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท จัด 2 บิ๊กแคมเปญ The Mall Summer Explorer และ Summer-Cation สาดความสนุกรับลมร้อน
WeTV จับมือ AIS PLAY มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า กับแพ็คเกจ WeTV VIP ราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท!
อินเทลเปิดตัวแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลพร้อมประสิทธิภาพล้ำหน้าสูงสุด
ม.อ. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ระย้าแก้วบาลา” ที่ จ.นราธิวาส โชว์ศักยภาพนักพฤกษศาสตร์ไทย ต่อยอดสู่การอนุรักษ์สร้างความยั่งยืนพันธุ์พืช
DITTO หนึ่งในผู้นำบริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจรตอบรับกระแส Digital Transformation เตรียมเสนอขายหุ้น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ mai หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง
“มีค่า ดีเสิร์ท” นามะช็อกโกแลตแท้เพื่อสุขภาพ ขนมหวานไม่ใส่น้ำตาล ตอบโจทย์กลุ่มรักสุขภาพจัดเต็ม 12 รสชาติ
‘THG’ ผนึกความร่วมมือกับ ‘ศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ’ สนับสนุนการวิจัย ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาและผลิตสกัดกัญชง กัญชา ระดับ Medical Grade
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณคนไทยกับกระแสตอบรับที่ดีอย่างท่วมท้น ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ตอกย้ำ 3 กลยุทธ์หลัก รุกตลาดไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ไม่มั่น(ใจ)หน้าเพราะ รูปหน้ายังไม่ปัง? ฟังเคล็ด(ไม่)ลับจากหมอป้อ “ฟิลเลอร์” เติมเต็มใบหน้า ไม่ต้องง้อฟิลเตอร์แต่งรูป Confidence to be… เติมความมั่นใจในตัวเอง
อาร์ทีบีฯ เดินหน้าลุยขยายตลาดเกมมิ่งปี 64 ต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จส่ง SteelSeries แบรนด์เกมมิ่งเกมระดับโลกทำตลาด รุกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมฉลองก้าวสู่ปีที่ 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่ จัดแคมเปญช้อปหนัก จัดเต็มของแถม ตลอดปี หวังดันยอดขายกลุ่มเกมมิ่งโต
STGT โชว์ความคืบหน้าโรงงานผลิตถุงมือยาง จ.สุราษฎร์ธานี ตอกย้ำความมั่นใจพร้อมเดินเครื่องจักรตามแผนงานเพิ่มกำลังการผลิต
โรงงานน้ำตาล ประกาศราคารับซื้ออ้อย 1,000 บาทต่อตัน ที่ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. สร้างแรงจูงใจเกษตรกรหันมาเพาะปลูกอ้อยมากขึ้น พร้อมโชว์ความสำเร็จทำสถิติผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงสุดในรอบ 30 ปี
NBI9 ผนึกสภาแพทย์แผนไทย จัดเสวนาเปิดขุมทรัพย์ทองคำเขียว “รู้จริงรู้ชัด. ธุรกิจกัญชา-กัญชง” Cannabis & Hemp Business Conferences ครั้งแรกในไทยเวที วิชาการ – นวัตกรรม ปั้นผลิตภัณฑ์ธงมุ่งเบอร์1 กัญชาการแพทย์อาเซียน
ซัมซุงเผยกลยุทธ์ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2021 ตั้งเป้าเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์อันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ซัมซุงในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
TikTok For Business เปิดแนวคิด "Moving beyond Reach to Relevance" การตลาดดิจิทัลแนวใหม่ที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง” สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืน มอบถนนสีเขียว จากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก แห่งแรกของประเทศไทย ในอุทยานแห่งชาติ
“ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง” สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืน มอบถนนสีเขียว จากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก แห่งแรกของประเทศไทย ในอุทยานแห่งชาติ
รู้จัก 5 ธุรกิจของผู้บริหารหญิงชาวไทย ได้ลงโฆษณาฟรีบนทาบูล่า ภายใต้โครงการ #RecommendHER มอบงบโฆษณา 15 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการหญิงทั่วโลก ธุรกิจของผู้หญิงทั่วโลกได้รับเลือกให้เผยแพร่ผ่านเครือข่ายโฆษณาของทาบูล่า เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล และเดือนแห่งป
TPIPL ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เปิดจองซื้อ 27-29 เม.ย.นี้ ทริสเรตติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
เกรท วอลล์ มอเตอร์ คว้า 6 รางวัล จากงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ตอกย้ำความสำเร็จในการจัดแสดงทัพรถยนต์ xEV และเทคโนโลยีสุดล้ำ ภายใต้แนวคิด “Innovation Builds Better Future”
เปิดตัวการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำประเทศไทย ปี 2564
เมกาซิตี้ เดินหน้าสู่เมืองแห่งการใช้ชีวิตครบวงจร ดึง ท็อปกอล์ฟ ปั้นสุดยอด “สปอร์ต แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์” เต็มรูปแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิศวะมหิดล ผนึกพลัง เอไอเอส พัฒนา UVC Moving CoBot หุ่นยนต์สร้างพื้นที่ปลอดไวรัส...สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ มุ่งฟื้นชีวิต-เศรษฐกิจไทย ตอบรับการเปิดประเทศ
“A money” เปิดเกมรุกสินเชื่อส่วนบุคคลปี 2564 ชู e–KYC ยกระดับบริการยุคดิจิทัลเติมเต็มศักยภาพธุรกิจ
CLEAN AIR INITIATIVE การประกาศความร่วมมือเพื่ออากาศสะอาดครั้งสำคัญของสมาชิกหอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย “เมอร์เซเดส-เบนซ์” และสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
30 ปี เอพี ไทยแลนด์ จัดนิทรรศการ “AP 30 x 30 HOME IS EMPOWERING YOU” ฉายภาพใหม่ นิยามคำว่า “บ้าน”
“เอชเอ็น เมดิคอล กรุ๊ป” โชว์ศักยภาพ จัดงาน “HNMG Business Forum 2021” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต “ถุงมือยาง” ในตลาดโลก
DITP ตั้งเป้า ปั้นเด็ก Gen Z เป็น CEO รุ่นใหม่กว่า 12,000 ราย กับ “โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO” ในปี 2564 นี้
STA ชูความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด วงเงินรวม 3,500 ล้านบาท ปลื้มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จองซื้อล้นหลามกว่า 8 เท่า
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กางมาตรการโควิดเข้ม รับปี 64 มั่นใจ!! พร้อมรับสมัคร-จัดการเรียนการสอนครอบคลุม เต็มประสิทธิภาพ
RISC by MQDC เปิดตัว “ฟ้าใส 2” หอฟอกอากาศระดับเมืองฟเพื่อประชาชน ตอบโจทย์ปัญหาการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
‘พรินซิเพิล’ ชี้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตแข็งแกร่งสุดในภูมิภาค คาด GDP ปีนี้ขยายตัวกว่า 6.5% หนุนโอกาสลงทุนในตลาดหุ้น แนะนำลงทุน “พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้” ชูผลตอบแทนเด่นย้อนหลัง 1 ปี 44%
เจาะตลาดเจ้าแรกในไทย! สก๊อต เปิดตัว "สก๊อต เพียวเร่ เซเลอรี่ ดริ๊งค์” อร่อย..เคลียร์ อีกระดับของการดูแลจากภายใน ชูจุดแข็งวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ ทางเลือกของสายเฮลท์ตี้ในยุควิถีชีวิตใหม่
เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ
Logitech G จับมือร่วมกับ RIOT Games เปิดตัวเกมมิ่งเกียร์ คอลเลคชั่นพิเศษ K/DA เพื่อคอเกม LEAGUE of LEGENDS
“เลย์ แมกซ์” เปิดตัวสามรสชาติใหม่ ตอกย้ำแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค
SAWAD ไฟเขียว SCAP ลุยธุรกิจเช่าซื้อเต็มรูปแบบ เข้าถือหุ้น‘เอส ลีสซิ่ง’90%
TPIPP ประกาศข่าวดีก่อนสงกรานต์ ชนะประมูลโรงไฟฟ้าโคราชด้วยคะแนนสูงสุด พร้อมเดินหน้าประมูลโครงการอื่นต่อเนื่อง
“โลซาน” นำเทรนด์เวเฟอร์ไม่เคลือบ เปิดตัวสินค้าใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทูโทน” article
TWZ ประกาศลุยธุรกิจกัญชงกัญชา-คาดรับรู้รายได้ Q2 ปีนี้ หลังเดินหน้าเซ็นเอ็มโอยูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว
สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการลดพลาสติกฟุตปรินท์กับหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษาของไทย
ม.อ. โชว์ความสำเร็จพัฒนาระบบคัดกรอง COVID-19 อัจฉริยะด้านทันตกรรม ประสิทธิภาพสุดเจ๋ง หนุนเจ้าหน้าที่ทำงานสะดวก ปลอดภัย ลดเสี่ยงติดเชื้อ ประเดิมให้บริการ ที่ รพ.ทันตกรรม
มีสไตล์ กรุ๊ป เปิดโครงการ mixed use แห่งล่าสุด ‘มีสไตล์ มิวเซียม (MeStyle Museum)’ ย่านรัชดา-ห้วยขวาง รองรับการขยายตัวสู่ศูนย์กลางการอยู่อาศัยและย่านธุรกิจแห่งใหม่ที่พรั่งพร้อมด้วยเครือข่ายคมนาคมระบบราง
รู้จัก Vivo Y72 5G สมาร์ตโฟนของคนรุ่นใหม่ ครบจบในเครื่องเดียว อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ยอดนิยม เป็นตัวเองให้สุด ไม่สะดุดทุกการเชื่อมต่อ 5G ทุกที่ ทุกเวลา
‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ มองแนวโน้มตลาดเฟอร์นิเจอร์ปี 64 เริ่มฟื้นตัว เทรนด์แต่งบ้านตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์-เน้นสุขภาพและสร้างบรรยากาศในบ้าน จัดโปรโมชั่นคลายร้อน ‘SUMMER LIVING SALE’ ลดสูงสุด 50% เริ่ม 25 มี.ค.-21 เม.ย. นี้
DPU จับมือIBERD จัดเสวนาหัวข้อ“ธุรกิจในยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก”เชิญกูรูด้านพาณิชย์แนะโอกาสทางการค้าในกลุ่มCLMV จีน และอินเดีย พร้อมชี้หากไม่ปรับตัวไปตามยุค Digital ซึ่งกำลังเป็นศูนย์กลางทั้งทางความคิด ความรู้ เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา จะอยู่ยากในโลกอนาคต
เอชพีเปิดโปรแกรม Certified Pre-Owned (CPO) สำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Indigo คุณภาพและประสิทธิภาพสูงด้วยการลงทุนเบื้องต้นต่ำ
สวพส.โชว์ผลงานชุมชนแม่จริม จังหวัดน่าน “ชุมชนลดการเผาด้วยวิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง”
ห้างโรบินสัน ผนึก 50 แบรนด์นาฬิกาชั้นนำ จัดบี๊กอีเว้นท์ ‘ROBINSON THE ULTIMATE WATCH FAIR 2021’ งัดกลยุทธ์ ‘ออมนิชาแนล’ ตอบโจทย์ลูกค้าช้อปสะดวกทั้งหน้าร้าน และออนไลน์ ครั้งแรก! พร้อมอัดแน่นทั้งคอลเลคชั่น และโปรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
DITP หนุนผู้ประกอบการส่งออกสินค้าอาหารไทย เผยความคืบหน้า COVID – 19 Prevention Best Practice สร้างความเชื่อมั่นคู่ค้าทั่วโลก
คลายข้อสงสัย ทำไมต้อง “เหยียบพรมก่อนเข้าอาคาร” กับขั้นตอนการฆ่าเชื้อ COVID-19 ของเส้นใยชนิดพิเศษ
อาร์ทีบีฯ เสริมทัพหูฟัง 3 รุ่นใหม่ ภายใต้แบรนด์ “JLab” ชูจุดเด่นด้วยเทคโนโลยี Smart Active Noise CancellationTM ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ในราคาที่เอื้อมถึง
“ดีสโตน” โชว์ศักยภาพในงาน BUS & TRUCK ’21 ลุยตลาดเพื่อการพาณิชย์ เกษตรและอุตสาหกรรม ที่คุ้มค่า ทนทาน วิ่งได้นาน การันตีเปลี่ยนยางเส้นใหม่
“ดีสโตน” โชว์ศักยภาพในงาน BUS & TRUCK ’21 ลุยตลาดเพื่อการพาณิชย์ เกษตรและอุตสาหกรรม ที่คุ้มค่า ทนทาน วิ่งได้นาน การันตีเปลี่ยนยางเส้นใหม่
K-Beauty ประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ พร้อมนำทีมบอร์ดบริหารแถลงกิจกรรมตลอดปี 2564 article
อเล็กซิส วัง (ประเทศไทย) นำทีมผู้บริหาร การันตีความสำเร็จ เข้ารับรางวัล World Class Award 2021 article
“หมีคู่ดาว” แป้งข้าวสัญชาติไทย เดินหน้าสู่ยุคใหม่เจนฯ 2 หมายปั้นแป้งจากคุณค่าแห่งอาเซียน ขยับสู่แบรนด์คุณภาพระดับสากล “ASEAN Value, Global Quality”
ไม่ถูกไม่เป็นไร ‘ช้อปปี้’ เยียวยาอาการคนไม่ถูกหวย ด้วยแคมเปญ “Shopee งวดนี้รวย” เก็บหวย ชิงเงินล้าน เพียง กด-กรอก-เก็บ ก็มีโอกาสสู่การเป็นเศรษฐีเงินล้านในพริบตา ร่วมกิจกรรมได้ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Johns Hopkins University, School of Nursing ตั้ง “ศูนย์วิจัยผู้ป่วย NCDs” แห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว! “My little Club” คลับเดียวที่รู้ใจ เลือกสิ่งที่ใช่เพื่อลูกรัก ครั้งแรก! กับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน
บีเอสเอช ประสบความสำเร็จเป็นประวัติการณ์ในปี 2020 และเป็นอันดับหนึ่งของยุโรป
SAPPE ร่วมกับ ไทย เฮมพ์ เวลเนส ลงนาม MOA ส่งเสริมเกษตรกรเชียงรายปลูกกัญชง ชูเป็นฐานการผลิตต้นน้ำ หนุนอุตสาหกรรมกัญชงแบบครบวงจร พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัด CBD และน้ำมันเมล็ดกัญชง ในครึ่งปีหลัง
WINMED เตรียมขาย IPO 120 ล้านหุ้น พร้อมโรดโชว์ 11 จังหวัด
“KEVINA” ชวนแบ่งปันน้ำใจ ในกิจกรรมเพื่อการกุศล ช่วยเหลือน้องหมาแมวด้วยวิถีใหม่ Because You’re Celebrity จิตใจดี article
COVID-19 สร้าง demand ใหม่ให้ตลาดเครื่องพิมพ์เมืองไทย! บราเดอร์พร้อมส่งเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบแท็งก์ 6 รุ่นใหม่ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม ให้สีเสมือนจริง พิมพ์แผ่นแรกไวเพียง 6 วินาที ด้วยต้นทุนต่อแผ่นการพิมพ์ขาวดำเพียง 3 สตางค์ ตั้งเป้าครองส่วนแบ่งตลาด 30%
“COSMOPROF CBE ASEAN” พร้อมจัดงาน เดือนธันวาคม 2564
อิปซอสส์เผย คนไทยจำนวนมากสนใจตลาดสกุลเงินดิจิทัล เมินการลงทุนในวิถีเดิม ๆ “อายุ” เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกจับโอกาส ในขณะที่ผู้หญิงให้ความสนใจในบิทคอยน์ไม่น้อยไปกว่าผู้ชาย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือพันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มแรกในไทย เตรียมเปิด Partner Store ที่มาพร้อมโชว์รูมและศูนย์บริการรูปแบบใหม่ทั่วประเทศ ตอกย้ำกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค
'เอไอเอส' แท็กทีม 'ลาซาด้า' กระตุ้นตลาดอีคอมเมิร์ซประเทศไทย เปิดตัวแพ็กเกจสุดฮอต AIS x Lazada Seller SIM สนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ซื้อขายไม่สะดุด ธุรกิจเติบโตได้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจยุคโควิด
“ซีพี ออลล์” หนุน CONNEXT ED “ร.ร.บ้านโคกมะเมียน จ.สุรินทร์” ปั้นศูนย์การเรียนรู้ “Smart Farmer” พัฒนาเกษตรยั่งยืน
ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท จับมือ หอการค้าไทย รับซื้อตรงผักผลไม้จากเกษตรกรทั่วไทย แก้ปัญหาพืชผลล้นตลาดราคาตกต่ำ พร้อมหนุน SMEs ขยายช่องทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งสู้โควิด
คนอีเวนต์เตรียมผงาด TCEB (ทีเส็บ) สร้างมาตรฐานรองรับธุรกิจไมซ์หลังพิษโควิดคลี่คลาย
‘บมจ.พริมา มารีน’ หรือ PRM เผยความคืบหน้าเข้าซื้อหุ้นสามัญไทยออยล์มารีน คาดแล้วเสร็จ Q2/64 ผนึกกำลังความร่วมมือ (Synergy) กับกลุ่มไทยออยล์ เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจระยะยาว
เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ เปิดตัว “Pharmica Plaster” แผ่นแปะบรรเทาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตั้งเป้า 1 ปีโกย 40 ล้านบาท ครองส่วนแบ่งตลาด 5% พร้อมเปิดตัว ‘นีโน่-เมทนี’ พรีเซ็นเตอร์คนแรกในประเทศไทย
วิศวะ DPU สุดเจ๋ง คว้าแชมป์แข่งหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ปี 63
กสศ.รายงานความเหลื่อมล้ำ2/63
ทำไมต้อง Galaxy Ecosystem? ค้นพบเหตุผลที่ควรเลือกใช้สมาร์ทดีไวซ์จากซัมซุง
JKN นำทัพรายการข่าวระดับโลกจาก JKN-CNBC ส่ง Squawk Box ล็อคหุ้นรวย และ Halftime Report เจาะสนามหุ้น ลงผังช่อง NEW18 สร้างเรตติ้งชิงคนคอข่าว
SVI เล็งซื้อกิจการบริษัทวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ รับแผนรุกขยายตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมสื่อสารยุค 5G หวังผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ตัวเองช่วยอัพกำไรต่อหน่วยเป็นเลข 2 หลัก
อีซูซุนำยนตรกรรมครบรุ่นร่วมงาน “มอเตอร์โชว์ 2021” ตอบรับกระแสความร้อนแรง
สิงห์ เอสเตท ได้สิทธิ์ซื้อหุ้น 30% ในโรงงานผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Co-generation power plant) ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ขายไฟฟ้าล่วงหน้าแล้วเกือบ 70% ของกำลังผลิตทั้งหมด
เอไอเอส เชื่อมโยงโลกเทคโนโลยีและธรรมชาติ ด้วยคอนเซ็ปต์ DIGITAL BIOPHILIC กับ AIS Serenade Club Flagship Store สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว มอบที่สุดของบริการระดับเฟิร์สคลาส ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์เพื่อลูกค้าทุกเจเนอเรชัน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยโฉม “All New HAVAL H6 Hybrid SUV” ครั้งแรกของโลก พร้อมขนทัพรถยนต์ไฟฟ้า และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต จัดแสดงในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ตอกย้ำกลยุทธ์ xEV Leader ผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย
เจาะกลยุทธ์ปี 2564 ‘โรบินสันไลฟ์สไตล์’ เดินหน้าลุยขยายสาขาบนทำเลศักยภาพ พร้อมปรับโฉมใหม่สาขาท็อปฟอร์มครั้งใหญ่ ตอบรับไลฟ์สไตล์ ‘กิน ช้อป เที่ยว’ ยุคนาวนอร์มอล
Gojek ผนึกช้อปปี้ ยกระดับเอนเกจเมนท์ผ่านฟีเจอร์ความบันเทิง พร้อมฉลองใหญ่แจกไม่ยั้งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์กว่าล้านบาท ในมหกรรมช้อปออนไลน์ระดับภูมิภาคสุดยิ่งใหญ่ Shopee 4.4 Mega Shopping Day
‘พรินซิเพิล’ มองหุ้นธุรกิจพลังงานสะอาดทั่วโลก ธีมเมกะเทรนด์โลกเติบโต IPO กองทุน ‘Principal Global Clean Energy’ 24 – 30 มี.ค.นี้ กองทุนหลักให้ผลตอบแทนปี 2020 เยี่ยม 141% ผลงานเด่น 3 และ 5 ปี Morningstar 5 ดาว
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จับมือ การีนา จัดแข่งอีสปอร์ตการกุศลสมทบทุนพัฒนาวัคซีน จุฬาฯ-ใบยา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท ในงาน “104 ปี จุฬาฯ อยู่ไหนก็คืนเหย้าได้”
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จับมือ การีนา จัดแข่งอีสปอร์ตการกุศลสมทบทุนพัฒนาวัคซีน จุฬาฯ-ใบยา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท ในงาน “104 ปี จุฬาฯ อยู่ไหนก็คืนเหย้าได้”
SFT โชว์ศักยภาพการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปด้วยฟิล์มพลาสติกรีไซเคิล ตอบรับเทรนด์รักษ์โลก ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ให้แก่ลูกค้า
INVESTREE ฟินเทคผู้เชี่ยวชาญการระดมทุนผ่านระบบ Crowdfunding พร้อมรุกตลาดไทย ช่วย SMEs เข้าถึงเงินทุน
Vivo เปิดตัวสมาร์ตโฟน Y72 5G เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา จัดเต็มครบทุกฟีเจอร์ มอบความสนุก ตอบโจทย์ทุกโซเชียลเจเนอเรชัน
WICE เผยแนวโน้ม Q1/64 โตต่อเนื่อง รับอานิสงส์ค่าระวางพุ่งจากภาวะตู้คอนเทนเนอร์ขาด
เข้าใจสื่อกับหลักสูตร The Media สู่ความสำเร็จของธุรกิจ
สนจ. ชวนชาวจุฬาฯ และผู้ที่สนใจปักหมุดชม ‘104 ปีจุฬาฯ อยู่ไหนก็คืนเหย้าได้’ บนแพลตฟอร์มดิจิทัล 20 มี.ค.-24 เม.ย.นี้ ร่วมกิจกรรมการกุศลนำรายได้สนับสนุน ‘วัคซีนจุฬาฯ-ใบยา’
เอพี เผยความสำเร็จปั้นแบรนด์ “อภิทาวน์” โตดีทุกจังหวัด กวาดยอดขายทะลุ 900 ล้านบาท
KKBS มข. นำร่อง… เปิดหลักสูตรเรียนป.ตรีล่วงหน้า ให้นร.ม.ปลาย ลงเรียนสะสมหน่วยกิต
JWD จับมือ TWIN PINE GROUP ที่ปรึกษา ออกหุ้นกู้ ค้ำประกันโดย CGIF ชูเครดิตเรตติ้ง AAA เดินหน้าพัฒนาระบบ ESMS เซ็ตมาตรฐานดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเทียบเท่าระดับสากล
JWD จับมือ TWIN PINE GROUP ที่ปรึกษา ออกหุ้นกู้ ค้ำประกันโดย CGIF ชูเครดิตเรตติ้ง AAA เดินหน้าพัฒนาระบบ ESMS เซ็ตมาตรฐานดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเทียบเท่าระดับสากล
ไทยเทอเรส เปิดตัวความอร่อยใหม่ เอาใจคนชอบคลุกๆ คั่วๆ
ม.อ. มุ่งวิจัยพืชกระท่อมสู่เภสัชตำรับบำบัดผู้เสพยาเสพติด โชว์ผลทดสอบประสิทธิภาพการรักษาสูง ปลอดภัยไม่ผลกระทบสมรรถภาพสมอง
i-Store Self Storage จับมือ SME D Bank ขยายธุรกิจบริการห้องเก็บของส่วนตัวกลางใจเมือง ปูทางระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 68
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศนโยบาย “งดรับทุนทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่และเครือข่ายของบริษัทบุหรี่”
ย้อนสำรวจเมืองในอุดมคติ ตามจินตนาการของรัชกาลที่ 6 ในบริบทศตวรรษที่ 21 ในเทศกาล Bangkok Art Biennale ที่ เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อก
“พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น” ผุดแอปผู้ช่วยส่วนตัว “พรีโม พลัส” รวบรวมหลากบริการคุณภาพตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุค New Normal
TikTok เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อความปลอดภัย เพิ่มฟีเจอร์ป้องกัน Fake News และ Cyberbullying
คอตโต้รุกตลาด Smart Toilet ชูนวัตกรรมแห่งสุขอนามัยสู่วิถีชีวิตใหม่ คาดยอดขายปี 2564 เติบโตต่อเนื่อง 20% มั่นใจครองอันดับหนึ่ง
“Post Dee” มุ่งสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชน ขึ้นแท่นแพลตฟอร์มตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ ยอดนิยม
ไมเดียกวาดยอดขายชั่วโมงเดียวทะลุ 300 ล้าน มั่นใจสิ้นปี 64 ยอดแตะพันล้าน
ลอรีอัล และ ช้อปปี้ ปลื้มกระแสตอบรับแคมเปญ “เพราะความสวยคือพลัง” ดิจิทัลแคมเปญในโอกาสวันสตรีสากล รณรงค์ส่งพลังบวกผ่านเรื่องราวสุดกินใจ จากผู้หญิงทั่วภูมิภาค เพื่อเฉลิมฉลองความงามอันทรงพลังและคุณค่าของสตรีเพศ
มรพ.-สสส.จับมือเฉพาะกิจเธียเตอร์ เครือข่ายละครลดปัจจัยเสี่ยง ตระเวนเล่านิทานสร้างภูมิรู้ สู้พนันให้เด็กเล็กทั่วกทม.และปริมณฑล
กระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๓๐ ปี “มุ่งมั่นสร้างสุขให้ประชาชนทุกระดับ” article
แอน จักรพงษ์ เผยทิศทางบริหาร JKN องค์กรหมื่นล้าน ให้เติบโตอย่างยั่งยืน!!
โครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
สวมบท Gen Z ลองใช้สมาร์ทโฟนใหม่ Samsung Galaxy A Series 2021 สเปคเทพจัดเต็มทุกอณู ‘จอ – กล้อง - เกม’ กับ A32, A52 | A52 5G และ A72
ลีฟคลีน เทคโนโลยี สตาร์ทอัพไทยจับมือบริษัทเกาหลีพัฒนาแผ่นฆ่าเชื้อ ซีทัช (Z-Touch) นวัตกรรมแผ่นป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มากถึง 99.99% ติดตั้งบริเวณจุดสัมผัสร่วม พร้อมวางจำหน่ายเพื่อคนไทยก่อนลุยตลาดโลก ตั้งเป้ารายได้ปีแรก 300 ล้านบาท
“รัศมี แข” “สิงห์ วรรณสิงห์” และ “โตโน่ ภาคิณ” รณรงค์แก้ปัญหาขยะเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด
SAPPE เปิดประสบการณ์ใหม่ รับกระแสกัญชาฟีเวอร์ จัดเต็มเครื่องดื่มผสมกัญชา 4 เมนู ให้ร่วมลิ้มลองรสชาติครั้งแรก เอาใจคนรักสุขภาพสายเขียว
ปิยาพร พิสิฐวุฒินันท์ กับบทพิสูจน์การเติบโตอย่างมั่นคงของแบรนด์ RAN Cosmetic
เปิดตำนานร้านอร่อยย่านบางรัก กับสูตรลับที่นักชิมห้ามพลาด ที่ปรับตัวรับเทคโนโลยีผ่านทายาทรุ่นใหม่ของร้าน กับการเปิดสั่งผ่านแอป Gojek ให้ลูกค้าสามารถอร่อยเหมือนมาที่ร้าน
‘JKN’ ประเมินผลงานไตรมาส 1/64 ยังฮอตเติบโตตามแผน กดปุ่มลุยตลาดเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดผสมวิตามิน เปิดตัว ‘ดราก้อน เอ็กซ์’ และ ‘ไทเกอร์ เอ็กซ์’ ภายใต้แบรนด์ คิวปิด วางขายผ่านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ รับจังหวะฤดูกาลขายสินค้าช่วงซัมเมอร์
ซัมซุง เปิดตัว Galaxy A52, A52 5G และ A72 นวัตกรรมสมาร์ทโฟนสุดล้ำ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้
DGA เดินหน้าต่อเนื่องร่วมออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564
บุกธุรกิจอีคอมเมิร์ชไทยด้วยบริการส่งสินค้าข้ามพรมแดนจากจีน
อธิบดีเกษตรฯ รุดพบผู้ว่าพิจิตรวางมาตรการปราบส้มโอลักลอบนำเข้าไทย
“อินเตอร์ ฟาร์มา” ปีแห่งการบุกยึดทุกหัวหาด ส่งโภชนเภสัชสินค้าขายดี 4 ตัว จาก 4 ประเทศ แก้ภูมิแพ้ เสริมภูมิต้านทาน สกัด PM 2.5
BRR เปิดแผนสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ รับจังหวะราคาน้ำตาลตลาดโลกขาขึ้น ปั้นธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย เป็น New S-Curve ผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน
“อร่อยดี” มีเรื่องราว แนะนำเมนู เมนูคู่บ้านคู่เมืองคู่ชีวิตคนไทย
เปิดตัวอินเทล คอร์ เจนเนอเรชั่นที่ 11 สุดยอดประสิทธิภาพการเล่นเกม และโอเวอร์คล็อกที่เหนือชั้น
TPIPP เดินหน้าโครงการ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลังสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ สั่งยึดมติ ครม.อย่างเคร่งครัด
“BEAUTY” จับมือพันธมิตร “DOD” เซ็น MOU ผนึกกำลัง ปั้นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง บำรุงผิวหน้า และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เตรียมออก 4 ผลิตภัณฑ์ ในครึ่งปีหลัง 2564 ผ่านช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ หนุนยอดขาย
LINE MAN Wongnai โชว์แกร่งโตกว่า 5 เท่าปี 63 กางแผนปี 64 ลุย 77 จังหวัดทั่วไทยภายในสิ้นปี
“SABUYSEO” ผู้ให้บริการสอน SEO ครบวงจร สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
Vivo เผย 5 เหตุผลที่การเชื่อมต่อ 5G จะดิสรัปอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปตลอดกาล
SAPPE ว้าวไม่หยุด ล่าสุดเปิดตัว ‘นนท์-ธนนท์’ Brand Ambassador คนแรกของ B’lue น้ำผสมวิตามิน พร้อมคิกออฟแคมเปญ Love Nont Love B’lue ส่ง 6 Limited Edition คอลเล็กชั่นสุดพิเศษเอาใจแฟนคลับ
การ์มินเปิดตัว Instinct Esports Edition จีพีเอสสมาร์ทวอทช์เรือนแรกของโลกเพื่อประสบการณ์สตรีมเกมสุดเร้าใจ
THG ตั้งเป้ารายได้โต หวังเศรษฐกิจปี 64 ฟื้นตัวหนุนธุรกิจรักษาพยาบาล พร้อมรุกขยายบริการตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ ประเดิมเปิดโครงการ ‘ธนบุรี เฮลท์วิลเลจ’
‘ดุสิตธานี’ ปรับแผนลงทุน ‘ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’ ตอบโจทย์วิถีนิวนอร์มัล เดินหน้าเพิ่มเงินทุนตามสัดส่วนอีก 4.3 พันล้านบาท ขยายมูลค่าโครงการแตะ 4.6 หมื่นล้านบาท เน้นเพิ่มคุณค่าในการใช้ชีวิต หลังโควิด-19 สร้างบทเรียนและมาตรฐานใหม่
TCEB จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนหลังโควิด ดึงงาน MICE ระดับโลกลงพื้นที่ EEC article
นิทานเสียง...ศิลปะการสร้างสรรค์จินตนาการ ผ่านเสียงแห่งความรัก จากพี่อาสาสู่น้องผู้พิการทางสายตา
Katy Perry ควง NCT Dream นำทัพศิลปินดังทั่วเอเชีย ส่งโชว์สุดพิเศษ ฉลองความยิ่งใหญ่ครบรอบวันเกิด 9 ปีลาซาด้า
SMC ย้ำความเป็นเลิศการแพทย์ระดับประเทศ ผนึก “ไอเคคร๊าฟท์” เปิดตัว “ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด” จากนวัตกรรม “AVA™ Anti-Viral Allergy Free” ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยอัจฉริยะยับยั้งโควิด-19 ใช้ในสถานพยาบาลแห่งแรก!! ในไทย
DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 27-28 เมษายน 2564 นี้
“ไบรท์” ควง "มิลลิ" อวดความแซ่บซี้ดจัดจ้าน งานพรีเซนเตอร์ “เลย์แมกซ์” พร้อมโฆษณาและMV
เกษตรฯ สั่งสกัดส้มโอลักลอบนำเข้าหวังสวมสิทธิ์ใบ GAP ส่งออกประเทศที่ 3
DataOne Asia (Thailand) เสริมระบบ Bulk payments ของ National ITMX ให้รองรับมาตรฐาน ISO 20022
เจดีเซ็นทรัล เขย่ากระเป๋านักช้อป กับแคมเปญ March Madness Super Sale พร้อมส่งความบันเทิงกับรายการเกมโชว์ “JD CENTRAL CELEB SHOW”
แม็คโคร จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปั้นหลักสูตรเสริมแกร่ง SMEs กลุ่มร้านอาหาร ชวนกูรูติวเข้ม 36 ชั่วโมง ต่อยอดธุรกิจด้วยฟู้ดดิลิเวอรี่
Hip cof แฟรนไชส์สโลว์บาร์น้องใหม่ฮอตแรง เปิดต่อรุ่น 3 หนุนคนมีรายได้สู้วิกฤติโควิด-19
‘เบ็นคิว’ จอภาพอัจฉริยะ IFP ปลุกตลาดยุค New Normal พร้อมครองมาร์เก็ตแชร์แบบก้าวกระโดด ในปี 2020
‘ซีวิลเอนจีเนียริง’ ตอกย้ำความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างปรับปรุงสนามบิน คว้างานก่อสร้างขยายทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่ง ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง ช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
คณบดี CIBA DPU ชี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไม่ได้ทำให้การศึกษาไทยถอยหลัง จับมือ ม. นอร์ธแธมตัน ม.ดังอังกฤษ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปริญญา เรียนเมืองไทย-จบดีกรีนอก ดีเดย์ปี 64 ทั้ง ป.ตรี และ ป.โท
กรุงศรี ฟินโนเวต เปิดห้อง Clubhouse ครั้งแรก ชวน 3 สตาร์ทอัพดังแชร์กลยุทธ์การเติบโตพุ่งทะยานแบบ Hockey Stick Growth
KISS ผนึก GMM O Shopping และ DOD บุกผลิตภัณฑ์กัญชงครบวงจร ชิงความเป็นผู้นำตลาด ปั้นนวัตกรรมสินค้าบำรุงผิวและเสริมอาหารจากกัญชง เขย่าตลาดในปีนี้
พานาโซนิค ลุยเพิ่มไลน์อัพอุปกรณ์บ้านเจาะสูงวัย
“มิสกวาน” เปิดสถานฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง ศาสตร์การแพทย์จากเยอรมัน เผยทางเลือกใหม่รักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน
เทคโนโลยีความปลอดภัย EyeSight พา Subaru Forester คว้ารางวัลรถ SUV ที่คุ้มค่าที่สุดถึงสองปีซ้อน
ม.อ.ลงทุนเทคโนโลยีสุดล้ำ GCxGC-TOF MS แบบ 4 มิติ ลุยวิจัยเพื่อการแพทย์ ชูประสิทธิภาพแยกสารก่อมะเร็ง – กัญชาและกัญชง ต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมเปิดบริการเกษตรกรไทย ดันผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแจ้งเกิด
KISS ผนึก GMM O Shopping และ DOD บุกผลิตภัณฑ์กัญชงครบวงจร ชิงความเป็นผู้นำตลาด ปั้นนวัตกรรมสินค้าบำรุงผิวและเสริมอาหารจากกัญชง เขย่าตลาดในปีนี้
OPPO เปิดตัว OPPO Find X3 Series กับครั้งแรกของโลกด้วยสีสันถึงพันล้านสีบน สมาร์ทโฟน พร้อมกล้องคู่หนึ่งพันล้านสีระดับแฟล็กชิพ พร้อมกันทั่วโลก
อว. เดินหน้า “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต” เขตภาคเหนือ หวังสร้างความเข้าใจสถาบันอุดมศึกษาเข้าถึง 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก Reinventing University
NT ผนึกกำลัง สกพอ. เดินหน้าโครงการ บ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทยสู่อนาคตเมือง Smart City
นายกสภามหา’ลัย พร้อมด้วย อธิการบดี ม.ขอนแก่น นำทีมคณะกรรมการสภาฯ-คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อวิริยังค์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พร้อมถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่หลวงพ่อผู้มีผลงานด้านวิชาสมาธิ นำไปสู่การเผยแพร่ทั่ว
“อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ สยามสแควร์วัน” แลนด์มาร์คช้อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางกรุง เปิดแล้ววันนี้!
มนุษย์งานยุคดิจิทัล กับ 5 ทักษะ Soft Skill ที่ปั้นคนให้เป็น T-Shaped ในแบบ LINE ประเทศไทย
‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ เปิดช่องทาง Ecommerce รุก Online Lifestyle รูปแบบใหม่ของวงการอาหาร หวังเพิ่มสัดส่วนยอดขายบนแฟลตฟอร์มให้เป็น 5% ภายใน 3 ปีข้างหน้า
การ์มิน โตแกร่งสวนกระแสวิกฤต เผยรายได้ทั่วโลกกว่า 125,700 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ประเดิมเปิดออฟฟิศแห่งแรกในไทย พร้อมชู 4 กลยุทธ์หลักบุกตลาดเต็มตัว
“เจ้าสัว” ปรับกลยุทธ์ใหม่ ทรานส์ฟอร์มธุรกิจจากสินค้าของฝาก สู่ตลาดอาหารที่พร้อมทานทุกวัน
LINE SHOPPING ฉลองครบรอบ 2 ปี จัดเต็มมอบเซอร์ไพรส์ลับๆ ให้สายช้อปนักล่า กับแคมเปญ LINE SHOPPING SECRET BIRTHDAY PARTY
จุดหมายปลายทางที่น่าทึ่ง เสมือนได้สำรวจดาวอังคารถึงแม้อยู่ในประเทศไทย
กลุ่ม Slim Concept ทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาทเปิดตัว Mariza Wellness Clinic รุกธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม
2021 ปีทองของวงการเดี่ยวไมโครโฟน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานสัมมนาวิชาการ “ครบรอบ 10 ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
TikTok เดินหน้ายกระดับสู่การเป็นแพลตฟอร์มแห่งความปลอดภัยและความโปร่งใสสูงสุด เปิดรายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำครึ่งปีหลัง ปี 2563
แม็คโคร ย้ำเจตนารมณ์ หนุนเอสเอ็มอีและเกษตรกรรายย่อย อยู่รอด ยั่งยืนในทุกวิกฤต พร้อมชี้ทางเติบโตสู่อาเซียน
MDPC อวดโฉม M365 เทคโนโลยีตรวจระบบวิศวกรรมอาคารสุดล้ำ พร้อม Double Security ระดมทีมงานมืออาชีพดูแลแบบเรียลไทม์ตลอด 365 วัน
เกษตรฯ คึกคักจัดประกวดเฟ้นหาสุดยอดกาแฟไทย
โซนี่ไทยเปิดตัว FX3 เสริมทัพกล้องฟูลเฟรมในตระกูล Cinema Line อัดแน่นเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์วิดีโอในรูปแบบ Cinematic ได้อย่างอิสระในทุกจินตนาการ ตอบโจทย์การใช้งานสุดคล่องตัวด้วยขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา
ไลอ้อน จุดพลุเปิดตัว “Eco Tower” หออบผงซักฟอกแห่งใหม่ ใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีทันสมัย ระบบผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
“Customer Journey ผู้บริโภคเปลี่ยนไป?: ซูเปอร์มาร์เก็ตจะสื่อสารการตลาดอย่างไร... หลังหมดโควิด”
THG ตอกย้ำมาตรฐานโรงพยาบาลธนบุรี ติดอันดับ 5 Best Hospital 2021-Thailand
“โฮมดิน”นิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานประติมากรรมของคณาจารย์ นักศึกษาและศิลปิน
คนอร์ ส่ง Knorr professional ช่วยผู้ประกอบการฯ และเชฟฝ่าวิกฤต Covid-19 ชูจุดแข็ง “เมนูหลากหลาย-ประหยัดต้นทุนและเวลา-รสชาติคงที่” พร้อมปรับโฉมโลโก้ใหม่รูปแบบทันสมัย ตอกย้ำจุดยืนผลิตภัณฑ์เพื่อเชฟมืออาชีพ
ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรักษ์โลกโตสวนกระแส โอเพียว บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างแบรนด์ หลังโกยยอดปีที่ผ่านมาโต 100% จากปัจจัยหลักโควิด-19 ฟู๊ดเดลิเวอรี่ ช็อปปิ้งออนไลน์ กระแสรักษ์โลกมาแรง
วิศวฯ จุฬาฯ จับมือภาคีเครือข่ายองค์กรภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น จัดตั้งคอนซอร์เทียมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไทย-ญี่ปุ่น
เออาร์ไอพี จับมือ พันธมิตรแบรนด์ดัง ประเดิมจัดงานไอทีแรกแห่งปี “COMMART Crazy Offer !!” 25 - 28 มีนาคม 2564 ณ ไบเทค บางนา
บราเดอร์ เดินหน้าสร้าง Culture ใหม่ หนุน ‘จักร’ เป็นไอเทมคู่บ้านคนไทย หลัง COVID-19 สร้างให้จักรกลายเป็นฮีโร่กู้วิกฤติเปลี่ยนสู่อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งผลให้จักรบราเดอร์มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น 20% ในปี 2563 -พร้อมเปิดตัว 2 รุ่นใหม่! จักรปักเชื่อมต่อไร้สายต่
MQDC จับมือศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ไขกลยุทธ์การออกแบบที่อยู่อาศัยปลอดไวรัส COVID-19 The Secret of MQDC’s COVID-Free Design
BGC เปิดตัว Technology and Innovation Center แห่งใหม่ ต่อยอด R&D สร้างมูลค่าบรรจุภัณฑ์และยกระดับกระบวนการผลิต
JKN จัดเต็ม!! ขยายแฟลตฟอร์มช่อง NEW 18 เริ่มออกอากาศ 8 มี.ค. หวังเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจ Commerce ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ลากูน่า ภูเก็ต ผนึกภาครัฐและเอกชนจัดเทศกาล “ภูเก็ต รีไวฟ์ 555 เฟสติวัล” กระตุ้นการท่องเที่ยวภูเก็ต สุดยอดเทศกาลแห่งความสนุกต่อเนื่อง 19 วัน เริ่ม 31 มี.ค. - 18 เม.ย.นี้ ตั้งเป้าดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่พำนักในประเทศ
เอ็มจี ตอกย้ำความยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยี ความทันสมัย และความคุ้มค่า ของ MG HS PHEV และ MG EP ด้วยรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี “Car of the Year 2021”
โอละพ่อ!!! “เอชเอ็น เมดิคอล กรุ๊ป” แจ้งความดำเนินคดีนายหน้า ชี้แจงปมถูกกล่าวหา พบบิดเบือนข้อมูล พิรุธอื้อ
ZEN Group ผนึก อบก. ประกาศพันธกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ตอกย้ำธุรกิจร้านอาหารหัวใจสีเขียว รับผิดชอบสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
“เอ็นไอเอ” สร้างแพลตฟอร์มตลาดเพื่อเกษตรกร ดึงสตาร์ทอัพเกษตรสร้างยอดขายสุดปังให้เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเติบโต 10 เท่า
STA ชี้ดีมานด์และราคายางธรรมชาติปี 64 ฟื้นตัวแข็งแกร่ง หนุนภาพรวมอุตสาหกรรมเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่
iSAB เปิดหลักสูตร “THE MASTER” รุ่นที่ 6 ปรับหลักสูตรใหม่ สร้างศักยภาพความเป็นผู้นำทางธุรกิจระดับประเทศ
ติงส์ ออน เน็ต ผนึก สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ติดอาวุธนักพัฒนาซอฟต์แวร์และไอโอที
โรงพยาบาลนครธน ยืนหนึ่งย่านพระรามที่ 2 พลิกโฉม ยกระดับศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ทันสมัย เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ทุกครอบครัว article
‘เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์’ เปิดตัวกองทรัสต์ ‘KTBSTMR’ มูลค่ากองทรัสต์ไม่เกิน 3,015 ล้านบาท ชูจุดเด่นกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลาย
SABINA ชี้กำลังซื้อกระเตื้อง รับอานิสงส์เปิดเมือง หลังลูกค้าช็อปออฟไลน์ฟื้นตัว-ลุ้นรายได้รวม Q1 ปีนี้โตกว่าปีก่อน
STGT คาดนำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เดือน เม.ย.-พ.ค.นี้
ร้านสตรีทฟู้ดยุคดิจิทัล ฉลาดเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าได้ทั่วกรุงเทพฯ ผ่านแอป Gojek
CREATE ION ชวน “บัว-นลินทิพย์” สร้างเทรนด์ผมใหม่ ให้สาวไทยเสกทรงผมสวย เด้ง ดูอิ่มน้ำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
ม.อ.สุดล้ำ เปิดตัวเครื่องมือ “ตาไว” Version 3.0 รับยุคดิจิทัล ชู Database ตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ-โฆษณาเกินจริง
รัฐบาล หนุน “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564 พร้อมเร่งหน่วยงานรัฐเปิดข้อมูลที่เว็บไซต์ data.go.th ให้ประชาชนโหลดไปใช้ประโยชน์ฟรี!!
‘JKN’ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘กัญชงแท้’ รายแรกของไทย เตรียมขายกระหน่ำ! ผ่านสื่อ New Normal
เปิดตัวโครงการพัฒนาบุคลากร โดยนำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรากฐานในการก้าวสู่ Thailand 4.0 “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
กรมอุทยานฯ เดินหน้าต่อเนื่อง เปิดเวทีสัญจร จ.เลย สร้างการรับรู้ ต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับใหม่) หวังภาคประชาชนจับมือภาครัฐร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ป่าอยู่ได้... คนอยู่ได้”
Airbnb ส่ง 2 เอ็กซ์พีเรียนซ์ใหม่จากเชฟหญิงคนดังของไทย ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในวันสตรีสากล
บราเดอร์ ปรับตัวสู่การเติบโต คาดปีงบประมาณ 2564 โต 8% พลิกองค์กรยึดหลัก Speed & Resilience รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด ย้ำวันนี้ไม่ได้ขายแค่สินค้าอย่างเดียว แต่เดินหน้าสร้างอาชีพ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปรับกลยุทธ์ขยายธุรกิจสู่กลุ่มตลาดใหม่ พัฒน
ถิรไทย โชว์รายได้ปี 63 สวนกระแสกวาดราย 2,356.34 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นยังมีเฮ!!! รับปันผล 0.02 สต.
อาร์ทีบีฯ เดินหน้าขยายตลาด Mobile Accessories เต็มสูบ! พร้อมเปิดตัวเคสสำหรับ iPad, iPhone และ MacBook ภายใต้แบรนด์ Monocozzi™ โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย เน้นความทนทาน และรองรับต่อแรงกระแทก
ครั้งแรก! ห้างเซ็นทรัล ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) กระตุ้นตลาดสินค้าแฟชั่น จัดงาน “Dolce Italia” ยกทัพอิตาลีแบรนด์ดังให้นักช้อปอัปเดตเทรนด์
NRF ก้าวสู่การลงทุน E-commerce Platform ระดับโลก ผลักดันเป้าหมายรายได้แตะ 3,000 ล้านบาทเร็วกว่าคาด
GPI ชู 4 กลยุทธ์หลักขับเคลื่อนธุรกิจปี 2564 ดันรายได้เติบโต 20% เตรียมพร้อมจัดงาน Bangkok International Motor Show 2021
“Post Dee” ดึงเทคโนโลยี หนุนผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสร้างความสะดวกสบาย ตอบโจทย์การซื้อ-ขาย ในยุคสังคมไร้เงินสด
พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น เพิ่มทุนเป็น 1 หมื่นล้านบาท หลัง IPO เพียงหนึ่งเดือน ตอบรับนักลงทุน รับเทรนด์ลงทุนในธุรกิจ Health Innovation เติบโตสูง
เสพศิลป์หลังบ้าน รวม “ไอเดีย” จัดสวนหลังบ้านยุค WFH จากนักจัดสวนมืออาชีพ
สก๊อต เปิดตัว "สก๊อต เอบีซี ดริ๊งค์” (Scotch ABC Drink) ลงแข่งตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามิน เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
วิศวะมหิดล -สยามไอโอที รวมพลังสู้ PM 2.5 ด้วยนวัตกรรมระบบแจ้งเตือนเรียลไทม์ ด้วยเทคโนโลยี IoT
เจโทร กรุงเทพฯ ร่วมกับคาเฟ่และร้านขนมแบรนด์ดัง จัดแคมเปญ Fruitful Japan ประชาสัมพันธ์เสน่ห์ผลไม้ญี่ปุ่นในประเทศไทย หวังกระตุ้นตลาดผู้บริโภค
บ้านปู เพาเวอร์เผยผลประกอบการปี 2563 ย้ำความสำเร็จด้วยกำลังผลิตเพิ่ม 427 เมกะวัตต์ มุ่งขยายพอร์ตอย่างสมดุลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
มข. เร่งมือ…ช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต COVID
ช้อปปี้ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล เผย 3 แรงบันดาลใจจากผู้หญิงแถวหน้าของวงการดิจิทัลคอมเมิร์ซไทย แชร์เรื่องราว #ChooseToChallenge จาก 3 หญิงแกร่งของวงการอีคอมเมิร์ซ ดิจิทัลเพย์เม้นท์ และโลจิสติกส์
โรโบเวลธ์ พัฒนาแอป “Madini” เลขาส่วนตัวสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ ในรูปแบบ Robo-for-advisor คาดหวัง AuM เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาทภายใน 6 เดือน
Gojek จับมือ ธนาคารกรุงเทพ มอบประสบการณ์จ่ายออนไลน์ที่ง่ายยิ่งกว่า นำร่องช่องทางเติมเงิน GoPay ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบไร้รอยต่อ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมการผลิตสัตวแพทย์ยุคใหม่ บูรณาการ คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม ยึดหลัก One Health สุขภาพหนึ่งเดียว
“เอไอเอส” ประกาศหนุนวงการอีสปอร์ตไทยต่อเนื่อง หลัง AIS 5G eSports U-League 2020 ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่
3เอ็ม ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ฯ เพื่อก้าวสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ลดการใช้น้ำ พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) เปิดตัว ‘บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์’ GM หญิงคนแรก พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลแห่งแรกของไทย
รพ.วิมุต พหลโยธิน เดินหน้าเต็มกำลัง พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพฤษภาคมนี้ ตอบทุกโจทย์การรักษาทางการแพทย์
กรุงศรี สร้างปรากฎการณ์เขย่าวงการเงินฝาก เปิดตัวบัญชีออมทรัพย์และบัตรเดบิตใหม่ “กรุงศรี จัดให้ D” ด้วยแนวคิด “ได้ฟรี ยังไม่ดีเท่าได้คืน”
NRF โชว์ผลงานปี 63 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ทำรายได้กว่า 1,408.3 ล้านบาท ย้ำจุดแข็งเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต ฟากบอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น ขึ้น XD 30 เม.ย นี้
เจดีเซ็นทรัล เผยทิศทางธุรกิจ ปี 64 ตั้งธงมุ่งการเติบโตร่วมกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน ผ่านคุณภาพ ราคา และการบริการ พร้อมยกระดับอีคอมเมิร์ซเมืองไทย ส่งเสริมคู่ค้าสู่ตลาดโลก
Cake Homemade by Me&Mom -ร้านเบเกอรี่ศิษย์เก่า DPU จากความรู้ในห้องเรียน...สู่ความสำเร็จในชีวิต
งานวิจัยจาก STL Partners และ Vertiv เผยว่า ผู้ให้บริการโทรคมนาคมควรให้ความสำคัญ เรื่องประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการให้สัญญานระบบ 5G การนำการปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้และการจับคู่ทางธุรกิจกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แข็งแกร่งจะเป็นหลักการสำคัญสำหรับผู้
Z Holdings และ LINE ประกาศการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์
ซัมซุง รุกตลาดแอร์เพื่อสุขภาพ ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าพรีเมียมเป็น 3 เท่า ดึง “ชมพู่ อารยา” เป็นพรีเซนเตอร์ เจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่
รพ.พระรามเก้า เดินหน้าเปิดตัว “ศูนย์เลสิคพระรามเก้า” ศูนย์สุขภาพสายตายุคใหม่ เพื่อผลลัพธ์แห่งอิสระ กับชีวิตที่ไร้กรอบ
SAWAD ตั้ง ‘วิชิต พยุหนาวีชัย’ คุม SCAP วางเป้าปี 64 มียอดสินเชื่อคงค้างโต 100% เล็งแต่งตัวเข้าตลาดหุ้นภายใน 2-3 ปี
คืบหน้า…มข.จ่อเปิดหลักสูตร High Speed Train Engineering เตรียมรองรับตลาดงานรถไฟความเร็วสูง
เปิด 6 สุดยอดฟีเจอร์เด็ดบน Vivo Y31 สมาร์ตโฟนน้องใหม่ ในราคาไม่ถึงหมื่น!
แอน จักรพงษ์ โกย10,000 ล้าน กวาดกำไรปี 63 กว่า 400 ล้าน โอเคนัมเบอร์วัน!!
3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย วอนสภาผู้แทนราษฎรรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ ร่วมแก้ไขร่าง พ.ร.บ. อ้อยฯ หลังไม่มีสิทธิออกเสียงแสดงความเห็น ชี้เจตนารมย์ของกฎหมายต้องให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลมีส่วนร่วมและตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
‘PRM’ โชว์ผลงานปี 63 ทำกำไรสุทธิ 1,701.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.5 % พร้อมเห็นชอบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เดินหน้าเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ตอกย้ำเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมฯ
SVI รุกผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ป้อนอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ของโลก รับลูกค้าสหรัฐฯ และจีน ดันไทยเป็นฐานผลิตตัวรับส่งสัญญาณความเร็วสูงสำหรับ 5G คาดยอดขายปีแรกไม่ต่ำกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลักดันการเติบโตเฉลี่ย 2 หลักทุกปี
SAPPE ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ดัน CATEGORY FUNCTIONAL BEVERAGE ขึ้นแท่นอันดับ 1 กำไรสุทธิ Q4/63 เติบโต 74% ปี 64 วางเป้ารายได้เติบโต 10%
“นิปปอนเพนต์” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนุนพัฒนาช่างสีรถยนต์ ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
ห้างเซ็นทรัล และ ห้างโรบินสัน ผนึกกำลังเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง เปิดบิ๊กแคมเปญดันมูฟเม้นท์การช้อป “CENTRAL/ROBINSON SHOP SHOP” ให้ลูกค้าช้อปได้ทุกที่ผ่านแพลทฟอร์มออมนิชาแนล พร้อมโปรฯ HOT BRANDS สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
บ้านปูฯ เผยแผนธุรกิจ 5 ปี ต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter เร่งการเปลี่ยนผ่าน ขยายการเติบโตสู่อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน
ITEL โชว์ผลงานปี 63 กำไรแข็งแกร่ง อยู่ที่ 184 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 64 รายได้ที่ 2,800 ล้านบาท เดินหน้าขาย “ดาต้า เซ็นเตอร์” เข้ากองทรัสต์ พร้อมออกวอแรนต์ เตรียมลุยงานใหม่ต่อเนื่อง
Under Armour เดินหน้าสนับสนุนนักกีฬาและสาวกชาวไทยผ่านช่วงเวลาอันท้าท้ายไปด้วยกัน พร้อมเผยโฉมคอลเลกชัน Spring / Summer ต้อนรับปี 2021
ครั้งแรกในไทย! ออปโป้ เผยนวัตกรรมฉีกทุกกฎของสมาร์ทโฟน “OPPO X 2021 Rollable Concept Handset” พร้อมเทคโนโลยีแสดงสีล่าสุดที่สมจริงและคมชัดกว่าที่เคย
ธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุยอดนิยม BEST Express แบรนด์ใหญ่ระดับประเทศ
อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
KISS ชูแผนปี 64 มุ่งนำเสนอนวัตกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 20-25 รายการ รับจังหวะตลาดผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพฟื้นตัว ดันการเติบโตต่อเนื่อง หลังปี 63 ทำกำไรสุทธิ 168 ล้านบาท
SCGP เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,500 ล้านบาท
บราเดอร์ สะท้อน DNA แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำตัวจริงด้านคุณภาพงานบริการหลังการขาย หลังได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการระดับ Gold จากสถาบัน SQI
โอกาสในวิกฤต ชีวิตต้องรอด ของธุรกิจ SME อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน กับมุมคิดแบบ “จุไรรัตน์ รามจาตุ” หญิงแกร่งแห่ง อารีฟู้ดส์
Vivo ขยายธุรกิจสู่ยุโรปรุกตลาดโรมาเนียและเช็กอย่างเป็นทางการ วางแผนบุกตลาดยุโรปเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า สู่กว่า 12 ประเทศ ทั่วยุโรปในปี 2564 นี้
สวพส. เผยการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชง (เฮมพ์) พืชเศรษฐกิจทางเลือก คาดเคาะราคาเมล็ดพันธุ์ในเดือนเมษายน 64
‘JKN’ โชว์ฟอร์มหรูสุดอลังการ ทำกำไรสุทธิปี 63 ได้ 312.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% ประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.2070 บาทต่อหุ้น ลุยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ Commerce ดันการเติบโตก้าวกระโดด
เจียไต๋ เปิดตัวซองเมล็ดพันธุ์โฉมใหม่ ชูแนวคิด “ปลูกง่าย สไตล์คุณ”
วิศวะมหิดล – กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เผยผลสำรวจการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลของคนไทย ปี 63-64
JWD ดันรายได้ปี 63 ทะลุ 3,900 ล้านบาท เติบโต 7.2% ท่ามกลาง COVID-19 ชูศักยภาพบริการโลจิสติกส์ที่หลากหลายและขยายฐานธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น
‘โอสถสภา’ โชว์ผลงานการดำเนินงานปี 63 สวนกระแสโควิด-19 สถานะการเงินแข็งแกร่ง มาร์เก็ตแชร์โต กำไรเพิ่ม ทำกำไรสุทธิ 3,504 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง 0.65 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายปันผลทั้งปี 1.1 บาทต่อหุ้น
เปิดประสบการณ์ใหม่ หนุนการท่องเที่ยวทั่วไทย ร่วมกับเจ้าของที่พัก Airbnb
เปิดประสบการณ์ใหม่ หนุนการท่องเที่ยวทั่วไทย ร่วมกับเจ้าของที่พัก Airbnb
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าล็อตแรกมาถึงประเทศไทยแล้ว
คณบดี “CADT DPU” คลายข้อข้องใจ ชี้ธุรกิจการบินเจ็บแค่ไหนก็ไปต่อได้ หลังทั่วโลกได้รับวัคซีนโควิด-19 อุตสาหกรรมการบินมีโอกาสฟื้นตัวเร็วขึ้น เร่งเตรียมความพร้อม นศ.รองรับการทำงาน
ยีเอส แบตเตอรี่ ผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์เมืองไทย โชว์ศักยภาพครองเบอร์ 1 ตลาดอย่างแข็งแกร่ง
บอร์ด SA ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.195 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นหุ้นปันผล รับผลงานปี 63 เติบโตสวนกระแส กวาดรายได้เติบโตแตะ 3,600 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์
SAK โชว์ผลดำเนินงานปี 63 กวาดกำไรสุทธิ 561.9 ล้านบาท เติบโต 62.4% ประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตรา 0.108 บาทต่อหุ้น เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น เดินหน้าขยายสาขา เพื่อช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
พริ้นซิเพิล แคปิตอล เดินหน้าลุยธุรกิจภาคใต้เต็มสูบ โชว์ศักยภาพ รพ.วิรัชศิลป์ พร้อมดูแลสุขภาพชาวชุมพรทุกช่วงวัย
THG ดันผลงาน Q4/63 ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท สร้างความเชื่อมั่นรับมือสถานการณ์ ชูกลยุทธ์ปรับตัวเร็ว บริหารค่าใช้จ่าย บอร์ดเสนอจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น
เกษตรฯ ตอกย้ำทุเรียนไทยไร้โควิด ยืนหนึ่งแชมป์ผลไม้แดนมังกรนำเข้ามากสุด
BRR โชว์ผลงานปี 63 กลับมาเทิร์นอะราวนด์ หลังทำกำไรสุทธิพุ่ง 101% ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น
เนสท์เล่ เปิดตัว แบรนด์ระดับโลก ฮาร์เวสต์ กูร์เมต์ (HARVEST GOURMET™) นำเสนอ Plant-based Food ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ตอบรับโภชนาการวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
บุกตลาดอีคอมเมิร์ซจีนด้วยบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนจาก BG LINK
SFT โชว์ผลงานไตรมาส 4/2563 ทำกำไรสุทธินิวไฮเติบโต 105.9% หนุนทั้งปีเติบโตเกินเป้าหมาย พร้อมจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.0711 บาทต่อหุ้น เร่งติดตั้งเครื่องจักรไลน์การผลิตใหม่ เตรียมรับออเดอร์ลูกค้าเพิ่มขึ้น
Jubilee สร้างสถิติคว้ากำไรนิวไฮ 267 ล้านบาทในปี 63 ยืนหนึ่งพลิกเกมธุรกิจสวนกระแสโควิดเดินหน้ากระตุ้นตลาดต่อเนื่องลุยกวาดยอดขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ตั้งเป้าดันยอดขายไตรมาส 1/64 โตไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
ILM สุดแกร่ง กำไรไตรมาส 4/2563 พลิกกลับมาเติบโต ยอดออนไลน์และ OEM ทะยานต่อเนื่อง พร้อมเสนอจ่ายเงินปันผล 0.42 บาทต่อหุ้น
กลุ่มดุสิตธานีลุ้นครึ่งหลังปี 64 ท่องเที่ยวฟื้น หลังผลงานไตรมาส 4 ส่งสัญญาณดีขึ้น-เดินหน้ากลยุทธ์กระจายความเสี่ยง สร้างสมดุลธุรกิจ
ทัพดาราและอินฟลูเอนเซอร์จิตอาสา ลงพื้นที่รณรงค์ช่วย โรงพยาบาลชุมชม ใน 4 ภาค 8 จังหวัด เชิญชวนคนไทยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
STA เตรียมขออนุญาต อย. รุกปลูกพืชกัญชง ประเดิมเฟสแรกบนที่ดิน 100 – 200 ไร่
“มูฟฟาสท์” ตั้งเป้ายอดขายแบรนด์นางงามเติบโต 50% ในปี 64 เจาะ Big Data มุ่งเป้ารักษาฐานลูกค้าเดิม-เจาะลูกค้าใหม่
ไลน์ จับมือ มิซูโฮ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประกาศเพิ่มเงินลงทุน พร้อมปรับโครงสร้างการบริหาร LINE Bank Preparatory Company
DRT ประกาศจ่ายเงินปันผลอีก 0.22 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่าย 0.42 บาทต่อหุ้น สูงสุดในรอบ 5 ปี หลังทำกำไรขั้นต้นดีกว่าเป้าหมาย ดันกำไรสุทธิรวม 557 ล้านบาท แม้เจอปัจจัยลบกดดัน เดินหน้ารุกตลาดเต็มสูบ รับไลน์การผลิต NT-11 เสริมเขี้ยวเล็บ
“ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้” แม็คโคร เน้นปลอดภัยต้นน้ำถึงปลายน้ำ ชูจุดเด่น ผู้บริโภคสอบย้อนกลับได้ ผ่าน QR code
อำนวย ถาวร เข้ารับรางวัลเพชรสุบรรณ คนดีเด่นแห่งปี 2564 เน้นหลักคุณธรรมนำธุรกิจ ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและความคิด article
OPPO เตรียมจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำ พร้อมความร่วมมือกับพันธมิตร ในงาน Mobile World Congress Shanghai 2021 OPPO เตรียมเปิดตัวโครงการชาร์จระดับโลกแบบใหม่ ความสำเร็จด้าน 5G และนวัตกรรมการชาร์จแบบไร้สาย
“คำว่าแก่… พูดเบาๆ ก็เจ็บ” รู้ทัน 6 สัญญาณความร่วงโรยของผิว พร้อมอัพเดท Beauty Well อีกหนึ่งวิธีดูแลความงามจากแพทย์หญิง อัจจิมา เติมความมั่นใจให้หนุ่มสาว “Confidence to be…” รัก(ษ์)เดอะเบสต์ลุคของตัวเอง
BGC ปรับโมเดลธุรกิจสู่ Total Packaging Solution บอร์ดไฟเขียวอนุมัติแผนลงทุน M&A หนุนเป้าหมายโตอีกเท่าตัวใน 5 ปี ชูผลงานปี 63 รักษากำไรสุทธิ 516 ล้านบาท ท่ามกลางปัจจัยลบ
โซนี่ไทยเปิดตัวกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสระดับเรือธงรุ่น Alpha 1 อัดแน่นเทคโนโลยีล้ำอนาคตตอบโจทย์งานภาพถ่ายและวิดีโอ ระดับมืออาชีพอย่างลงตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเซ็นเซอร์รับภาพความละเอียดสูง 50.1 ล้านพิกเซล พร้อมการถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงสุด 3
เคล็ดลับสร้างยอดขายสุดปัง ‘เจ็ดหลักต่อเดือน’ บนลาซาด้า จากอดีตพนักงานบริษัทที่ความรู้ด้านออนไลน์เป็นศูนย์
ม.อ. ผนึกภาคเอกชน มุ่งวิจัยและพัฒนา ‘กัญชา กัญชง และกระท่อม’ สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์วงการแพทย์สู่ยาแผนไทยและแผนปัจจุบัน
GPI ทำกำไรสุทธิ 36.95 ล้านบาท แม้เศรษฐกิจชะลอตัว บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD วันที่ 7 เมษายนนี้
“แอน จักรพงษ์” ดันละครไทยไปทั่วโลก จับมือช่อง 3 และช่อง 8 ขายต่างประเทศ คึกคักสูงสุดในประวัติศาสตร์
โค้งสุดท้ายเพื่อผู้ค้ารายย่อย! ฟู้ดแพนด้า ยกเว้นค่าคอมมิชชั่นถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ จับมือกับกรมการค้าภายในฯ สนับสนุนผู้ค้ารายย่อยกว่า 15,000 ร้านค้าแรกที่สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น!
ดันน์ฮัมบี้เผย”เทสโก้ ไฮเปอร์มาร์เก็ต” “บิ๊กซี” และ”แม็คโคร” ครองตำแหน่งห้างค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคยอดนิยม
SABINA ตั้งเป้าปี 64 รายได้โต 15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่แตะ 3.4 พันล้าน หลังปิดงบปี 63 กวาดรายได้ 2.9 พันล้าน เผยรับมือโควิดได้ดีกว่าที่คาด เดินหน้าจ่ายปันผลหุ้นละ 0.80 บาท
facebook marketing น่าทำแค่ไหนในปี 2021
พิธีเปิดโครงการ วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราชนารี ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ article
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ มองบวกธุรกิจงานแสดงสินค้าฟื้น หลังฉีดวัคซีนโควิด ลั่น เดินหน้าจัด ฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2021 แบบไฮบริด พร้อมเปิดตัว “สลัดเพลท” แพลตฟอร์มบีทูบีระดับโลก และ 2 โซนใหม่ ร้านอาหาร-บาร์ และ กาแฟ-เบเกอร์รี่
สมาคมโฆษณา ผนึกกำลัง 11 ภาคี ขยายผลต่อเนื่องโครงการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี AAT CODE OF ETHICS : แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด เป็นพื้นฐาน
“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY ชู “แพลตฟอร์มการตรวจสอบหม้อแปลงแบบออนไลน์” รับยุคดิจิทัล
TikTok For Business แชร์อินไซด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เสริมแกร่งธุรกิจ FMCG รับวิถี New Normal
คณะเศรษฐศาสตร์ มข.จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเที่ยว TAXI สนองนโยบาย มข. ต้องออกมาช่วยเศรษฐกิจเมืองให้พ้นวิกฤติโควิด-19
บริษัทหลักทรัพย์ไดว่ากรุ๊ป ร่วมกับ ไนน์ เบซิล เปิดตัว ‘ดีซี แอดไวซอรี่’ เสริมช่องทางการลงทุนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการร่วมมือทางการค้าและธุรกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่นให้ราบรื่น
KISS ชูศักยภาพก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมความงามและสุขภาพของเอเชีย เดินหน้าแผนลงทุน สร้างการเติบโตยั่งยืน ตั้งเป้า 3 ปี รายได้แตะ 3,000 ล้านบาท หลังเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 19 ก.พ. เป็นวันแรก
ทีพี-ลิงค์ รุกตลาดกล้องวงจรปิด CCTV เปิดตัว “VIGI” กล้องรุ่นใหม่ ครบเซ็ท ตอบโจทย์ผู้บริโภควิถีใหม่
HPE เผยโซลูชั่นใหม่ "PTRaas" ช่วยปกป้ององค์กรให้รอดพ้นภัยแรนซั่มแวร์ PTRaas - Protect Ransomware as a Service ปราการด่านสุดท้ายในการช่วยป้องกันองค์กร
วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ส่งมอบแก่ รพ. สนาม จังหวัดสมุทรสาคร ลดเสี่ยงบุคลากรแพทย์
บำรุงราษฎร์ เปิด “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” พลิกโฉมการดูแลรักษาข้อและเวชศาสตร์การกีฬาครบจบในที่เดียว พร้อมจัดทัพทีมแพทย์ศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ย้ำผู้นำด้านการบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม
ทรู 5G ผนึก ซัมซุง และ โกลด์ อีลิท ร่วมฉลองตรุษจีน เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น “Gold Elite Galaxy S21 Ultra 5G 24KT Gold” ที่ทำจากทองคำแท้ 99.9% หรูหราเหนือระดับแบบฉบับซีอีโอ พร้อมยกระดับความพรีเมียมด้วยด้วยเบอร์มงคล เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าทรู
เฮงลิสซิ่ง ทำความดีตอบแทนสังคม เดินหน้าโครงการ “อาสาป้องกันไฟป่าและหมอกควัน” ครั้งที่ 1
ยูโอบี ประเทศไทย จัดทำโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love จิตอาสายูโอบี 120 คน รวมใจอ่านนิทานเสียง 100 เรื่อง สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ #รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ ของกลุ่มธนาคารยูโอบี
“LINE MAN Wongnai” ผนึกพันธมิตร “โคคา-โคล่า” ส่งแคมเปญ “มื้อพิเศษอร่อยซ่าไปกับโค้ก” อร่อยซ่า คู่จานเด็ด ทั่วประเทศ
SEAC ชวนทำความรู้จัก ‘RenDanHeyi’ โมเดลธุรกิจใหม่สำหรับการพัฒนาองค์กร เบื้องหลังความสำเร็จ Haier แบรนด์ระดับโลกที่ทรานส์ฟอร์มรับมือธุรกิจยุค IoT
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ตอกย้ำคุณภาพสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดได้ดี จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยในอัตรา 0.2540 บาทต่อหน่วย
“กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1 โดยมี สยาม อัลฟ่า เอคควิตี้ (SAE) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน” “กรุงศรี ฟินโนเวต” “แคสแมท” “กลุ่มบริษัท KTBST Group” และ “POEMS Ventures กลุ่มหลักทรัพย์ฟิลลิป” จับมือร่วมลงทุนใน “แอพแมน”
เซ็นทรัลพัฒนา ประกาศผลประกอบการปี 2563 รายได้รวม 32,062 ล้านบาท กำไร 9,557 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องเตรียมเปิด 2 โครงการใหม่เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา และศรีราชา ช่วงปลายปี 2564
“เฮเฟเล่ ประเทศไทย” พิสูจน์ศักยภาพ “ศูนย์กระจายสินค้า บางนา-ตราด” คว้าใบรับรอง “DGNB” อาคารอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเป้ารับการเติบโตอย่างยั่งยืน
เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) จัดงาน “Falling in Love ITALIANO” ดื่มด่ำอรรถรสอิตาเลี่ยนแท้ๆ ด้วยสินค้านำเข้า และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ให้คุณตกหลุมรักประเทศอิตาลีอีกครั้ง
ทีเส็บ จัดงาน “Thailand MICE Virtual Expo” ครั้งแรกของไทย นำผู้ประกอบการไมซ์เชื่อมตลาดโลก
ทรัสต์ PROSPECT โชว์ผลงาน Q4/63 โดดเด่นท่ามกลาง COVID-19 ชูอัตราเช่าพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานเพิ่มเป็น 95% หลังลูกค้าเดิมทยอยต่อสัญญา-ขยายฐานลูกค้าใหม่ ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนอัตรา 0.2805 บาทต่อหน่วย สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยที่โตขึ้นอย่า
ติงส์ ออน เน็ต สนับสนุนผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เปิดแคมเปญไอโอทีทดลองใช้ฟรี 90 วัน
เกษตรฯ เสริมแกร่งอาชีพเกษตรชายแดนใต้สร้างรายได้ที่ยั่งยืน
STGT โชว์ผลงานปี 63 กำไรสุทธิ 14,401 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดด 2,246% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 2 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD วันที่ 12 เมษายน นี้ มั่นใจดีมานด์ถุงมือยางเติบโตแข็งแกร่ง แม้ทั่วโลกทยอยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ทริปในฝันสร้างแรงบันดาลใจดังได้เยือนต่างประเทศ กับ 5 ที่พักแนะนำสำหรับนักเดินทางในไทย ไปแล้วเหมือนได้ท่องโลก
STA โชว์ผลงานปี 63 โดดเด่น ทำกำไรสุทธิ 9,531 ล้านบาท เติบโตแรงจากธุรกิจถุงมือยาง และธุรกิจยางธรรมชาติที่ทำผลประกอบการโดดเด่นในอุตสาหกรรม บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น เตรียม XD วันที่ 12 เดือนเมษายนนี้
อลิอันซ์ อยุธยา ปลื้มแคมเปญ CARE DAY รุกเดินหน้าต่อเนื่อง ส่งความห่วงใยลูกค้าในเดือนแห่งความรัก ภายใต้ธีม Love Calling เพราะ”ห่วง” จึงอยากโทรหา
แม็คโคร ตอกย้ำ “คู่คิดธุรกิจรายย่อย” ผุดแคมเปญ เสริมมาตรการฟื้นเศรษฐกิจภาครัฐ จับมือพันธมิตร ลดต้นทุน เพิ่มกำไร หนุนผู้ประกอบการฝ่าเศรษฐกิจช่วงโควิด รอบ 2
พริงเกิลส์ ปรับโฉมใหม่ครั้งแรกในรอบ 20 ปี งัดกลยุทธ์การตลาดตีโจทย์ขาด ครองแชมป์อันดับ 1 ตลาดมันฝรั่งกระป๋องในไทย
JKN ยึดเกือบทุกช่อง!! ทีวีดิจิตอล เสิร์ฟละคร-ซีรีส์-สารคดี สุดปังตั้งแต่ต้นปี
เจดีเซ็นทรัลคว้า 3 รางวัล Best eCommerce จากมาร์เก็ตติ้ง เอเชีย อีคอมเมิร์ซ อวอร์ด 2020
‘ฟู้ดสตาร์’ เสริมแกร่งมาตรการต้านโควิด-19 ระลอกใหม่ นำรถขนส่งสินค้า ฆ่าเชื้อทำความสะอาด มุ่งสร้างความมั่นใจตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค
มข.จัดประชุม การพัฒนาระบบข้อมูลภูมิคุ้มกัน เตรียม MOU เอกชนร่วมสร้าง passport วัคซีน
ม.อ. เปิดหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” ที่แรกของไทย มุ่งผลิตบุคลากรตอบโจทย์ธุรกิจครบวงจร เร่งยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ผู้นำ
ชป. เผยความก้าวหน้าพัฒนาโดรน “ธารทิพย์ 01-33” มุ่งเสริมภารกิจงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างสูงสุด
เซ็นทรัล รีเทล ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้เด็กไทย จัดใหญ่แคมเปญเพื่อสังคม ดันยอดบริจาครวมกว่า 3 ล้านบาท ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนและช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา
“นิปปอนเพนต์” เปิดตัว LINE “Nippon Car Club” ฟีเจอร์ใหม่เพื่อคนรักรถ คืนกำไรให้ลูกค้าสีพ่นรถยนต์มอบสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง
“ยืนเดี่ยวคอมมูนิตี้” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และปฏิวัติวงการ “สแตนด์อัพไทย”
“อินเตอร์ ฟาร์มา” ตอกย้ำผู้นำโปรไบโอติก ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมจากอังกฤษ เขย่าตลาด ผนึก”หัวเว่ย” ครั้งแรก
เปิดหมดใจเน็ตไอดอล “พลอย ชิดจันทร์” “หยาดพิรุณ” และ “DeenVlog” หลังคว้ารางวัล Thailand Influencer Awards จากเทลสกอร์
เปิดหมดใจเน็ตไอดอล “พลอย ชิดจันทร์” “หยาดพิรุณ” และ “DeenVlog” หลังคว้ารางวัล Thailand Influencer Awards จากเทลสกอร์
“LINE MAN TAXI” แอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่สัญชาติไทย พร้อมให้บริการทุกจุดทั่วกรุงเทพฯ กับการบริการที่เข้าถึงทุกชีวิตมากยิ่งขึ้น
ซิลลิค ฟาร์มา (ประเทศไทย) เปิดตัว eZTracker แอปฯ เทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ความงามของแท้ได้ทันที ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ eZTracker (อีซี่แทร็กเกอร์) ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ความงามสารเติมเต็ม (เดอร์
The Film Factory บริษัทภาพยนตร์โฆษณายักษ์ใหญ่ของไทย รุกตั้ง 6 บริษัทรองรับลูกค้ายุคดิจิทัล
คณบดี CITE DPU เตือนภัยเว็บดังติดมัลแวร์ขุดเงินคริปโต หลังแฮกเกอร์หัวใสฝังคริปโตแจ๊คกิ้งให้ผู้ใช้งานขุดเงินให้แทน
Sourcing for India เจาะตลาดอินเดียผ่านช่องทางเจรจาออนไลน์
CPNREIT แจงราคาเสนอขายสุดท้าย ผ่าน Bookbuilding สะท้อนราคาตลาดและปัจจัยเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยครั้งล่าสุด ย้ำผู้จองซื้อได้ราคาเดียวกับผู้ลงทุนสถาบัน
SHU จัดคอลเลคชั่นใหม่ “สีกระเป๋ามงคล” สุดเฮง เลือกสีตามวันเกิด ใช้ก่อนรวยก่อน
TPIPP โชว์ศักยภาพปี 63 ดันผลงานเติบโตแกร่ง กวาดรายได้กว่า 11,000 ล้านบาท ย้ำพร้อมโชว์ผลงานการเติบโตระยะสั้นแล้ว รุกเดินหน้าแผนประมูลงานสร้างการเติบโตระยะกลาง
AIT ฝ่าวิกฤตโควิด ดันผลงานปี 63 เติบโตแกร่งเกินเป้า 6,000 ล้านบาท กวาดรายได้จริง 6,731 ล้านบาท ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดผลงานครี่งปีหลัง 1.25 บาทต่อหุ้น
กลุ่มดุสิตธานีรุกตลาดจีนต่อเนื่อง จ่อเปิดโรงแรมเแห่งที่ 11 มั่นใจโอกาสการเติบโต เผยเตรียมเปิดเพิ่มอีก 3 แห่งภายในปีนี้
จัดการสินค้าง่าย ขายของออนไลน์สบาย ไว้ใจบริการ OFC จาก BEST Supply Chain
BDMS ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ ส่งความห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของคนไทย ผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพคุ้มค่าเพื่อสังคมไทยในช่วงเดือน ก.พ. 2564นี้
LINE เผย 4 เทรนด์หลักเดินหน้าธุรกิจไทย เมื่อเอเชียคืออนาคตใหม่แห่งเศรษฐกิจโลก
ซัมซุง ผนึก ทรู 5G และ โกลด์ อีลิท ร่วมฉลองตรุษจีน เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น “Gold Elite Galaxy S21 Ultra 5G 24KT Gold” จากทองคำแท้ 99.9% พร้อมยกระดับความพรีเมียมด้วยเบอร์มงคล เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช เท่านั้น!
‘เบ็นคิว’ ประกาศศักยภาพจอ ZOWIE XL2546K ลงสู่สนาม PUBG Global Invitational.S 2021 อย่างเป็นทางการ
ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ ปี 2564 – 2566 ขับเคลื่อน 8 ยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์ 5 เป้าหมาย เพื่อตลาดทุนไทยเข้มแข็ง
AIS ควง MSIG สตาร์ทเครื่อง “ประกันขับดี” นวัตกรรมประกันรถยนต์ยุคใหม่ คิดเบี้ยรายวัน จ่ายเบี้ยรายเดือน ยกระดับมาตรฐาน InsurTech เต็มรูปแบบ โปรเจคแรก จากโครงการ คปภ. Insurance Regulatory Sandbox คุ้มครองครบทั้งประกันชั้น 1 และ 2+
หุ้น โออาร์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก เปิดด้วยราคา 26.50 บาทต่อหุ้น เตรียมเข้า SET50 แบบ Fast-Track ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 208,980 ล้านบาท
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล SAM Silver Class Sustainability Award 2021 จาก S&P Global
สมุนไพร Kullaya จับคู่ “สครับผิวสวย 3 สูตร” สุดคุ้ม! รับเดือนแห่งความรัก
LINE MAN เติมหวานรับวาเลนไทน์ เปิดแคมเปญ #แปลรักฉันด้วยไลน์แมน กับโปรโมชันสุดพิเศษ 11 - 28 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น
ดันน์ฮัมบี้เผยผลรายงานดัชนีวัดความพึงพอใจต่อกลุ่มห้างค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย (Grocery RPI) ที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก: เทสโก้ครองตำแหน่งห้างยอดนิยม ตามมาด้วยบิ๊กซี และแม็คโคร
เปิดโมเดลญี่ปุ่นต้นตำรับสังคมผู้สูงวัยสุขภาพดี พร้อมมุมมองภาคเอกชนร่วมให้ความรู้สุขภาวะช่องปากที่ถูกต้อง ผ่านงาน “สัมมนาการดูแลสุขภาพช่องปาก”
รวมตัวท็อป! ของ 5 อย่างที่จัดส่งยากที่สุด รวม 5 พัสดุแตกหักง่ายที่ถูกขนส่งข้ามโลกในแต่ละวัน พร้อมทิปในการห่อและจัดส่งของอย่างไรให้ปลอดภัย
เอาใจ “สายเที่ยว” Airbnb โชว์ที่พักสวยๆ ทั่วไทย-เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ เสมือนเที่ยวต่างประเทศ
Booking.com ชวนฉลองวาเลนไทน์ปีนี้แบบ Staycation แนะนำ 6 โรงแรมดัง ให้คู่รักเติมความหวานกับมื้อค่ำสุดพิเศษใต้แสงเทียน
รมช.มนัญญา ขับเคลื่อนกัญชง-กัญชาจากแปลงวิจัยสู่ครัวเรือน 6 ต้น หลังสธ.ออกกฎกระทรวง
เอชพี เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ HP Latex ปฏิวัติอุตสหกรรมการพิมพ์ดิจิทัล เพิ่มความหลากหลายสู่ความยั่งยืน เครื่องพิมพ์ HP Latex 700 และ 800 ซีรีส์ใหม่ เสริมศักยภาพผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์รองรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง
“BLACK VALENTINE’S เติมความรัก สลัดความเหงา ไปกับเราบน LINE SHOPPING”
นวัตกรรมเพื่อสังคมแอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ...ทุกเส้นทาง” โมเดลธุรกิจโลจิสติกส์สายสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (Smart Mobility for Longevity Economy) ลดผลกระทบโควิด-19 ฝีมือคนไทย
ปักหมุด 10 ร้านช็อคโกแลต เอาใจคนโสดที่เมกาบางนา แลกรับฟรี! ความหวานรับวาเลนไทน์ เพียงใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส
‘โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล’ กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ 9.00 บาท ปลื้มกระแสนักลงทุนสถาบันและรายย่อยแห่จองซื้อล้น ชี้พื้นฐานธุรกิจแกร่ง จ่อเข้าเทรด 19 ก.พ. นี้
กรุงศรี ฟินโนเวต เผย 6 เทรนด์สตาร์ทอัพสุดปัง ปี 2021
กลุ่มดุสิตธานีเดินหน้าปักธงคูเวต เตรียมเปิดให้บริการ “ดุสิตปริ๊นเซส มาห์บูลา คูเวต” ในปี 2566
ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN เปิดประสบการณ์พรีเมียม ครั้งแรกรอบ 30 ปี ปล่อยแคมเปญ ‘ZEN Premium Buffet’ อร่อยคุ้ม จุใจ เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นกว่า 80 เมนู ให้ถึงโต๊ะ ควงกลยุทธ์ Value Promotion เริ่มที่ 599 บาท มัดใจคนรุ่นใหม่ สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่
‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจร ยื่นแบบไฟลิ่ง เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น ก้าวสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
Vivo ติดอันดับท็อป 5 แบรนด์สมาร์ตโฟนยอดขายสูงสุดในโลก พิสูจน์แบรนด์คุณภาพ ครองใจผู้ใช้ทั่วโลก
GPI ประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2564 ฟื้นตัว หนุนความต้องการซื้อรถ เตรียมจัดงาน Bangkok International Motor Show 2021 วางเป้าหมายดันรายได้ทั้งปีโต 20%
เจโทร จับมือ อีอีซี และบีโอไอ จัดงานเจรจาธุรกิจ Robot–Automation และ Manufacturing Digital แบบออนไลน์ เป็นครั้งแรกในไทย
Vertiv แต่งตั้งสตีเฟน เหลียงเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี CTO ตำแหน่งใหม่กับการปรับโครงสร้างองค์กรในทวีปเอเชียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่มุ่งไปที่การเติบโตและนวัตกรรม
โอเมก้า จับมือ โค้ชเยียร์ เจ้าแม่เมกโอเวอร์ เปิดคอร์ส CEO Branding เจาะลึก Personal Branding ปั้นให้คุณเป็น Brand Ambassador article
ดร.ทวีศักดิ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ส่งกำลังใจถึงบ้าน ต้านภัยโควิด19” article
CAVE IO : สัมผัสความมหัศจรรย์อาหารแห่งโลกจินตนาการ
ชวิณ เจียรวนนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนและบริษัทจัดการเงินลงทุนชั้นนำ วางมือจากออร่า กรุ๊ป ขอทุ่มเวลาให้กับ บลูพริ้นต์ ฟอเรสต์ ลงทุนของธุรกิจ Multi-family office ชั้นนำ
Kingston และ CSD รวมเหล่าศิลปินเข้ากับพลังแห่งความทรงจำ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการออกแบบหน้ากากอนามัย ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
20 ปี สสส. ส่งจังหวะสนุกปลุกคนไทยสุขภาพดี แจกฟรีวิดีทัศน์สอนเต้น“จังหวะไทย จังหวะหัวใจ”
“มีโอกาสต้องทำให้สุด เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย!!” หนึ่งพลังใจสู่ฝันยิ่งใหญ่ ของสองเด็กเก่ง ผู้ท้าทายโจทย์ฝัน
DPU เสริมแกร่งทุกมิติ พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง
PTL ทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 45% ในไตรมาส 3 ของรอบปีบัญชี 2563/64
JKN ส่งความสุขให้คนไทยไม่อั้นตั้งแต่ต้นปี หลากหลายคอนเทนต์บันเทิง จัดเต็มทุกแพลตฟอร์ม
Mintel เผยเทรนด์ผู้บริโภคทั่วโลกประจำปี 2564
“ดิทโต้” ชูบริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสู่ดิจิทัลในคลาวด์ คอมพิวติ้ง ตัวช่วยลูกค้าองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการทำงานแบบ Work from Home
นักวิจัย ม.อ. สุดเจ๋ง เปิดตัวนวัตกรรม ‘อาหารเพื่อสุขภาพ’ สร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกมะม่วงเบา-น้ำเชื่อมเหลือทิ้ง ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ
มว. - รพ.จุฬาฯ – ม.ศิลปากร เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคผิวหนังด้วยรังสียูวีจากแสงอาทิตย์
JWD รุกบริการใหม่ ‘ห้องเก็บไวน์ให้เช่า’ ระดับพรีเมียม ขยายฐานธุรกิจ B2C ประเดิมเปิดสาขาแรกในพื้นที่ ‘เจดับเบิ้ลยูดี สโตร์ อิท! สยาม’ เตรียมแผนขยายการลงทุนอีก 2-3 แห่งภายในปีนี้
“พริ้นซิเพิล” ดีเดย์ รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ เปิดบริการเดือน เม.ย.นี้ วางเป้ารพ.เอกชนทางเลือกใหม่ พร้อมดูแลชาวศรีสะเกษและใกล้เคียง
เปิดโมเดลญี่ปุ่นต้นตำรับสังคมผู้สูงวัยสุขภาพดี พร้อมมุมมองภาคเอกชนร่วมให้ความรู้สุขภาวะช่องปากที่ถูกต้อง ผ่านงาน “สัมมนาการดูแลสุขภาพช่องปาก”
“เอสซีจี โฮม” ชูกลยุทธ์ “ACTIVE OMNI CHANNEL” สร้างประสบการณ์ช้อปสินค้าและบริการเกี่ยวกับการทำบ้านแบบไร้รอยต่อ
การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่กับแบรนด์อนันทา ผู้นำเครื่องประดับอัญมณีและเพชรมากว่า 30 ปี
แม็คโคร หนุนบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงตรุษจีน ร่วมมือกรมปศุสัตว์ ย้ำมาตรฐาน ปศุสัตว์ OK
ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย เพิ่มความปลอดภัยประชาชน
ศูนย์ AMSAR นิเทศ ม.หอการค้าไทย เผยผลวิจัย อารมณ์เชิงลบทำผู้บริโภคสะบั้นรักแบรนด์ พร้อมอาจทำให้เกิดการจากลาโดยไม่มีสัญญาณเตือน แนะ 7 วิธีเยียวยา-รักษาใจผู้บริโภค
สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยปลุกกาแฟสโลว์บาร์ ดัน “Hip cof” สร้างอาชีพ ลงทุนน้อย ไม่ง้อทำเล สู้วิกฤตโควิด-19
เปิดวิสัยทัศน์ผู้หญิงเก่ง “ไหมฟ้า คำมุงคุณ” จากเด็กเรียนแถวหน้า สู่การยืนหยัดพัฒนาโมเดลธุรกิจการศึกษายุคดิจิทัล
CPNREIT เริ่มเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน คาดอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยกว่า 7% ราคาจองซื้อสูงสุด 19.50 บาทต่อหน่วย ย้ำผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาสุดท้ายหลังทำ Book Building ต่ำกว่าราคาจองซื้อสูงสุด
โรงงานเอทานอลกลุ่ม KTIS ผ่านมาตรฐาน GMP/HACCP เตรียมต่อยอดธุรกิจในกลุ่มอาหารและยา
TKN ปฎิเสธข่าวลือ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ปิดดีลขายหุ้น ยันไม่มีนโยบายเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ถอดรหัส “ไวไว” ปี 64 ดึง “เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม” เดินเกมเสริมแกร่ง ชู 2 รสชาติยอดนิยม “ไวไวเข้มข้น จนต้องเบิ้ล”
JWD รุกบริการใหม่ ‘ห้องเก็บไวน์ให้เช่า’ ระดับพรีเมียม ขยายฐานธุรกิจ B2C ประเดิมเปิดสาขาแรกในพื้นที่ ‘เจดับเบิ้ลยูดี สโตร์ อิท! สยาม’ เตรียมแผนขยายการลงทุนอีก 2-3 แห่งภายในปีนี้
โรงงานน้ำตาล เร่งร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ เน้นรับอ้อยสด สะอาดเข้าหีบ หวังเพิ่มยิลด์น้ำตาล
“สปาชา” เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ชายคนแรก “ไบร์ท-วชิรวิชญ์” พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่แห่งการกำจัดขน ลุยขยายธุรกิจด้านความงามครบวงจร
เอ็นไอเอผุดคอร์สออนไลน์ “AgTech4OTOP แพลตฟอร์มตลาดเพื่อเกษตรกร” ชวนเกษตรกรไทยอัพเกรดความรู้ก้าวสู่เกษตรกรวิถีใหม่
บำรุงราษฎร์ เปิดตัว “Bumrungrad Application” เข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการ ได้ง่าย ๆ ทุกที่ทุกเวลา
วีโร่ เอเจนซี่ ออกคำแนะนำด้านการสื่อสาร เกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในเมียนมา
TikTok For Business เปิดเคล็ดลับชวน SMEs ปั๊มยอดขายต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
SEAC x Haier: สองยักษ์ผนึกกำลังยกระดับองค์กรไทยรับยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน ตั้งศูนย์วิจัยและจัดการนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การ์มินเปิดตัว Lily สมาร์ทวอทช์สำหรับผู้หญิง ไซส์เล็กสุดที่เคยมีมา พร้อมฟีเจอร์สุขภาพเพื่อจุดประกายในชีวิตสาวๆ โดยเฉพาะ ด้วยแรงบันดาลใจจากนาฬิกาดีไซน์อมตะ พร้อมฟีเจอร์ตรวจวัดสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามรอบเดือน และบันทึกการตั้งครรภ์ครั้งแรกบนสมาร์ทวอทช์
DPU นำเทคโนโลยี VR เสริมแกร่งการเรียนรู้ยุคโควิด สร้าง “เด็กการท่องเที่ยว” ที่อยู่เป็นทุกการเปลี่ยนแปลง
ผลการทดลองทางคลินิกระยะสามยืนยันวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า สามารถป้องกันอาการติดเชื้อรุนแรงและการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ 100%
POPS APP เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ POPS STARS เอาใจคอการ์ตูน (Comic) ปลดล็อคตอนใหม่ อ่านฟินก่อนใคร สนุกไม่มีสะดุดได้ทุกที่ ทุกเวลา
ท็อปส์และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ชูกลยุทธ์ออมนิชาแนล ช้อปของไหว้รับตรุษจีนปีฉลูทอง แบบไร้รอยต่อ จัดหนักโปรสุดคุ้มแจก iPhone 12 Pro ทุกวันตลอดเดือนกุมภาพันธ์
Airbnb เปิดแคมเปญ Luck พัก Joy มอบอั่งเปาเที่ยวทั่วไทยรับตรุษจีน
เมื่อเด็กรุ่นใหม่ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความยั่งยืนทางพลังงานผ่านบอร์ดเกม เปิดประสบการณ์กับ 3 ทีมนักออกแบบผู้ชนะในโครงการ “Energy On Board by BANPU B-Sports Thailand”
โรโบเวลธ์ ผุดโปรเจกต์ “พี่ได้ออม น้องได้เรียน” ชวนคนไทยลงทุนผ่าน odini ช่วยส่งเด็กขาดโอกาสให้ได้เรียนหนังสือ ตั้งเป้าปี 64 มอบทุนการศึกษา 3,000,000 บาท
สถาบันอาศรมศิลป์ จับมือกองทุนสื่อฯ ส่งต่อความรู้สู่ครูหัวใจใหม่ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยเรียนรู้ตลอดชีวิต
AIT เปิดแผนงานรับปีฉลู ตั้งเป้ารายได้ 6,500 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานรัฐ-เอกชน หนุนงานในมือเพิ่ม
บริดจสโตน ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่ นำทัพเสริมความแข็งแกร่งสู่การเป็นผู้นำด้านการเดินทางอย่างยั่งยืน
กรุงศรี เผยแผนธุรกิจระยะกลางฉบับใหม่ มุ่งสู่การเป็น “สถาบันการเงินไทยที่เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า พร้อมเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน” ภายในปี 2566
‘โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล’ เปิดกลยุทธ์ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมความงามและสุขภาพของเอเชีย พร้อมเผยช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น IPO ที่ 8.50 – 9.00 บาทต่อหุ้น
แม็คโคร จัดแคมเปญ “มั่งมี รุ่งเรือง เฮง รับตรุษจีน” ชูสินค้าครบครัน รับเทรนด์พร้อมปรุงมาแรง พร้อมย้ำจุดยืนขายส่ง ราคาคุ้มค่าด้วยชุดไหว้ยุคประหยัด
WeWork ชูโซลูชั่นเวิร์กสเปซหนุนธุรกิจบริหารต้นทุนและตอบโจทย์การทำงานยุคโควิด-19
มข. เดินหน้าเปิดมิติใหม่การศึกษาเปิดหลักสูตรPre-degree เรียนล่วงหน้าป.โท (KKBE PRE M) ภายใต้โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจด้วยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะนิติศาสตร์และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย ม.อ. โชว์นวัตกรรม ‘เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19’ ประสิทธิภาพสูง ใช้ทุกสภาพพื้นผิวและปลอดภัย พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สังคม ร่วมขับเคลื่อนสุขอนามัยคนไทย
โออาร์ เคาะราคา IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น ยอดจองซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และจัดสรรหุ้นเพิ่มเพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างทั่วถึง
FTREIT โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 64 กวาดรายได้รวมกว่า 810 ล้านบาท พร้อมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 0.1680 บาทต่อหน่วย
TPIPL ออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี เตรียมเปิดจองซื้อ 1-3 มี.ค.นี้ ทริสเรตติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
CPNREIT ประกาศราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสูงสุดไม่เกิน 19.50 บาทต่อหน่วย นักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT และ GLANDRT เปิดจองซื้อวันที่ 8-10 ก.พ.นี้ และประชาชนทั่วไปจองซื้อวันที่ 11 และ 15-16 ก.พ.นี้ เคาะอัตราส่วนการเสนอขายผู้
DPU จับมือ Easy PDPA เปิดคอร์สอบรม PDPA For DPO ติดอาวุธให้คีย์แมนผู้ถือคัมภีร์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรเพื่อบริหารความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิผู้อื่น แนะองค์กรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศใช้ปี 64 ป้องกันการทำผิดกฎหมาย
ซัมซุงเปิดเทรนด์โลกคอนเทนต์ปี 2021 เมื่อ ‘ภาพนิ่ง’ อย่างเดียวไม่เพียงพอ ‘วิดีโอ’ เท่านั้นที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง
ดรีม ไรเดอร์ส ไฮบริด ครีเอทีฟ คอมพานี สัญชาติไทย คว้ารางวัล One Show Asia Showcase 2020
“พริ้นซิเพิล” เผยความคืบหน้าก่อสร้างตึกใหม่ รพ.ศิริเวชลำพูน เสริมทัพทีมแพทย์เฉพาะทาง ปักหมุดเครือข่ายการรักษาทันสมัยโซนภาคเหนือ
SABINA มอบความห่วงใย พร้อมทำประกันภัยโควิดให้ลูกค้า เดินหน้าเพิ่มความมั่นใจ กระตุ้นการใช้จ่ายผ่านช้อปและเคาน์เตอร์
‘เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์’ ตั้งกองทรัสต์ KTBSTMR เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลากหลาย ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเดียว
โรบินสัน ผนึกกำลัง 3 แพลทฟอร์มห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าฯ และออนไลน์ ฉลองตรุษจีนปีฉลูแบบนิวนอร์มอล ในแคมเปญ ‘ROBINSON THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2021’ ช้อป ‘ห้างฯ และ ศูนย์ฯ’ แบบปลอดภัย สะดวกสบายกับช่องทางการช้อปที่ยกห้างฯ มาไว้ที่บ้านคุณพร้อมดีลและกิจกรร
ซัมซุง ประกาศแต่งตั้ง นายแฮร์รี่ ลี เป็นประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
Satang ปล่อยเว็บแอปพลิเคชั่น Satang Pro โฉมใหม่ ชูจุดเด่นใช้งานง่าย รวดเร็ว เสถียร พร้อมเทรดได้ทุกเวลา
ไดเร็ค เอเชีย เปิดตัวบริการ “ชั้น 1 เซฟ” และ “อู่ติดดาว” สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า พร้อมเดินหน้าสมาร์ทอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเพิ่มความสะดวกการซื้อประกันและชำระเงิน
TWZ ย้ำเป้าหมายเพิ่มทุนชัด-ประกาศเดินหน้าพลิกโฉมธุรกิจใหม่สู้ภัยโควิด ระดมทุน 660.45 ล้านบาท ลุยรถยนต์ไฟฟ้า-รุกปล่อยสินเชื่อ สร้างโอกาสเติบโต
กลุ่มดุสิตธานีผนึกกำลังเดินหน้าสร้างรายได้ Non-Room Business ชู “ดุสิตธานีหัวหิน” นำร่องโมเดลใช้ชีวิตวิถีใหม่
ทอปเบอโรนและแคดเบอรี มอบไอเดียสุดฟินรับวาเลนไทน์!
ไทยเฮิร์บแนะนำ 5 สมุนไพรพื้นบ้านช่วยต้านทานโควิด-19
30 มกราคม 64 รำลึกปีที่ 2 ของ “วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยโลก" January 30th to Mark the Second Annual World NTD Day
STGT วางมาตรการเข้มดูแลพนักงาน รับมือ COVID-19 ระบาดรอบใหม่ มั่นใจแผนขยายกำลังการผลิตปีนี้ไร้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ไลอ้อน ปลุกกระแสตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าช่วงต้นปี ส่ง “เปา เจลแคป วาเลนไทน์ ลิมิเต็ด เอดิชัน” ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก
พร้อมให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ‘Galaxy S21 Series 5G’ สุดยอดสมาร์ทโฟนสำหรับสายทำคอนเทนต์ มาพร้อมกับ 2 อุปกรณ์จากกาแลคซี่ อีโคซิสเต็ม อย่าง หูฟังไร้สายรุ่นล่าสุด ‘Galaxy Buds Pro’ และอุปกรณ์ติดตามอัจฉริยะ ‘SmartTag’
ช้อปกระหน่ำรับตรุษจีนกับงาน SCG HOME FAIR ONLINE EVENT อยู่แล้วดี อยู่แล้วเฮง รับตรุษจีน กับ เอสซีจี โฮม
“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ควงกลยุทธ์ Seasonal Marketing ปลุกกำลังซื้อทุกช่วงโอกาส จัดแคมเปญใหญ่ “Luck & Love” รับเทศกาลตรุษจีน– วาเลนไทน์ ชวนช้อปของแต่งบ้านเปิดทางทรัพย์-รับโชค และความรัก 28ม.ค.-24ก.พ.นี้
FTREIT โชว์ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติผ่านทุกวาระ ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2564ที่จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดอยซ์แบงก์ (Deutsche Bank) ประเดิมธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงค่าเงินกับบริษัทต่างชาติเป็นรายแรก ภายใต้เกณฑ์ NRQC ใหม่ของธปท.
เจดีเซ็นทรัล ปลื้ม ยอด JOY PAY ทุบสถิติ ปี 2020 โต 5 เท่า
วีโร่ เผยกลยุทธ์โปรโมตเกมเดอะซิมส์ 4 สร้างอิมแพคได้กว้างกว่าด้วยการตลาดอินฟลูเอนเซอร์
TPIPP ได้รับข่าวดีรับปีใหม่ อบจ.สงขลาประกาศชนะการประมูลโรงไฟฟ้าขยะ พร้อมเตรียมทัพประมูลโรงไฟฟ้าต่อเนื่องและพัฒนา Southern Seaboard
เอไอเอส จับมือ LINE ประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสนิสิตก้าวสู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ แสดงฝีมือกับไลน์สติกเกอร์ตรงใจวัยทีน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วงวิกฤตโควิด-19
อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้ากลยุทธ์ปี 2564-2566 ตั้งเป้าเพิ่ม EBITDA อีกเท่าตัว และ ROCE สองหลัก ในปี 2566
SAPPE เปิดมิติใหม่ ส่ง All Coco x You& I Premium Suki Buffet เสิร์ฟประสบการณ์บริโภคมะพร้าวน้ำหอม เข้าร้านบุฟเฟ่ต์ระดับพรีเมี่ยม
เช็กร่างกายให้พร้อม ก่อนฉีดวัคซีนCOVID-19 จริงในเร็วๆ นี้
Vivo เปิดตัว Y31 สมาร์ตโฟนกล้องหลัง 48 ล้านพิกเซล จัดเต็มกับสเปกสุดปัง มอบประสบการณ์สุดล้ำในราคาคุ้มค่า 7,499 บาท
“ ก้าวสู่ Digital Customer Management Solutions อย่างเต็มรูปแบบ วันทูวันฯ หลังจากออกจากเงา สามารถ”
DITP เร่งเสริมทักษะผู้ประกอบการไทยตีตลาดอินเตอร์ พร้อมดึงคนรุ่นใหม่ Gen Z สร้างธุรกิจรองรับยุคดิจิทัลเติบโต
น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้ง ... ช่วยซับน้ำตาผู้ประสบภัยโควิด
ร่วมลุ้นและเชียร์สุดยอดดาว Tiktok ในดวงใจ เพื่อดันฝันให้ไกลสู่เน็ตไอดอลจีน ในงาน “Thai-Chinese Black Gold Douyin Contest — ไทยฮิต จีนฮอต 2020”
ดรีม ไรเดอร์ส ไฮบริด ครีเอทีฟ คอมพานี สัญชาติไทย คว้ารางวัล One Show Asia Showcase 2020
‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ดึงประสบการณ์ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง-แฮมเบอเกอร์สู้โควิด บริหารองค์กรรัดกุมแต่ไม่หยุดพัฒนา ชูนวัตกรรมเป็นธงนำผลิตสินค้า ตอบโจทย์ดูแลสุขภาวะลูกค้าทุกกลุ่ม ควบคู่ดูแลสังคม
RT กางแผนธุรกิจ ตั้งเป้ารายได้ปี 64 ทำนิวไฮ โตไม่ต่ำกว่า 20% ที่ 3,600 ล้านบาท ปรับกลยุทธ์เชิงรุกเน้นรับงานมาร์จิ้นสูงและงานโครงสร้างพื้นฐานทุกรูปแบบ ดัน Backlog แตะ 7,000 ล้าน
ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. คว้ารางวัล “Youth Volunteer Awards” ชูพันธกิจมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเป็นเลิศวิชาการ บ่มเพาะคนดีจิตอาสาสู่สังคม
Mintel รวมสรุปเทรนด์อาหารและเครื่องดื่มระดับโลกประจำปี 2564 ที่ต้องติดตาม
ปลดปล่อยพลังแห่งความทรงจำ ผ่านการแข่งขันออกแบบหน้ากากอนามัย ของ 10 อันดับผู้เข้ารอบจากเอเชียแปซิฟิก
CPL ออกสตาร์ทปีฉลูผนึกพันธมิตรแตกไลน์ผลิตรองเท้าแนวสตรีทเจาะลูกค้าวัยรุ่น
บอร์ด “ไรมอน แลนด์” อนุมัติตั้ง “กรณ์ ณรงค์เดช” นั่ง CEO เดินหน้ารุกตลาดเต็มสูบ พร้อมก้าวสู่ผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่
ออโต้บอท ผ่า 3 พฤติกรรมนักช้อปในยุค Next Normal เน้นอยู่บ้าน-ทันใจ-ไร้การสัมผัส พร้อมยกทัพโปรโมชั่นรับต้นปี 64 ในแคมเปญ Shopee 2.2 Free Shipping Sale
สวพส. เผยผลความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงในปี 63 และทิศทางการสืบสานขยายความสำเร็จต่อเนื่องปี 64
สวพส. เผยผลความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงในปี 63 และทิศทางการสืบสานขยายความสำเร็จต่อเนื่องปี 64
คนไทยเสพบันเทิงออนไลน์มากขึ้นในปี 2020 ซีรีส์วาย-OTT ครองแชมป์บทสนทนาบันเทิงบนทวิตเตอร์ประเทศไทย
“แบรนด์ ไอเดนติตี้ แอนด์ อินโนเวชั่น” เปิดตัว 4 แบรนด์คีย์บอร์ดสุดล้ำ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งาน
คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล จับมือ แกร็บ คิทเช่น จัดโครงการ “Hygiene Excellence” สร้างความสะอาดปลอดภัยระดับมืออาชีพ
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ย้ำ! การ์ดไม่ตก ร่วมฉลองตรุษจีนปีวัวทอง พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ “Central Embassy Chinese New Year 2021” ให้ช้อปฯเพลิน อิ่มคุ้ม ตลอดเดือน ก.พ. 64
‘CTR’ บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำจากเกาหลี เปิดตัวแคมเปญ CSR ตอกย้ำบทบาทฮีโร่ในไทย
BG LINK ทางเลือกใหม่ของการส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ติงส์ ออน เน็ต ระบุ 5 ท็อป เทรนด์ไอโอที ปี 2564
‘บลจ. พรินซิเพิล’ ชี้เทรนด์ Healthcare Technology เติบโตก้าวกระโดด เปิดตัวกองทุนใหม่ ‘พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น’ ลงทุนในนวัตกรรมการแพทย์ระดับโลก ตอบรับกระแสการดูแลสุขภาพยุคใหม่ ชู 2 กองทุนหลักให้ผลตอบแทนปีที่ผ่านมาโดดเด่นกว่า 85% และ 87%
JWD x คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ ‘Deliver Kindness’ ส่งน้ำใจไป จ.สมุทรสาคร ร่วมก้าวผ่าน COVID-19 รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังพื้นที่สมุทรสาครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ดึงประสบการณ์ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง-แฮมเบอเกอร์สู้โควิด บริหารองค์กรรัดกุมแต่ไม่หยุดพัฒนา ชูนวัตกรรมเป็นธงนำผลิตสินค้า ตอบโจทย์ดูแลสุขภาวะลูกค้าทุกกลุ่ม ควบคู่ดูแลสังคม
“EBOMB All Things About Egg” ทุ่ม 10 ล้าน เสิร์ฟเมนูสุดฮิต แซนด์วิชไข่ เบคอน ชีสสไตล์ญี่ปุ่น สัญชาติไทย รุกขยายสาขาใหม่ที่เมกาบางนา
นม 137 ดีกรี ชวนทานผักหลากสี ให้ประโยชน์ดี ๆ ช่วยต้านหวัด
OfficeMate CATALOG 2021 สุดยอดแคตตาล็อกสินค้าเพื่อธุรกิจแห่งปี 2021 ไม่มีถือว่าพลาดมาก!! เพิ่มหมวดสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น รวมกว่า 60,000 รายการ ขอรับฟรีได้แล้ววันนี้ โทร 1281 #แคตตาล็อกที่จัดซื้อทุกธุรกิจต้องมี แล้วการจัดซื้อจะเป็นเรื่องง่ายๆ
แม็คโคร เปิดบริการ “สั่งล่วงหน้า” สินค้าไหว้คุณภาพ ครบจบในคลิกเดียว ชูของสุขภาพดี-หลากหลาย-ราคาปัง รับตรุษจีนยุคโควิด
Dynabook เปิดตัวแล็ปท็อประดับมือโปร Portégé X30L-J และ Portégé X40-J มาพร้อม Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 และเอนจินกราฟิก Intel® Iris® Xe
ทำความรู้จัก! “หมอเบนซ์” หมอผมระดับTOP ของประเทศ พร้อมเผยปัญหาคนไทยกว่า 90% “ผมร่วง-ผมบาง”
Vivo เผยภาพเลนส์ความละเอียด 48 ล้านพิกเซล คาดเป็นมาตรฐานใหม่ของกล้องบนสมาร์ตโฟนระดับกลางปีนี้
กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการเข้มข้นสูงสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้นำแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ ยกการ์ดสูงสุดทั่วไทย เน้นย้ำทุกคนใช้ชีวิตปลอดภัย รักษาวินัย คนไทยช่วยกัน
เปิดมุมมอง “ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย” ผู้อยู่เบื้องหลัง AIS SME จัดขบวนดิจิทัล พร้อมเป็นเพื่อนที่มั่นใจได้ทุกเรื่อง SME ชูจุดแกร่ง นำทัพ “เอไอเอส” เคียงข้างผู้ประกอบการไทย มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างมั่นคง
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ก้าวข้ามทุกบรรทัดฐานความหรูหราด้วย “Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC AMG Premium” รุ่นประกอบในประเทศใหม่ ผสานความแข็งแกร่งแบบเอสยูวีเข้ากับที่สุดแห่งความหรูหราในแบบฉบับของเมอร์เซเดส-เบนซ์
SCG ร่วมมือ สภาวิศวกร ยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย ก้าวไปสู่สากล
“10 ความสุข” ในยุคโควิด-19
คอบันเทิงไทย! เตรียมตัดสิน D Online Awards 2021 รางวัลแด่คนบันเทิง 27 ม.ค. – 15 มี.ค. 64 article
“เวลแคร์” หน้ากากอนามัยแบรนด์แรกในไทยที่ได้รับ มอก. การันตีคุณภาพสินค้า สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
จีนไฟเขียวให้ไทยใช้แนวทางองค์การอนามัยโลก ป้องทุเรียนส่งออกปลอดโควิด 19 รักษาตลาด 5หมื่นล้านบาท
คณบดี CIBA DPU เผย จีนมีแนวโน้มขึ้นเป็นผู้นำโลก หลังเปิดตัวเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ ประมวลผลเร็วขั้นเทพ แซง Google หมื่นล้านเท่า พร้อมแนะนักธุรกิจไทยต้องรีบปรับตัว ตั้งรับ ศึกษาวัฒนธรรมขั้วมหาอำนาจใหม่ เพื่อให้อยู่รอดทุกการเปลี่ยนแปลง
Satang Pro ชี้ ฟองสบู่บิตคอยน์ยังไม่แตก และจะไม่ลงไปต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
รพ.พระรามเก้า กางแผนเข้ม ดูแลผู้ป่วย โรคยากซับซ้อน ให้ปลอดภัย ไร้กังวล ในสถานการณ์ COVID-19
Wiko เปิดตัว Power U20 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ พลังแบต 6000mAh ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 4 วัน ในราคาเพียง 2,999 บาท
เอไอเอส แทคทีม โรบินฮู้ด เดินหน้าช่วยเหลือร้านค้ารายเล็กสร้างรายได้ฝ่าวิกฤตโควิด พร้อมจัดสิทธิพิเศษส่วนลดสุดปัง ให้ลูกค้าอิ่มอร่อยถึงบ้าน ปลอดภัย คุ้มสุด แน่นอน
CPF ปลื้มนักลงทุนเชื่อมั่น ปิดการขายหุ้นกู้ 5 รุ่น ยอดจองล้นหลาม
ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท เคียงข้างประชาชนสู้โควิดระลอกใหม่ ประกาศจัด 2 แคมเปญใหญ่ ”ล็อคราคา” และ “สติ๊กเกอร์ลดแรงแซงทุกโปร” ช้อปสินค้าราคาประหยัดทุกวัน พร้อมแจกสติ๊กเกอร์ส่วนลดสูงสุด 25%
ทาบูล่า (Taboola) เปิดตัว “Stories” ช่วยผู้อ่านค้นพบเนื้อหาน่าสนใจผ่านเว็บไซต์ต่างๆ แบบเดียวกับฟีเจอร์ยอดนิยมบนสแนปเชท อินสตาแกรมและทวิตเตอร์
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จับมือ โรจูคิส เปิดธุรกิจ Media Commerce รุกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพผ่านช่องทางสื่อทุกแพลทฟอร์ม สร้างประสบการณ์ช้อปครั้งใหญ่ให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
CPNREIT เดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 2 แห่ง มูลค่ารวมไม่เกิน 5,672 ล้านบาท หนุนประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยทรัสต์ปีแรกสูงถึงประมาณ 7% ชูผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2563 สูงกว่าไตรมาส 2 ปี 2563 สะท้อนธุรกิจเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว
“ศรราม น้ำเพชร” ลิเกใจบุญ เชิญชวนคนไทย ร่วมติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
WonderNet แนะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกที่รอด! สำหรับธุรกิจยุค New Normal
มอนเดลีซมอบไอเดียสุดฟินรับวาเลนไทน์! ส่งต่อความรู้สึก มอบความรักจากใจ ผ่านทอปเบอโรนและแคดเบอรี
อินเทลชวนชาวไทยร่วมฉลองปีใหม่ด้วยแล็ปท็อปรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย โปรเซสเซอร์ Intel® Core™เจนเนอเรชั่นที่ 11
SABINA ฝ่าวิกฤติโควิดเขย่าโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ดันคนรุ่นใหม่บริหาร วางเป้าปั้นทีมสร้างรายได้โตยั่งยืน
เจดีเซ็นทรัล โชว์ผลประกอบการ ความสำเร็จปี 2020 ประกาศศักดา ชูความเป็นเจ้าแห่ง E-Commerce ของแท้ทั้งแอป
Booking.com มอบรางวัล Traveller Review Awards 2021 แก่ที่พักบนแพลตฟอร์มกว่า 1 ล้านแห่งทั่วโลก
SCB ร่วมมือ FWD ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าในยุคโควิด เปิดตัว “OPD คุ้มครบ จบหายห่วง”
ดีไฮจีนิค (DE HYGIENIQUE) จัดโปรสุดพิเศษ บริการพ่นควันฆ่าเชื้อไวรัส (Anti-Virus Disinfection) จากราคา 5,000 บาท พิเศษเพียง 3,000 บาท!!! ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
ชับบ์ ไลฟ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม Regional Day of Service กระตุ้นเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดประกวดไอเดียรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ‘Say Yes to Less Plastic’
โออาร์ พร้อมขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เปิดโอกาสให้คนไทยร่วมเติบโตไปด้วยกันกับแบรนด์ไทยที่จะก้าวไปเป็นแบรนด์ระดับโลก
“AIS PLAY” ผนึกกำลัง “นาดาวบางกอก” ปั้นซีรีส์ “แนวตั้ง” แบบ NEW ที่ไม่ NORMAL กับ “BLACKOUT บาร์ลับไม่มีในโลก” เอาใจคอ VDO ที่ชอบดูบนมือถือ
คณบดี ท่องเที่ยวฯ DPU ส่งกำลังใจ ผปก.พ้นวิกฤติโควิด-19 เชื่อหากสถานการณ์กลับสู่ปกติ-เอกลักษณ์ไทยยังเป็นที่สนใจของ นทท.
แม็คโคร เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Happy Food @ Home หลังโควิดระลอกใหม่ เกาะกระแสพฤติกรรมคนอยู่บ้าน ทำอาหารทานเอง ส่งวัตถุดิบคุณภาพถึงบ้าน รับปรากฏการณ์ ฟู้ดดิลิเวอรี่ โตก้าวกระโดด!
“แสงชัย แอร์ควอลิตี้” เปิดตัวทีม “Blueair Service” ยกระดับบริการหลังการขาย เครื่องฟอกอากาศสัญชาติสวีเดน หวังพาคนไทยฝ่าวิกฤต PM 2.5 รับอากาศบริสุทธิ์ปี 64 ตั้งเป้าปีนี้ โต 50 %
Satang Pro ยืนยันระบบเสถียร พร้อมรับทุกธุรกรรมนักเทรด ย้ำจุดแข็งพัฒนาระบบให้ฝาก ถอน โอน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมปกป้องข้อมูลและสินทรัพย์ของนักลงทุน
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Function x Fashion”
เปิดตัว Dynabook Portégé X30W-J แล็ปท็อปไฮบริด 13 นิ้ว เบาที่สุดในโลก มาพร้อม Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 และได้รับรองสมรรถนะ Intel® Evo™ เบาเพียง 989 กรัม พิสูจน์ความเป็นเลิศด้านวิสัยทัศน์การออกแบบคอมพิวเตอร์พกพาของ Dynab
“เบสท์ ประเทศไทย” โตไม่หยุด ดันธุรกิจน้องใหม่ BEST Supply Chain ก้าวสู่ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดโลจิสติกส์
ศูนย์วิจัย RISC by MQDC ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 152,641,540 หุ้น ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมความงามและสุขภาพของเอเชีย ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศนับ 1 ไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว
ทาบูล่า (Taboola) เปิดตัว “Stories” ช่วยผู้อ่านค้นพบเนื้อหาน่าสนใจผ่านเว็บไซต์ต่างๆ แบบเดียวกับฟีเจอร์ยอดนิยมบนสแนปเชท อินสตาแกรมและทวิตเตอร์
นักวิจัย ม.อ. ติดอันดับ 1 ใน 9 ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งสู่ผู้นำวิชาการและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ออฟฟิศเมท พร้อมเคียงข้างทุกธุรกิจไทยสู้โควิดไปด้วยกัน ออกแคมเปญโปรโมชั่น WFH ลดราคาสินค้าจำเป็นเพื่อธุรกิจ ให้คุณได้ประหยัดสุดๆ ถึง 65% ตลอดทั้งเดือนมกราคม 2564 สั่งซื้อสะดวกกับทุกช่องทาง พร้อมบริการจัดส่งฟรีวันถัดไป* #ออฟฟิศเมทมีทุกอย่างที่ธุรกิจต้องการ
“บ้านปู” คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของทริสเรทติ้งที่ “A+” สะท้อนความเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งพร้อมรับสถานการณ์โลกที่ท้าทาย
SHU เปิดโผ รองเท้าสีมงคล ใส่แล้วเลิศ! รับปีฉลู 2564
ดรีม แบงคอกสุดสร้างสรรค์ มอบ “PEAK OF THE YEAR 2020” รางวัลสุดพีค ชูพนักงานเก่งทั้งงานและทักษะชีวิต เวิร์ค ไลฟ์ สปิริต
อีซูซุดึง 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จที่เหนือกว่าในแบบ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์”
มข.ปลูก “กัญชงลงแปลง” หวังวิจัย ประเมิน พัฒนาสายพันธุ์เพื่อการแพทย์ และอุตสาหกรรม
Airbnb จัดเทศกาลอินไซด์ K-Pop ผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ ชวนแฟนคลับชาวไทยเจาะลึกวงการบันเทิงเกาหลี
KTIS ชี้มีหลายปัจจัยบวกต่อสายธุรกิจต่างๆ ในปี 64 คาดราคาน้ำตาล เอทานอล และเยื่อกระดาษขยับขึ้น
BGC มองแนวโน้มบรรจุภัณฑ์แก้วปี 64 ฟื้นตัวสู่ภาวะปกติ รับดีมานด์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโต ชูเทรนด์หนุนดีมานด์ขยายตัว
พรินซิเพิล แนะธีมการลงทุน เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต Disruptive Change ชูกองทุน ‘โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้’ PRINCIPAL GOPP ลงทุนหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก โชว์ผลงานเด่น 52.91% ปี 2563 สร้างผลตอบแทนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง 21.84% ต่อปี
พานาโซนิคเผยความสำเร็จในการทดสอบเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค ด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ติดอยู่บนพื้นผิวได้
เอ็มจี เผยยอดขายปี 2563 โตขึ้น 7% ย้ำชัดเป็นผู้นำกลุ่มรถยนต์ SUV และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ตั้งเป้ายอดขายปี 2564 ไว้ที่ 42,000 คัน พร้อมขยายผู้จำหน่ายมากกว่า 170 แห่ง ในปีนี้
LINE MAN ผนึก วีซ่า ปั้นพฤติกรรม “จ่ายด้วยบัตร” หนุนผู้ใช้จ่ายแบบไร้เงินสดโต 50% ภายในครึ่งปี
ดัชนีครูไทย ปี 2563 “ครูไทยในยุคโควิด-19”
ชุติพงษ์ วิชัยดิษฐ ดีไซน์เปลี่ยนชีวิต…คิดใหม่เรื่องบ้าน
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสนอให้จัดตั้งแคมเปญพัฒนาประเทศ ศึกษาเชิงลึก และสร้างโอกาสตามบริบทใหม่ ภายใต้ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)
เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ในหลักสูตร "การบริหารภัตตาคาร" กับวิทยาลัยดุสิตธานี สอนสดออนไลน์ ถามตอบกับวิทยากรได้ในทันที
เครือนำง่ายฮงใช้เทคโนโลยี Millad(R) NX(TM) 8000 Clarifier ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL Green Label ในผลิตภัณฑ์เครื่องครัวและของใช้ในบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
“ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล” และ “เน็ตฟลิกซ์” ร่วมส่ง “ซอนนี่ เชฟป่วนก๊วนอร่อย” ซีรีย์แอนิเมชั่นเรื่องใหม่ล่าสุด ลงจอ 19 ม.ค. นี้
มายการพิมพ์ ขยายธุรกิจตลาดการพิมพ์เชิงพาณิชย์ ติดตั้งเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Indigo 7K ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก
เปิดราคาพร้อมให้จองแล้ววันนี้! ซัมซุง ‘Galaxy S21 Series 5G’ สุดยอดสมาร์ทโฟนสำหรับสายทำคอนเทนต์ และหูฟังไร้สายรุ่นล่าสุด ‘Galaxy Buds Pro’ ถึง 28 ม.ค. 64 เท่านั้น
สรุปไฮไลท์เด็ด Galaxy Unpacked 2021 ครั้งแรกของการรวมที่สุดแห่งประสบการณ์การเชื่อมต่อบนกาแลคซี่ดีไวซ์
เก็บทุกโมเมนต์ เป็นคอนเทนต์น่าจดจำด้วย Samsung Galaxy S21 และ Galaxy S21+
รวมไฮไลท์สุดยอดเทคโนโลยีของซัมซุงที่คว้า Innovation Awards จากงาน CES 2021
พานาโซนิคเผยความสำเร็จในการทดสอบเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค ด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ติดอยู่บนพื้นผิวได้
ตรัง 1 สะตอนอกฤดูพันธุ์แรกกรมวิชาการเกษตร กระแสตอบรับปังสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรถึง 4 เท่า
กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ TikTok ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ #TikTokUni เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยบนโลกออนไลน์
SFT มั่นใจปี 64 เติบโต 15-20% รับออเดอร์ลูกค้าฟิล์มหดรัดรูปล้น เพิ่มกำลังผลิตใหม่อีก 33 ล้านเมตร คาดเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์ในกลางปีนี้
“สเปรย์อัพเกรดหน้ากากผ้า” ที่ชาวเน็ตแชร์กัน ป้องกันได้จริงหรือไม่
เอไอเอส 5G เปิด Big Co-Creation Campaign สุดปังรับศักราชใหม่ กับ iAM และ4NOLOGUE ดึง “BNK48 – TRINITY” เกิร์ลกรุ๊ป-บอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุค ผลิต VR Original Content ติดปีกความสามารถใหม่ศิลปินไทย ใช้เทคโนโลยี VR/AR สร้างความใกล้ชิด เขย่าใจแฟนคลับยุคนิวนอร์ม
นิยามใหม่ของอนาคตห้างสรรพสินค้าไทย
โควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลผู้บริโภคตื่นตัวหันมาใส่ใจสุขภาพ ‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาด
“โฮปฟูล” ตอกย้ำความมั่นใจผู้บริโภค เดินหน้าธุรกิจสุขภาพ ขานรับสังคมผู้สูงอายุ
BEST Express ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 2 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ แนะนำธุรกิจโลจิสติกส์น้องใหม่ BEST Supply Chain รับการเติบโตตลาดโลจิสติกส์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เครือ รพ.พริ้นซ์ เปิดตัว “Dr.PRINC คุณหมอใจดี” ชู 3 บริการทางการแพทย์ “ปรึกษาแพทย์ฟรี ผ่านLine - คัดกรองโควิด Drive Thru – ฉีดวัคซีนทำแผลถึงบ้าน” ลดการเดินทาง ลดเสี่ยงแพร่ระบาด ตอบรับวิถี New Normal
ท็อปส์ เดินหน้าฉลองครบรอบ 25 ปีสุดยิ่งใหญ่ จัดหนักเซอร์ไพรซ์ขอบคุณลูกค้าคนสำคัญตลอดปี ประเดิมแคมเปญแรก ช้อปบาทเดียว ลุ้นรับของรางวัล รวมกว่า 2 ล้านบาท
พาณิชย์ ขยายผลยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” สยายปีกต่อยอดงานวิจัยจากหิ้งสู่ตลาดสากล จับมือ 7 พันธมิตรด้านวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน SMEs เชื่อมโยงตลาดกับนวัตกรรมสร้างสรรค์อนาคต
โควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลผู้บริโภคตื่นตัวหันมาใส่ใจสุขภาพ ‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาด
“ครูเบล” แชร์ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ของเด็กที่ประเทศสิงคโปร์ ในยุค Next New Normal
เจดีเซ็นทรัล ชวน Shop From Home อุ่นใจ ไม่เสี่ยงโควิด ด้วยส่วนลดสูงสุด 80% ตลอดเดือนมกราคมนี้
อินโดรามา เวนเจอร์ส ผลิตเส้นใยรีไซเคิลสำหรับชุด PPE มอบให้ทันตแพทยสภา
‘JKN’ เตรียมโกยรายได้ไม่หยุด รับอานิสงส์ COVID ระลอกใหม่ ดันธุรกิจคอนเทนต์พุ่ง ปั้นรายการไลฟ์สไตล์เสิร์ฟความสนุกสุดฟินส่งทุกแพลตฟอร์ม พร้อมนำทัพคอนเทนต์ละครไทยปักธงในใจผู้ชมทั่วโลก
CES 2021: Kingston ปล่อยตัวอย่างไลน์ผลิตภัณฑ์ SSD NVMe รุ่นใหม่ และเปิดตัว Kingston Workflow Station พร้อม Readers
ซัมซุงเผยที่สุดแห่งนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ในงาน CES 2021
สงขลานครินทร์ แถลงข่าว “ชุดตรวจคัดกรองแอนติบอดีโควิด-19” แนะวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง
“เชลล์ดอน” แอนิเมชั่นสัญชาติไทยเรื่องแรก ปักหมุดออนแอร์กว่า 180 ประเทศทั่วโลก
SYS Education Fund โครงการส่งเสริมการศึกษาจาก SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีมชั้นนำ เพื่อเยาวชนที่ประพฤติดีได้เรียนต่อเนื่องจนจบ ป.ตรี
โมเมนต์ที่ดีที่สุด ไม่หยุดแค่ภาพนิ่ง ถ่ายทอดเรื่องราวได้เต็มอิ่มไปอีกขั้นด้วยคอนเทนต์วิดีโอ กับแคมเปญ “Why just still?” จากซัมซุง
ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือกับ เอ็นจีน่า เปิดตัวให้บริการ SD-WAN ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจากซิสโก้
‘บลจ. พรินซิเพิล’ มองโอกาสลงทุนรับทั่วโลกทยอยล็อกดาวน์ ชู 2 ธีมหลัก Cloud Computing และ Education Tech โดดเด่น แนะลงทุนกองทุนหลัก ‘PRINCIPAL GCLOUD’ และ ‘PRINCIPAL GEDTECH’ เน้นกลยุทธ์ลงทุนหุ้นที่อยู่ในธุรกิจแห่งโลกอนาคต
"อาจารย์ตี๋ ถึงกับตะลึง ขอซื้อภาพวาด เทพเจ้า อาตี๋สำเภาทอง 3 แสนบาท" article
อินเตอร์โกลด์ เปิดไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรอบปี 2563 จับ 3 แนวทาง ลงทุนทองไม่มีเจ๊ง
“พีทีจี เอ็นเนอยี” เปิดปีวัวทอง จับมือ อ. คฑา ชินบัญชร หมอดูชื่อดัง จัดกิจกรรมเสริมดวงสมาชิก PT Max Card ให้เป๊ะปังตลอดปี 2564
“บิวตี้ เบลนด์” เผยเทรนด์สีผมปีฉลูผ่านผลิตภัณฑ์ครีมสีผม ส่งเฉดสีเทา Silver Grey สวยแบบไม่ต้องผสมด้วย “นิกาโอะ”
“เด็กไทย” ในสายตาประชาชน
WACOAL CURVE DIVA ชุดชั้นในสาวคัพใหญ่ พลัสไซซ์ เปิดตัวหุ่น DIVA MANNEQUIN ก่อนใคร ตอกย้ำความสวยไม่ได้มีแค่ไซซ์เดียว
ซัมซุงโชว์วิสัยทัศน์ “Better Normal for All” พร้อมยกระดับการใช้ชีวิตในปี 2021 ในงาน CES วันที่ 11 มกราคม นี้
Airbnb เผยที่พักไทยครองใจนักเดินทางทั่วโลก รั้งอันดับ 9 ที่พักในฝัน และเอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ที่มีคนจองมากที่สุดในประเทศไทย
ครอบครัวลูกเล็ก ห้ามพลาด ไอเดียสร้างเวลาคุณภาพง่ายๆ ในครอบครัว เรียนรู้ได้ใน Web Application Smart MOM
โรงงานน้ำตาล เตือนชาวไร่หยุดลักไก่ตัดอ้อยมีกากใบเข้าหีบ ชี้ส่งผลเสียรุนแรงเทียบเท่ากับอ้อยไฟไหม้ หวั่นฉุดยิลด์น้ำตาลลด พร้อมออกมาตรการหยุดรับผลผลิต หวังรักษาผลประโยชน์ให้ชาวไร่อ้อยที่ดี
SHU จัดอันดับสุดปัง! “SHU TOP5 THE BEST SELLER 2020” รองเท้า 5 อันดับ ฮอตฮิต ขายดีที่สุดแห่งปี!!
จบปัญหาหน้าท้องหย่อนคล้อย และรอยแตกลาย ที่ ด็อกเตอร์ แททออฟ คลินิก
รพ.สงขลานครินทร์ พร้อมรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ชูความครบครัน ทีมแพทย์ เตียง ระบบสั่งยา รองรับผู้ป่วยภาคใต้
บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย
เกษตรฯ ห่วงชาวสวนมะพร้าวรับศึกไรสี่ขาซุ่มระบาดช่วงแล้ง
พลิกบทบาท Smart CEO ในยุคที่โลกเปลี่ยน
ซัมซุงเปิดตัว Neo QLED, MICRO LED และ Lifestyle TV ปี 2021 มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและเป็นไปได้
แม็คโคร ชูโมเดล ห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่าง ปรับพื้นที่ ตีเส้นเว้นระยะ ผสานทีมกระตุ้นเตือน ขอความร่วมมือลูกค้าร่วมฝ่าวิกฤต
DPU ปรับหลักสูตร-เรียนรู้แบบ “Module” สร้างจุดแข็งให้บัณฑิตเสริมทักษะตอบโจทย์เมกะเทรนด์
แฮวอน เปิดตัวเซรั่มโกงอายุผม ยึดคืนวงจรงอกขาวเปลี่ยนผมให้ดกดำ ใช้ได้แม้ตั้งครรภ์
“แสงชัยกรุ๊ป” ผุดศูนย์ฯ “Milwaukee by Sangchai Group” อะไหล่แท้ 100% ตั้งเป้าสู่การเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า เมื่อนึกถึงเครื่องมือช่างไร้สาย
ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม ด้วยชุดอุปกรณ์เตรียมอาหารคอลเลคชั่นใหม่ Desire Matt Black Food Preparation จากรัสเซลล์ ฮอบส์
อองฟองต์ (Enfant) ชูปณิธาน “ทำประโยชน์แก่สังคม” ส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ตอกย้ำแบรนด์ “แม่ไลค์ลูกเลิฟ” ที่แม่ไว้วางใจยาวนาน 39 ปี
ติงส์ ออน เน็ต ผนึก หัวเว่ย เพิ่มขุมพลังโซลูชันสำรองข้อมูลที่ปกป้องความปลอดภัยขั้นสูงสุด
ตลาดเทรดคริปโตระอุ หลังบิตคอยน์ทะลุ 1 ล้านบาท Satang ลุยออกโมบายแอป Satang Pro บน iOS -- เอาใจนักเทรดแบบไม่สะดุด ไม่พลาดโอกาสทุกราคาเหรียญที่เปลี่ยนแปลง --
ซัมซุงแต่งตั้งประธานและซีอีโอคนใหม่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย
CIBA DPU ผนึก มอ.เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ รุ่นแรกเปิดสอนปี 2564 ชูจุดเด่นหลักสูตร สร้างพยาบาลมี DNA ผู้ประกอบการ พร้อมสมรรถนะหลากหลายในการประกอบอาชีพมากขึ้น
“พีทีจี เอ็นเนอยี” เปิดปีวัวทอง จับมือ อ. คฑา ชินบัญชร หมอดูชื่อดัง จัดกิจกรรมเสริมดวงสมาชิก PT Max Card ให้เป๊ะปังตลอดปี 2564
แสนสิริโกยยอดโอนปี 63 ทะลุเป้า 45,000 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบ 36 ปี โตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 45% สะท้อนความแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา
ชป.ร่วมส่งความสุขให้กับคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ZEN Group วางมาตรการ 6S ต่อเนื่องเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้า เน้นความสะอาดและปลอดภัยร้านอาหารทุกสาขาทั่วประเทศ
SAPPE เปิดตัว เพรียว คาเฟ่ ภายใต้ชื่อ HAVE A sip DAY CAFÉ ประเดิมสาขาแรกใจกลาง Siam Square เอาใจคนรักสุขภาพ
กระทรวง อว. จัดทัพโร้ดโชว์แบบออนไลน์ Reinventing University ภาคอีสาน มุ่งหวังสร้างความเข้าใจ-แนะแนวทางสู่การเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัยไทยในอนาคต
ตลาดเทรดคริปโตระอุ หลังบิตคอยน์ทะลุ 1 ล้านบาท Satang ลุยออกโมบายแอป Satang Pro บน iOS -- เอาใจนักเทรดแบบไม่สะดุด ไม่พลาดโอกาสทุกราคาเหรียญที่เปลี่ยนแปลง --
อธิการบดีพร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี นำชมผลงานวิจัยพร้อมเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบทบาทในการพัฒนาเมืองสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไฮเออร์ (ประเทศไทย) จับมือ บริษัท ฟอลคอน เอสซีเอ็ม จำกัด และ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือโครงการ Smart Sharing AC ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยโครงการตลอดปี 64 นี้
STGT เริ่มเทรดพาร์ใหม่ 5 ม.ค.นี้ หนุนเพิ่มสภาพคล่องและขยายฐานผู้ลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปี 64 เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาลทุกไตรมาส ปรับนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
TPIPL ประกาศมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 5 ล้านตันต่อปี โชว์เทคโนโลยีใหม่ปรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ใช้ขยะมูลฝอยทดแทนถ่านหิน
แม็คโคร จับมือกรมอนามัย เน้นแผนเชิงรุก ยกระดับมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด บิ๊กคลีนนิ่งใหญ่รับปีใหม่ทุกสาขาทั่วไทย สู้โควิด-19 รอบใหม่ไปด้วยกัน
ดร. เจลยิ้มรับกระแส Wellness ร่วมมือวิจัย สวทช. คาดปี 64 นี้ ตลาดอาหารเสริมโตกว่า 20%
วิถี ‘เงินสด’ VS ‘บัตรแรบบิท’ ที่ทำให้คุณต้องร้องกรี๊ด! ความต่างของการใช้เงิน 500 บาท ในหนึ่งวัน
ล้ำสมคำร่ำลือ “แบมแบมGOT7–เจมส์ จิ –เป๊ก–เบลล่า” นำทีมศิลปินฮอตทุกเจเนอเรชัน สร้างความสุขส่งท้ายปี ในงาน “AIS 5G The Future of Virtual Celebration 2021”
ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ณ จังหวัดขอนแก่น article
ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ณ จังหวัดพัทลุง article
“ที่สุดแห่งปี 2563”
มนัญญา ชี้ช่องเที่ยว22 ศูนย์วิจัยเกษตรทั่วไทย สั่งทำปฏิทินเที่ยวทั้งปี ป้อนนักท่องเที่ยวหวังเป็นแหล่งบันดาลใจงานเกษตรกลิ่นวิชาการเพิ่มรายได้
แม็คโคร จับมือ พาณิชย์+เกษตรฯ ดึงความเชื่อมั่น กินกุ้ง ปรุงสุก ปลอดภัย ซื้อตรงกุ้งเพิ่มอีก 200 ตัน/สัปดาห์ กระจายทุกสาขา ช่วยเกษตรกรไทยสู้โควิดรอบใหม่
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลัง พันธมิตรร้านค้า – ร้านอาหาร - สเปเชียลตี้สโตร์ เดินหน้ายกระดับคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 แผนแม่บท “โรบินสัน สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร” กิน ช้อป เที่ยว ปลอดภัย ในเซฟโซน
อีซูซุปลื้มสุดๆ...ยอดจอง “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” แรงไม่หยุดทะลุ 7,000 คัน ภายใน เดือนเศษ
แม็คโคร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักท่ากระดาน ฉะเชิงเทรา ปรุงดิน บำรุงผักปลอดภัย ใต้รอยยิ้มจากรายได้มั่นคง
ส่องอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง คอนเทนต์ปังจนมงลง
การปรับตัวของภาคธุรกิจ หลังวิกฤตโควิด-19
ChocoCRM เผยเคล็ดลับใช้ Digital CRM Platform รักษา Loyalty และฐานลูกค้าในยุคดิจิทัล
วิศวฯ จุฬาฯ ส่งกองทัพหุ่นยนต์ปิ่นโตช่วยแพทย์และพยาบาล กู้วิกฤติโรคระบาด COVID-19 รอบใหม่ทั่วประเทศ
กรมวิชาการเกษตรรุกขยายตลาดเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไทยไปเอกวาดอร์
‘นิด้า’ แนะรัฐคว้าโอกาสรับจังหวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ใช้กลไกความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศดันการส่งออก คาดปี 2564 จีดีพีพลิกกลับมาเป็นบวกขยายตัว 2.5-3%
กกพ. สนับสนุน เทลสกอร์ ดึงพลังอินฟลูเอนเซอร์ส่งเสริมพลังงานสะอาด โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน
‘รวมทริคการจัดประชุมระดับโลก ครบจบในหลักสูตรเดียว’ article
ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ณ จังหวัดพัทลุง article
ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ณ จังหวัดพัทลุง article
สสส.ชู “น่านโมเดล” ผู้ถูกคุมประพฤติเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เห็นผลชัดลดอุบัติเหตุจากดื่มแล้วขับ
ม.อ. ยืนยันปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19
3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ส่งหนังสือขอร่วมแก้ไขร่าง พ.ร.บ.อ้อยฯ ฉบับใหม่ หวังสร้างความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและวางรากฐานอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่ง
เกษตรฯ ลุยต่อผนึกดีเอสไอไล่ล่าแก๊งค้าสารเคมีเถื่อน
LARK เทรนด์การทำงานวิถีใหม่ที่หลายองค์กรธุรกิจเลือกใช้แม้พ้นช่วงล็อกดาวน์
CPF เตรียมออกหุ้นกู้ เสนอขาย ม.ค. 2564 มั่นใจผลประกอบการยังดีต่อเนื่อง
มาสเตอร์การ์ดเผย โควิด-19 ฉุดความก้าวหน้าของผู้หญิงในภาคธุรกิจ
“เมิร์ซ เอสเธติกส์” ชวน “หมอโจ้ The Demis Clinic” เผย 5 เช็กลิสต์(ต้องรู้) ก่อนทำ Ultherapy กับนิยามความงาม “Confidence to be…” ให้มั่นใจและดูดี เป็นเดอะเบสต์เวอร์ชั่นของตัวคุณเอง
กกพ. สนับสนุน เทลสกอร์ ดึงพลังอินฟลูเอนเซอร์ส่งเสริมพลังงานสะอาด โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน
แม็คโครยกระดับมาตรการอาหารปลอดภัย ตรวจเข้มอาหารสดทุกกลุ่ม สร้างความมั่นใจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
กฟภ.จับมือ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และเดลต้า ยกระดับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไทย เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้ขับขี่ทั่วประเทศ
แฮวอน เปิดตัวเซรั่มโกงอายุผม ยึดคืนวงจรงอกขาวเปลี่ยนผมให้ดกดำ ใช้ได้แม้ตั้งครรภ์
BEST Express มุ่งสร้างโอกาสแก่ชุมชน คืนกำไรสู่ท้องถิ่น กับแนวคิด “BEST ROAD NEW LIFE”
‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ การ์ดไม่ตก 6 กฎเหล็ก เข้ม 30 มาตรการ ตอกย้ำมาตรฐานปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นทุกการใช้บริการ
ธ.ไทยเครดิตฯ เผยผลสำเร็จโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 4 ภูมิคุ้มกันสุขภาพการเงินพ่อค้าแม่ค้าช่วงโควิด-19 ระบาด
ลืมไปเลยว่าต้องชาร์จ! ลองใช้งาน Galaxy A42 5G ให้อะไรคุณมากกว่าที่คิด
Kingston เปิดตัว DataTraveler USB Drives รุ่นใหม่ ช่วยเก็บความทรงจำที่ดีที่สุดในทุกที่ทุกเวลา ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง!
“รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ” กลับมาเปิดบริการตรวจโควิด -19 แบบ Drive Thru ใช้เวลาตรวจ 10 นาที รายงานผลหลังตรวจ 12 ชั่วโมงทางโทรศัพท์ SMS และอีเมล เพื่อลดความเสี่ยง
แม็คโคร รุกหนักอาหารสดปลอดภัย หลังขึ้นแท่นสุดยอดซูเปอร์มาร์เก็ต 2563!
LINE TV เผย 10 ที่สุดแห่งปี 2020 ตอกย้ำแพลตฟอร์มวิดีโอพรีเมียมยอดนิยม ยืนหนึ่งของคนไทย
SA พร้อมลงสนามเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ 25 ธ.ค. นี้ ปลื้มยอดจองซื้อ IPO ล้นหลาม วางเป้าหมายก้าวเป็นผู้นำอสังหาฯ แบบครบวงจรระดับประเทศ
เซ็นทรัลพัฒนา สนับสนุนภาครัฐเต็มที่ งดจัดเคาท์ดาวน์คอนเสิร์ตทุกแห่งทั่วประเทศ
ล้ำของล้ำ! สุดยอดรถยนต์ที่จ่ายกระแสไฟให้บ้านได้ถึง 10 วัน คนไทยก็เป็นเจ้าของได้ กับเทคโนโลยี “เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์” จากมิตซูบิชิ มอเตอร์ส
พลิกโฉมภาคเกษตรไทยให้ไร้ฝุ่น มิตรผลชี้ ‘เกษตรสมัยใหม่’ คือคำตอบ
ไทยเจียระไนกรุ๊ป เปิดตัว Black Gold Entertainment บุกตลาดปั้น KOL เน็ตไอดอล ไทย-จีน สร้างเครือข่าย MCN ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครบวงจร article
บราเดอร์ รุกหนักตลาดเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ จับมือ ProPlugin และ Vertex ส่ง BMB ขยายฐานแบบ turn key project มอบ solution ที่ใช่แก่ทุกกลุ่มธุรกิจ
RISC by MQDC และ โคเวสโตร (ประเทศไทย) ประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Covestro Innovation Design Contest 2020
ซีพีแรม ควง คณะมีเดียอาตส์ มจธ. มอบรางวัล “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปี 3 กระตุ้น-สร้างความตระหนักรู้คุณค่าอาหารและร่วมลดความสูญเปล่าของอาหารให้โลก ล่าสุด “ทีมไก่ฟ้า-โรงเรียนเซนต์ดอมินิก” คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา และทีม RESET PRODUCTION มหาวิทยาล
ผู้เชี่ยวชาญของ Vertiv คาดการณ์ถึงความสำคัญของดาต้า เซ็นเตอร์เทียบเท่าสาธารณูปโภคในปี 2021 digitalisation ที่ถูกเร่งความเร็ว ความได้เปรียบของ edge เหนือเทรนด์สำคัญอื่น ๆ ที่น่าจับตามองในระบบนิเวศทางดิจิทัล
นักวิจัย มข. ร่วมกับ FAO แห่งสหประชาชาติ เปิดตัวหนังสือ “คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการทำฟาร์มจิ้งหรีดอย่างยั่งยืน สำหรับเกษตรกรและผู้ประเมินฟาร์ม” ผ่านการประชุมสัมนาออนไลน์ระดับนานาชาติ
"ดิทโต้" ยื่นไฟลิ่งเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai ชููศักยภาพธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ตอบโจทย์ดีมานด์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ไฮเออร์ ลุยอีสาน จับมือ แสงวิจิตรการไฟฟ้า จัดงานแกรนด์ โอเพนนิ่ง “ไฮเออร์ แบรนด์ ช็อป” สาขาใหม่ จังหวัดสกลนคร พร้อมเผยทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ขยายเพิ่ม 5 สาขา ส่งท้ายปี 63 นี้
ดันน์ฮัมบี้แง้มลู่ทางแก้โจทย์ที่ท้าทายความสามารถในการทำกำไรของ อีคอมเมิร์ซในธุรกิจห้างค้าปลึกสินค้าอุปโภคบริโภค
5 โรงแรมในกรุงเทพฯ กับกลิ่นอายแห่งเทศกาลที่ซานตายังต้องยกนิ้วให้
เจดีเซ็นทรัล เตรียมพร้อมมาตรการรับมือ COVID-19 ระลอกใหม่ สร้างความเชื่อมั่นปลอดภัย ส่งความห่วงใยให้ทุกการช้อปออนไลน์
“ALLY BAG” กระเป๋าสัญชาติไทย เทียบชั้นแบรนด์นอก ผลงานปั้นแบรนด์ของศิษย์เก่า DPU “เอ-ภาณุพัฒน์ แสวงหอม”
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมุ่งหวังพัฒนาหัตถกรรมไทยให้เติบโตสู่ตลาดโลก
“DGA เดินหน้าออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์”
ครบรอบ 10 ปี “ข้อกำหนดกรุงเทพ” TIJ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง ผลักดันโครงการ “ Every Steps Together: ก้าวที่ไม่โดดเดี่ยว” ระดมความร่วมมือจากสังคมให้โอกาสผู้ก้าวพลาดเข้าสู่ตลาดแรงงานองค์กรภาครัฐ-เอกชนกว่า 30 องค์กร ร่วมประกาศเจตจำนงร่วมสนับสนุน
กรุงศรีเผยผลสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนของคนไทย แนวโน้มดีซื้อทุกปีสม่ำเสมอ แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องความรู้
JWD วางมาตรการเข้มรับมือ COVID-19 ระบาดรอบใหม่ บริการห้องเย็นเปิดดำเนินการปกติภายใต้การป้องกันอย่างรัดกุม
H3C จัดงาน Digital Tour 2020 ในประเทศไทย เดินสายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กรมชลเร่งสร้างระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยเมืองนครฯ อย่างยั่งยืนภายในปี 2566
“DGA เดินหน้าออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์”
ชป. เร่งระบายน้ำท่วมขัง นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รับมือฝนใหม่
“พีที” ชวนคนไทยสุขเต็มแมกซ์ไปกับ “แมคโดนัลด์” เพิ่มสิทธิประโยชน์แบบดับเบิ้ลผ่านแมกซ์การ์ด 1 ม.ค. 64 นี้
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน คืนความสุขให้นักช้อปส่งท้ายปี จัดงานมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ “M Lifestore Happy Shopping Fest”
พระราม 9 ไก่ย่างปลื้มรับรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ (Bib Gourmand) จาก มิชลิน ไกด์ 2 ปีซ้อน รับปีใหม่ พร้อมเดินหน้าไม่หยุด ขยายสาขาล่าสุด เทสโก้ โลตัส บางกระดี่ ส่งท้ายปี ปลอ่ยโปรยอดฮิต “ไก่ 1 แถม 1” แจกข้ามปีถึง 15 มกราคม 64 โปรที่โดนใจลูกค้าที่สุด
รมช.มนัญญา ชูงานวิจัยกินได้เตรียมดันงานวิจัยเพิ่มรายได้ประเทศทั้งอาหารและยา
“Thai-Chinese Black Gold Douyin Contest — ไทยฮิต จีนฮอต 2020” ครั้งแรกในไทยกับการประกวดคลิปสั้นบนสื่อออนไลน์ข้ามประเทศ เฟ้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์ไทย ก้าวสู่การเป็นเน็ตไอดอลที่ประเทศจีน
ส่องไอเท็มสุดล้ำแห่งปีของ ชมพู่ - ฌอน – แสตมป์ – เบนซิลล่า กับ Samsung Galaxy Note20 Series ตัวช่วยของทุกไลฟ์สไตล์การทำงาน
เรียนรู้ “หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ” โดย ความร่วมมือกันระหว่าง วิทยาลัยดุสิตธานี และสถาบันสอนการประกอบอาหารซือจิ ประเทศญี่ปุ่น
DCON อวดโฉมโรงงานพรีคาสท์แห่งใหม่เทคโนโลยีเยอรมนี มั่นใจตลาดพรีคาสท์ยังโตหลังอสังหาฯ แห่ปรับพอร์ตลุยบ้านจัดสรร
สหพันธ์เทควันโดโลกจับมือ Hasbro ชวนเด็ก ๆ เล่นเทควันโดผ่านแคมเปญ “Get Active with PJ Masks”
อว.เดินสายโรดโชว์ Reinventing University 3 ภาค ประเดิมหาดใหญ่ที่แรก หวังเร่งสร้างความเข้าใจ พร้อมแนะแนวทางการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยแบบชัดเจน
เปิดตัว Obodroid ผู้พัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติไทย รองรับความต้องการธุรกิจอสังหาฯและธุรกิจในอนาคต
ศูนย์คุณธรรม ร่วม มูลนิธิหัวใจอาสา สสส. แถลงผลความสำเร็จของโครงการ ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม
ไฮเออร์ เผยผลประกอบการส่งท้ายปี 63 โชว์รายได้รวมกว่า 6,205 ล้านบาท พร้อมเปิดเกมรุกตลาด กางแผนธุรกิจชูนวัตกรรม IoT สมาร์ทโฮมและแฟมิลี่แคร์ ยึดตำแหน่งผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ต่อเนื่องในปี 2564
บีเอเอสเอฟเปิดศูนย์พัฒนาทางเทคนิคประจำภูมิภาคอาเซียนแห่งใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ผลิตพรีโพลีเมอร์ที่ทันสมัย
THG นำมาตรฐานไทยเสริมความเข้มแข็ง รพ. Ar Yu รับมือ COVID-19 ในเมียนมา เตรียมความพร้อมนำประสบการณ์ปรับใช้ในไทย หากระบาดรอบ 2
JKN ส่งท้ายปี 63 โชว์ปิดดีล ‘GMA’ ส่งซีรีส์ละครดังของไทยไปฟิลิปปินส์ อีก 5 เรื่อง หนุน Backlog เพิ่ม รอส่งมอบเติมเต็มรายได้ในปี 2564
‘PRM’ โชว์ศักยภาพกองเรือฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมฯ คว้าโอกาสทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยงท่ามกลางความท้าทายของ COVID-19 ผลักดันการเติบโตในปี 2563 เติบโต 10-15% ตามเป้าหมาย
ชป.แจงฝายทดน้ำพุมดวง จ.สุราษฎร์ฯ อยู่ระหว่างออกแบบ ย้ำชัดไม่กระทบนิเวศท้ายน้ำ
“ณวรางค์ แอสเซท” ชูกลยุทธ์ปี 2564 เตรียมเปิดตัว 3 โครงการ มูลค่ารวม 4,500 ลบ. พร้อมขยับพอร์ตรุกตลาดแนวราบและคอนโด Super Luxury บนถนนหลังสวน
โอสถสภาเดินหน้าพัฒนาการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมตอบรับเทรนด์การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
“เซ็นกรุ๊ป” เปิดตัว ‘อากะ ชาบู’ รุกตลาดบุฟเฟ่ต์ชาบูรับดีมานด์โต ประเดิมสาขาแรกเซ็นทรัล บางนา ปีหน้าเล็งขยายเพิ่มอีก 4 แห่ง
ไอวีแอล เอชเอสบีซี และเทควูล เริ่มดำเนินธุรกรรมตราสารเครดิต (Letter-of-Credit) ผ่านเครือข่ายดิจิทัล Contour เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและออสเตรเลีย
ชิพ (SHIP) ขึ้นแท่นแอปพลิเคชันโซเชียลเดทติ้งสุดปังในไทยยอดดาวน์โหลดทะลุเป้าด้วยฟีเจอร์ให้เพื่อนเป็นกามเทพ
“มูฟฟาสท์” ดันแบรนด์ “ไลโอ” เตรียมอัพเซลล์ออนไลน์ ตั้งเป้า 50 ล้านบาท ภายใน 6 เดือน
4 สถาบันชั้นนำการันตี “ซีพี ออลล์” องค์กรแห่งความยั่งยืนปี 2563
อีตั้น อิเล็คทริค (EATON) แนะนำ Eaton 9E UPS: อุปกรณ์สำรองไฟอเนกประสงค์สำหรับธุรกิจขนาด 1000-3000VA
ไฮเออร์ เผยผลประกอบการส่งท้ายปี 63 โชว์รายได้รวมกว่า 6,205 ล้านบาท พร้อมเปิดเกมรุกตลาด กางแผนธุรกิจชูนวัตกรรม IoT สมาร์ทโฮมและแฟมิลี่แคร์ ยึดตำแหน่งผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ต่อเนื่องในปี 2564
เดลต้านำเสนอโซลูชันที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า AC เพื่อรองรับการเปิดตัว Mitsubishi Outlander PHEV และแบตเตอรี่สำหรับระบบเดนโด ไดรฟ์ เฮ้าส์สำหรับที่พักอาศัย
‘พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์’ ลุยขยายโรงงานและคลังสินค้า Built-to-Suit เตรียมต่อยอดนำสินทรัพย์ใหม่ระดมทุนผ่านกองทรัสต์ PROSPECT
จ๊อบไทย เผยผลสำรวจโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุค Post COVID-19 Pandemic
บ้านปูฯ เผยทีมผู้ชนะกิจกรรม “Energy on Board” การประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อความยั่งยืนทางพลังงาน
เพิ่มพลังให้เกมของคุณ Kingston จับมือ MSI เพื่อโซลูชันการเล่นเกมขั้นสูงสุด
ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุดเจ๋ง วิจัย “โปรตีนต่ำในยางพารา”สำเร็จ ยกระดับถุงมือยางธรรมชาติไม่ก่ออันตรายต่อมนุษย์ รับดีมานต์อุตสาหกรรมแพทย์ทั่วโลกพุ่ง
สวพส. เผยเทคนิคการปลูกองุ่น‘ไชน์ มัสแคท’ ให้ไม่มีเมล็ด ภายใต้ระบบปลูกแบบโครงการหลวง
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563
ติงส์ ออน เน็ต ร่วมมือ ม.เทคโนโลยีมหานคร พัฒนา Things on Net Academy ยกระดับเทคโนโลยีไอโอทีต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 เผยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ตื่นตัวด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0
อ.เซิน กิตติ์ธนิน ขึ้นแท่นตัวท็อปซินแสยุค 5G
เถ้าแก่น้อย บุกตลาดนมพร้อมดื่ม ส่งนมทางเลือกใหม่ ฉุน ชุ่ย เฮอ (純萃。喝 Chun Cui He) หรือ จัสท์ดริ้งค์ (JUSTDRINK) นมพาสเจอร์ไรส์ รสชานม สุดฮิตจากไต้หวัน กระตุ้นตลาดครองใจคนไทย
เบนซ์ ธนบุรี ผุดศูนย์บริการมาตรฐานแบบ Stand-alone แห่งแรก ย่านบางพลัด รองรับคนใช้ เมอร์เซเดส-เบนซ์ฝั่งธน
LINE BK จับมือ วีซ่า มอบประสบการณ์บัตรเดบิตใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ครอบคลุมเครือข่ายร้านค้าทั่วโลก พร้อมนำเสนอดีลสุดพิเศษมากมาย ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปลายปี
TPIPP ยืนยันกำไรเติบโตต่อปี 64 ไม่กลัวโควิด
SABINA ปลื้มรับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมจากเวที SET Awards 2020 เดินหน้าวิจัย-พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง หวังลดต้นทุน-เพิ่มมาร์จิน ดันงบแกร่ง
2 ดีไซเนอร์ไทยพิชิต “Golden Pin Design Award 2020” GREEN DOT BLUE และ Department of ARCHITECTURE Co คว้ารางวัลนานาชาติ
TBCSD โชว์ผลงานปี 63-เปิดแผนปฏิบัติการปี 64 รวมพลังองค์กรหลักร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2020”
อีซูซุจัดการแข่งขัน “นาฏมวยไทยอีซูซุ” รอบชิงชนะเลิศ ปีที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท
ชป.แจงฝายทดน้ำพุมดวง จ.สุราษฎร์ฯ อยู่ระหว่างออกแบบ ย้ำชัดไม่กระทบนิเวศท้ายน้ำ
กล้วยน้ำว้า JIB ยอดพุ่งช่วงโควิด ส่งขายร้าน 7-11 เกษตรกรมีรายได้ ชุมชนไม่ตกงาน
ปิดฉาก “MOTOR EXPO 2020” ยอดขายรถรวมกว่า 38,699 คัน !
ทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “AI for All” มุ่งสร้างองค์ความรู้ผ่าน 5 โครงการ พร้อมรับกับยุคของ AI เต็มรูปแบบ
ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จ ขนถ่ายตู้สินค้าผ่านท่าครบ 30 ล้านทีอียู
ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ณ กว๊านพะเยา article
บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2020”
BEST Express มั่นใจบริการ พร้อมรับมือเทศกาลช้อปปิ้ง 12.12 นี้
ซานี่ ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 ในไทย ด้วยยอดขายรถขุด 1,600 คัน มูลค่า 4,000 ล้านบาท
5 ทริปท่องเที่ยวมาแรงในปี 2564
กรีน ลาเท็กซ์ ชวนส่งมอบความสุขรับเทศกาลปีใหม่ เปิดตัว “ชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติปลอกผ้าขาวม้าพื้นบ้าน” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สนับสนุนสินค้าไทย กระจายรายได้สู่ชุมชน
THG ส่งสัญญาณคนไข้ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ฟื้นตัวใกล้เคียงช่วงก่อน COVID-19 รุกสร้าง Brand Awareness เจาะชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
TBCSD ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงจุดยืนครั้งสำคัญในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจไทยไปสู่ความยั่งยืน
STGT มั่นใจเติบโตแข็งแกร่งแม้มีวัคซีน COVID-19 พร้อมเตรียมเปิดตัวถุงมือยางธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้โปรตีน
ครึ่งทาง “MOTOR EXPO 2020” เก๋งเล็ก เอสยูวี ขายดีสวนกระแสเศรษฐกิจ
เซอร์เทนตี้ แบรนด์กางเกงซึมซับ เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ “ต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล" พร้อมชูกลยุทธ์ “Marketing Education” ให้ความรู้ขยายฐานผู้บริโภค ตอบโจทย์ความเป็นมืออาชีพ ปลดล๊อคให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตได้เต็มที่ ไม่มีสะดุด
JKN กางแผนปี 64 ปั้นธุรกิจใหม่ ชูกลยุทธ์สร้างคอนเทนต์ ผสานจุดแข็ง CEO Branding ตั้งเป้า 3 ปี ดันรายได้ 5,000 ล้าน
มาตามนัดมหกรรมพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16 งานใหญ่สุดปังอลังการในภาคตะวันออก
‘ซีวิลเอนจีเนียริง’ ประกาศความพร้อมพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ชูแนวคิด บริหารจัดการสมัยใหม่ ทีมบุคลากรและเทคโนโลยีก่อสร้าง ร่วมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลังสร้างประสบการณ์ความสุขสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พร้อมแท็กทีม แม่ลูกสุดฮอต ‘ลิเดีย - เดมี่’ และหนุ่มเสียงนุ่ม ‘นนท์ – ธนนท์’ ร่วมเฉลิมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาส สุดอลังการ ในงาน ‘ROBINSON MAGIC
“คล่องทั้งเบื้องหน้า คุ้นทั้งงานคอนเทนต์” เจาะลึก “ไลน์ เดบิวต์ แคมป์” เวิร์คช็อปปั้นไอดอลยุคดิจิทัล ในโปรเจ็ค DEBUT BY LINE IDOL
สุดยอดสมาร์ทโชห่วย 2563 บทพิสูจน์เคล็ดลับเถ้าแก่ “ตัวจริง” พร้อมเผยประสบการณ์ค้าขายยุค 4.0 ทำอย่างไร? ให้ ‘อยู่รอด อยู่รุ่ง อยู่รวย’
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบทุนกว่า 4 ล้านบาทให้แก่เยาวชน ปันโอกาสทางการศึกษาสู่สังคมที่ยั่งยืน
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) ชูพื้นฐานแข็งแกร่ง พร้อมขยายพอร์ตสินเชื่อ ปักธง 3 ปี พอร์ตสินเชื่อเพิ่มเป็น 12,000 ล้าน ขึ้นแท่นหนึ่งในผู้นำการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ หลังเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ธ.ค. 63 เป็นวันแรก
เอชพี และ ชัตเตอร์ฟลาย เผยการเพิ่มเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Indigo เร่งการเติบโตตลาดของขวัญเฉพาะบุคคลและการพิมพ์ภาพถ่าย
MQDC สร้าง “Biodiversity Standard” มาตรฐานการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของโลก เพื่อรักษาและสร้างความสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ
เกษตรฯ เตรียมจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ปัญหาสารตกค้างในผักและผลไม้
SFBRANDNAME เขย่าวงการสินค้าแบรนด์เนมมือสอง เปิดตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซครบวงจร เจ้าแรกในประเทศไทย และงานมหกรรมสินค้ามือสอง MEGA SALE 2020 สุดยิ่งใหญ่ประจำปี
กรุงศรี เปิดพื้นที่แห่งความสุขส่งท้ายปี ปล่อยมาสคอตเซเลบ “น้องกล้วยกรุงศรี” พร้อมผองเพื่อน “บิลลี่” และ “เบลล่า” ร่วมสร้างความสุข จัดแสดงไฟประดับต้นคริสต์มาส จุดเช็คอินแห่งใหม่ใจกลางกรุง
โรงงานน้ำตาล ขอ กอน.เปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบวันที่ 10 ธ.ค. เร็วกว่ากำหนดเดิม จับมือชาวไร่อ้อยร่วมลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้เป็นไปตามแผน
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ผนึกกำลังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ UNDP จัดเวทีระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4
มข.เดินหน้า Health care ดูแลคนไทย สร้างระบบ AI ช่วยงานวิจัยด้านสุขภาพ
กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมหนังสือบิ๊กแบ๊ดวู๊ฟ ไทยแลนด์ ออนไลน์ บุ๊คเซลล์ 2020 พร้อมกับประสบการณ์การซื้อหนังสือรูปแบบใหม่และโปรโมชั่นเด็ดๆ ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2563
อาหารการกินของคนไทย ปี 2020
ใต้ร่มพระบารมีกษัตริย์ นักพัฒนา “น้ำ”
รองประพิศ ลุยนครศรี ฯ-ตรัง เร่งระดมเครื่องจักรช่วยอุทกภัย คาด 5-10 วันกลับสู่ปกติหากไม่มีฝนเพิ่ม
ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิตกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาส ให้ SME” ณ เมืองแม่กลอง article
เชิญชมนิทรรศการเรือ เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร. 9 ในงาน MOTOR EXPO 2020
จีเอเบิลมอบรางวัล โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือฯ ครั้งที่ 13 พัฒนาคนด้าน AI และ IoT สู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล
แม็คโคร ย้ำผู้นำอาหารสดคุณภาพ ขึ้นเบอร์หนึ่ง! รับซื้อผลผลิตโครงการหลวงต่อเนื่องกว่า 100 รายการ พลิกชีวิตเกษตรกร 39 ดอยสูง สู่ความยั่งยืน
เทศกาลแห่งความสุขคึกคัก บ้านแอนด์บียอนด์ และ ไทวัสดุ ยอดจองต้นคริสต์มาสจริงพุ่ง ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำ รายแรกและรายเดียวในเมืองไทย ผู้นำเข้าต้นคริสต์มาสจริง สายพันธ์ที่หอมที่สุดในโลก ส่งตรงจากประเทศแคนาดา พร้อมยกกองทัพสินค้าประดับตกแต่งฯ จัดโปรโมชั่
มาร์เก็ตบัซซ เผยผลสำรวจคนไทย 88% มีความต้องการเข้ารับบริการวัคซีนโควิด-19 หากมีพร้อมให้บริการในวันนี้ แต่ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน
วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ”
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล ‘Digital Government Awards 2020’ พร้อมผลักดันทุกหน่วยงานมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน
เจโทร กรุงเทพฯ ประกาศจัดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชั่นผ่านเว็บไซต์ และงานสัมมนา “Thailand-Japan Collaboration on JETRO Robot Automation Project”
เดลต้าได้สิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย ในงานอุตสาหกรรมจาก WiTricity เทคโนโลยีชาร์จไร้สายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ยกระดับโลจิสติกส์ ความปลอดภัย และการบำรุงรักษา สำหรับงานอุตสาหกรรม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดหนัก ‘กิน ช้อป เที่ยว’ รับเทศกาลปีใหม่ ‘ROBINSON MAGICAL CELEBRATION’ ผนึกกำลัง ‘เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย’ และพันธมิตรชั้นนำมากมาย สร้างประสบการณ์ความสุขสุดพิเศษ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์นักช้อปแบบวันสต็อปเดสติเนชั่น
“เซ็นกรุ๊ป” บุกสตรีทฟู้ดหนักรับดีมานด์ปี 64 เติบโตต่อเนื่อง ส่ง ‘เขียง’ เปิดโมเดลใหม่ ‘รถเข็น’ ต่อยอดขยายแฟรนไชส์ต่างจังหวัด
โซนี่เปิดตัวแอพ Apple TV บนสมาร์ททีวีหลายรุ่น เพลิดเพลินไปกับ Apple TV+ และ ช่อง Apple TV รวมถึงความบันเทิงอื่น ๆ อีกมากกมายบนสมาร์ททีวีหลายรุ่นของโซนี่ได้แล้ววันนี้
SAK ปลื้มนักลงทุนแห่จองหุ้น IPO ดีเดย์เตรียมเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ธ.ค. 63 มั่นใจกระแสตอบรับดี ก้าวสู่ผู้นำให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ
"Jewellery & Gem ASEAN Bangkok" ที่สุดของงานแสดงสินค้าอัญมณีของโลก พร้อมจัดครั้งแรกในประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2564
สตีเฟน เคอร์รี จับมือ Under Armour เปิดตัว Curry Brand พร้อมพลิกโฉมวงการกีฬาไปตลอดกาล
TUX เพิ่มความยืดหยุ่นของซัพพลายเชนด้านขนส่งระหว่างประเทศ สิงคโปร์ - มาเลเซีย – ไทย
5 เหตุผล ทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาใช้ Samsung Galaxy Note20
กลุ่มดุสิตธานี รุกเปิดตลาดท่องเที่ยวสิงคโปร์เป็นครั้งแรก เปิดตัว ‘ดุสิตธานี ลากูน่า สิงคโปร์’ ใจกลางอาณาจักรสนามกอล์ฟชั้นนำ พร้อมปักหมุดแบรนด์ไทยในศูนย์กลางธุรกิจสำคัญระดับโลก
แม็คโคร ผุดโมเดลเกษตรยั่งยืน หนุนผู้เลี้ยงวัวไทย ผลิตเนื้อพรีเมียม ชูจุดแข็งตลาดนำการผลิต ปรับระบบการเลี้ยง สร้างรายได้เพิ่มกว่า 2 หมื่นต่อตัว
เปิดตัวเว็บแอพพลิเคชั่น Smart Mom ผู้ช่วยคุณแม่และครอบครัวยุค 4.0 สร้างเวลาคุณภาพกับลูกวัยเด็กเล็ก มุ่งเจาะกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล
แคนนอน คว้า 2 รางวัลผลิตภัณฑ์แห่งปีจากองค์กร Printing United Alliance
ฟิลิปส์ เปิดตัว เครื่องฟอกอากาศ Philips Air Purifier 4000i และ 2000i รับมือฝุ่น PM 2.5 และไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศ
‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ ปล่อยหมัดเด็ดแคมเปญ ‘Gift of Happiness 2021’ จับมือพาร์ทเนอร์บัตรเครดิต ชวนช้อปเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านรับปีใหม่ ชูไฮไลท์ลดสูงสุด 60% ยกขบวนสินค้าใหม่ รับเอ็กซ์คลูซีฟทริป
COMMART XTREME สุดปัง! ดันยอดขายส่งท้ายปี เตรียมพร้อมจัดงานปี 64 พบกัน 25-28 มี.ค.
‘จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้’ ปรับกลยุทธ์เสริมความครบวงจร ชูความพร้อมที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล ไลฟ์สไตล์ ครบในที่เดียว ตอกย้ำผู้นำเมืองต้นแบบแห่งผู้สูงวัยรองรับสังคมผู้สูงอายุ
BDMS รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ หรือ KEX เปิดช่วงราคาเสนอขาย IPO 25.00 – 28.00 บาทต่อหุ้น หลัง ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบ Filing มีผลใช้บังคับ คาดเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลายเดือนธันวาคมนี้
ไลอ้อน เปิดตัว “กู๊ดเอจ แฟล็กชิพ สโตร์” ปักหมุด BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ ร้านค้าต้นแบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของไทย
บ้านแอนด์บียอนด์-ไทวัสดุ เตรียมต้อนรับคริสต์มาส
“อว.” จุดพลุเปิดตัวโครงการ “AI for All” มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้าน AI ปูพรมผ่าน 5 โครงการสำคัญ เจาะทุกกลุ่มเป้าหมาย
LINE ริชเมนู BEST Express โฉมใหม่ ใช้ง่ายครบจบทุกฟังก์ชัน
สุเอซ ร่วมกับ เอสซีจี นำเสนอผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-consumer) เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพลาสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“DGA จัดบูธนิทรรศการให้พี่น้อง-ประชาชน ได้สัมผัสประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ในงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563”
หอการค้าไทย-อิตาเลี่ยนจัดงานมาสเตอร์คลาสเพิ่มการรับรู้อาหารต้นตำรับแท้ๆจากอิตาลี
กลุ่ม KTIS ลดต้นทุนฝ่ากระแสโควิด ส่งผลปี 2563 มีกำไร 569 ล้านบาท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดเต็มความหรูหราพร้อมแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีที่งานมอเตอร์ เอ็กซ์โป ครั้งที่ 37 ด้วยทัพรถยนต์ครบครันทุกเซ็กเมนต์นำโดย “The new GLA” และ “A-Class” ใหม่
NRF ใส่เงินลงทุน 170 ล้านบาท ถือหุ้นซิตี้ฟูด 99.99% หนุนฐานผลิตเพิ่ม จับมือพันธมิตร 2 ราย ปั้นแบรนด์ใหม่ผลิตอาหารโปรตีนจากพืช
เปิดฉากอย่างเร้าใจ ! MOTOR EXPO 2020 ชุมนุมใหญ่รถยนต์ จักรยานยนต์ 52 แบรนด์
ผลประเมินจาก WWF ชี้ ธนาคารในกลุ่มประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ต้องเร่งดำเนินการตามหลัก ESG ให้เท่าทันกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของโลก
TPIPP กวาดกำไรสุทธิ 9 เดือน 3,345 ล้านบาท เผยโค้งสุดท้ายเติบโตแกร่ง ตามปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ฉลองครบรอบ 2 ปี ‘ยกขบวนความสุข สุดพิเศษ X2’ พบกับศิลปิน-ดารามากมาย มอบความสนุก X2 ส่งท้ายปี!
SAM ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรเป็นครั้งแรกจาก TRIS เปิดตัวที่ระดับ “AA+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัยแก่ลูกค้า
เดลต้าเปิด ‘โคเวิร์คกิ้งสเปซ วิศวกรรมนวัตกรรม’ ณ พระจอมเกล้าลาดกระบัง พร้อมมอบอุปกรณ์ห้องแล็บระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมขานรับนโยบาย BCG เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ ควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
“คอส.” จ.สุรินทร์ โมเดลความสำเร็จควบคุม “ปัจจัยเสี่ยง” ดันต่อเนื่อง งานช้าง-ทุกบุญประเพณีปลอดเหล้า100%
“ซีพี ออลล์” หนุนโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จ.ขอนแก่น สร้างอาชีพ-รายได้ยั่งยืน ผุดหลักสูตร-ศูนย์เรียนรู้การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท พร้อมสร้างแบรนด์ Sambysit by Dondang
กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลัง สอท. และ ม.เกษตรศาสตร์ จัดงาน ThaiTAM 2020 (ไทยทำ 2563) ส่งเสริมสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก เพิ่มช่องทางการเจรจาการค้าออนไลน์ สร้างมูลค่าการค้ากว่า 250 ล้านบาท article
เฟสท์ ใน SCGP จับมือ Grab มอบส่วนลดให้ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น เพียงสั่งอาหารจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ Fest x Grab เพื่อสนับสนุน ร้านอาหารที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม article
‘พรินซิเพิล’ 1 ธันวาคมนี้ เปิดขาย SSF “โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออม” ลงทุนหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก โชว์ผลงาน 34.27% นับตั้งแต่ต้นปี-ตุลาคม 2563 เพิ่มทางเลือกการออมเงินและลดหย่อนภาษี
ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
นันยาง ธรรมดาไม่ได้! ล่าสุด X กับ หมู ASAVA ออกผ้าใบรุ่นพิเศษ พร้อมส่ง Automatic Changdao Machine เครื่องขายแตะช้างดาวอัตโนมัติ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคส่งท้ายปี 63
บอร์ด ADB เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นและเงินสดรวม 0.05556 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 18 ม.ค.64 โชว์กำไรสุทธิ 9 เดือนแรก เติบโตกว่า 400% ตั้งเป้าปี 63 ทำผลงานสูงสุดในรอบ 5 ปี
SFT ปรับโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ย้ำไม่กระทบต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจ เดินหน้าเร่งลงทุนรับออเดอร์ปี 64 เติบโตต่อเนื่อง
BDMS รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
เอช เซม ส่งยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมข้อเสนอแรงๆ ร่วมงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2020
สิ่งที่คนไทย “อยากเรียนรู้” ในปี 2020
พม. มอบ กคช. จัดโครงการประกวด “ชุมชนสดใสฯ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 หวังนำจุดเด่นแต่ละชุมชนมาบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความหวังรากหญ้า อ.ไฝ พารวย ถูกหวย รัฐบาลไทย ติดกัน4งวดติด article
เริ่มแล้ว สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” จังหวัดฉะเชิงเทรา article
เผยวิสัยทัศน์แม่ทัพใหญ่ ‘ซัมซุง’ กับการเป็นผู้นำสมาร์ทโฟน 5G ปี 2020 แบรนด์เดียวที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของคนไทย
Read, Live, and Learn สร้างการเรียนรู้ให้อยู่ในทุกช่วงชีวิต
กรุงศรี มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินที่ทรงพลังในอาเซียน ยกระดับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม
ห้ามพลาด!! มหกรรมสินค้าไอที COMMART XTREME อัดโปรแรงส่งท้ายปี 26-29 พฤศจิกายน 2563 ที่ไบเทค บางนา
อินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ไทย ตบเท้ารับรางวัล Thailand Influencer Awards 2020 จัดโดยเทลสกอร์
JKN ประกาศยิ่งใหญ่เสริมแกร่งธุรกิจจับมือพันธมิตรร่วมทุน รุกขยายธุรกิจเพื่อสุขภาพ ความงามและไลฟ์สไตล์ครบวงจร
OCCURA: Hidden Gem สายแว่น ที่ให้ได้มากกว่าคำว่า กรอบสวย
จุรินทร์ -คุณหญิงกัลยา จับมือนำนโยบาย CEO GenZ เดินหน้าพากระทรวงพาณิชย์-กระทรวงศึกษา ปั้นเด็กเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เสริมทัพการค้าออนไลน์และระหว่างประเทศ
THE FACE SHOP เผยเคล็ดลับความงามของสาวเกาหลี พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บีบี คุชชั่น และพรีเซนเตอร์คนใหม่สุดอลังการ
ไอพีโอ เซาท์อีสท์เอเชียรุ่ง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดในปี 2563
TWZ ดัน “สกายเวลล์ ลีสซิ่ง” ลุยธุรกิจโลจิสติกส์เต็มสูบ ! ประเดิมเซ็นเอ็มโอยู ‘เฟรช ไลน์’ รุกโครงการรถซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่
ดุสิตธานี รุกขยายตลาด ‘เวลเนส’ ในจีนรองรับการเติบโตสูง เปิดตัวรีสอร์ทหรู ‘ดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ท ซูโจว เจียงซู’ ชูไฮไลท์ท่ามกลางธรรมชาติ
ไอคอน เฟรมเวิร์ค เปิดตัวระบบใหม่ “ICON REM Lite” ระบบบริหารงานขายแบบครบวงจรเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อม
แอดไวซ์ ยกทัพสินค้าไอทีจัดโปรแรงส่งท้ายปี 63 ใน “Commart Xtreme 2020” และ“Advice IT Expo 2020”
เดลต้าคว้ารางวัลพลังงานอาเซียน ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทการจัดการพลังงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
Sokochan ผนึกกำลัง Inter Express Logistics เปิดคลังสินค้าแห่งที่ 3 เตรียมขับเคลื่อนธุรกิจ E-Commerce พร้อมรองรับสินค้าทุกรูปแบบ article
กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่นมอบรางวัลงาน “Thailand Open INNOvation 2020”
ดร.สาธิต วิทยากร แจงซื้อหุ้น BH ในนามส่วนตัว วางเป้า PRINC ผนึก BH รุกให้บริการต่างจังหวัด เดินหน้าตามแผน
ฉลาดเลือก รักษ์โลก และปลอดภัยขึ้น: BOOKING.COM เผยแนวโน้มสำคัญเกี่ยวกับอนาคตการเดินทาง
“CAT 001” ปันน้ำใจมอบห้องสมุดให้น้อง รร.บ้านสันดอน สดใส น่าใช้ ในคอนเซปต์ “ฟาร์มรักดี #ปลูกรักที่ราชบุรี”
อว.เร่งเดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) หวังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พร้อมจัด 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ตามความถนัด ตั้งเป้าผลิตบุคลากรตอบโจทย์ประเทศ หวังยกระดับมหาวิทยาลัยทัดเทียมสากล
BEST Express เดินหน้ารุกขยายสาขาในไทย ตั้งเป้า 3 ปี 2,000 แห่ง ขึ้นแท่นอันดับ 1 รูปแบบแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุในอาเซียน
“ธนาคารออมสิน” เดินสายโรดโชว์ GSB ESPORTS มุ่งพลักดันเยาวชนเข้าสู่สนามอีสปอร์ตระดับโลก ปลูกฝังวินัยการออมเงิน
จับตานิยายดัง เตรียมทยอยเข้าโรงภาพยนตร์ในปีหน้านี้
สินเชื่อสีน้ำเงินก้อนใหม่เพื่อสนับสนุนอินโดรามา เวนเจอร์สในการรีไซเคิลขวด PET 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี 2568
คาโอ เดินหน้าสร้างสุขอนามัยให้คนไทย ส่ง แอทแทค 3D ไวรัส คิลเลอร์ ครั้งแรก! ของผงซักฟอกฆ่าไวรัส 99.9%
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 3.70 บาท เร่งขยายพอร์ตสินเชื่อเติบโตเท่าตัวใน 3 ปี ก้าวสู่ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ
ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี CAT EXPO7 ยกเทศกาลดนตรี ดึงแฟนเพลงเหนียวแน่น รวมกันมันส์กว่า ปลุกความสนุกคนดนตรี ลงตัว 2 วันเต็ม
Kingston จับมือ CSD ร่วมปลดปล่อยพลังแห่งความทรงจำ จัดการแข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท!
ม.สงขลานครินทร์ ผุด ศูนย์สุขภาพฯ อันดามัน ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองสุขภาพ ชู HealthTech ยกระดับการให้บริการทางแพทย์ ดันไทยสู่เมดิคัลฮับของโลก
ชป.เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้
“รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ” โชว์ความสำเร็จ ผ่านมาตรฐาน HIMSS Stage 6 เตรียมเข้าทดสอบ Stage 7 มุ่งยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด