วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ สะท้อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล เศรษฐา 1
ReadyPlanet.com
dot dot
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ สะท้อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล เศรษฐา 1

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ สะท้อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล เศรษฐา 1

 
 

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทยดูจากตัวชี้วัด GDP GROSS DOMESTIC PRODUCTS ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย หรือมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย  (+) C (Consumption) คือ การบริโภคของภาคเอกชน เช่น การจับจ่ายใช้สอยในภาคครัวเรือน (+) I (Investment) คือ การลงทุนจากภาคเอกชนต่าง ๆ  และ (+) G (Government Spending) คือ การใช้จ่ายของรัฐบาลหรือการลงทุนจากภาครัฐ เช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือ PPP การลงทุน ของภารรัฐ และ เอกชนร่วมกัน (+) X (Export) คือ การส่งออก เช่น การที่คนไทยส่งออกข้าว, ยางพารา, ทุเรียน, SEMI CONDUCTOR ไปขายต่างประเทศ เป็นต้น หรือนำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศ ทำให้ประเทศได้ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน และนำรายได้เข้ามาในประเทศ เป็นต้น  (-) M (Import) คือ การนำเข้า เช่น การที่คนไทยนำเข้าน้ำมัน มูลค่าครึ่งหนึ่งมาจากการนำเข้าพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันจากฟอสซิล ถ้าหาวิธีลดปริมาณนำเข้าได้หรือใช้พลังงานทดแทนได้ เช่น พลังงานลม พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฮโดรเจน จะช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศชาติในการนำเงินตราออกนอกประเทศไปได้อย่างมาก  หรือในระยะสั้นเสาะหาแหล่งพลังงานอื่น ๆ ที่มีแหล่งที่ถูกกว่า เช่น รัสเซียเป็นต้น หรือ นำเข้าสินค้าอื่นๆจากต่างประเทศ 

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ ควรแบ่งเป็น 3 ระยะ :

ระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) : ต้องให้ยาเร็ว และ แรงเพื่อกระตุ้นการบริโภคของภาคครัวเรือนจากการบริการ และจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศและคนต่างชาติ : ดั่งเช่น นโยบาย DIGITAL WALLET 10,000 บาท จะมากระตุ้นปัจจัยการบริโภคให้มากขึ้นได้ แต่จะหมุนได้ 2 เท่า หรือ 3 เท่าแล้วแต่รายละเอียดทางปฏิบัติ อีกที ผมคิดว่า เงินส่วนนี้ควรให้คนที่ยากจนจริง ๆเพียง 5 ล้านคน อีก 45 ล้านคนบางคนอยากได้การศึกษาต่อมากกว่า บางคนอยากให้พักชำระหนี้มากกว่า บางคนอยากได้เงินกู้ดอกเบี้ยถูกมาลงทุน กิจการใหม่ ๆ แทนการรับเงิน DIGITAL WALLET ทุกคน รวมทั้งการกระตุ้นภาคการบริการ เช่น การท่องเที่ยวภายในประเทศ และนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยในประเทศให้มากขึ้น โดยนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปลอดภาษีวีซ่า 1 ปี หรือเพิ่มเครื่องบินจากจีน ให้บินเข้าไทยมากกขึ้น ส่งทูตไปเจรจาการท่องเที่ยว FTA กับจีน มาเลเซีย อินเดีย ซาอุดิอาราเบีย รัสเซีย เป็นต้น ไม่มีวีซ่า 1 ปี

ในทางตรงกันข้ามก็ต้องขึ้นภาษีคนไทย ที่ออกไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อให้หันมาเที่ยวภายในประเทศแทน และมีแพคเกจทัวร์ ราคาถูกให้คนไทย หรือขอความร่วมมือโรงแรม 4 ดาว 5 ดาวให้ลดราคาให้คนไทย ในราคา 3 ดาวเป็นต้น เพื่อจูงใจให้คนไทยเที่ยวราคาเดิม แต่ได้คลาสที่ดีขึ้น การกระตุ้นภาคบริการหรือท่องเที่ยว จะเร็วและง่ายที่สุด ส่วนในเรื่องหนี้สิน NPL ให้รัฐบาลจัดการหนี้ภาคครัวเรือน แบ่งเป็นเกรด A B C หนี้เน่าก็ต้องพักเงินต้นและดอกเบี้ย หนี้ที่พอจ่ายอยู่บ้างก็ให้จ่ายแต่ดอกเบี้ย หนี้ชั้นดีก็ต้องลดต้น ลดดอกจูงใจให้ชำระได้เร็วขึ้นเป็นต้น ให้เวลา 1 -3 ปี เพื่อให้หายใจคล่อง นำรายได้มาใช้จ่ายแทนที่จะนำรายได้มาชำระหนี้ก่อน ส่วนที่เหลือก็ไม่พอใช้จ่าย และเศรษฐกิจก็หยุดชะงัก ในขณะเดียวกันต้องลดค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนลงทันที เช่น ค่าพลังงาน น้ำมัน แก๊ส โดยให้เปิดให้นำเข้าน้ำมันเสรี ใน 1 ปีแรก และแก้กฎหมายลดค่า FT ลดค่าการตลาด เปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณต้นทุนใหม่ ไม่อิงสิงคโปร์ แต่คิดจากต้นทุนจริงที่ขุดได้ในไทย หรือนำเข้ามาแก้กฎหมายผูกขาดของ ปตท. ให้เปิดเสรีจริง ๆ ไม่กีดกันผู้ค้านำมันรายอื่นหรือไม่ผูกขาดการซื้อไฟฟ้าจากเอกชน ให้เพิ่มสัดส่วนอีกเท่าตัว และผลิตเองอย่างน้อย 50% เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของชาติที่ต้นทุนทุกอย่างแพง เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร และต้นทุนทางการเงินมาจากกฎหมายที่ล้าหลัง และกฎหมายธุรกิจผูกขาด หรือเอื้อประโยชน์ให้รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ขาดการแข่งขันอย่างเสรี และเอื้อให้มีการทุจริต คอรัปชั่น นำพารัฐวิสาหกิจไปทำสัญญาที่เสียเปรียบ และเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของกรรมการในองค์กร ซึ่งท่านจะเห็นข่าวออกมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่การบินไทย ปตท. กฟผ. เป็นต้น แก้กฎหมายไม่ให้เอื้อต่อการผูกขาดสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในด้านพลังงาน ดาวเทียม การสื่อสาร และสาธารณูปโภคต่าง ๆ จัดคณะทูต หรือผู้แทนการค้าเยี่ยมประเทศจีนเป็นประเทศแรก ให้เพิ่มเส้นทางการบินมาไทยมากขึ้น นำนักท่องเที่ยวมามากขึ้นอีกเท่าตัว อำนวยความสะดวกเส้นทางนำเข้าทุเรียน ผ่านประเทศลาว และเวียดนาม นำเข้าข้าว และยางพาราเพิ่มมากขึ้น ราคาก็ดีขึ้น เศรษฐกิจก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และให้สิทธิพิเศษแก่จีนมาลงทุนในไทยแทนญี่ปุ่นและอเมริกา เพราะตอนนี้ไม่มีประเทศไหนรวยเท่าจีนแล้ว ประเทศที่สองที่น่าไปคุยคือ ซาอุดิอาราเบีย อินเดีย และรัสเซีย

ระยะกลาง (ภายใน 3 ปี) : ในส่วนนี้ ขอแนะนำให้รัฐบาล เศรษฐา 1 รีบปลดล็อกโครงการการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) และเร่งอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนดําเนินกิจการของรัฐ ทั้งในกิจการเชิงพาณิชย์และสังคมที่ค้างท่ออยู่ เช่น โครงการพัฒนาถนน หนทาง ด้านคมนาคมต่าง ๆ ของ EEC, LANDED BRIDGE, ท่าเรือน้ำลึก สะพานทางด่วนข้ามเกาะสมุย เกาะภูเก็ต เกาะพงัน และเกาะช้าง เป็นต้น เมื่อมีการลงทุนโครงการใหญ่ ๆ MEGA PROJECT ประชาชนก็รวยขึ้น กินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการผลิต OTOP ด้านผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะผักผลไม้ใหม่ และสมุนไพรไทย สมุนไพรจีน และสมุนไพรอินเดีย แทนพืชไร่ โดยร่วมกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และภาคการแพทย์แผนไทยและเอเชียด้วยโดยไม่กีดกัน หรือขึ้นทะเบียนยา หรือ อย. ให้อย่างสะดวกรวมทั้งให้ความรู้ด้านการปลูก การผลิตยา การประชาสัมพันธ์ และการส่งออกอีกด้วย

ระยะยาว (ภายใน 5 ปี) : ในส่วนนี้จะต้องเน้นการแก้ไขกฎหมายให้อุ้มรากหญ้า สนับสนุนคนทำมาหากินสุจริต โดยเฉพาะ SME การสร้างรายได้ของชนบทและการกระจายอำนาจ แต่เพิ่มโทษในการลงโทษ ผู้กระทำผิด โดยเฉพาะเรื่องรับสินบนคอรัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ในทุกวงการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งงานประมูลการขอสัมปทาน หรือแม้แต่ใบอนุญาตต่าง ๆ และการได้สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเงินต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีสิทธิ เสรีภาพ และ โอกาสที่เท่าเทียมกันแม้ว่าจะไม่ได้เท่ากันทุกคน แต่ลดความเหลื่อมล้ำให้น้อยลงไม่ใช่ยิ่งนานความเหลื่อมล้ำ ยิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าเราดำเนินนโยบายผิดทางนายทุนเอาเปรียบ และได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ นายทุนกู้เงินจำนวนมากโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกไม่เกิน 5% เงินฝากแค่ 1% ธนาคารกำไรไป 4แต่ SME ไปกู้ต้องอย่างน้อย 8% ต้องมีหลักทรัพย์ ต้องแสดงทรัพย์สิน ต้องไม่ติดเครดิตบูโร ต้องมีงบกำไรทุกปี คือต้องแก้ผ้าให้สถาบันการเงินดูอย่างไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบโดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ้ำยังต้องจ่ายดอกเบี้ยแพง ๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียม ต้องถูกบังคับให้ทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ เงินที่กู้มาต้องถูกหักไปเหลือเพียงนิดเดียว นายทุนเจ้าสัวซื้อกิจการอะไรก็ได้ เช่น แมคโคร โลตัส เพียงแค่ออกหุ้นกู้ใช้เงินชาวบ้าน ก็มีคนเชื่อถือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ แค่ใช้เครดิตที่มีแม้ไม่ได้ออกเงินลงทุนเลย หากรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะยาว ความเหลื่อมล้ำ เสรีภาพในการทำสุรา เข้าหาแหล่งทุนต้องมีต้นทุนที่เท่ากันไม่ใช่เอื้อให้คนตัวใหญ่ คนรวย แล้วมาเหยียบหัวคนตัวเล็กหรือคนจนแบบนี้ ในทางกลับกันธนาคารควรเก็บดอกเบี้ยเจ้าสัวแพงกว่า เพราะมีความเสี่ยงมากกว่าคนตัวเล็ก แต่สุดท้ายคนตัวเล็กกู้ไม่ผ่าน ต้องไปกู้ ดอกเบี้ย 15 -20% ขึ้นไป หรือ 24% จากไมโครไฟแนนซ์ เช่น ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อได้ ผ่านได้เพราะจ่ายดอกเบี้ยสูง ทั้ง ๆ บางทีก็เป็นบริษัทในเครือเดียวกันตามสุภาษิตไทยที่ว่าเตะหมูเข้าปากหมาก็ว่าได้

สรุปคือต้องรอดูฝีมือ และผลงานรัฐบาลเศรษฐา 1 แม้ว่าจะมาจากหลายพรรค แต่ผมคิดว่าจุดสำคัญคือการบูรณาการกระทรวงเข้าหากัน เพราะเป้าหมายทุกข้อต้องอาศัยหลายๆกระทรวงทำพร้อมกัน ไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้น ผมจึงให้เครดิตแก่ท่านนายกเศรษฐา เพราะเชื่อว่าท่านมีความตั้งใจจริงและคู่แข่งสำคัญของท่านก็คือพรรคก้าวไกล ท่านได้โอกาสแก้ตัวและแสดงฝีมือแล้ว ถ้าทำได้ประชาชนก็คงมาเทคะแนนให้รัฐบาลท่านในการเลือกตั้งสมัยหน้าอย่างแน่นอน แต่ถ้าทำไม่ได้ผมเชื่อว่าประชาชนคงให้โอกาสพรรคก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งแบบถล่มทลายกว่าเดิมอีกแน่นอน ท้ายที่สุด... แล้วแต่การตัดสินใจและฝีมือของรัฐบาล เศรษฐา 1 ครับ !

วิเคราะห์โดย ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย

กูรูตลาดนีช เพื่อ SME ไทยไปไกลทั่วโลก !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวพีอาร์

‘Glasstech & Fenestration Asia 2023’ งานอุตสาหกรรมกระจกที่สอดรับกับยุคเศรษฐกิจฟื้นตัว article
RECO ก้าวสู่ปีที่ 10 ในฐานะผู้นำการปฎิวัติการให้ความรู้ด้านแฟชั่นรักษ์โลก ดึงประสบการณ์กว่าทศวรรษยกระดับ สู่ ‘RECO Collective’ เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน article
“โปรอัครวิกุล” จัดงานแห่งเกียรติยศเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี ผงาดสู่ปีที่ 3 article
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2566 ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ article
มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ผสาน สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เชิญชวนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สู่อนาคตที่ห่างไกลจาก IPD เนื่องในวันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2023) article
อุตสาหกรรมกัญชงไทย บริบทใหม่ ‘พืชเศรษฐกิจแห่งความยั่งยืน’ สอดคล้องเทรนด์โลกพร้อมเปิดงาน Asia international Hemp Expo & Forum 2023 อย่างเป็นทางการ คาดเม็ดเงินสะพัดในงาน 8,000 ลบ. ผู้เข้าร่วมงานทั่วโลกกว่า 10,000 คน article
ครั้งแรกในไทย ‘สมาร์ทเทค มอเตอร์’ พลิกโฉมวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ 2 แบรนด์ FELO และ RAPID รวม 9 รุ่น มุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต ชูเทคโนโลยีจากสนามแข่งระดับโลกสู่ท้องถนน article
สวยครบ 4B Miss Grand P2S เวที 3 มง หยก พริ้งค์พราว เอ็มม่า คว้ามง มิสแกรนด์พังงา มิสแกรนด์พัทลุง มิสแกรนด์สตูล 2024 article
งาน “METALEX 2023” ครั้งที่ 37 เปิดตัวใหญ่กว่าเดิม อวดโฉมนวัตกรรมโลหการสุดล้ำ ครบเครื่องเรื่องโลหการ article
MMI Asia ขอเชิญร่วมงานอุตสาหกรรมกระจกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 'Glasstech & Fenestration Asia 2023' article
DITP เปิดตัวหนังสือคู่มือส่งออกแกลมปิง ชี้ช่องโอกาสส่งออกสินค้าตลาด Niche ศักยภาพสูง article
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนึก สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน (TSAST), CCPIT และ CAS-ICCB จัดใหญ่ “2023 Green Technology Expo” article
น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นจัดกิจกรรม Cooking Class สุด Exclusive พร้อมชวน “แพทตี้ อังศุมาลิน” มาร่วมส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น article
เคหะสุขประชา ลงนามความร่วมมือ “เอ็นที” วางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เช่าครอบคลุมมิติการอยู่อาศัย-การทำงาน article
คุณปิ่น พิศพรรณ เจ้าของโรงพยาบาลเลอลักษณ์ ยื่นโอกาสสาวผู้เสียหายหลังทำจมูกผิดรูป ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อม ทนายณรงค์ แก้วเพ็ชร์ article
เริ่มแล้ว “COSMEX 2023” งานใหญ่วงการธุรกิจความงาม ขนเทคโนโลยีและบริการรับผลิต แพ็คเกจจิ้งกว่า 200 แบรนด์ 7-9 พ.ย.นี้ ไบเทค บางนา article
OPPO Find N3 Series สานต่อนิยามใหม่แห่งการพับ พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าในทุกด้าน วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น 34,990 บาท
เอ็มจี เปิดโรงงานแบตเตอรี่อีวี เดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตอีวีในไทยและอาเซียน
ผู้บริโภคและนักการตลาดปรับใช้ Generative AI ที่มีความรับผิดชอบ ในการสร้างประสบการณ์ลูกค้า
สหพัฒน์แอดมิชชั่น เปิดกิจกรรมถาม-ตอบโค้งสุดท้ายให้ DEK67 พร้อมเปิดระบบให้ชมการติวย้อนหลัง เสริมความมั่นใจและเสริมแกร่งในองค์ความรู้ที่มีก่อนสอบจริง
ฟินเทคยุคใหม่…กำลังยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงิน ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร เรียบเรียงโดย วรเทพ ยรรยงกุล ผู้จัดการแมมบูประจำประเทศไทย
วิทยาลัยนานาชาติ (IC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือ มหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษและนิวซีแลนด์ เปิดหลักสูตร Dual Degree เรียน 4 ปี รับปริญญาตรี 2 ใบ
‘บมจ.เอสซีจี เดคคอร์’ หรือ SCGD รุกลงทุนสายการผลิต ‘SPC’ เตรียมบุกขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน ตอบรับดีมานด์เติบโต
CPAC Green Solution จับมือ Thai Obayashi ขนทัพนวัตกรรมก่อสร้าง เปิดพื้นที่แชร์องค์ความรู้ หวังยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง หนุนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านงานก่อสร้างอย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย
“บิ๊กซี” ร่วมกับพันธมิตรแบรนด์เครื่องดื่มและอาหาร รวมพลังครั้งสำคัญจัดงาน “Big C Festa Party!” @ Big C สร้างสรรค์ไอเดียเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ เทศกาลแห่งความสุข article
อินทรี อีโคไซเคิล โชว์เทคโนโลยีจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ในงาน EnwastExpo ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า สนับสนุนมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
วางแผนการเงินอย่างไร ให้ท่องเที่ยวได้สนุกสุดคุ้ม
นวัตกรรมที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย โดย ซังโฮ โจ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ โอเชียเนีย
‘NAM’ โดดเด่นเข้าตากลุ่มทุนรายใหญ่-นักลงทุนวีไอ เข้าถือหุ้นเป็นพันธมิตร มั่นใจเข้าลงทุนระยะยาว รุกเสริมความแข็งแกร่ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
“BANGKOK SHOPPING FESTIVAL 2023” บิ๊กแคมเปญเอาใจนักช้อป ดันทราฟฟิก ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ เพิ่มขึ้น 15%
เผยความมั่นใจในแบบ “ณิชา” ณัฏฐณิชา พรีเซนเตอร์ “วีไวต์” คนล่าสุด วีไวต์ ซุปเปอร์วิตามิน ชาร์มมิ่ง ไวท์เทนนิ่ง โรลออน ฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียให้แลดูกระจ่างใสใน 7 วันอย่างเป็นธรรมชาติ
ททท. จับมือจังหวัดภูเก็ต และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการ “THE ONE FOR NATURE” ยิ่งเที่ยวยิ่งรักษ์ ครั้งที่ 2 -ชูแนวคิด "Travel with Responsibility in Thailand" ดึงต่างชาติเที่ยวไทยเชิงอนุรักษ์ พร้อมฟื้นฟูแนวประการังคืนความยั่งยืนสู่ท้
คาร์เทียร์เผยโฉมผลงานเครื่องประดับชั้นสูงชิ้นล่าสุด ที่รังสรรค์ภายใต้คอลเลคชั่น LE VOYAGE RECOMMENCÉ ณ ประเทศจีน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดอาคารตรวจสินค้าเกษตร ตรวจสอบโรค แมลงศัตรูพืช ด่านตรวจพืชหนองคาย
“ทีทีบี l ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023” ขอบคุณนักวิ่งร่วมพิชิตเป้าหมาย 2 แสนกิโลเมตร ทีทีบี สมทบเงินบริจาคเพิ่มรวม 1 ล้านบาท พร้อมชวนวิ่ง 3 สวนสวย รีบสมัครด่วน! โค้งสุดท้าย บัตรวิ่งมีจำนวนจำกัด
ไทยเวียตเจ็ทคว้ารางวัล 'Rising Belly Carrier of the Year' จาก Payload Asia Awards ครั้งที่ 10
THAIFEX – HOREC Asia และ Asset World Corporation ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ สร้างมิติใหม่ในอุตสาหกรรม HORECA
PRO-Thailand Network และมูลนิธิ 3R เดินหน้าเปลี่ยน “ขยะ” เป็น “เงิน” ระดมแนวร่วมโรงงานรีไซเคิล สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป รับซื้อกล่องเครื่องดื่ม (UHT) ที่ใช้แล้วทั่วประเทศ
แอสเซนด์ บิท จับมือผนึกกำลังกับ GEC เปิดตัว Supply Chain Financing Platform ผลักดันช่วยคู่ค้าให้เกิดสภาพคล่องทางธุรกิจมากขึ้น
ลาซาด้า เปิดศูนย์คัดแยกสินค้าใหม่ในไทย ยกระดับบริการ “ส่งเร็วพิเศษ” ในหัวเมืองใหญ่ ชูเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เสริมแกร่งศักยภาพการคัดแยกสินค้าสูงถึง 2 ล้านชิ้นต่อวัน
SAFE โชว์ผลตอบรับนักลงทุนจองซื้อ IPO ล้น มั่นใจศักยภาพเติบโต ปักธงเข้าเทรด SET 2 พ.ย.นี้ มุ่งสู่ผู้นำด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้านวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนและเวลเนสในระดับเอเชีย
“โลตัส” ต่อยอดโปรแกรมสมาชิก My Lotus’s โดยร่วมกับ “เอ้ก ดิจิทัล” พัฒนา Big Data และ Deep Tech ตัวช่วยธุรกิจมัดใจลูกค้าทุกเซกเมนต์ ตอบโจทย์การตลาดดิจิทัลสำหรับทุกแบรนด์ ครอบคลุมฐานสมาชิกทั่วประเทศ
‘ETL’ ตอกย้ำการเป็น THE CROSS-BORDER KING ดีเดย์เข้าเทรด SET เป็นวันแรก 1 พ.ย.นี้ ปลื้มนักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO ล้นหลาม สะท้อนพื้นฐานธุรกิจโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง
ซีพีแรม - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และภาคีเครือข่าย ร่วมผลักดันภาคใต้เป็นศูนย์กลางอาหารของเอเซีย พร้อมเจาะลึกยุทธศาสตร์ FOOD 3S
ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์ชวนช้อปสินค้าจากโครงการในพระราชดำริ เปลี่ยนทุกการ “ช้อป”เป็นการ “ให้” 8-12 พฤศจิกายนนี้ ที่งาน “The Royal Gift Festival ครั้งที่ 5”ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ article
“ORN” เทรด SET วันแรก ครึ่งปีหลังผลงานดีตุน Backlog 616.30 ล้านบาท เดินหน้าเปิดโครงการใหม่ในเชียงใหม่ พร้อมสยายปีกลุยภูเก็ต
ครั้งแรกของไทย...สจล.เผยความสำเร็จวิจัยโมเดล ‘สนามกอล์ฟออร์แกนิก’ ด้วยนวัตกรรมและจุลินทรีย์ชีวภัณฑ์ พลิก 4 ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เพื่อกิน-อยู่-เที่ยว-เล่น ปลอดภัย…โลกไร้สารพิษ
เมกาบางนา ต้อนรับฤดูกาลช้อป กับแคมเปญ MEGA WISH แจกใหญ่ยกชุด ฉลองความสุขส่งท้ายปี ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2566 – 5 ม.ค.2567
SHR ในเครือ สิงห์ เอสเตท แต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ สานต่อการขยายธุรกิจ เน้นเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วโลก
TikTok Shop จัดแคมเปญ 11.11 “ช้อปสุดมันส์วันเลขเบิ้ล” เปิดฉากมหกรรมช็อปที่สุดแห่งปี กับโปรโมชั่นสุดเร้าใจ ดีลเด็ดสะท้านวงการทุกหมวดสินค้า พร้อมค่าส่งฟรีไม่ยั้งทั่วไทย 5 - 13 พ.ย.นี้เท่านั้น!
“ICONSIAM VINTAGE CAR SHOW” เชิญชมรถโบราณ รถคลาสสิค เรือ
แม็คโครปฏิวัติวงการค้าส่งไทย เผยโฉมใหม่สาขาศรีนครินทร์ ชูความเป็นผู้นำตัวจริง ผสานความเชี่ยวชาญ 34 ปีกับเทคโนโลยีทันสมัย
เถ้าแก่น้อย เอาใจคอเกม พร้อมส่งมอบความสนุกกับเกม IP ระดับตำนาน “Cabal Red”
เค เอ็ม เอ เปิดตัวเพื่อนสนิทคนใหม่ล่าสุด 'โบกี้ ไลอ้อน' เจาะตลาดกลุ่มนิวเจน พร้อมตอกย้ำความงามอย่างเท่าเทียม
นับถอยหลังสู่สมรภูมิชิงแชมป์โลก PUBG #PGC2023 เช็คโควตาทีมไทย ส่องทีมเต็ง รับมือแผนที่ใหม่สุดตึง
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนำเทคโนโลยีจาก HPE มาปรับปรุง ระบบบริการสาธารณะสุข ให้ทันสมัยเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มตัว
OPPO ปล่อยคอลเลกชันพิเศษ OPPO Find N3 Flip | Aristotle ถูกใจสายแฟ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่!
เวียตเจ็ทรับมอบเครื่องบินลำที่ 101 สานต่อภารกิจพิชิตน่านฟ้า
LEARN จัดทัพบุกตลาดอินเตอร์ ดันแนวคิดพลเมืองโลก พัฒนาศักยภาพคนไทยสู่ระดับสากล
ศูนย์ศัลยกรรมแปลงเพศ รพ.ยันฮี ตอกย้ำอันดับ 1 ใน 5 ระดับประเทศ ต้อนรับ “ทีมแพทย์จีน” บินตรงดูงาน “ศัลยกรรมแปลงเพศ รพ.ยันฮี” พร้อมแลกเปลี่ยนวิทยาการ สู่ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน ในอนาคต
‘บมจ.เอสซีจี เดคคอร์’ หรือ SCGD ประกาศช่วงราคาขายเบื้องต้น IPO หุ้นละ 11.20 – 15.00 บาท ทำ Tender Offer ช่วงวันที่ 1 พ.ย. – 6 ธ.ค.66 เพื่อแลกหุ้นกับผู้ถือหุ้น COTTO จำนวน 4.6667 – 6.2500 หุ้น COTTO เท่ากับ 1 หุ้น SCGD ผู้ถือหุ้น SCC และ COTTO ที่มีสิทธ
dooDeco ปฏิวัติวงการตกแต่งภายในด้วยเทคโนโลยีออกแบบที่รวดเร็วและทันสมัย ชูจุดแข็ง ค่าบริการเริ่มต้น 1 แสนบ.- One stop service -ออกแบบให้ฟรี-มี Project Manager คุมงาน พร้อมเข้ารับประสบการณ์จริงได้ที่ Showroom แห่งแรกที่ CDC
PHG เปิดตัวเครื่อง HIFU Model JC200 รักษาเนื้องอกมดลูกโดยไม่ต้องผ่าตัด เครื่องแรก เครื่องเดียว ของไทย ด้วยเทคโนโลยี High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) ใช้รักษาเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัด “แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป” เปิดตัวเคร
บ้านห้วยโทน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ต้นแบบหมู่บ้านแก้ปัญหาความยากจนบนพื้นที่สูงระดับประเทศ
โบรกฯ ประสานเสียงเชียร์หุ้น IPO น้องใหม่ ‘ETL’ เคาะเป้าสูงสุด 2.62 บาท/หุ้น หุ้นขนส่งข้ามพรมแดนเบอร์ 1 ของประเทศ ตัวเลือกใหม่ของกลุ่มโลจิสติกส์
กรมวิชาการเกษตร ส่งสารวัตรเกษตรไซเบอร์ ลุยปราบปุ๋ย ชีวภัณฑ์ ผิดกฎหมาย พร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งเบาะแส เพิ่มสายด่วน 1174
SCGP ปิด 2 ดีล M&P เสริมศักยภาพบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตสูง ขยายช่องทางจำหน่ายและฐานลูกค้าบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร และรุกอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
“เอ็มสเฟียร์” ปรากฎการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ “เอ็มดิสทริค” เตรียมนับถอยหลังยกระดับย่านสุขุมวิท สู่การเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก
OPPO จับมือ กลุ่มทรู เปิดจองสมาร์ตโฟนใหม่จอพับระดับแฟลกชิปล่าสุด OPPO Find N3 และ OPPO Find N3 Flip พร้อมมอบนิยามใหม่แห่งการพับ ด้วยกล้องทรงพลัง 3 ตัวเป็นครั้งแรก ในราคาสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 27,590 บาท!
WP Energy จัด ‘งานสัมมนาผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อนคู่คิดธุรกิจร้านอาหาร’ ส่งมอบองค์ความรู้ และเปิดพื้นที่สร้าง Network ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทย
เบสท์ เอ็กซ์เพรส ยกระดับคุณภาพการให้บริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร
รายงาน Ericsson ConsumerLab 5G สร้างความแตกต่างของเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจให้กับค่ายมือถือ
Mambu และ Microsoft ผนึกกำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
กลุ่มดุสิตธานี เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ปี 2567 แต่งตั้ง “เอเดรียน รูดิน” นั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการ พร้อมดูแล ‘ดุสิต เรสซิเดนซ์’ มั่นใจประสบการณ์และฝีมือบริหาร เติมเต็มความสมบูรณ์แบบของโครงการมิกซ์ยูสใจกลางเมือง
ดับบลิวเอชเอ ปิดดีลเอฟดีไอครั้งใหญ่แห่งปี! กับฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีส เอเชีย ด้วยสัญญาซื้อขายที่ดิน 250 ไร่ รุดตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก เพื่อส่งออกทั่วโลก ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 ด้วยมูลค่าโครงการเฟสแรกกว่า 8,862 ลบ.
ทำอย่างไรเมื่อลูกน้อยเกิดผิดหวัง เรียนรู้ทักษะสำคัญในโลกยุคดิสรัปชั่นกันเถอะ
‘NAM’ เผยยอดจองซื้อ IPO ล้น เตรียมพร้อมเข้าเทรดใน SET วันที่ 31 ตุลาคมนี้ มุ่งมั่นยกระดับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยสู่ระดับโลก
SAPPE เสิร์ฟความสดชื่น อารมณ์ดี ส่งน้ำผสมวิตามิน B’lue Lemon สดชื่นทันที แบบไม่ทันตั้งตัว ช่วยให้ร่างกายไม่แปรปรวนตามสภาพอากาศ
BLC ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังสดใส รับปัจจัยการตลาดเชิงรุก โมเดิร์นเทรด-อีคอมเมิร์ซหนุนโต พร้อมออกผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ดันมาร์จิ้นพุ่ง มั่นใจรายได้ทั้งปีโตตามเป้า
เน็คซ์ แคปปิตอล นำ AI technology เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ออปโป้เร่งดันตลาดสมาร์ตโฟนจอพับระดับแฟลกชิป เปิดตัว OPPO Find N3 ครั้งแรกในไทย ในราคา 69,990 บาท และ OPPO Find N3 Flip ในราคา 34,990 ตั้งเป้าเจาะกลุ่มตลาดพรีเมียม
“โรคใหลตาย” ภัยเงียบที่ชายไทยควรใส่ใจ ก่อน “หลับไม่ตื่น”
MLA เปิดตัว Lambassador คนที่สองของไทย ‘อาร์ต-ภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์’ ในงาน The Big Lamb Feast by Lambassadors
finbiz by ttb เสริมแกร่งเอสเอ็มอี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รู้ทันตลาด รับเทรนด์ธุรกิจมาแรงปีหน้า พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน
Synergy เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ไทม์เลส กลูต้า คอลลาเจน (Timeless Gluta Collagen) เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพวัยทำงาน ภายใต้แบรนด์แท็กไลน์ ‘สุข ทุกความรู้สึก’ (Feel the Difference)
“ส. ขอนแก่นฟู้ดส์” ปล่อยหมัดรัวเปิดตัวสินค้า “อองเทร่ หมูแผ่นอบกรอบ 2 รสชาติใหม่” รุกขยายฐานกลุ่ม New Gen ปักธงสู่ความเป็นผู้นำกลุ่มขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป
เซเว่นฯ จับมือผู้ประกอบการหนุนวิสาหกิจชุมชนเติบโตแบบยั่งยืน ส่องโมเดล “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว” ส่ง “กล้วยหนึบ” วางจำหน่ายทั่วประเทศ
บ้านปู และคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล นำเสนอ “Waste Warriors - ภารกิจพิทักษ์โลก” เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ครั้งที่ 18”
foodpanda เผยอินไซต์ 5 หมวดหมู่สินค้ายอดนิยมจาก pandamart ปี 2023
กาแฟฟ้าห่มปก มรดกคู่ผืนป่า โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ สร้างรายได้เกษตรกรทะลุหลักล้าน/ปี
SCGP เผยรายได้ 9 เดือนแรก 97,517 ล้านบาท ปัจจัยหนุนจากบรรจุภัณฑ์กลุ่มอาหารฟื้นตัวต่อเนื่อง นำ AI ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความยั่งยืนสู่เป้า ESG
ไทยเวียตเจ็ทออกโปรฯ ‘Winter’s Super Savers’ ตั๋วเริ่มต้น 800 บาท
Samsung Odyssey OLED G9 คว้ารางวัล Best Gaming Monitor ที่งาน Thailand Game Show
ทันตะฯ มข.จัดใหญ่ “รักษาฟันฟรี” เพื่อสังคม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
โรงพยาบาลยันฮี ส่งแพทย์มือหนึ่ง ลัดฟ้าร่วมงานวิชาการระดับโลก “โรคอ้วนนานาชาติ (Obesity Week 2023)” สหรัฐอเมริกา เพิ่มศักยภาพการรักษาโรคอ้วนสู่ระดับสากล
โคเซ่ (KOSÉ) จัดโครงการ “SEKKISEI SAVE the BLUE Project” ที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 13 ปี ในการส่งเสริมกิจกรรมทางทะเล ของชายฝั่งประเทศไทย
เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ชี้รายงาน ESG คือสิ่งจำเป็นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจยุคใหม่ในทุกไซส์ องค์กรทุกขนาดที่แม้จะมีระดับความพร้อมไม่เท่ากันก็สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้หากมีการเตรียมพร้อมด้านSustainability Transformation ที่ดี
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนำเทคโนโลยีจาก HPE มาปรับปรุง ระบบบริการสาธารณะสุข ให้ทันสมัยเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มตัว
“ไลอ้อน” ร่วมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงวัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่าน “โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi"dot

dot


แหล่งรวมหนังสือิเลคทรอนิกส์
สถานีข่าวสารและความบันเทิง
แหล่งรวมข่าวสาร
คลิบข่าวธุรกิจ
คุ้ยข่าวบันเทิง
ข่าวทั่วไป
ไอจีตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ทวีตของตลาดวิเคราะห์และไอเอ็นทีวี
ไลน์ข่าวสาร
ไลน์ตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!
ติดต่อโฆษณา คลิ๊ก!!!


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3