กทปส. ร่วมพัฒนาขีดความสามารถการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า จัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมโดยทั่วถึงและเท่าเทียม
dot dot
กทปส. ร่วมพัฒนาขีดความสามารถการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า จัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมโดยทั่วถึงและเท่าเทียม

กทปส. ร่วมพัฒนาขีดความสามารถการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า

จัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมโดยทั่วถึงและเท่าเทียม

 
 

ปัจจุบันประเทศไทยยังมีชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังคงขาดแคลนระบบไฟฟ้าอยู่ โดยเฉพาะประชาชนหมู่บ้านสาขาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงตามเขตชายแดนไทย-พม่า คือหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า ไม่มีระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ยังเข้าไปไม่ถึง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนด้อยโอกาสที่ดีขึ้นอย่างเพียงพอ และการเข้าถึงการบริการอินเทอร์เน็ต มูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน (มวพ.) จึงได้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดยได้ดำเนินโครงการ ขยายผลศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสกลุ่มบ้านสาขาบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนา”คน”ในพื้นที่ด้อยโอกาสของหมู่บ้านสาขาในพื้นที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชาติพันธุ์ ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมพื้นที่สูง ให้ก้าวไปถึงขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองอย่างเท่าเทียม และยั่งยืน 

นายธวัชชัย สุริยะวงศ์ (ครูพายุ) ครูห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแม  โรงเรียนชุมชนท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก กล่าวว่า สาขาบ้านทีซอแม เป็นหนึ่งในชุมชนที่ มูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน(วิสาหกิจเพื่อสังคม) ได้เลือกให้เข้าร่วมดำเนินโครงการ ซึ่งในเบื้องต้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า กลุ่มบ้านสาขาในพื้นที่สูงนั้นเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความเหลื่อมล้ำทุกมิติ โดยเฉพาะปัญหาการใช้ภาษาท้องถิ่น และภาษไทยเพื่อการสื่อสารเชิงพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น สาเหตุของปัญหาทั้งสิ้นจะต้องแก้ไขที่ “คน”เป็นอันดับแรก เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล จะเป็นเครื่องมือที่เติมเต็ม เสริมพลังให้คนในพื้นที่สูงนั้นใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสาร แล้วจึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนพื้นที่สูงได้อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค  มูลนิธิฯ และคนในชุมชนจึงมีการออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มผู้นำเชิงคณะ หรือกลุ่ม”คน”ในพื้นที่ ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ และมีส่วนร่วม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือ เครือข่ายการสื่อสารขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของชุมชนชาติพันธุ์ในพื้นที่ แล้วจึงมีการขยายผล สร้างกระบวนการใช้ประโยชน์เครื่องมือสื่อสารดิจิทัล เพื่อถ่ายทอด ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ ”คน”ในพื้นที่ให้ได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม  และสามารถบริหารจัดการสื่อสาร และบริการสื่อสารชุมชนในรูปแบบ “กิจการบริการสื่อสารเพื่อสังคม”ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนพื้นที่สูงห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ชุมชนสาขาบ้านทีซอแม โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแม มีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถค้นคว้าข้อมูล และเรียนรู้ จากอินเทอร์เน็ต ครูก็สามารถส่งรายงาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการได้อย่างสะดวก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลุ่มแรงงานนอกระบบ ได้ใช้ทักษะความรู้จากอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือตนเองได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องการดูแล และการป้องกันสุขภาพ และตอนนี้ชุมชนมีพลัง และกำลังพัฒนาเรียนรู้ด้านการส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีมูลนิธิฯเป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างใกล้ชิด 

นายภาคภูมิ สกุลมณีสุข  ผู้ใหญ่บ้านทีจอชี ตำบลกล้อทอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก กล่าวว่า บ้านทีจอชี มีห้องเรียนสาขาทีจอชี โรงเรียนกล้อทอ เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดีขึ้นคือ ความหวังของเด็กกว่า 200 คน และพ่อแม่ทุกคน ที่ต้องการให้ลูกหลานได้มีความรู้เท่าเทียม เหมือนกับหมู่บ้านอื่นๆ เพราะลูกหลานส่วนใหญ่เมื่อจบ ป6 แล้วก็ไม่ศึกษาต่อเพราะต้องไปเรียนกินนอน ในโรงเรียนหลักซึ่งห่างไกลกับหมู่บ้านมาก เมื่อมีโครงการ ขยายผลศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสกลุ่มบ้านสาขาบนพื้นที่สูง โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กทปส. และให้มูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน มาเป็นพี่เลี้ยง ผมเป็นคนหนึ่งในคณะ หรือกลุ่มคนในหมู่บ้านอีกหลายคน มีครูอัตราจ้าง มีผู้นำเยาวชน ที่มูลนิธิเลือกให้เข้าค่ายเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารดิจิทัล แล้วคณะของผมก็แบ่งภาระหน้าที่กันถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับกลุ่มต่าง ๆ ครูก็นำความรู้ไปสอนเด็กนักเรียน ผู้นำเยาวชนก็ไปสอนกลุ่มเยาวชน สำหรับผมรับภารกิจหนักกว่าคนอื่นๆ คือ สอนกลุ่มคนวัยทำงาน ผลลัพธ์การดำเนินโครงการวันนี้ ผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านสามารถติดต่อประสานงานอำเภอได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล ส่งข้อมูลข่าวสารให้ชาวบ้านระวังภัยธรรมชาติน้ำหลาก และการป้องกันดูแลสุขภาพ ชาวบ้านให้ความร่วมมือ มีพลังความสามัคคี และเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น มีการใช้ประโยชน์ทักษะความรู้ในอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ ทดลองปฏิบัติ โดยเฉพาะชุดความรู้ด้านการเกษตร และทักษะช่าง 

นายเอกพล เสมเจริญ เยาวชนครูพี่เลี้ยงโครงการต้นแบบศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตบ้านดอยแก้ว อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอบพระคุณกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ที่ให้โอกาสในการเสริมพลัง สร้างโอกาสให้ชุมชนกลุ่มบ้านสาขาในพื้นที่สูง ได้เข้าถึงการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมที่แท้จริง ซึ่งผมเป็นเยาวชนกระเหรี่ยง ที่ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกับมูลนิธิ ขยายผลดำเนินโครงการเพิ่มอีก 2 พื้นที่ คือ 1. ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมห้องเรียนสาขาทีซอแม (โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง) หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และ2. ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมห้องเรียนสาขาทีจอชี (โรงเรียนบ้านกล้อทอ) หมู่ที่ 11 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  เพื่อขยายผลการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อสังคมของกลุ่มบ้านสาขา โรงเรียนสาขาบนพื้นที่สูง ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า ที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ขยายผลของกลุ่มบ้านสาขา โรงเรียนสาขา ให้ก้าวไปถึงขีดความสามารถในการบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมในรูปแบบ “วิสาหกิจบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม” พึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ขอรับการสนับสนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ตจากภาครัฐในอนาคต 

นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ประธานมูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เราได้รับการส่งเสริมโอกาสพัฒนาการสื่อสาร จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส) จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยยึดโยงประชาชนในกลุ่มบ้านสาขา โรงเรียนสาขา เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ ตั้งแต่การออกแบบ การกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน การติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้ประโยชน์ และการบริการโดยชุมชนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ให้ก้าวไปถึงขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดแผนงานดังนี้

แผนงานที่ 1 : ออกแบบรายละเอียดความเป็นไปได้ในการส่งเสริม พัฒนา และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนานวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่

แผนงานที่ 2 : ปรับปรุงสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ขยายผล โดยได้รับการอนุญาตใช้ประโยชน์ เพื่อการติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงานที่ 3 : การพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเป้าหมายให้ก้าวไปถึงขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง

แผนงานที่ 4 : การถ่ายทอดทักษะการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง

การดำเนินโครงการนี้ จะเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยมีศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมที่สรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งหมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทำการออกมาในลักษณะของการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวเศรษฐกิจ

สำนักงานสลากฯ เปิดตัว โครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” article
เดินหน้าปั้นซุปตาร์กีฬาประดับวงการกีฬาระดับชาติ โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS ปี6 article
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทย ส่งรายการ “ORTHOPEDICS PLAYLIST” รวมเพลย์ลิสต์ความรู้สุขภาพกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงช่องซีอาร์เอ จุฬาภรณ์แชนแนล article
บจ.สุพรีม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น ประกาศความยิ่งใหญ่ นำทีมโดย ท่านดร. เจษฎา ลีลากิจกุล มั่นใจปี 2568 ติดTop 5 ธุรกิจเครือข่ายดาวรุ่ง article
ยโสธรเนรมิต “กระต๊าก Festival 2024” ดัน”ไก่ย่างบ้านแคน”เป็นซอฟท์เพาเวอร์ประเทศ article
ชาอู่หลงทีพลัส เปิดตัวรสชาติใหม่ “ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์” ในงาน Hug To Heal TEA+ Pop Up Café พร้อมชวนพรีเซนเตอร์สุดอบอุ่น “เจเจ กฤษณภูมิ” ร่วมกิจกรรม ใจกลางสยาม
โตโยต้า ทูโช - เดนโซ่ ผนึกกำลัง “เน็กซ์ พอยท์” เขย่าตลาดยานยนต์ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พลังงานไฮโดรเจน รายแรกของประเทศไทย article
เริ่มสาดความสนุกกันแล้ว!! กับงาน “ สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า อยู่เย็น เป็นสนุก ” สงกรานต์สีขาว ปลอดภัย ไม่โป๊ ไม่แป้ง ไม่เปลือย และ ไม่แอลกอฮอล์ กิจกรรมความสนุกอัดแน่นตลอดทั้ง3วัน!! article
Space Water เปิดตัวน้องใหม่!! “Space Flavored Water กลิ่นอุทัยสเปซ” article
ดร.พจมาลย์ สงวนศักดิ์ กาญจนบุรี เนอร์สซิ่งแคร์ เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี SQC Awards 2024 และ บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2567
HONOR เปิดตัว HONOR Magic6 Pro เขย่าตลาดกล้องมือถือ พร้อมปฏิวัติการถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI คุ้มค่าในราคา 34,990 บาท เริ่มจำหน่าย 5 เม.ย.67 นี้! article
“พาณิชย์” จัด “Thai Fruit Festival 2024 by MOC” ขนผลไม้สด-แปรรูป ขนมหวาน ไอศกรีม ขายในงานมหาสงกรานต์ ที่ท้องสนามหลวง article
เปิดแล้ว!!! “ทางลอดกลับรถเข้าเซ็นทรัล ศาลายา” เซ็นทรัลพัฒนา สนับสนุนงบก่อสร้าง 112 ล้านบาทให้กรมทางหลวง พร้อมมอบเป็นสาธารณประโยชน์ แก้ปัญหาจราจร article
เด็ก มช. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ ใส่ไอเดียรักโลกในการแข่งขันสร้างโลกเสมือนจริง ในเกม Minecraft จัดโดย ม.เกษตร article
Secutech Thailand 2024 และ Building and Architect Thailand 2024 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา article
ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เปิดตัว "แพนเค้ก เขมนิจ" เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันสู่โลก Digital article
“REVOMED GROUP” ปั้น “โปรเจกต์” เปิด “นวัตกรรม” มุ่งเป้ายอดขาย 3,500 ล้านบาท และผลักดันไทยสู่ฐานผลิตสินค้าความงามของโลก!! article
TEA จับมือ TCEB เปิดมิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตัว Thailand MICE X-Change 2024 เชื่อมโยงโอกาส กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร article
เซ็นทรัลพัฒนา ชู ‘สงกรานต์ไทย’ เฟสติวัลระดับโลก ทุ่ม 400 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024” ฉลองยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ บูสต์เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไฮซีซัน article
สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย สธ.รับรองมาตรฐาน Happy Toilet ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ article
เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 8,200 ล้านบาท เปิด ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ มิกซ์ยูสสุดยิ่งใหญ่ แห่งแรกในนครปฐม แลนด์มาร์กประตูสู่ภาคตะวันตก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยว ยกระดับเมืองเติบโตเต็มศักยภาพ article
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จับมือสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดตัวงานเทศกาล “มหกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” พร้อมขบวนแห่สงกรานต์ตระการตา 5 ภูมิภาค article
“พาณิชย์” ลุยต่อ ผนึกกำลังพลังงาน ตรวจปั๊มน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ article
บิ๊กซี ชวนแซ่บสะใจ! ยกขบวนเครื่องปรุงรสและอาหารแห้งคุณภาพ 24 แบรนด์ชั้นนำ มาเสิร์ฟคนที่รักในการทำอาหาร ในงาน “ส้มตำยำแฟร์ @ Big C ปีที่ 1” article
"Rich Aesthetic จัดงาน i-THREAD Master Class งาน Workshop ครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงต้นปี" article
“FOB Lab (เอฟ โอ บี แล็บ)” เกาหลีใต้ พร้อมรุก!!เปิด Grand Opening บุกตลาดไทยครั้งแรกแล้วอย่างยิ่งใหญ่ article
สวนน้ำรามายณะ เปิดตัว 3 โซนใหม่! Ramayana Kids Kingdom พื้นที่สำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย พร้อมอัปเลเวลความสนุกให้ทุกครอบครัวแล้ววันนี้! article
ดอกบัวคู่ จัดงานวิ่ง “47 ปีดอกบัวคู่ มินิ-ฮาลฟ์ มาราธอน“ วันที่ 16 มิ.ย.67 ณ สวนหลวงร.9 article
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดัน“กองทุนมหิดลยั่งยืน” หวังดึงภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน ร่วมลงทุนสร้างอนาคตการศึกษาและนวัตกรรมประเทศไทย article
กว่า 40 ปี แห่งความมุ่งมั่น เพื่อเอาชนะโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ส่งมอบการบริบาลครอบคลุมทุกมิติ article
เบอร์หนึ่งตลอดกาล “เซ็นทรัลพัฒนา” ชนะรางวัล 2 ปีซ้อน พาศูนย์การค้าเซ็นทรัลครองใจผู้บริโภคคว้า Thailand’s Most Admired Company 2023-2024 ย้ำความสำเร็จ The Ecosystem for All แข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อทุกฝ่าย article
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B article
สุดยิ่งใหญ่! แถลงเปิดฉากศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทย พร้อมเปิดตัวไตเติ้ลสปอนเซอร์กระหึ่มฤดูกาล 2024 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุน ภายใต้ชื่อราย article
CEA OTOP Marché x Shope ช้อปสนุก ชิมสนั่น สัมผัสความอร่อยแบบ Thai Taste จากสินค้าผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศ article
ปักหมุดเปิด 30 มี.ค. นี้ ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ ปฐมบทใหม่ของความสุขทุกมิติ แลนด์มาร์ก ยิ่งใหญ่ที่สุดในนครปฐม ยกระดับเมืองศักยภาพประตูสู่ภาคตะวันตก article
เทศบาลนครรังสิต จับมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จุดประกายเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน จัดงาน ธรรมศาสตร์ แฟร์ครั้งที่ 1 อย่างยิ่งใหญ่ คาดเงินสะพัด ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท article
“HMC Polymers” ชูแนวคิด “PP ENDLESS SOLUTIONS FOR MORE” มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เผยปี 2566 กวาดรายได้ 2.5 หมื่นล้านบาท article
ทันตแพทยสมาคมฯ นำทัพเครือข่ายสุขภาพ และทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมระดับชาติ-นานาชาติ ตลอดปี 2567 ผลักดันเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย article
“โค้ชเบียร์ อินดี้ เทรดเดอร์” เข้าเเจ้งความกับ บก.ปอท หลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ หลอกเหยื่อลงทุน มีผู้เสียหายกว่า 20 คน article
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บีจีไอ เซินเจิ้น จำกัด และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการแพทย์จีโนมิกส์ article
ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดย รีโว่เมด กรุ๊ป และ ม.มหิดล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent By คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์” article
เดือดโค้งสุดท้าย! สรุปผล 32 ทีม ก่อนเข้าสู่รอบชิง Gatorade 5v5 Football 2024 ลุ้นสุดยอดทีมแชมป์ บินลัดฟ้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ article
เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน article
กฟผ. ปรับดีไซน์ใหม่ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดึงแน็ก-ชาลี และศิลปิน “พาราด็อกซ์” เป็นพรีเซนเตอร์ หวังปลุกพลังคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟ ผ่านเพลง “ฤดูเซฟ” article
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร และ ออร์กานอน เปิดโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทย article
ททท. ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดตัวแคมเปญ “สุขทันที…ที่เที่ยวเมืองรอง” ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรองอย่างยั่งยืน หวังปั๊มรายได้ไม่น้อยกว่า 3.24 แสนล้านบาท article
พบกับงาน Beyond Blockchain Experience : Future of Blockchain 2024
สมศักดิ์ศรี AKA CHAMPION คนแรกของประเทศไทย เอ็กซ์กินจุ สร้างสถิติกินจุกว่า 90 ถาด คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท กับแคมเปญสุดเดือด AKA Champion "ปิ้งจุก สุขทั่วไทย" article
Grand Opening สถาบันศูนย์รวมความงามกึ่งถาวร Mapay Beauty Center article
“เจเจซี กรุ๊ป” เปิดตัว “โปรแจ็ค ไรเฟล” ขานรับตลาด AI ลุย “ธุรกิจออนไลน์” ทุกแพลตฟอร์ม article
ห้ามพลาด !! งาน ASA Experimental Design Competition
สายกิน-เที่ยว ห้ามพลาด “นภินทร” นำพาณิชย์ร่วมกับ ททท. ปล่อยเส้นทางเที่ยว-กินทั่วประเทศ ใต้แคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” พร้อมชวนสายคอนเทนต์ร่วมกิจกรรมรับรางวัลเพียบ article
เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งอสังหาฯ ไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ วางแผนลงทุนต่อเนื่อง 121,000 ล้านบาทใน 5 ปี ชูความสำเร็จ The Ecosystem For All ผนึกพันธมิตรเติบโตทั้งระบบ พร้อมพลิกโฉมรีเทลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยโครงการระดับ The World’s New Magnitude article
คณะเศรษฐศาตร์ ม.เกษตร ดึงนักเศรษฐศาสตร์โนเบล สร้างแรงบันดาลใจอาจารย์นิสิต ผลิตผลงานวิจัยในระดับโลก article
บิ๊กซี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึก 13 แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำ สานต่อแคมเปญ “น้ำเพื่อสันติภาพ...คืนความสะอาดทุกหยดให้โลก ที่บิ๊กซี ปีที่ 6” article
สปอนเซอร์ แบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน VNL รอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ปลุกพลังคนไทย “เชียร์ไทยเชียร์ให้สุดใจในแมตช์หยุดโลก” article
พิธีแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Business Model VEENALIFECARE article
ท็อปฟอร์ม! เซ็นทรัลพัฒนา ปลุกเทรนด์ซัมเมอร์มิติใหม่ยิ่งใหญ่แห่งปี “SUMMER WONDERFEST 2024” มหกรรมซัมเมอร์ ช้อป กิน เที่ยว สนุกเกินต้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย เริ่มวันนี้ – 19 พ.ค. 67 article
อีกก้าวความสำเร็จ พีทีที แอลเอ็นจี คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 บทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานระดับโลก article
คุณอัชราพร ภู่ทอง CEO PK COSMETIC เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี BEST PRODUCT OF THE YEAR 2024 article
“มะเร็งเต้านม” รู้ก่อนปลอดภัยกว่า เรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วินิจฉัยและรักษาเร็ว พร้อมส่งมอบการดูแลแบบไร้รอยต่อ article
ครั้งแรกของไทย! “คณะแพทยศาสตร์ มศว” จับมือ “วิโนน่า” เปิดตัวโครงการวิจัยทดสอบ โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยหมดระดูอย่างยั่งยืน article
AMN ยกระดับวงการผิวหนังและความงาม ต้อนรับปีมังกรกับ งาน “Minimally Invasive RF Multiplatform for Holistic Rejuvenation: Discover the Unique Science and Pearls of Wisdom from World Masters” article
ดีพร้อม จับมือพันธมิตร เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมชูแนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท article
ชมรมลมวิเศษ จัดงานรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลผู้ชนะรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ article
ร่วมสร้างประสบการณ์ ความงดงามที่บอกถึงคุณค่าของคนไทยผ่านการ รังสรรค์ให้เรือนภรณ์ภักดีเป็นสถานที่เล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในคอนเซ็ปต์ "อิ่ม หนำ สำราญ" article
บุญถาวร เอาใจผู้บริโภคเปิดตัวบริการติดตั้งสุขภัณฑ์ โดยทีมช่างผู้เชียวชาญ พร้อมรับประกัน 180 วัน article
พาณิชย์ประกาศจัด Prime Minister’s Export Award 2024 ผสาน Soft Power ผลักดันผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน article
ซีพี-เมจิ เปิดตัว “เมจิ มิกซ์ มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ สำหรับเครื่องดื่ม ตัวช่วยใหม่ของบาริสต้าที่ตอบโจทย์ทั้งรสชาติสดใหม่ และพร้อมให้มากกว่าคำว่า “สะดวก” article
เริ่มแล้ว!! Thailand Motor Festival 2024 SUPER PLUS E Sports ชมยานยนต์รุ่นล่าสุดจาก TOYOTA พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย article
โมเดิร์นกรีน ผุด “กาล พหลโยธิน 56” คอนโดโลว์ไรส์สุดชิค ชูคอนเซปต์ที่อยู่อาศัยสีเขียว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอนาคตที่ยั่งยืน article
“ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์” คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน คลินิกศัลยกรรม ที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศไทย ในงาน “HANS Night To The Moon” article
นิทรรศการภาพถ่าย “มหัศจรรย์ซินเจียงเหนือ ภูมิประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม และผู้คน” จากฝีมือ ชิไว เดวิด เลา article
เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับกระบวนการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ในงาน Intelligent Asia Thailand งานเดียวตอบโจทย์ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม article
วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® รับมาตรฐาน EURO5 ลดก๊าซพิษ และ PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโลก ได้จริง พร้อมใช้ทั่วไทย article
มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และ จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดงาน “ กวี คีตา อัมพวาเฟส ” จัดเต็ม แสง สี เสียง กิจกรรมความสนุก ความสวยงามทางวัฒนธรรม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ด เมืองอัมพวา article
พร้อมจัด! เอเชีย โร้ด แถลงเปิดฤดูกาล2024 เตรียมยกทัพนักบิดดาวดัง กระหึ่มไทย กลาง มี.ค.นี้ article
ม.หอการค้าไทย ประกาศความเป็นเลิศด้าน AI ปักธง “AI - UTCC” ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาไทยคุณภาพระดับโลก article
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชวนปักหมุดหยุดไข้เลือดออก พร้อมชวน “หมอช้าง” เช็คดวงสุขภาพรับปีมังกร article
แบรนด์ Y8 รุกตลาดสุขภาพและความงาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมครั้งแรกในไทย “Solanox” ทุ่มวิจัยและพัฒนากว่า 3 ปี article
“โฟล วูล์ฟเฟีย” ประกาศความสำเร็จพัฒนา “ผำ” เปิดตัวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สู่ superfood สุดยอดอาหารแห่งอนาคต article
APEX MEDICAL CENTER ผู้นำด้านนวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าตัวจริงที่ 1 ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีกับ 50 สาขาทั่วประเทศ โดยการบริหารงานของ พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ article
พาวเวอร์ เน็คซ์ เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ดึง พยัคฆ์ มอเตอร์ ร่วมพันธมิตรรุกขยายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ article
“พาณิชย์” ช่วยพี่น้องเกษตรกร จับมือ 3 ปั๊มใหญ่ ซื้อหอมแดงกว่า 300 ตัน แจกสมนาคุณผู้เติมน้ำมัน article
ดีอี-ETDA เดินหน้าโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) ปีที่ 2 ลุย 10 จังหวัด เร่งสร้างแกนนำในพื้นที่ เสริมเกราะป้องกันภัยออนไลน์ article
คปภ. จับมือ มทร.พระนคร เดินหน้าปลุกพลังนักบิดรุ่นใหม่ รณรงค์ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์
Miss Sam Sokneath ลงนามความร่วมมือ MOU กับ REVOMED (Thailand) และ Ichimaru ดันแบรนด์ Naafah ให้โกอินเตอร์ article
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงเป็น 1 ในท็อป 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Newsweek ภายในปี 2572 พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน article
บิ๊กซี จับมือ กรมการค้าภายใน จัดแคมเปญ “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567” พบโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ ตั้งเป้าดันยอดขายโต 30% article
‘Mega Show Bangkok 2024 ปลุกไมซ์ไทยคึก ชูดีกรีเวิลด์คลาสโกยผู้ซื้อต่างชาติ article
AHF - หอวังนนท์ รณรงค์วัยใสใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรค เชิญ “ชูรัก ชูรส” ร่วมกิจกรรม “ถุงยางอนามัย ทันสมัยอยู่เสมอ” article
อเด็คโก้เผยเงินเดือนคนไทยปี 67 พร้อมเทรนด์ตลาดแรงงาน แนะองค์กรอย่ามองข้าม Remote/Hybrid work และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร article
HONOR เขย่าตลาดมือถือจอพับ เปิดตัว “HONOR Magic V2” บางที่สุดในตลาดประเทศไทย ชูนวัตกรรมการใช้งานระดับพรีเมียมแบบจัดเต็มในราคา 59,990 บาท เริ่ม Pre-Order 8-12 ก.พ.นี้ article
โตชิบา ทะยานสู่ปีที่ 55 ดึง ‘หมาก ปริญ’ ร่วมแคมเปญใหญ่ จับตลาด Mid to High article
“เอซวา เอ็นคิวที” เปิดตัว ผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่ DCARE เคล็ดลับตัวช่วย “โรคเบาหวาน” ส่วนผสมจากสมุนไพร 100% article
คุณฝน ทฤฒมน ลงนามความร่วมมือ MOU กับ REVOMED (Thailand) และ Ichimaru เตรียมส่ง Uteki Gluta-Cera กูลต้าที่มีประโยชน์มากกว่าเรื่องผิวขาว article
สุดยอด! SU Jitora แบรนด์คอลลาเจนน้องใหม่ จับมือ REVOMED (Thailand) และ Ichimaru Pharcos ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ยังไม่วางขาย แต่ยอดจองทะลุ 2 หมื่นกล่อง article
คุณซวง ภาพพิมพ์ แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง นั่งแท่น CEO แบรนด์ AVERY ผนึกกำลังบริษัทจากญี่ปุ่น ผลิตสกินแคร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย article
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567 article

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3