โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงเป็น 1 ในท็อป 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Newsweek ภายในปี 2572 พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
dot dot
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงเป็น 1 ในท็อป 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Newsweek ภายในปี 2572 พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน article

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ปี 2566 เป็นอีกหนึ่งปีที่น่าประทับใจของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยโรงพยาบาลฯ ได้รักษาผู้ป่วยให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยกว่า 1 ล้านคน ซึ่งแบ่งเป็นผู้ป่วยไทยและ expat เป็นจำนวนกว่า 660,000 ครั้ง และ ผู้ป่วยต่างชาติ เป็นจำนวน 351,000 ครั้ง จากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก โดย 97% ของผู้ที่มารับการบริบาลทั้งหมดกลับมาหาเรา แสดงถึงความเชื่อมั่นในการรักษา ด้วยมาตรฐาน ความปลอดภัยสูงสุด

 

อย่างไรก็ดี เราตระหนักดีถึงความท้าทายในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของระบบการดูแลรักษาที่กำลังจะมาถึง ทำให้เราไม่สามารถหยุดนิ่ง และพอใจกับความสำเร็จที่ผ่านมาได้ ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์ โมเดลการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงสุขภาพดิจิทัล การแพทย์ทางไกล และปัญญาประดิษฐ์ ที่เราต้องนำมาปรับเปลี่ยนใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้น แต่เพื่อใช้โอกาสการเปลี่ยนแปลง และ disruption ที่จะมาถึง สร้างประโยชน์กับผู้ป่วยและพนักงานของเรา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2567 ให้เป็น Year of Transformation โดยมุ่งมั่นพัฒนา 5 เสาหลัก ได้แก่

1) Clinical Transformation, 2) Safety and Quality Transformation, 3) Operation Process Transformation,

4) Service Excellence Transformation, 5) People Transformation

 

รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ในการทำให้เกิด Clinical transformation นอกจากการรักษาแบบครบวงจรในแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลแล้ว เรายังจัดให้มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โดยรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประโยชน์กับผู้ป่วยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันให้การบริบาล โดยในปีนี้เรามีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Centers of Excellence) 8 ศูนย์ ได้แก่ สถาบันโรคหัวใจ สถาบันกระดูกสันหลัง ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน ศูนย์โรคระบบประสาท ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์จักษุ ศูนย์เต้านม และศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ขณะที่ศูนย์การรักษาอื่น ๆ ยังคงให้การบริบาลด้วยคุณภาพมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ทุกประการ และเพื่อให้เกิดระบบการควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เราได้นำระบบธรรมาภิบาลทางการแพทย์มาใช้ในโรงพยาบาล คือทำให้เกิดธรรมาภิบาลกับผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดด้วยนวัตกรรมและความรู้ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน และให้เกิดธรรมาภิบาลกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้รับความสะดวกสบายในการมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

นอกจากนี้เรายังได้สร้างระบบการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสั่งสมมากว่า 43 ปีให้กับแพทย์และบุคลากรจากรุ่นใหญ่สู่รุ่นใหม่ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยของเราเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และอยู่ในขอบเขตของจริยธรรมและมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรของเราเป็นองค์กรทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่สุด สำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

นพ.รุจาพงศ์ สุขบท รองประธานอาวุโสปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวเสริมว่า การแพทย์ นับเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการ โดยเราจะสร้าง patient engagement การมีส่วนร่วมกับผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง patient centric ในทุกสิ่งที่เราทำ ควบคู่ไปกับการนำ Innovation มาใช้เสริมประสิทธิภาพในการรักษาและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร (sustainable growth) ผ่านการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญ และการ empower พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ให้ได้ใช้ความรู้ความชำนาญการในแต่ละสาขาอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ และทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย ทั้งหมดนี้คือวัฒนธรรมที่เราจะสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 22 ต่อไป

 

นพ.นิพัฒน์ กุหลาบขาว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ในเรื่อง Operation Transformation โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้มีการนำระบบ Digital Healthcare มาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย เพื่อการให้บริบาลแก่ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ถูกต้อง และรวดเร็ว   และมุ่งเน้นในการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร และไร้รอยต่อ  โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล  ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยรับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  และรวมถึงหลังจากที่เสร็จสิ้นการรักษาไปแล้ว  โดยระบบ Digital Healthcare ที่เราใช้อยู่นี้ จะมีการ update ระบบให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอยู่ตลอด  เช่น ระบบจัดเก็บเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบ EMR (Electronic Medical Record) เพื่อช่วยให้ทีมแพทย์เฉพาะทางของเรา และทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ เช่น พยาบาล เภสัช นักรังสีเทคนิค นักกายภาพ เป็นต้น ได้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและแผนการรักษาของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นระบบ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กรของเราอีกด้วย นอกจากนี้ เรามี Bumrungrad Application ที่ใช้ในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย โดยมีด้วยกันหลายภาษาหลักตามกลุ่มผู้ป่วยของเรา ทั้งไทย อังกฤษ อารบิค พม่า จีน ญี่ปุ่น  โดยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการ Transform Operation นี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่ม operation efficiency ซึ่ง focus อยู่ 4 ข้อหลัก ๆ โดยยึดหลักของ F A S T; Friendly use, Accuracy, Safety – patient, Timeliness   

 

ในขณะเดียวกัน เมื่อเราได้มีการ Transform operation process ที่ดีแล้ว ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เอง ก็ได้มีพัฒนาในเรื่องของ การให้บริบาลให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพที่เหนือความคาดหมายแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  โดยทางเราได้มีการนำเครื่องมือที่ชื่อว่า วิถีแห่งบำรุงราษฎร์ (Bumrungrad Way) มาใช้  เป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในการบริบาลผู้ป่วยของทุกแผนก ทุก patient touch point ซึ่งเป็นแบบฉบับของบำรุงราษฎร์เอง และทางเราได้มีการปรับให้สอดคล้อง ตามยุคสมัย ตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน เพราะผู้ป่วยของเราเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก และต้องการการดูแลแบบ personalized  ซึ่ง Bumrungrad Way นี้เป็นแนวปฏิบัติที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นำไปสู่การให้บริบาลด้วยความเท่าเทียม และเอื้ออาทร นอกจากนั้น เรายังได้เสาะหาและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้เพื่อยกระดับการบริบาลของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยของเราเกิดความประทับใจ และส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ไปยังบุคคลรอบตัว โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า เรื่องของ People Transformation  เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ตลอดระยะเวลากว่า 43 ปีเข้าสู่ปีที่ 44 ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สิ่งที่บำรุงราษฎร์ให้คุณค่ามากที่สุด คือ เรื่องของบุคลากร ปัจจุบันเรามีพนักงานอยู่กว่า 4,000 คน มีแพทย์อีกกว่า 1,300 คน เราปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร คือ iAIC (Inclusion, Agility, Innovation, Caring) ซึ่งเป็น DNA ของคนบำรุงราษฎร์ เน้นเรื่องการปลูกฝัง Agile mindset ของเราที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในเรื่อง Transformation ทำให้พนักงานเปิดใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง และ เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราฝ่าวิกฤตต่าง ๆ มาได้

 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เรามีแผนงานการสืบทอดตำแหน่งงาน (succession planning) มีการวาง career path และ career development ที่ชัดเจน และพัฒนาผู้นำจากภายใน มุ่งเน้นด้านการพัฒนาฝึกฝนกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่และตระเตรียมการเสริมสร้างผู้นำในอนาคต ที่จะสืบสานการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้นำรุ่นปัจจุบันเพื่อรักษาจุดแข็ง ในขณะเดียวกันก็สามารถเติมเต็มและพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะในอนาคตที่จะมาถึง 

 

หนึ่งในกิจกรรมที่บำรุงราษฎร์ทำมาโดยตลอด คือ การสร้างและพัฒนาให้มีบุคลากรด้านการแพทย์และการพยาบาลที่ทรงคุณค่าให้แก่โรงพยาบาลและแก่ประเทศชาติ รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พยาบาล โดยโรงพยาบาลมีสถาบันทางวิชาการที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ถือได้ว่าปัจจุบันบำรุงราษฎร์เป็น สถาบันวิชาการทางการแพทย์ภาคเอกชนหรือ Academic Private Hospital อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังสนับสนุนให้แพทย์และบุคลากรได้มีโอกาสทำงานวิจัย ตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์และนวัตกรรมการรักษา ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 

ภญ. อาทิรัตน์ อธิบายต่อว่า Safety and Quality Transformation คุณภาพและความปลอดภัย คือ หัวใจสำคัญอีกประการของบำรุงราษฎร์ ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยและพนักงานของเรา และเราจะไม่ประนีประนอมในเรื่องของความปลอดภัยเด็ดขาด ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค บำรุงราษฎร์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี เรามีการถอดบทเรียน มี knowledge management นำปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต และพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง (risk management) ได้อย่างดี ซึ่งสามารถที่จะป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจขึ้นได้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเรื่องของ no-blame policy ทำให้พนักงานกล้าที่จะพูดคุยในปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ที่สำคัญ เราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในองค์กร อย่าง Hospital Information Management System (HIMS) การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ที่ช่วยควบคุม quality ลดข้อผิดพลาด และส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการให้องค์กรอิสระภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ผ่านการต่ออายุการรับรอง re-accreditation ครั้งที่ 7 เมื่อปลายเดือน ธ.ค. 2566 , มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขั้นก้าวหน้า’ (A-HA), การรับรองจาก Global Healthcare Accreditation (GHA) ในระดับความเป็นเลิศมาตรฐานสากลในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย, ความเป็นเลิศในมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ชันสูตรของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP) ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัย นับเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพของสถานพยาบาล

 

สุดท้ายนี้ เราจะไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็น The Most Trusted Healthcare and Wellness Destination ได้ หากปราศจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็นสถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบบูรณาการ เป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานเวชศาสตร์เชิงป้องกันเป็นแห่งแรกในเอเชีย ซึ่งไวทัลไลฟ์มีแนวทางการดูแลสุขภาพเพื่อการมีอายุยืนยาว โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยในด้าน Longevity Medicine ผสมผสานกับเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ ในการวิเคราะห์ อายุชีวภาพ (biological age) หรืออายุที่แท้จริงลึกถึงระดับเซลล์ของร่างกาย เพื่อช่วยวางแผนเฉพาะบุคคลในการลดอายุทางชีวภาพเพื่อชะลอความเสื่อม ป้องกันก่อนเกิดโรคและฟื้นฟูสภาพความเสื่อมให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการตรวจรหัสพันธุกรรมโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการทางเวชศาสตร์จีโนม เพื่อหาความเสี่ยงของ ปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

 

ด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ จะทำให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuum of care) เสริมศักยภาพการเป็นจุดหมายแห่งการดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่น่าเชื่อถือที่สุด และยังเป็นการเสริมจุดแข็งด้านการแพทย์ของไทย สู่เป้าหมายของการเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ การแพทย์ครบวงจร’ (Medical Hub) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น 1 ในท็อป 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Newsweek ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

 
ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์ดันผู้ค้าข้าวรายเล็กขึ้นผงาดโชว์ศักยภาพข้าวไทย ในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2024 article
“ภูมิธรรม”รับลูกนายกฯ ถกทุกภาคส่วนดูแลผลไม้-ผัก-พืช 3 หัว สินค้าอาหาร สร้างสมดุล ดึงเครือข่ายเอกชนรับซื้อ 3.13 แสนตัน ส่งเสริมคนตัวใหญ่ดูแลคนตัวเล็ก ดันผลผลิตราคาดีทั้งปี article
“ภูมิธรรม” สร้างประวัติศาสตร์ เปิดตัวมหกรรมไลฟ์คอมเมิร์ซนานาชาติ จับมือบริษัทอินฟลูฯชั้นนำจีน ยกทัพไลฟ์สดขายสินค้า SME ไทย ก.ค.นี้
ไทยประกาศความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการ IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ 105 เมืองทั่วไทย
กระทรวงพลังงาน จับมือ “ปตท.- กฟผ.” ยก “ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ เอเชีย” & “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2024” ปัจจัยเร่งทรานส์ฟอร์มพลังงานสะอาด ก้าวข้ามความท้าทาย
“พาณิชย์” บุกตลาดเพชรบุรี ตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ต ยัน 10,000 บาท เข้ากระเป๋าแน่ปลายปีนี้ article
เจโทรฯ จัดงาน JAPAN PREMIUM HOTATE - From HOKKAIDO Ocean to your Table -ชูความสำเร็จ ดันส่งออกหอยเชลล์โฮตาเตะจากญี่ปุ่นมาไทย โตขึ้นเป็น 2.3 เท่า article
สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา “การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕” เร่งเครื่อง “Quick Win” สินค้าไม่ได้มาตรฐานและขาดการตรวจสอบ สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา “การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕ จากปัญหาคุณภาพ article
บีโอไอจับมือพันธมิตร จัดงาน SUBCON Thailand 2024 พร้อมดึง 7 ค่าย EV เข้าร่วม คาดมูลค่าเชื่อมโยงกว่า 2 หมื่นล้าน
พาณิชย์ ร่วมเครือข่ายพันธมิตร ลดราคาสินค้าช่วงเปิดเทอม “Back To School 2024” article
ปตท.เปิดแผนสำรองก๊าซในอนาคต หลังเกิดภาวะสงครามอิหร่านปะทะอิสราเอล
ก.พลังงาน แจงไฟสำรอง 30% พีคสุดช่วงกลางคืน รับช่วงอากาศร้อนไหว ไม่เกิดอาฟเตอร์ช็อกแน่
บอร์ด บีโอไอ เตรียมจัด 2 งานใหญ่ไบเทค หนุนจับคู่ธุรกิจ EV คาดเม็ดเงินสะพัด 2 หมื่นล.
สำนักงานสลากฯ เปิดตัว โครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” article
เดินหน้าปั้นซุปตาร์กีฬาประดับวงการกีฬาระดับชาติ โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS ปี6 article
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทย ส่งรายการ “ORTHOPEDICS PLAYLIST” รวมเพลย์ลิสต์ความรู้สุขภาพกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงช่องซีอาร์เอ จุฬาภรณ์แชนแนล article
บจ.สุพรีม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น ประกาศความยิ่งใหญ่ นำทีมโดย ท่านดร. เจษฎา ลีลากิจกุล มั่นใจปี 2568 ติดTop 5 ธุรกิจเครือข่ายดาวรุ่ง article
ยโสธรเนรมิต “กระต๊าก Festival 2024” ดัน”ไก่ย่างบ้านแคน”เป็นซอฟท์เพาเวอร์ประเทศ article
ชาอู่หลงทีพลัส เปิดตัวรสชาติใหม่ “ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์” ในงาน Hug To Heal TEA+ Pop Up Café พร้อมชวนพรีเซนเตอร์สุดอบอุ่น “เจเจ กฤษณภูมิ” ร่วมกิจกรรม ใจกลางสยาม
โตโยต้า ทูโช - เดนโซ่ ผนึกกำลัง “เน็กซ์ พอยท์” เขย่าตลาดยานยนต์ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พลังงานไฮโดรเจน รายแรกของประเทศไทย article
เริ่มสาดความสนุกกันแล้ว!! กับงาน “ สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า อยู่เย็น เป็นสนุก ” สงกรานต์สีขาว ปลอดภัย ไม่โป๊ ไม่แป้ง ไม่เปลือย และ ไม่แอลกอฮอล์ กิจกรรมความสนุกอัดแน่นตลอดทั้ง3วัน!! article
Space Water เปิดตัวน้องใหม่!! “Space Flavored Water กลิ่นอุทัยสเปซ” article
ดร.พจมาลย์ สงวนศักดิ์ กาญจนบุรี เนอร์สซิ่งแคร์ เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี SQC Awards 2024 และ บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2567
HONOR เปิดตัว HONOR Magic6 Pro เขย่าตลาดกล้องมือถือ พร้อมปฏิวัติการถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI คุ้มค่าในราคา 34,990 บาท เริ่มจำหน่าย 5 เม.ย.67 นี้! article
“พาณิชย์” จัด “Thai Fruit Festival 2024 by MOC” ขนผลไม้สด-แปรรูป ขนมหวาน ไอศกรีม ขายในงานมหาสงกรานต์ ที่ท้องสนามหลวง article
เปิดแล้ว!!! “ทางลอดกลับรถเข้าเซ็นทรัล ศาลายา” เซ็นทรัลพัฒนา สนับสนุนงบก่อสร้าง 112 ล้านบาทให้กรมทางหลวง พร้อมมอบเป็นสาธารณประโยชน์ แก้ปัญหาจราจร article
เด็ก มช. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ ใส่ไอเดียรักโลกในการแข่งขันสร้างโลกเสมือนจริง ในเกม Minecraft จัดโดย ม.เกษตร article
Secutech Thailand 2024 และ Building and Architect Thailand 2024 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา article
ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เปิดตัว "แพนเค้ก เขมนิจ" เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันสู่โลก Digital article
“REVOMED GROUP” ปั้น “โปรเจกต์” เปิด “นวัตกรรม” มุ่งเป้ายอดขาย 3,500 ล้านบาท และผลักดันไทยสู่ฐานผลิตสินค้าความงามของโลก!! article
TEA จับมือ TCEB เปิดมิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตัว Thailand MICE X-Change 2024 เชื่อมโยงโอกาส กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร article
เซ็นทรัลพัฒนา ชู ‘สงกรานต์ไทย’ เฟสติวัลระดับโลก ทุ่ม 400 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024” ฉลองยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ บูสต์เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไฮซีซัน article
สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย สธ.รับรองมาตรฐาน Happy Toilet ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ article
เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 8,200 ล้านบาท เปิด ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ มิกซ์ยูสสุดยิ่งใหญ่ แห่งแรกในนครปฐม แลนด์มาร์กประตูสู่ภาคตะวันตก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยว ยกระดับเมืองเติบโตเต็มศักยภาพ article
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จับมือสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดตัวงานเทศกาล “มหกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” พร้อมขบวนแห่สงกรานต์ตระการตา 5 ภูมิภาค article
“พาณิชย์” ลุยต่อ ผนึกกำลังพลังงาน ตรวจปั๊มน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ article
บิ๊กซี ชวนแซ่บสะใจ! ยกขบวนเครื่องปรุงรสและอาหารแห้งคุณภาพ 24 แบรนด์ชั้นนำ มาเสิร์ฟคนที่รักในการทำอาหาร ในงาน “ส้มตำยำแฟร์ @ Big C ปีที่ 1” article
"Rich Aesthetic จัดงาน i-THREAD Master Class งาน Workshop ครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงต้นปี" article
“FOB Lab (เอฟ โอ บี แล็บ)” เกาหลีใต้ พร้อมรุก!!เปิด Grand Opening บุกตลาดไทยครั้งแรกแล้วอย่างยิ่งใหญ่ article
สวนน้ำรามายณะ เปิดตัว 3 โซนใหม่! Ramayana Kids Kingdom พื้นที่สำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย พร้อมอัปเลเวลความสนุกให้ทุกครอบครัวแล้ววันนี้! article
ดอกบัวคู่ จัดงานวิ่ง “47 ปีดอกบัวคู่ มินิ-ฮาลฟ์ มาราธอน“ วันที่ 16 มิ.ย.67 ณ สวนหลวงร.9 article
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดัน“กองทุนมหิดลยั่งยืน” หวังดึงภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน ร่วมลงทุนสร้างอนาคตการศึกษาและนวัตกรรมประเทศไทย article
กว่า 40 ปี แห่งความมุ่งมั่น เพื่อเอาชนะโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ส่งมอบการบริบาลครอบคลุมทุกมิติ article
เบอร์หนึ่งตลอดกาล “เซ็นทรัลพัฒนา” ชนะรางวัล 2 ปีซ้อน พาศูนย์การค้าเซ็นทรัลครองใจผู้บริโภคคว้า Thailand’s Most Admired Company 2023-2024 ย้ำความสำเร็จ The Ecosystem for All แข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อทุกฝ่าย article
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B article
สุดยิ่งใหญ่! แถลงเปิดฉากศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทย พร้อมเปิดตัวไตเติ้ลสปอนเซอร์กระหึ่มฤดูกาล 2024 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุน ภายใต้ชื่อราย article
CEA OTOP Marché x Shope ช้อปสนุก ชิมสนั่น สัมผัสความอร่อยแบบ Thai Taste จากสินค้าผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศ article
ปักหมุดเปิด 30 มี.ค. นี้ ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ ปฐมบทใหม่ของความสุขทุกมิติ แลนด์มาร์ก ยิ่งใหญ่ที่สุดในนครปฐม ยกระดับเมืองศักยภาพประตูสู่ภาคตะวันตก article
เทศบาลนครรังสิต จับมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จุดประกายเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน จัดงาน ธรรมศาสตร์ แฟร์ครั้งที่ 1 อย่างยิ่งใหญ่ คาดเงินสะพัด ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท article
“HMC Polymers” ชูแนวคิด “PP ENDLESS SOLUTIONS FOR MORE” มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เผยปี 2566 กวาดรายได้ 2.5 หมื่นล้านบาท article
ทันตแพทยสมาคมฯ นำทัพเครือข่ายสุขภาพ และทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมระดับชาติ-นานาชาติ ตลอดปี 2567 ผลักดันเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย article
“โค้ชเบียร์ อินดี้ เทรดเดอร์” เข้าเเจ้งความกับ บก.ปอท หลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ หลอกเหยื่อลงทุน มีผู้เสียหายกว่า 20 คน article
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บีจีไอ เซินเจิ้น จำกัด และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการแพทย์จีโนมิกส์ article
ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดย รีโว่เมด กรุ๊ป และ ม.มหิดล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent By คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์” article
เดือดโค้งสุดท้าย! สรุปผล 32 ทีม ก่อนเข้าสู่รอบชิง Gatorade 5v5 Football 2024 ลุ้นสุดยอดทีมแชมป์ บินลัดฟ้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ article
เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน article
กฟผ. ปรับดีไซน์ใหม่ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดึงแน็ก-ชาลี และศิลปิน “พาราด็อกซ์” เป็นพรีเซนเตอร์ หวังปลุกพลังคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟ ผ่านเพลง “ฤดูเซฟ” article
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร และ ออร์กานอน เปิดโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทย article
ททท. ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดตัวแคมเปญ “สุขทันที…ที่เที่ยวเมืองรอง” ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรองอย่างยั่งยืน หวังปั๊มรายได้ไม่น้อยกว่า 3.24 แสนล้านบาท article
พบกับงาน Beyond Blockchain Experience : Future of Blockchain 2024
สมศักดิ์ศรี AKA CHAMPION คนแรกของประเทศไทย เอ็กซ์กินจุ สร้างสถิติกินจุกว่า 90 ถาด คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท กับแคมเปญสุดเดือด AKA Champion "ปิ้งจุก สุขทั่วไทย" article
Grand Opening สถาบันศูนย์รวมความงามกึ่งถาวร Mapay Beauty Center article
“เจเจซี กรุ๊ป” เปิดตัว “โปรแจ็ค ไรเฟล” ขานรับตลาด AI ลุย “ธุรกิจออนไลน์” ทุกแพลตฟอร์ม article
ห้ามพลาด !! งาน ASA Experimental Design Competition
สายกิน-เที่ยว ห้ามพลาด “นภินทร” นำพาณิชย์ร่วมกับ ททท. ปล่อยเส้นทางเที่ยว-กินทั่วประเทศ ใต้แคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” พร้อมชวนสายคอนเทนต์ร่วมกิจกรรมรับรางวัลเพียบ article
เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งอสังหาฯ ไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ วางแผนลงทุนต่อเนื่อง 121,000 ล้านบาทใน 5 ปี ชูความสำเร็จ The Ecosystem For All ผนึกพันธมิตรเติบโตทั้งระบบ พร้อมพลิกโฉมรีเทลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยโครงการระดับ The World’s New Magnitude article
คณะเศรษฐศาตร์ ม.เกษตร ดึงนักเศรษฐศาสตร์โนเบล สร้างแรงบันดาลใจอาจารย์นิสิต ผลิตผลงานวิจัยในระดับโลก article
บิ๊กซี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึก 13 แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำ สานต่อแคมเปญ “น้ำเพื่อสันติภาพ...คืนความสะอาดทุกหยดให้โลก ที่บิ๊กซี ปีที่ 6” article
สปอนเซอร์ แบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน VNL รอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ปลุกพลังคนไทย “เชียร์ไทยเชียร์ให้สุดใจในแมตช์หยุดโลก” article
พิธีแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Business Model VEENALIFECARE article
ท็อปฟอร์ม! เซ็นทรัลพัฒนา ปลุกเทรนด์ซัมเมอร์มิติใหม่ยิ่งใหญ่แห่งปี “SUMMER WONDERFEST 2024” มหกรรมซัมเมอร์ ช้อป กิน เที่ยว สนุกเกินต้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย เริ่มวันนี้ – 19 พ.ค. 67 article
อีกก้าวความสำเร็จ พีทีที แอลเอ็นจี คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 บทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานระดับโลก article
คุณอัชราพร ภู่ทอง CEO PK COSMETIC เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี BEST PRODUCT OF THE YEAR 2024 article
“มะเร็งเต้านม” รู้ก่อนปลอดภัยกว่า เรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วินิจฉัยและรักษาเร็ว พร้อมส่งมอบการดูแลแบบไร้รอยต่อ article
ครั้งแรกของไทย! “คณะแพทยศาสตร์ มศว” จับมือ “วิโนน่า” เปิดตัวโครงการวิจัยทดสอบ โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยหมดระดูอย่างยั่งยืน article
AMN ยกระดับวงการผิวหนังและความงาม ต้อนรับปีมังกรกับ งาน “Minimally Invasive RF Multiplatform for Holistic Rejuvenation: Discover the Unique Science and Pearls of Wisdom from World Masters” article
ดีพร้อม จับมือพันธมิตร เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมชูแนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท article
ชมรมลมวิเศษ จัดงานรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลผู้ชนะรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ article
ร่วมสร้างประสบการณ์ ความงดงามที่บอกถึงคุณค่าของคนไทยผ่านการ รังสรรค์ให้เรือนภรณ์ภักดีเป็นสถานที่เล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในคอนเซ็ปต์ "อิ่ม หนำ สำราญ" article
บุญถาวร เอาใจผู้บริโภคเปิดตัวบริการติดตั้งสุขภัณฑ์ โดยทีมช่างผู้เชียวชาญ พร้อมรับประกัน 180 วัน article
พาณิชย์ประกาศจัด Prime Minister’s Export Award 2024 ผสาน Soft Power ผลักดันผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน article
ซีพี-เมจิ เปิดตัว “เมจิ มิกซ์ มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ สำหรับเครื่องดื่ม ตัวช่วยใหม่ของบาริสต้าที่ตอบโจทย์ทั้งรสชาติสดใหม่ และพร้อมให้มากกว่าคำว่า “สะดวก” article
เริ่มแล้ว!! Thailand Motor Festival 2024 SUPER PLUS E Sports ชมยานยนต์รุ่นล่าสุดจาก TOYOTA พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย article
โมเดิร์นกรีน ผุด “กาล พหลโยธิน 56” คอนโดโลว์ไรส์สุดชิค ชูคอนเซปต์ที่อยู่อาศัยสีเขียว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอนาคตที่ยั่งยืน article
“ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์” คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน คลินิกศัลยกรรม ที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศไทย ในงาน “HANS Night To The Moon” article
นิทรรศการภาพถ่าย “มหัศจรรย์ซินเจียงเหนือ ภูมิประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม และผู้คน” จากฝีมือ ชิไว เดวิด เลา article
เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับกระบวนการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ในงาน Intelligent Asia Thailand งานเดียวตอบโจทย์ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม article
วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® รับมาตรฐาน EURO5 ลดก๊าซพิษ และ PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโลก ได้จริง พร้อมใช้ทั่วไทย article
มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และ จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดงาน “ กวี คีตา อัมพวาเฟส ” จัดเต็ม แสง สี เสียง กิจกรรมความสนุก ความสวยงามทางวัฒนธรรม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ด เมืองอัมพวา article
พร้อมจัด! เอเชีย โร้ด แถลงเปิดฤดูกาล2024 เตรียมยกทัพนักบิดดาวดัง กระหึ่มไทย กลาง มี.ค.นี้ article
ม.หอการค้าไทย ประกาศความเป็นเลิศด้าน AI ปักธง “AI - UTCC” ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาไทยคุณภาพระดับโลก article
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชวนปักหมุดหยุดไข้เลือดออก พร้อมชวน “หมอช้าง” เช็คดวงสุขภาพรับปีมังกร article
แบรนด์ Y8 รุกตลาดสุขภาพและความงาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมครั้งแรกในไทย “Solanox” ทุ่มวิจัยและพัฒนากว่า 3 ปี article
“โฟล วูล์ฟเฟีย” ประกาศความสำเร็จพัฒนา “ผำ” เปิดตัวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สู่ superfood สุดยอดอาหารแห่งอนาคต article
APEX MEDICAL CENTER ผู้นำด้านนวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าตัวจริงที่ 1 ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีกับ 50 สาขาทั่วประเทศ โดยการบริหารงานของ พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ article
พาวเวอร์ เน็คซ์ เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ดึง พยัคฆ์ มอเตอร์ ร่วมพันธมิตรรุกขยายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ article
“พาณิชย์” ช่วยพี่น้องเกษตรกร จับมือ 3 ปั๊มใหญ่ ซื้อหอมแดงกว่า 300 ตัน แจกสมนาคุณผู้เติมน้ำมัน article
ดีอี-ETDA เดินหน้าโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) ปีที่ 2 ลุย 10 จังหวัด เร่งสร้างแกนนำในพื้นที่ เสริมเกราะป้องกันภัยออนไลน์ article
คปภ. จับมือ มทร.พระนคร เดินหน้าปลุกพลังนักบิดรุ่นใหม่ รณรงค์ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3