กว่า 40 ปี แห่งความมุ่งมั่น เพื่อเอาชนะโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ส่งมอบการบริบาลครอบคลุมทุกมิติ
dot dot
กว่า 40 ปี แห่งความมุ่งมั่น เพื่อเอาชนะโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ส่งมอบการบริบาลครอบคลุมทุกมิติ article

 

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ในปี 2565 มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 20 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 9.7 ล้านคน โดยคาดการณ์ว่าในปี 2593 จะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากกว่า 35 ล้านคน และจากสถิติโรคมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในปี 2565 พบว่า แต่ละปีมีคนไทยป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ประมาณ 140,000 คน (หรือเฉลี่ย 400 คนต่อวัน) และเสียชีวิตประมาณ 83,000 คน

 

 

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะโรคมะเร็ง โดยไม่เพียงแต่ที่จะวินิจฉัย และให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)  อย่างแม่นยำ (Precision medicine) และอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะหาวิธีการคัดกรองทางพันธุกรรมผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง (Advance genomic testing for cancer screening) การจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกัน และ/หรือการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง (Cancer risk reduction) ที่อาจจะเกิดขึ้น และการดูแลแบบประคับประคองแบบทุกมิติ (Comprehensive Palliative care) ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ด้วยวิวัฒนาการด้านการแพทย์ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา และสหสาขาวิชาชีพ

 

ภญ.ดร. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ปัญหาโรคมะเร็งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะความเจ็บป่วย และคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนที่ให้การรักษาในระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) พร้อมที่จะผลักดันและยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และการคัดกรอง จัดการความเสี่ยง และการป้องกันโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ เรามีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและโรคซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม รวมถึงโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่จำเป็นต้องมีทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ที่มีประสบการณ์ และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาในทุกๆมิติให้ดียิ่งขึ้น โดยศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Best Specialized Hospitals APAC 2023 ด้าน oncology  เป็นอีกทางเลือกและเป็นความหวังของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวที่จะได้รับการบริบาลทางสุขภาพเฉพาะโรคมะเร็ง

 

นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา หัวหน้าศูนย์มะเร็งฮอไรซันบำรุงราษฎร์, แพทย์ชำนาญการด้านมะเร็งวิทยา และโลหิตวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ศูนย์มะเร็งฮอไรซันบำรุงราษฎร์ มีเป้าหมายในการให้การบริบาลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การดูแลเชิงป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝ้าติดตามป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ  โดยให้การดูแลรักษาที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการดูแลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อรักษาโรคและอาการที่ซับซ้อน ที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย

 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์ทั้งหมด รวม 1,400 คน เป็นแพทย์ประจำ เกือบ 400 คน มีแพทย์หลากหลายสหสาขาและแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง ครบทุก Sub Specialty ซึ่งทำให้เราสามารถจัดทีมแพทย์ที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแต่ละรายได้ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้น ทุกจุดทุกขั้นตอนมีความสำคัญ เราต้องป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในจุดต่างๆ ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการเฝ้าติดตามผลการรักษา ซึ่งการที่เรามีทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้

 

นพ. รุจาพงศ์ สุขบท รองประธานอาวุโสปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน เป็นอีกหนึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ของบำรุงราษฎร์ ที่เราจะยกระดับการรักษาให้เป็นสถาบัน (Institute) ในปี 2567 นี้ โดยศูนย์มะเร็งฮอไรซัน ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกว่า 12,500 คนต่อปี และมีผู้ป่วยใหม่กว่า 1,000 คนต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของทีมแพทย์

 

ทั้งนี้ สิ่งที่ทำให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งที่ศูนย์มะเร็งฮอไรซันบำรุงราษฎร์แตกต่างจากที่อื่น คือ

1.            การดูแลรักษาด้วยประสบการณ์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งมากว่า 40 ปี

2.            การดูแลครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ป้องกัน วินิจฉัย และรักษาในทุก stage ของโรคมะเร็ง และออกแบบการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

3.            การดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพ มีการประชุม Multidisciplinary Tumor Board และ Comprehensive Palliative Care

4.            การประยุกต์และผสมผสานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีก้าวหน้า เช่น NGS มาร่วมในการวินิจฉัย และออกแบบการรักษาภาวะมะเร็งอย่างสมบูรณ์แบบ ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดี

5.            ความมุ่งมั่นที่จะไปสู่การคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษาที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของการดูแลโรคมะเร็ง  ด้วยการบูรณาการวิวัฒนาการทางการแพทย์พันธุศาสตร์ 

 

นพ. ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์ แพทย์ชำนาญการด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีการประชุม Multidisciplinary Tumor board หรือการประชุมของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง ศัลยแพทย์ด้านโรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ รังสีแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคมะเร็ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและเภสัชกร เพื่อหาวิธีการรักษาร่วมกัน โดยมีทีมผู้ชำนาญการทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างแม่นยำ เช่น แพทย์เฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์และนักพันธุศาสตร์, พยาธิแพทย์ผู้มีความชำนาญชั้นสูงด้านการตรวจชิ้นเนื้ออย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำ, ทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและร่วมจัดโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนและศึกษาแนวทางการรักษาใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากระดับนานาชาติ (update guideline) ให้กับบุคลากรของศูนย์อย่างสม่ำเสมอ 

 

นพ. หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี แพทย์ชำนาญการด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อธิบายว่า การรักษามะเร็งในอดีต เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็ง จึงเริ่มทำการรักษาตามระยะอาการของโรค ซึ่งมักเป็นการรักษาด้วยวิธีฉายแสง เคมีบำบัด และการผ่าตัด ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ทั้งยังให้ผลข้างเคียงจากการรักษาค่อนข้างมาก เพราะเป็นการรักษาที่ทำให้เซลล์ปกติต้องถูกทำลายไปพร้อมกันกับเซลล์มะเร็ง แต่ปัจจุบัน มีการตรวจรักษามะเร็งแบบ Precision approach ซึ่งเป็นวิธีตรวจความผิดปกติระดับชีวโมเลกุล เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีรักษามะเร็งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยในทุกระยะ โดยแพทย์จะทำการตรวจชิ้นเนื้อปัจจุบันของผู้ป่วย ก่อนจะนำมาวิเคราะห์หาความผิดปกติในระดับชีวโมเลกุล และเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคล ทำให้ผลข้างเคียงจากการรักษาลดลง ต่างจากการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัด ทั้งยังเป็นการตรวจมะเร็งที่สะดวก ไม่ใช้เวลานานมาก เมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจมะเร็งแบบ Precision Cancer Medicine เพื่อหาความผิดปกติที่จำเพาะกับมะเร็ง จะช่วยให้แพทย์เลือกยาที่ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาได้มากขึ้น ลดระยะเวลาการฟื้นตัวของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นพ. อภิชาต พานิชชีวลักษณ์ แพทย์ชำนาญการด้านรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อธิบายว่ารังสีรักษาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้รังสีพลังงานสูงฉายไปตำแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อทำลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งนั้น โดยเรามุ่งหวังให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรค หรือ  ลดอาการหรือความทรมาน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เป้าหมายของการใช้รังสีรักษา คือ การรักษาที่แม่นยำ ถูกต้องผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงน้อยที่สุด หรือไม่มีผลข้างเคียง และ ลดระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาด้วยรังสี เช่น การฉายรังสีโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบันใช้เวลาสั้นมากขึ้นจากเดิม 6 สัปดาห์เหลือเพียงแค่ 4 สัปดาห์ และในแต่ละครั้งของการใช้รังสีใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น ในขณะที่การฉายรังสีในมะเร็งต่อมลูกหมาก ลดเวลาการรักษา จาก 8 สัปดาห์ เหลือ 3 สัปดาห์ เป็นต้น

 

นพ. บวร วีระสืบพงศ์ แพทย์ชำนาญการด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า ศูนย์มะเร็งฮอไรซันมีผลลัพธ์การรักษาที่ดีมาก เรามีอัตราการรอดชีวิตสูงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในสหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่าง ผลลัพธ์การรักษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 450 คน จากสถิติในปี 2564-2565 พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 1-3 มีอัตราการรอดชีวิตใน 1 ปี หลังได้รับการรักษา ถึง 100% ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 99%, 97% และ 94% (ตามลำดับระยะ 1-3) ในขณะที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 4 มีอัตราการรอดชีวิตใน 1 ปี สูงถึง 90% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 61% 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยารักษามะเร็งที่ให้ในกลุ่มของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาก่อนการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า หรือภูมิคุ้มกันบำบัด จากนั้นเอาชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดไปตรวจหาเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ พบว่าอัตราที่เซลล์มะเร็งจะถูกทำลายไปหมดจากการให้ยาก่อนผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกา ในทุกประเภทของมะเร็งเต้านม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน มีการเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของทีมแพทย์ในการวางแผนการรักษาอย่างละเอียดและแม่นยำ

 

พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช แพทย์ชำนาญการด้านมะเร็งวิทยา และ Palliative Care โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า การดูแลแบบประคับประคอง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (Palliative Cancer Care)  เป็นการดูแลที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยจะคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยและครอบครัวร่วมด้วยเสมอ โดยศูนย์มะเร็งฮอไรซันมีทีม Palliative Tumor Board ประกอบด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคองที่จะคอยติดตามประเมินอาการและให้การดูแลในทุกมิติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำดนตรีบำบัดเข้ามาดูแลผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายได้ดียิ่งขึ้น

 

นอกจากการที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในโลกปัจจุบัน คือการหาพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและในระดับสากล เพื่อพัฒนาการรักษาและส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คน พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการแพทย์ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน นพ. รุจาพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร. 1378

 

 

 
ข่าวเศรษฐกิจ

สุดคึกคัก! “Thailand MICE X-Change 2024” งานแรกในไทย รวม Supply Chain ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าทุกสาขา พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทย Q3 – Q4 ให้เติบโต article
รมว.อุตสาหกรรม ลุยขับเคลื่อนทิศทางอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 7.2 ล้านตันต่อปี article
CEA ขานรับนโยบายรัฐ ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิด “TCDC” แห่งใหม่ นำร่อง 10 จังหวัด เสริมศักยภาพชุมชน พัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ article
“พาณิชย์” ช่วยเหลือเกษตรกร เปิดพื้นกลางกรุงหน้า Central World ขนผลไม้ขายผู้บริโภค นักท่องเที่ยว article
กระทรวงพาณิชย์ดันผู้ค้าข้าวรายเล็กขึ้นผงาดโชว์ศักยภาพข้าวไทย ในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2024 article
“ภูมิธรรม”รับลูกนายกฯ ถกทุกภาคส่วนดูแลผลไม้-ผัก-พืช 3 หัว สินค้าอาหาร สร้างสมดุล ดึงเครือข่ายเอกชนรับซื้อ 3.13 แสนตัน ส่งเสริมคนตัวใหญ่ดูแลคนตัวเล็ก ดันผลผลิตราคาดีทั้งปี article
“ภูมิธรรม” สร้างประวัติศาสตร์ เปิดตัวมหกรรมไลฟ์คอมเมิร์ซนานาชาติ จับมือบริษัทอินฟลูฯชั้นนำจีน ยกทัพไลฟ์สดขายสินค้า SME ไทย ก.ค.นี้
ไทยประกาศความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการ IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ 105 เมืองทั่วไทย
กระทรวงพลังงาน จับมือ “ปตท.- กฟผ.” ยก “ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ เอเชีย” & “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2024” ปัจจัยเร่งทรานส์ฟอร์มพลังงานสะอาด ก้าวข้ามความท้าทาย
“พาณิชย์” บุกตลาดเพชรบุรี ตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ต ยัน 10,000 บาท เข้ากระเป๋าแน่ปลายปีนี้ article
เจโทรฯ จัดงาน JAPAN PREMIUM HOTATE - From HOKKAIDO Ocean to your Table -ชูความสำเร็จ ดันส่งออกหอยเชลล์โฮตาเตะจากญี่ปุ่นมาไทย โตขึ้นเป็น 2.3 เท่า article
สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา “การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕” เร่งเครื่อง “Quick Win” สินค้าไม่ได้มาตรฐานและขาดการตรวจสอบ สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา “การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕ จากปัญหาคุณภาพ article
บีโอไอจับมือพันธมิตร จัดงาน SUBCON Thailand 2024 พร้อมดึง 7 ค่าย EV เข้าร่วม คาดมูลค่าเชื่อมโยงกว่า 2 หมื่นล้าน
พาณิชย์ ร่วมเครือข่ายพันธมิตร ลดราคาสินค้าช่วงเปิดเทอม “Back To School 2024” article
ปตท.เปิดแผนสำรองก๊าซในอนาคต หลังเกิดภาวะสงครามอิหร่านปะทะอิสราเอล
ก.พลังงาน แจงไฟสำรอง 30% พีคสุดช่วงกลางคืน รับช่วงอากาศร้อนไหว ไม่เกิดอาฟเตอร์ช็อกแน่
บอร์ด บีโอไอ เตรียมจัด 2 งานใหญ่ไบเทค หนุนจับคู่ธุรกิจ EV คาดเม็ดเงินสะพัด 2 หมื่นล.
สำนักงานสลากฯ เปิดตัว โครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” article
เดินหน้าปั้นซุปตาร์กีฬาประดับวงการกีฬาระดับชาติ โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS ปี6 article
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทย ส่งรายการ “ORTHOPEDICS PLAYLIST” รวมเพลย์ลิสต์ความรู้สุขภาพกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงช่องซีอาร์เอ จุฬาภรณ์แชนแนล article
บจ.สุพรีม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น ประกาศความยิ่งใหญ่ นำทีมโดย ท่านดร. เจษฎา ลีลากิจกุล มั่นใจปี 2568 ติดTop 5 ธุรกิจเครือข่ายดาวรุ่ง article
ยโสธรเนรมิต “กระต๊าก Festival 2024” ดัน”ไก่ย่างบ้านแคน”เป็นซอฟท์เพาเวอร์ประเทศ article
ชาอู่หลงทีพลัส เปิดตัวรสชาติใหม่ “ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์” ในงาน Hug To Heal TEA+ Pop Up Café พร้อมชวนพรีเซนเตอร์สุดอบอุ่น “เจเจ กฤษณภูมิ” ร่วมกิจกรรม ใจกลางสยาม
โตโยต้า ทูโช - เดนโซ่ ผนึกกำลัง “เน็กซ์ พอยท์” เขย่าตลาดยานยนต์ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พลังงานไฮโดรเจน รายแรกของประเทศไทย article
เริ่มสาดความสนุกกันแล้ว!! กับงาน “ สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า อยู่เย็น เป็นสนุก ” สงกรานต์สีขาว ปลอดภัย ไม่โป๊ ไม่แป้ง ไม่เปลือย และ ไม่แอลกอฮอล์ กิจกรรมความสนุกอัดแน่นตลอดทั้ง3วัน!! article
Space Water เปิดตัวน้องใหม่!! “Space Flavored Water กลิ่นอุทัยสเปซ” article
ดร.พจมาลย์ สงวนศักดิ์ กาญจนบุรี เนอร์สซิ่งแคร์ เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี SQC Awards 2024 และ บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2567
HONOR เปิดตัว HONOR Magic6 Pro เขย่าตลาดกล้องมือถือ พร้อมปฏิวัติการถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI คุ้มค่าในราคา 34,990 บาท เริ่มจำหน่าย 5 เม.ย.67 นี้! article
“พาณิชย์” จัด “Thai Fruit Festival 2024 by MOC” ขนผลไม้สด-แปรรูป ขนมหวาน ไอศกรีม ขายในงานมหาสงกรานต์ ที่ท้องสนามหลวง article
เปิดแล้ว!!! “ทางลอดกลับรถเข้าเซ็นทรัล ศาลายา” เซ็นทรัลพัฒนา สนับสนุนงบก่อสร้าง 112 ล้านบาทให้กรมทางหลวง พร้อมมอบเป็นสาธารณประโยชน์ แก้ปัญหาจราจร article
เด็ก มช. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ ใส่ไอเดียรักโลกในการแข่งขันสร้างโลกเสมือนจริง ในเกม Minecraft จัดโดย ม.เกษตร article
Secutech Thailand 2024 และ Building and Architect Thailand 2024 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา article
ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เปิดตัว "แพนเค้ก เขมนิจ" เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันสู่โลก Digital article
“REVOMED GROUP” ปั้น “โปรเจกต์” เปิด “นวัตกรรม” มุ่งเป้ายอดขาย 3,500 ล้านบาท และผลักดันไทยสู่ฐานผลิตสินค้าความงามของโลก!! article
TEA จับมือ TCEB เปิดมิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตัว Thailand MICE X-Change 2024 เชื่อมโยงโอกาส กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร article
เซ็นทรัลพัฒนา ชู ‘สงกรานต์ไทย’ เฟสติวัลระดับโลก ทุ่ม 400 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024” ฉลองยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ บูสต์เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไฮซีซัน article
สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย สธ.รับรองมาตรฐาน Happy Toilet ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ article
เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 8,200 ล้านบาท เปิด ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ มิกซ์ยูสสุดยิ่งใหญ่ แห่งแรกในนครปฐม แลนด์มาร์กประตูสู่ภาคตะวันตก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยว ยกระดับเมืองเติบโตเต็มศักยภาพ article
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จับมือสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดตัวงานเทศกาล “มหกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” พร้อมขบวนแห่สงกรานต์ตระการตา 5 ภูมิภาค article
“พาณิชย์” ลุยต่อ ผนึกกำลังพลังงาน ตรวจปั๊มน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ article
บิ๊กซี ชวนแซ่บสะใจ! ยกขบวนเครื่องปรุงรสและอาหารแห้งคุณภาพ 24 แบรนด์ชั้นนำ มาเสิร์ฟคนที่รักในการทำอาหาร ในงาน “ส้มตำยำแฟร์ @ Big C ปีที่ 1” article
"Rich Aesthetic จัดงาน i-THREAD Master Class งาน Workshop ครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงต้นปี" article
“FOB Lab (เอฟ โอ บี แล็บ)” เกาหลีใต้ พร้อมรุก!!เปิด Grand Opening บุกตลาดไทยครั้งแรกแล้วอย่างยิ่งใหญ่ article
สวนน้ำรามายณะ เปิดตัว 3 โซนใหม่! Ramayana Kids Kingdom พื้นที่สำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย พร้อมอัปเลเวลความสนุกให้ทุกครอบครัวแล้ววันนี้! article
ดอกบัวคู่ จัดงานวิ่ง “47 ปีดอกบัวคู่ มินิ-ฮาลฟ์ มาราธอน“ วันที่ 16 มิ.ย.67 ณ สวนหลวงร.9 article
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดัน“กองทุนมหิดลยั่งยืน” หวังดึงภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน ร่วมลงทุนสร้างอนาคตการศึกษาและนวัตกรรมประเทศไทย article
เบอร์หนึ่งตลอดกาล “เซ็นทรัลพัฒนา” ชนะรางวัล 2 ปีซ้อน พาศูนย์การค้าเซ็นทรัลครองใจผู้บริโภคคว้า Thailand’s Most Admired Company 2023-2024 ย้ำความสำเร็จ The Ecosystem for All แข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อทุกฝ่าย article
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B article
สุดยิ่งใหญ่! แถลงเปิดฉากศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทย พร้อมเปิดตัวไตเติ้ลสปอนเซอร์กระหึ่มฤดูกาล 2024 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุน ภายใต้ชื่อราย article
CEA OTOP Marché x Shope ช้อปสนุก ชิมสนั่น สัมผัสความอร่อยแบบ Thai Taste จากสินค้าผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศ article
ปักหมุดเปิด 30 มี.ค. นี้ ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ ปฐมบทใหม่ของความสุขทุกมิติ แลนด์มาร์ก ยิ่งใหญ่ที่สุดในนครปฐม ยกระดับเมืองศักยภาพประตูสู่ภาคตะวันตก article
เทศบาลนครรังสิต จับมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จุดประกายเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน จัดงาน ธรรมศาสตร์ แฟร์ครั้งที่ 1 อย่างยิ่งใหญ่ คาดเงินสะพัด ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท article
“HMC Polymers” ชูแนวคิด “PP ENDLESS SOLUTIONS FOR MORE” มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เผยปี 2566 กวาดรายได้ 2.5 หมื่นล้านบาท article
ทันตแพทยสมาคมฯ นำทัพเครือข่ายสุขภาพ และทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมระดับชาติ-นานาชาติ ตลอดปี 2567 ผลักดันเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย article
“โค้ชเบียร์ อินดี้ เทรดเดอร์” เข้าเเจ้งความกับ บก.ปอท หลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ หลอกเหยื่อลงทุน มีผู้เสียหายกว่า 20 คน article
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บีจีไอ เซินเจิ้น จำกัด และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการแพทย์จีโนมิกส์ article
ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดย รีโว่เมด กรุ๊ป และ ม.มหิดล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent By คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์” article
เดือดโค้งสุดท้าย! สรุปผล 32 ทีม ก่อนเข้าสู่รอบชิง Gatorade 5v5 Football 2024 ลุ้นสุดยอดทีมแชมป์ บินลัดฟ้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ article
เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน article
กฟผ. ปรับดีไซน์ใหม่ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดึงแน็ก-ชาลี และศิลปิน “พาราด็อกซ์” เป็นพรีเซนเตอร์ หวังปลุกพลังคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟ ผ่านเพลง “ฤดูเซฟ” article
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร และ ออร์กานอน เปิดโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทย article
ททท. ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดตัวแคมเปญ “สุขทันที…ที่เที่ยวเมืองรอง” ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรองอย่างยั่งยืน หวังปั๊มรายได้ไม่น้อยกว่า 3.24 แสนล้านบาท article
พบกับงาน Beyond Blockchain Experience : Future of Blockchain 2024
สมศักดิ์ศรี AKA CHAMPION คนแรกของประเทศไทย เอ็กซ์กินจุ สร้างสถิติกินจุกว่า 90 ถาด คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท กับแคมเปญสุดเดือด AKA Champion "ปิ้งจุก สุขทั่วไทย" article
Grand Opening สถาบันศูนย์รวมความงามกึ่งถาวร Mapay Beauty Center article
“เจเจซี กรุ๊ป” เปิดตัว “โปรแจ็ค ไรเฟล” ขานรับตลาด AI ลุย “ธุรกิจออนไลน์” ทุกแพลตฟอร์ม article
ห้ามพลาด !! งาน ASA Experimental Design Competition
สายกิน-เที่ยว ห้ามพลาด “นภินทร” นำพาณิชย์ร่วมกับ ททท. ปล่อยเส้นทางเที่ยว-กินทั่วประเทศ ใต้แคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” พร้อมชวนสายคอนเทนต์ร่วมกิจกรรมรับรางวัลเพียบ article
เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งอสังหาฯ ไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ วางแผนลงทุนต่อเนื่อง 121,000 ล้านบาทใน 5 ปี ชูความสำเร็จ The Ecosystem For All ผนึกพันธมิตรเติบโตทั้งระบบ พร้อมพลิกโฉมรีเทลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยโครงการระดับ The World’s New Magnitude article
คณะเศรษฐศาตร์ ม.เกษตร ดึงนักเศรษฐศาสตร์โนเบล สร้างแรงบันดาลใจอาจารย์นิสิต ผลิตผลงานวิจัยในระดับโลก article
บิ๊กซี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึก 13 แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำ สานต่อแคมเปญ “น้ำเพื่อสันติภาพ...คืนความสะอาดทุกหยดให้โลก ที่บิ๊กซี ปีที่ 6” article
สปอนเซอร์ แบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน VNL รอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ปลุกพลังคนไทย “เชียร์ไทยเชียร์ให้สุดใจในแมตช์หยุดโลก” article
พิธีแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Business Model VEENALIFECARE article
ท็อปฟอร์ม! เซ็นทรัลพัฒนา ปลุกเทรนด์ซัมเมอร์มิติใหม่ยิ่งใหญ่แห่งปี “SUMMER WONDERFEST 2024” มหกรรมซัมเมอร์ ช้อป กิน เที่ยว สนุกเกินต้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย เริ่มวันนี้ – 19 พ.ค. 67 article
อีกก้าวความสำเร็จ พีทีที แอลเอ็นจี คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 บทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานระดับโลก article
คุณอัชราพร ภู่ทอง CEO PK COSMETIC เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี BEST PRODUCT OF THE YEAR 2024 article
“มะเร็งเต้านม” รู้ก่อนปลอดภัยกว่า เรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วินิจฉัยและรักษาเร็ว พร้อมส่งมอบการดูแลแบบไร้รอยต่อ article
ครั้งแรกของไทย! “คณะแพทยศาสตร์ มศว” จับมือ “วิโนน่า” เปิดตัวโครงการวิจัยทดสอบ โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยหมดระดูอย่างยั่งยืน article
AMN ยกระดับวงการผิวหนังและความงาม ต้อนรับปีมังกรกับ งาน “Minimally Invasive RF Multiplatform for Holistic Rejuvenation: Discover the Unique Science and Pearls of Wisdom from World Masters” article
ดีพร้อม จับมือพันธมิตร เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมชูแนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท article
ชมรมลมวิเศษ จัดงานรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลผู้ชนะรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ article
ร่วมสร้างประสบการณ์ ความงดงามที่บอกถึงคุณค่าของคนไทยผ่านการ รังสรรค์ให้เรือนภรณ์ภักดีเป็นสถานที่เล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในคอนเซ็ปต์ "อิ่ม หนำ สำราญ" article
บุญถาวร เอาใจผู้บริโภคเปิดตัวบริการติดตั้งสุขภัณฑ์ โดยทีมช่างผู้เชียวชาญ พร้อมรับประกัน 180 วัน article
พาณิชย์ประกาศจัด Prime Minister’s Export Award 2024 ผสาน Soft Power ผลักดันผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน article
ซีพี-เมจิ เปิดตัว “เมจิ มิกซ์ มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ สำหรับเครื่องดื่ม ตัวช่วยใหม่ของบาริสต้าที่ตอบโจทย์ทั้งรสชาติสดใหม่ และพร้อมให้มากกว่าคำว่า “สะดวก” article
เริ่มแล้ว!! Thailand Motor Festival 2024 SUPER PLUS E Sports ชมยานยนต์รุ่นล่าสุดจาก TOYOTA พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย article
โมเดิร์นกรีน ผุด “กาล พหลโยธิน 56” คอนโดโลว์ไรส์สุดชิค ชูคอนเซปต์ที่อยู่อาศัยสีเขียว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอนาคตที่ยั่งยืน article
“ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์” คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน คลินิกศัลยกรรม ที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศไทย ในงาน “HANS Night To The Moon” article
นิทรรศการภาพถ่าย “มหัศจรรย์ซินเจียงเหนือ ภูมิประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม และผู้คน” จากฝีมือ ชิไว เดวิด เลา article
เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับกระบวนการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ในงาน Intelligent Asia Thailand งานเดียวตอบโจทย์ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม article
วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® รับมาตรฐาน EURO5 ลดก๊าซพิษ และ PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโลก ได้จริง พร้อมใช้ทั่วไทย article
มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และ จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดงาน “ กวี คีตา อัมพวาเฟส ” จัดเต็ม แสง สี เสียง กิจกรรมความสนุก ความสวยงามทางวัฒนธรรม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ด เมืองอัมพวา article
พร้อมจัด! เอเชีย โร้ด แถลงเปิดฤดูกาล2024 เตรียมยกทัพนักบิดดาวดัง กระหึ่มไทย กลาง มี.ค.นี้ article
ม.หอการค้าไทย ประกาศความเป็นเลิศด้าน AI ปักธง “AI - UTCC” ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาไทยคุณภาพระดับโลก article
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชวนปักหมุดหยุดไข้เลือดออก พร้อมชวน “หมอช้าง” เช็คดวงสุขภาพรับปีมังกร article
แบรนด์ Y8 รุกตลาดสุขภาพและความงาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมครั้งแรกในไทย “Solanox” ทุ่มวิจัยและพัฒนากว่า 3 ปี article
“โฟล วูล์ฟเฟีย” ประกาศความสำเร็จพัฒนา “ผำ” เปิดตัวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สู่ superfood สุดยอดอาหารแห่งอนาคต article
APEX MEDICAL CENTER ผู้นำด้านนวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าตัวจริงที่ 1 ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีกับ 50 สาขาทั่วประเทศ โดยการบริหารงานของ พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ article
พาวเวอร์ เน็คซ์ เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ดึง พยัคฆ์ มอเตอร์ ร่วมพันธมิตรรุกขยายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ article

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3