มหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดัน“กองทุนมหิดลยั่งยืน” หวังดึงภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน ร่วมลงทุนสร้างอนาคตการศึกษาและนวัตกรรมประเทศไทย
dot dot
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดัน“กองทุนมหิดลยั่งยืน” หวังดึงภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน ร่วมลงทุนสร้างอนาคตการศึกษาและนวัตกรรมประเทศไทย article

วันที่ 28 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนา บทบาทและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กองทุนมหิดลยั่งยืนเพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก ทั้งในด้านการสร้างคน เทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการ สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กับ กองทุนมหิดลยั่งยืน (Mahidol University Endowment Fund)โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และ                                  อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ดำเนินการเสวนา พร้อมนี้ ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการนโยบายด้าน Marketing Endowment Fund มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ข้อมูล ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองทุนมหิดลยั่งยืน เป็นกองทุนกลางของหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองระยะยาว เพื่อใช้ในการการดำเนินพันธกิจ และสนับสนุนการสร้างปัญญาแผ่นดิน ให้สามารถต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป          เพื่อประโยชน์และ Positive Impact ในอนาคต ซึ่งการสร้างฐานการเงินที่มั่นคงเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกได้ทำ โดยมีกองทุนแบบ Endowment Fund เป็นการระดมทุนที่เน้นความยั่งยืนในระยะยาว โดยเงินที่ได้รับจากการบริจาคจะนำไปบริหาร และนำเฉพาะผลตอบแทนไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในขณะที่เงินต้นยังคงอยู่เป็นเงินสำรองที่จะนำไปลงทุนและบริหารให้งอกเงยต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการนโยบายด้าน Marketing Endowment Fund มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กองทุนมหิดลยั่งยืน มีความตั้งใจที่จะสร้างคนที่มีศักยภาพสูง ในสาขาที่ตอบความต้องการของประเทศและของโลก เช่น วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวโมเลกุล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นต้น รวมถึง ให้ทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทุนพัฒนาเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ตลอดจนการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อแก้ปัญหาและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีห้องปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสาขาการแพทย์ พืชพันธุ์ ธรณีวิทยา ดนตรี เพื่อให้ผู้คนและองค์กรเข้าถึงแหล่งความรู้ มีการจัดตั้ง AI Center/Maker space/Playground space พื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านการลงมือสร้างสรรค์เพื่อทำให้ความเป็นไปได้เกิดขึ้นจริง สำหรับนักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการสร้างปัญญาและนวัตกรรม ด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะธุรกิจในระยะเริ่มต้นให้พัฒนาเป็นธุรกิจได้จริง รวมถึง Startup ที่มีศักยภาพสูงให้เติบโตเป็นธุรกิจที่แข็งแรงและยั่งยืน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สำหรับในต่างประเทศจำเป็นต้องทำบริษัท Startup/ Spinoff และเมื่อสำเร็จบริษัทใหญ่ๆ นำผลงานต่างๆ ไปต่อยอด ทุกคนที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจะมีกี่คนที่มีโอกาสที่จะไปทำบริษัท Startup ที่เกิดขึ้นจากไอเดียตัวเอง สิ่งที่ยังขาดอยู่คือ Feeder Fund เมื่อกองทุนมหิดลยั่งยืนเกิดขึ้น จะทำให้ Start Up โตขึ้นและสำเร็จได้ ต่อไปก็สามารถนำตัวเองกลับมาบริจาคให้มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีทรัพย์สินทางปัญญา มีองค์ความรู้ ยังสามารถที่จะเดินหน้าในเรื่อง Holding Company ที่เมื่อผลประกอบการมีกำไรก็สามารถนำกลับเข้ามาที่ Endowment อีกครั้งซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ยั่งยืนเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้รอเงินบริจาคเพียงอย่างเดียวแต่ยังมองหาคู่ความร่วมมืออันจะทำให้เราเติบโตขึ้นไปด้วย มหาวิทยาลัยหากไม่ทำอะไรต่อไปคงจะไม่มีคนเรียนแล้ว แต่หากมองว่าประเทศเปลี่ยนโลกเปลี่ยน Disruption กลับมา Input ของมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นบริษัท ผู้เกษียณอายุแล้ว คนที่ทำบริษัทแต่ต้องการ Business Model ต่อไปอาจจะมองมหาวิทยาลัยจะเป็นศูนย์บ่มเพาะ พี่เลี้ยง เป็น incubator เพื่อร่วมพัฒนาต่อไป

 

พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า Endowment Fund ต่างจากมูลนิธิและการรับบริจาคต่างๆ คือเป็นส่วนหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  มีเงื่อนเวลามาครอบคลุม การบริหารจัดการต้องประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และต้องมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุน โดยมีสมาคมศิษย์เก่าที่ทำหน้าที่ประสานเชื่อมระหว่างศิษย์เก่า กับทีมบริหาร และมืออาชีพที่บริหารจัดการกองทุนให้อยู่ต่อไปยาวนาน ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเข้าใจถึง Endowment Fund เพื่อช่วยกันสร้างระบบให้เกิดความยั่งยืน  ถึงแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการบริจาคให้วัดหรือโรงพยาบาลที่เห็นผลเร็ว ผูกพันต่อจิตใจ แต่เรื่องการศึกษา ก็เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าระบบการศึกษาไม่ดี คนไม่พัฒนา ประเทศชาติก็ไม่พัฒนาแล้วจะไปแข่งขันกับระดับนานาชาติได้อย่างไร ไม่ต้องเปลี่ยนจากวัดหรือโรงพยาบาล เพียงกันส่วนหนึ่งมาบริจาคให้ระบบการศึกษา Endowment Fund กองทุนเพื่อความยั่งยืน มีรูปแบบการบริจาคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเงินสด การทำพินัยกรรม เบี้ยบำเน็จบำนาญ ประกันชีวิต หุ้นต่างๆ อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีโอกาสพัฒนา สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบริจาคให้กองทุนแล้วให้มืออาชีพมาบริหารจัดการเพื่อนำดอกผลมาบริหารจัดการทุนการศึกษาคัดสรรเด็กอัจฉริยะ พัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และหลักสูตร หากทำได้ทั้ง 3 ส่วน มหาวิทยาลัยและประเทศจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยผู้บริจาคไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหรือทรัพย์สินจะสูญเพราะในข้อบังคับกำหนดชัดเจน

นอกจากนี้ ผู้บริจาคสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่จะมอบเงินต้นหรือทรัพย์สินเป็นในลักษณะของ Term Endowment และมหาวิทยาลัยนำดอกผลที่ได้ตลอดระยะเวลาไปใช้ โดย กองทุนมหิดลยั่งยืนมีทุนประเดิมกองทุน 100 ล้านบาท หลังมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในเร็วๆ นี้ และยังจำเป็นต้องได้รับการบริจาคอีกมาก จึงขอเชิญชวนร่วมพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษา และนวัตกรรมของประเทศชาติในทุกด้านอย่างยั่งยืนและถาวรกับ กองทุนมหิดลยั่งยืน Mahidol University Endowment Fund

 

โอกาสนี้ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเห็นความสำคัญทางการศึกษาทำให้กองทุนใหญ่และประสบความสำเร็จกับ Endowment Fund เป็นอย่างมาก ในประเทศไทย ที่ผ่านมาอาจจะเพราะมีการสนับสนุนจากรัฐบาลทำให้เรื่องกองทุนไม่เกิดขึ้น แต่เมื่องบประมาณน้อยลง มหาวิทยาลัยออกนอกระบบจำเป็นต้องใช้เงินเข้าพัฒนารอบด้าน ถึงเวลาที่ต้องเริ่มต้น แม้มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่งจะเริ่มต้นกองทุนมหิดลยั่งยืน แต่ก็ไม่ช้าไป เพียงทุกคนช่วยกันทั้งบุคคล ภาคธุรกิจ และเอกชนช่วยกันสนับสนุนไม่ต้องถึง 100 ล้าน แต่เริ่มจาก 5 -10 ล้านบาท หากมีทุนตั้งต้นที่เยอะมากพอผลตอบแทนก็จะมากพอที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาและอื่นๆ ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลในการขับเคลื่อนต่อไปและต้องเป็นตัวอย่างการเริ่มต้นกองทุนที่ดี

 

ดังนั้น การบริจาคให้ กองทุนมหิดลยั่งยืน ถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของทุกคน ขณะเดียวกันภาคธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนกองทุนมหิดลยั่งยืน สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธรณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือกีฬา หรือรับสิทธิประโยชน์ทางด้านชื่อเสียงและการสร้างคุณูปการในสังคม และการเข้าถึงบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ

 

 

ผู้สนใจร่วมสร้างสังคมยั่งยืนไปกับกองทุนมหิดลยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ give.mahidol.ac.th หรือสอบถาม หน่วยการตลาด ศูนย์บริการสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 02-849-6068 ในวันและเวลาทำการ

 
ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยประกาศความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการ IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ 105 เมืองทั่วไทย article
กระทรวงพลังงาน จับมือ “ปตท.- กฟผ.” ยก “ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ เอเชีย” & “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2024” ปัจจัยเร่งทรานส์ฟอร์มพลังงานสะอาด ก้าวข้ามความท้าทาย
“พาณิชย์” บุกตลาดเพชรบุรี ตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ต ยัน 10,000 บาท เข้ากระเป๋าแน่ปลายปีนี้ article
เจโทรฯ จัดงาน JAPAN PREMIUM HOTATE - From HOKKAIDO Ocean to your Table -ชูความสำเร็จ ดันส่งออกหอยเชลล์โฮตาเตะจากญี่ปุ่นมาไทย โตขึ้นเป็น 2.3 เท่า article
สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา “การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕” เร่งเครื่อง “Quick Win” สินค้าไม่ได้มาตรฐานและขาดการตรวจสอบ สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา “การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕ จากปัญหาคุณภาพ article
บีโอไอจับมือพันธมิตร จัดงาน SUBCON Thailand 2024 พร้อมดึง 7 ค่าย EV เข้าร่วม คาดมูลค่าเชื่อมโยงกว่า 2 หมื่นล้าน
พาณิชย์ ร่วมเครือข่ายพันธมิตร ลดราคาสินค้าช่วงเปิดเทอม “Back To School 2024” article
ปตท.เปิดแผนสำรองก๊าซในอนาคต หลังเกิดภาวะสงครามอิหร่านปะทะอิสราเอล
ก.พลังงาน แจงไฟสำรอง 30% พีคสุดช่วงกลางคืน รับช่วงอากาศร้อนไหว ไม่เกิดอาฟเตอร์ช็อกแน่
บอร์ด บีโอไอ เตรียมจัด 2 งานใหญ่ไบเทค หนุนจับคู่ธุรกิจ EV คาดเม็ดเงินสะพัด 2 หมื่นล.
สำนักงานสลากฯ เปิดตัว โครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” article
เดินหน้าปั้นซุปตาร์กีฬาประดับวงการกีฬาระดับชาติ โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS ปี6 article
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทย ส่งรายการ “ORTHOPEDICS PLAYLIST” รวมเพลย์ลิสต์ความรู้สุขภาพกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงช่องซีอาร์เอ จุฬาภรณ์แชนแนล article
บจ.สุพรีม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น ประกาศความยิ่งใหญ่ นำทีมโดย ท่านดร. เจษฎา ลีลากิจกุล มั่นใจปี 2568 ติดTop 5 ธุรกิจเครือข่ายดาวรุ่ง article
ยโสธรเนรมิต “กระต๊าก Festival 2024” ดัน”ไก่ย่างบ้านแคน”เป็นซอฟท์เพาเวอร์ประเทศ article
ชาอู่หลงทีพลัส เปิดตัวรสชาติใหม่ “ชาบาร์เลย์อู่หลง กลิ่นบราวน์ชูการ์” ในงาน Hug To Heal TEA+ Pop Up Café พร้อมชวนพรีเซนเตอร์สุดอบอุ่น “เจเจ กฤษณภูมิ” ร่วมกิจกรรม ใจกลางสยาม
โตโยต้า ทูโช - เดนโซ่ ผนึกกำลัง “เน็กซ์ พอยท์” เขย่าตลาดยานยนต์ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พลังงานไฮโดรเจน รายแรกของประเทศไทย article
เริ่มสาดความสนุกกันแล้ว!! กับงาน “ สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า อยู่เย็น เป็นสนุก ” สงกรานต์สีขาว ปลอดภัย ไม่โป๊ ไม่แป้ง ไม่เปลือย และ ไม่แอลกอฮอล์ กิจกรรมความสนุกอัดแน่นตลอดทั้ง3วัน!! article
Space Water เปิดตัวน้องใหม่!! “Space Flavored Water กลิ่นอุทัยสเปซ” article
ดร.พจมาลย์ สงวนศักดิ์ กาญจนบุรี เนอร์สซิ่งแคร์ เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี SQC Awards 2024 และ บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2567
HONOR เปิดตัว HONOR Magic6 Pro เขย่าตลาดกล้องมือถือ พร้อมปฏิวัติการถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI คุ้มค่าในราคา 34,990 บาท เริ่มจำหน่าย 5 เม.ย.67 นี้! article
“พาณิชย์” จัด “Thai Fruit Festival 2024 by MOC” ขนผลไม้สด-แปรรูป ขนมหวาน ไอศกรีม ขายในงานมหาสงกรานต์ ที่ท้องสนามหลวง article
เปิดแล้ว!!! “ทางลอดกลับรถเข้าเซ็นทรัล ศาลายา” เซ็นทรัลพัฒนา สนับสนุนงบก่อสร้าง 112 ล้านบาทให้กรมทางหลวง พร้อมมอบเป็นสาธารณประโยชน์ แก้ปัญหาจราจร article
เด็ก มช. สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ ใส่ไอเดียรักโลกในการแข่งขันสร้างโลกเสมือนจริง ในเกม Minecraft จัดโดย ม.เกษตร article
Secutech Thailand 2024 และ Building and Architect Thailand 2024 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา article
ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เปิดตัว "แพนเค้ก เขมนิจ" เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ ขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันสู่โลก Digital article
“REVOMED GROUP” ปั้น “โปรเจกต์” เปิด “นวัตกรรม” มุ่งเป้ายอดขาย 3,500 ล้านบาท และผลักดันไทยสู่ฐานผลิตสินค้าความงามของโลก!! article
TEA จับมือ TCEB เปิดมิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตัว Thailand MICE X-Change 2024 เชื่อมโยงโอกาส กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร article
เซ็นทรัลพัฒนา ชู ‘สงกรานต์ไทย’ เฟสติวัลระดับโลก ทุ่ม 400 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024” ฉลองยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ บูสต์เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไฮซีซัน article
สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย สธ.รับรองมาตรฐาน Happy Toilet ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ article
เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 8,200 ล้านบาท เปิด ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ มิกซ์ยูสสุดยิ่งใหญ่ แห่งแรกในนครปฐม แลนด์มาร์กประตูสู่ภาคตะวันตก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยว ยกระดับเมืองเติบโตเต็มศักยภาพ article
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จับมือสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดตัวงานเทศกาล “มหกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” พร้อมขบวนแห่สงกรานต์ตระการตา 5 ภูมิภาค article
“พาณิชย์” ลุยต่อ ผนึกกำลังพลังงาน ตรวจปั๊มน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ article
บิ๊กซี ชวนแซ่บสะใจ! ยกขบวนเครื่องปรุงรสและอาหารแห้งคุณภาพ 24 แบรนด์ชั้นนำ มาเสิร์ฟคนที่รักในการทำอาหาร ในงาน “ส้มตำยำแฟร์ @ Big C ปีที่ 1” article
"Rich Aesthetic จัดงาน i-THREAD Master Class งาน Workshop ครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงต้นปี" article
“FOB Lab (เอฟ โอ บี แล็บ)” เกาหลีใต้ พร้อมรุก!!เปิด Grand Opening บุกตลาดไทยครั้งแรกแล้วอย่างยิ่งใหญ่ article
สวนน้ำรามายณะ เปิดตัว 3 โซนใหม่! Ramayana Kids Kingdom พื้นที่สำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย พร้อมอัปเลเวลความสนุกให้ทุกครอบครัวแล้ววันนี้! article
ดอกบัวคู่ จัดงานวิ่ง “47 ปีดอกบัวคู่ มินิ-ฮาลฟ์ มาราธอน“ วันที่ 16 มิ.ย.67 ณ สวนหลวงร.9 article
กว่า 40 ปี แห่งความมุ่งมั่น เพื่อเอาชนะโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ส่งมอบการบริบาลครอบคลุมทุกมิติ article
เบอร์หนึ่งตลอดกาล “เซ็นทรัลพัฒนา” ชนะรางวัล 2 ปีซ้อน พาศูนย์การค้าเซ็นทรัลครองใจผู้บริโภคคว้า Thailand’s Most Admired Company 2023-2024 ย้ำความสำเร็จ The Ecosystem for All แข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อทุกฝ่าย article
เอปสัน ประเทศไทยเปิดโซลูชั่น เซ็นเตอร์ รวมครบทุกนวัตกรรมผสานความยั่งยืน ตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้า B2B article
สุดยิ่งใหญ่! แถลงเปิดฉากศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทย พร้อมเปิดตัวไตเติ้ลสปอนเซอร์กระหึ่มฤดูกาล 2024 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุน ภายใต้ชื่อราย article
CEA OTOP Marché x Shope ช้อปสนุก ชิมสนั่น สัมผัสความอร่อยแบบ Thai Taste จากสินค้าผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศ article
ปักหมุดเปิด 30 มี.ค. นี้ ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ ปฐมบทใหม่ของความสุขทุกมิติ แลนด์มาร์ก ยิ่งใหญ่ที่สุดในนครปฐม ยกระดับเมืองศักยภาพประตูสู่ภาคตะวันตก article
เทศบาลนครรังสิต จับมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จุดประกายเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน จัดงาน ธรรมศาสตร์ แฟร์ครั้งที่ 1 อย่างยิ่งใหญ่ คาดเงินสะพัด ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท article
“HMC Polymers” ชูแนวคิด “PP ENDLESS SOLUTIONS FOR MORE” มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เผยปี 2566 กวาดรายได้ 2.5 หมื่นล้านบาท article
ทันตแพทยสมาคมฯ นำทัพเครือข่ายสุขภาพ และทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมระดับชาติ-นานาชาติ ตลอดปี 2567 ผลักดันเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนวงการทันตกรรมไทย article
“โค้ชเบียร์ อินดี้ เทรดเดอร์” เข้าเเจ้งความกับ บก.ปอท หลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ หลอกเหยื่อลงทุน มีผู้เสียหายกว่า 20 คน article
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บีจีไอ เซินเจิ้น จำกัด และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการแพทย์จีโนมิกส์ article
ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดย รีโว่เมด กรุ๊ป และ ม.มหิดล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent By คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์” article
เดือดโค้งสุดท้าย! สรุปผล 32 ทีม ก่อนเข้าสู่รอบชิง Gatorade 5v5 Football 2024 ลุ้นสุดยอดทีมแชมป์ บินลัดฟ้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ article
เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน article
กฟผ. ปรับดีไซน์ใหม่ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดึงแน็ก-ชาลี และศิลปิน “พาราด็อกซ์” เป็นพรีเซนเตอร์ หวังปลุกพลังคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟ ผ่านเพลง “ฤดูเซฟ” article
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร และ ออร์กานอน เปิดโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทย article
ททท. ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดตัวแคมเปญ “สุขทันที…ที่เที่ยวเมืองรอง” ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรองอย่างยั่งยืน หวังปั๊มรายได้ไม่น้อยกว่า 3.24 แสนล้านบาท article
พบกับงาน Beyond Blockchain Experience : Future of Blockchain 2024
สมศักดิ์ศรี AKA CHAMPION คนแรกของประเทศไทย เอ็กซ์กินจุ สร้างสถิติกินจุกว่า 90 ถาด คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท กับแคมเปญสุดเดือด AKA Champion "ปิ้งจุก สุขทั่วไทย" article
Grand Opening สถาบันศูนย์รวมความงามกึ่งถาวร Mapay Beauty Center article
“เจเจซี กรุ๊ป” เปิดตัว “โปรแจ็ค ไรเฟล” ขานรับตลาด AI ลุย “ธุรกิจออนไลน์” ทุกแพลตฟอร์ม article
ห้ามพลาด !! งาน ASA Experimental Design Competition
สายกิน-เที่ยว ห้ามพลาด “นภินทร” นำพาณิชย์ร่วมกับ ททท. ปล่อยเส้นทางเที่ยว-กินทั่วประเทศ ใต้แคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” พร้อมชวนสายคอนเทนต์ร่วมกิจกรรมรับรางวัลเพียบ article
เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งอสังหาฯ ไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ วางแผนลงทุนต่อเนื่อง 121,000 ล้านบาทใน 5 ปี ชูความสำเร็จ The Ecosystem For All ผนึกพันธมิตรเติบโตทั้งระบบ พร้อมพลิกโฉมรีเทลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยโครงการระดับ The World’s New Magnitude article
คณะเศรษฐศาตร์ ม.เกษตร ดึงนักเศรษฐศาสตร์โนเบล สร้างแรงบันดาลใจอาจารย์นิสิต ผลิตผลงานวิจัยในระดับโลก article
บิ๊กซี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึก 13 แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำ สานต่อแคมเปญ “น้ำเพื่อสันติภาพ...คืนความสะอาดทุกหยดให้โลก ที่บิ๊กซี ปีที่ 6” article
สปอนเซอร์ แบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน VNL รอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ปลุกพลังคนไทย “เชียร์ไทยเชียร์ให้สุดใจในแมตช์หยุดโลก” article
พิธีแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Business Model VEENALIFECARE article
ท็อปฟอร์ม! เซ็นทรัลพัฒนา ปลุกเทรนด์ซัมเมอร์มิติใหม่ยิ่งใหญ่แห่งปี “SUMMER WONDERFEST 2024” มหกรรมซัมเมอร์ ช้อป กิน เที่ยว สนุกเกินต้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย เริ่มวันนี้ – 19 พ.ค. 67 article
อีกก้าวความสำเร็จ พีทีที แอลเอ็นจี คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 บทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานระดับโลก article
คุณอัชราพร ภู่ทอง CEO PK COSMETIC เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี BEST PRODUCT OF THE YEAR 2024 article
“มะเร็งเต้านม” รู้ก่อนปลอดภัยกว่า เรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วินิจฉัยและรักษาเร็ว พร้อมส่งมอบการดูแลแบบไร้รอยต่อ article
ครั้งแรกของไทย! “คณะแพทยศาสตร์ มศว” จับมือ “วิโนน่า” เปิดตัวโครงการวิจัยทดสอบ โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยหมดระดูอย่างยั่งยืน article
AMN ยกระดับวงการผิวหนังและความงาม ต้อนรับปีมังกรกับ งาน “Minimally Invasive RF Multiplatform for Holistic Rejuvenation: Discover the Unique Science and Pearls of Wisdom from World Masters” article
ดีพร้อม จับมือพันธมิตร เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมชูแนวคิด “วิถีไทย (Being Thai)” ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท article
ชมรมลมวิเศษ จัดงานรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลผู้ชนะรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ article
ร่วมสร้างประสบการณ์ ความงดงามที่บอกถึงคุณค่าของคนไทยผ่านการ รังสรรค์ให้เรือนภรณ์ภักดีเป็นสถานที่เล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในคอนเซ็ปต์ "อิ่ม หนำ สำราญ" article
บุญถาวร เอาใจผู้บริโภคเปิดตัวบริการติดตั้งสุขภัณฑ์ โดยทีมช่างผู้เชียวชาญ พร้อมรับประกัน 180 วัน article
พาณิชย์ประกาศจัด Prime Minister’s Export Award 2024 ผสาน Soft Power ผลักดันผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน article
ซีพี-เมจิ เปิดตัว “เมจิ มิกซ์ มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ สำหรับเครื่องดื่ม ตัวช่วยใหม่ของบาริสต้าที่ตอบโจทย์ทั้งรสชาติสดใหม่ และพร้อมให้มากกว่าคำว่า “สะดวก” article
เริ่มแล้ว!! Thailand Motor Festival 2024 SUPER PLUS E Sports ชมยานยนต์รุ่นล่าสุดจาก TOYOTA พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย article
โมเดิร์นกรีน ผุด “กาล พหลโยธิน 56” คอนโดโลว์ไรส์สุดชิค ชูคอนเซปต์ที่อยู่อาศัยสีเขียว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอนาคตที่ยั่งยืน article
“ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์” คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน คลินิกศัลยกรรม ที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศไทย ในงาน “HANS Night To The Moon” article
นิทรรศการภาพถ่าย “มหัศจรรย์ซินเจียงเหนือ ภูมิประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม และผู้คน” จากฝีมือ ชิไว เดวิด เลา article
เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับกระบวนการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ในงาน Intelligent Asia Thailand งานเดียวตอบโจทย์ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม article
วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® รับมาตรฐาน EURO5 ลดก๊าซพิษ และ PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโลก ได้จริง พร้อมใช้ทั่วไทย article
มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และ จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดงาน “ กวี คีตา อัมพวาเฟส ” จัดเต็ม แสง สี เสียง กิจกรรมความสนุก ความสวยงามทางวัฒนธรรม ชูอัตลักษณ์ ของดี ของเด็ด เมืองอัมพวา article
พร้อมจัด! เอเชีย โร้ด แถลงเปิดฤดูกาล2024 เตรียมยกทัพนักบิดดาวดัง กระหึ่มไทย กลาง มี.ค.นี้ article
ม.หอการค้าไทย ประกาศความเป็นเลิศด้าน AI ปักธง “AI - UTCC” ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาไทยคุณภาพระดับโลก article
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชวนปักหมุดหยุดไข้เลือดออก พร้อมชวน “หมอช้าง” เช็คดวงสุขภาพรับปีมังกร article
แบรนด์ Y8 รุกตลาดสุขภาพและความงาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมครั้งแรกในไทย “Solanox” ทุ่มวิจัยและพัฒนากว่า 3 ปี article
“โฟล วูล์ฟเฟีย” ประกาศความสำเร็จพัฒนา “ผำ” เปิดตัวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สู่ superfood สุดยอดอาหารแห่งอนาคต article
APEX MEDICAL CENTER ผู้นำด้านนวัตกรรมยกกระชับปรับรูปหน้าตัวจริงที่ 1 ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีกับ 50 สาขาทั่วประเทศ โดยการบริหารงานของ พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ article
พาวเวอร์ เน็คซ์ เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ดึง พยัคฆ์ มอเตอร์ ร่วมพันธมิตรรุกขยายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ article
“พาณิชย์” ช่วยพี่น้องเกษตรกร จับมือ 3 ปั๊มใหญ่ ซื้อหอมแดงกว่า 300 ตัน แจกสมนาคุณผู้เติมน้ำมัน article
ดีอี-ETDA เดินหน้าโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) ปีที่ 2 ลุย 10 จังหวัด เร่งสร้างแกนนำในพื้นที่ เสริมเกราะป้องกันภัยออนไลน์ article
คปภ. จับมือ มทร.พระนคร เดินหน้าปลุกพลังนักบิดรุ่นใหม่ รณรงค์ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์
Miss Sam Sokneath ลงนามความร่วมมือ MOU กับ REVOMED (Thailand) และ Ichimaru ดันแบรนด์ Naafah ให้โกอินเตอร์ article
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงเป็น 1 ในท็อป 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Newsweek ภายในปี 2572 พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน article
บิ๊กซี จับมือ กรมการค้าภายใน จัดแคมเปญ “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567” พบโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ ตั้งเป้าดันยอดขายโต 30% article
‘Mega Show Bangkok 2024 ปลุกไมซ์ไทยคึก ชูดีกรีเวิลด์คลาสโกยผู้ซื้อต่างชาติ article

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3