ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จับมือ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย เปิดกิจกรรม “ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ”
dot dot
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จับมือ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย เปิดกิจกรรม “ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จับมือ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย

เปิดกิจกรรม ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ภายใต้โครงการ วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ” 

 
 

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เปิดกิจกรรม “ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” (Mizuiku Water Hero Camp) ภายใต้โครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ” ประจำปี 2567 (One Suntory Mizuiku Program 2024) พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์การศึกษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Education Centre: EEC) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับแกนนำนักเรียนและครูในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดระยอง

นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า  โครงการ วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของทั้งสองบริษัท มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผ่านการจัดกิจกรรม ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนแบบบูรณาการ และขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ เพื่อคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ ประจำปี 2567 ตลอดจนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมและมิติทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำค่านิยมองค์กรของเรา คือ ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตลอดมา

นายโอเมอร์ มาลิค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความมุ่งมั่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทมาปรับใช้เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้โครงการ วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ ประสบความสำเร็จ เมื่อเรามองภาพรวมในอนาคต เราจะพบว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้นมีความท้าทายเป็นอย่างมาก โดยที่ความท้าทายเหล่านี้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำหรือภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมหรือสถานการณ์ภัยแล้ง เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์น้ำตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้ กลุ่มซันโทรี่มีแผนงานที่จะขยายโครงการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ครอบคลุมประชากรเด็กมากขึ้นในแต่ละประเทศที่มีการดำเนินโครงการมิซุอิกุ โดยในประเทศไทย เราทั้งสองบริษัทพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผ่านการขยายพื้นที่เป้าหมาย และเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเยาวชนได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นของ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย และ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตลอดจนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้”

โครงการ วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ ในปีนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ (Mizuiku Water Hero Camp)  และกิจกรรมประกวด โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ(Mizuiku Water Model School) โดยทำการคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ ระยองและชลบุรี รวมทั้งสิ้น             30 โรงเรียน ซึ่งมีแกนนำนักเรียน ตัวแทนคุณครู และพนักงานจิตอาสาจากทั้งสองบริษัทกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรน้ำ เข้าใจวัฏจักรของน้ำ และปัญหาของน้ำที่พบในท้องถิ่นส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน ผ่านฐานกิจกรรม เกมสันทนาการ และสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองในห้องเรียนธรรมชาติได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ทุ่งโปรงทอง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง และ           หาดแหลมสน นอกจากนี้ แกนนำนักเรียนและตัวแทนคุณครู ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเป็น โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ”           ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้สามารถบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ นโยบาย การมีส่วนร่วมของบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ โดยเมื่อจบกิจกรรมค่ายฯ โรงเรียนต่าง ๆ จะได้รับเงินสนับสนุนโรงเรียนละ 10,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำแผนงานและดำเนินโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียน พร้อมจัดตั้ง “มิซุอิกุ คลับ” เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ โดยแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนที่ชนะการประกวด “โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ” ในแต่ละจังหวัด จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ต้นกำเนิดของโครงการ “มิซุอิกุ” ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่เปิดโอกาสให้พนักงานของทั้งสองบริษัทได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์น้ำไปพร้อม ๆ กับการให้ความรู้และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ชุมชนในพื้นที่

นายอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Education Centre : EEC) กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าการศึกษาเป็นคำตอบและเป็นวิธีที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของเรายั่งยืนที่สุด เราจึงต้องเริ่มสร้างตั้งแต่รากฐานของความยั่งยืน ซึ่งก็คือความรู้สึกรัก หวงแหน และอยากปกป้อง           สิ่ง ๆ หนึ่ง จากความเชื่อนี้ทำให้ EEC เกิดขึ้นและดำเนินการมาถึงปัจจุบัน ภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้แบบ Let Nature be Our Classroom ให้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนของเรา โดยกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ(Mizuiku Water Hero Camp) ถูกออกแบบภายใต้คอนเซปต์ ไม่มีน้ำ ไม่มีเรา เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของน้ำใน      ทุกมิติ และใช้การศึกษาเพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านความเข้าใจในหลักการเหตุและผล การลงมือทำ     การสังเกตและเก็บข้อมูล การคิดวิเคราะห์ นำมาสู่การตกผลึกเป็นโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนและชุมชนของตัวเอง ผ่านกิจกรรมสนุกสนานและเนื้อหาที่เหมาะสมเข้าใจง่ายที่กระตุ้นให้เด็ก ๆ อยากเรียนรู้ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ที่จะเข้ามาแชร์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้    น้อง ๆ นักเรียนเห็นว่าน้ำคือสิ่งสำคัญในทุก ๆ ด้านของชีวิต ทุกคนมีบทบาทในการรักษาน้ำ และต้องร่วมกันลงมืออนุรักษ์น้ำตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป

โครงการ “มิซุอิกุ” ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2547 โดยความริเริ่มของ บริษัท ซันโทรี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด ชื่อโครงการมาจากภาษาญี่ปุ่น คือ “มิซุ” แปลว่า น้ำ และ “อิกุ” แปลว่า การศึกษา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้และปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชนเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 6 (Sustainable Development Goals : SDG 6) เรื่องการสร้างหลักประกันในการจัดให้มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค การจัดการน้ำที่ยั่งยืน และสุขาภิบาลสำหรับทุกคน โดยในปีนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปีของโครงการ “มิซุอิกุ” ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการ “มิซุอิกุ” ที่ได้ขยายการดำเนินโครงการไปยัง 8 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นกว่า 580,000 คน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของซันโทรี่ กรุ๊ป ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่านี้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลาด

โรงงานออโต้อัลลายแอนซ์ฉลองผลิตรถยนต์ครบ 4 ล้านคัน article
เสียวหมี่ประกาศวางจำหน่ายแท็บเล็ต Xiaomi Pad 6S Pro และ Redmi Pad Pro พร้อมด้วยสมาร์ทโฟน Redmi 13 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย article
บูติคนิวซิตี้ มุ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “THE FUTURE OF SUSTAINABLE FASHION” พลิกโฉมองค์กรสู่ Green Industry ผ่านโครงการ A’MAZE Green Society ตอกย้ำเส้นทางที่ยั่งยืน ปักธง Fabric Zero Waste ลดขยะเหลือทิ้งเป็นศูนย์ พร้อมผนึกพันธมิตรยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่น article
ซัมซุง เปิดตัว 3 ซีรีส์จอมอนิเตอร์พรีเมียม เดินหน้าบุกตลาดตระกูล OLED ชูฟีเจอร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AI ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ article
‘บมจ.โรงพยาบาลนครธน’ ยื่นไฟลิ่งเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูศักยภาพหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก พร้อมบริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและความเชี่ยวชาญรักษาโรคซับซ้อนจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง article
POCO M6 มอบความสนุกไม่รู้จบด้วยการถ่ายภาพและประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยม พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในราคาเริ่มต้นเพียง 4,399 บาท article
ฟิลิปส์ เปิดตัว Philips Zenition Series ตัวช่วยแพทย์ศัลยกรรม ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mobile C-Arm article
“แลคตาซอย” สนับสนุนนมถั่วเหลืองเติมพลังผู้บริจาคโลหิต ผ่านโครงการ “แลคตาซอย รักคุณ x สภากาชาดไทย” article
เอ็มจีลุยตลาด e-MPV 7 ที่นั่ง ส่ง NEW MG MAXUS 7 ราคา 1.769 ล้านบาท ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวสมัยใหม่ พร้อมทยอยส่งมอบปลายเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป article
Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera ประสบการณ์ในแบบ Stereoscopic 3D article
foodpanda เปิดโครงการ “panda cares” มอบการดูแล 5 ด้าน แก่พันธมิตรไรเดอร์ ใน 11 ตลาด ทั่ว APAC article
บูติคนิวซิตี้ มุ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “THE FUTURE OF SUSTAINABLE FASHION” พลิกโฉมองค์กรสู่ Green Industry ผ่านโครงการ A’MAZE Green Society ตอกย้ำเส้นทางที่ยั่งยืน ปักธง Fabric Zero Waste ลดขยะเหลือทิ้งเป็นศูนย์ พร้อมผนึกพันธมิตรยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่น article
โออิชิ อีทเทอเรียม และ โออิชิ บุฟเฟต์ ชวน โอ-ร่อย แบบเหนือ ๆ พร้อมอิ่มเอมอาหารจานพิเศษ ฉบับมาสเตอร์เชฟ วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม นี้ article
เซ็นทรัล ภูเก็ต ตอกย้ำความสำเร็จ 6 ปี เติมเต็มภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ตอบโจทย์ The World’s Luxury Magnitude ที่ดึงดูดแบรนด์หรูระดับโลกเปิดตัวต่อเนื่อง article
ร่วมส่งกำลังใจให้ ปอป้อ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักกีฬาแบดมินตันหญิงชาวไทย ปัจจุบันครองอันดับ 1 ของโลก, เจ้าของเหรียญเงิน และเหรียญทองรายการชิงแชมป์โลก ในปี 2019 และ 2021 ในการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนชิงขัยในสนามโอลิมปิก article
ไฮเออร์ ทุ่มงบสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง 100 ล. หลังปิดยอดขายครึ่งปีแรกไปได้สวย article
ซัมซุง ยกทัพจอมอนิเตอร์ 3 ซีรี่ส์ ตีตลาดบนเจาะฐานพรีเมี่ยม OLED ชูฟีเจอร์อัจฉริยะ AI ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ article
TikTok Shop เอ็มโอยู กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดโอกาส SMEs ไทย 7,000 ราย เติมรายได้ article
แกะยุทธศาสตร์‘น้ำดื่มสิงห์’กับตำแหน่งเบอร์ 1 จับมือ‘แคร์แบร์’ตุ๊กตาหมีโฟกัสเป้าจับกลุ่มแฟมิลี่ article
มาสด้าทรานส์ฟอร์มองค์กร เสริมทัพผู้บริหาร ดันคนเก่งเสริมแกร่ง เร่งเครื่องสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นสร้างประสบการณ์ลูกค้า
ซัมซุง เปิดตัวแคมเปญ 'Let AI Gens Your Life' เลือก AI ให้ชีวิตเปลี่ยน เลือกเครื่องซักผ้า AI จากซัมซุง
เริ่มแล้ว! “แม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์” ครั้งที่ 17 เสริมแกร่งผู้ประกอบการร้านอาหารในภาคกลาง จัดเต็มกับ 3 กิจกรรมพิเศษตลอด 4 วัน นำโดยการแข่งขันชิงสุดยอดเชฟมืออาชีพ งานสัมมนาแห่งปีกับกูรูชื่อดัง และเวิร์กชอปจากเชฟระดับโลก
OPPO ประกาศความมุ่งมั่นให้ทุกคนสามารถเข้าถึง AI Phone พร้อมนำฟีเจอร์ Generative AI มาสู่ผู้ใช้งาน 50 ล้านคนภายในปี 2024
เตรียมพบกับ Galaxy Watch รุ่นใหม่ ที่มาพร้อม Galaxy AI ตัวช่วยให้ทุกคนดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นไปอีกขั้น
TWZ เซ็นเอ็มโอยูขยายธุรกิจอสังหาฯ ผุด ‘เจ็ท วิลล่า เรสซิเด้นซ์’ บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ พร้อมเดินหน้าศึกษาธุรกิจคลังสินค้า ขนส่งและโลจิสติกส์ หลังประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจบริหารศูนย์สอบ แค่ 3 เดือนรายได้ทะลุ 6 ล้าน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปลุกค้าปลีกเดินหน้าร่วมเมกะแคมเปญ THE GREATEST GRAND SALE 2024 งานเซลล์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี กระตุ้นเศรษฐกิจไทย พร้อมผนึกบิ๊กพาร์ทเนอร์กว่า 500 ร้านค้าชั้นนำ ครอบคลุม 27 สาขาทั่วไทย
เริ่มแล้ว! “แม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์” ครั้งที่ 17 เสริมแกร่งผู้ประกอบการร้านอาหารในภาคกลาง จัดเต็มกับ 3 กิจกรรมพิเศษตลอด 4 วัน นำโดยการแข่งขันชิงสุดยอดเชฟมืออาชีพ งานสัมมนาแห่งปีกับกูรูชื่อดัง และเวิร์กชอปจากเชฟระดับโลก
PHG เบอร์ 1 ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องหยุดหัวใจ ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ลดอาการบาดเจ็บ ฟื้นตัวง่าย
NEO เปิดกลยุทธ์ Premiumization รุกขยายพอร์ตฯ “พรีเมียมแมส” ส่งนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับประสิทธิภาพสินค้า ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รับตลาด FMCG เติบโต
แว่นท็อปเจริญ แปรสภาพเป็นบริษัท “มหาชน” พร้อมยกระดับองค์กร ขยายธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นผู้นำบริการด้านสายตาครบวงจรของอาเซียน
กลุ่มไทยรุ่งเรือง ปลื้มฟี้ดแบคผู้บริโภคไทย – ต่างชาติตอบรับแบรนด์พาวเวอร์ “TRR Group - ษฎา – ลิน” ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2024 พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บุกตลาด “ครีเอทีฟฟู้ด”
Acer เปิดตัวเราเตอร์ Wave 7 Mesh มาพร้อม Wi-Fi 7 และ Multi-Link เพื่อการเชื่อมต่อภายในบ้านที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมเปิดตัวเกมมิ่งเราเตอร์ Predator Connect W6x ทำงานร่วมกับโปรเซสเซอร์ Quad-core 2 GHz และ Hybrid Quality of Service เพื่อการเล่นเกมที่ให้สปีดคว
นิยามใหม่ของเครื่องฟอกอากาศ! โคเวย์เปิดตัว Coway Storm II นวัตกรรมฟอกอากาศ ทรงพลังแต่ไร้เสียงรบกวน ตอบโจทย์สเปซกว้าง ๆ ทั้งที่บ้านและออฟฟิศ
ซัมซุงเปิดตัวไฮบริด AI ใหม่ ชูแนวคิด “Human-centric” บนสมาร์ทโฟน ปลดล็อกทุกโอกาส สร้างทุกความเป็นไปได้
วาโก้ เฉลิมฉลองเทศกาล Pride Month ชูสีสันแห่งความเท่าเทียม สร้างสรรค์คอลเลคชันสุดพิเศษ พร้อมเปิดตัว Wacoal X Teletubbies Cafe คาเฟ่เทเลทับบีส์แห่งแรกในประเทศไทย แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางสยามเซ็นเตอร์ เริ่มวันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567
หัวเว่ยต่อยอดโครงการดิจิทัลบัส ร่วมยกระดับความเท่าเทียมด้านดิจิทัลในพื้นที่ห่างไกล ส่งมอบองค์ความรู้ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคอกนิสไทย ในสกลนคร
ซีเมนส์สนับสนุนอุตสาหกรรม F&B ไทย ใช้เทคโนโลยีลดความท้าทายด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
SAPPE ส่ง Mogu Mogu คว้ารางวัล InnoBev Awards สาขา Best New Brand จากงาน Zenith InnoBev Awards 2024 เวทีระดับโลกจากประเทศอังกฤษ
พาณิชย์ โชว์ผลงาน “THAIFEX – ANUGA ASIA 2024” ดันอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก เพิ่ม GDP ประเทศ เงินสะพัดกว่า 96,000 ล้านบาท
อินฟอร์มาฯ และกระทรวงพลังงาน ร่วมภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 ผลักดันไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
CMG ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอบรับเทรนด์ K-Beauty ดึงแบรนด์ JUNG SAEM MOOL เสริมทัพพอร์ตบิวตี้ ปลื้มได้รับสิทธิ์นำเข้าและจัดจำหน่ายในไทยแต่เพียงผู้เดียว
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมจัดงาน ProPak Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย เชิญผู้สนใจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มร่วมงาน วันที่ 12–15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
สรุปเทคโนโลยีใหม่ LINE API จากงาน LINE Developer Meetup #5 ตอบโจทย์นักพัฒนาไทย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้เต็มศักยภาพกว่าเดิม
OPPO ประกาศความมุ่งมั่นให้ทุกคนสามารถเข้าถึง AI Phone พร้อมนำฟีเจอร์ Generative AI มาสู่ผู้ใช้งาน 50 ล้านคนภายในปี 2024
“วรรณสิริ” ตัวแทนโรงพยาบาลไทยเพียงหนึ่งเดียว ร่วมแสดงศักยภาพมาตรฐานใหม่แห่งความงาม ในงาน Shine Show ประเทศอินโดนีเซีย
“วาโก้” จับมือ “ไปรษณีย์ไทย” ในโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ต่อเนื่องปีที่ 2 บริจาคชุดชั้นในเก่า ส่งฟรีที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ 5 มิ.ย. 67- 30 พ.ย. 67 นี้
OPPO Find N3 Flip สมาร์ตโฟนพับกับกล้องที่ดีกว่า มาพร้อม AI ให้คุณใช้งานได้ง่ายกว่าเดิม ในราคาใหม่ เพียง 26,990 บาทเท่านั้น!
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จับมือผู้ให้บริการ Food Event ขับเคลื่อนโครงการ “เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn” เปลี่ยนขยะไม่ให้ศูนย์เปล่า นำกลับมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อโลกที่ยั่งยืน
บริดจสโตนรับรางวัลพันธมิตรดีเด่น “The Best Quality Award of 2023” ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกับมิตซูบิชิ มอเตอร์ส
เอ็มจี เดินหน้า ต่อยอดแผนงานทศวรรษที่สอง กับการเปิดตัว MG EVolution Showroom ทั่วประเทศ
มาย บาย เคทีซี เสริมแกร่งด้านคะแนนสะสม จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขยายเครือข่ายให้สมาชิกแลกคะแนนอย่างไร้ขีดจำกัด
OPPO เผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2024 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
Option1: ซัมซุงดันเทคโนโลยี AI เข้าถึงผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ให้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวันด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะ Option2: ซัมซุงดันเทคโนโลยี AI เข้าถึงผู้คน เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวันด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะ
“GFT 2024” พร้อมดันให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอไทย เจิดจรัสบนเวทีอุตสาหกรรมการผลิตแถวหน้าของไทย
ยำยำ ช้างน้อย ยกขบวนบุก “เขาเขียว10 ซีซั่น 7” ชวนน้องๆ และครอบครัวมาวิ่งออกกำลัง และสนุกกับกิจกรรมวิ่งฟันรัน ในสวนสัตว์เปิดอันดับ 1 ของเอเชีย
ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก จัดงาน “CENTRAL LOVE THE EARTH” ในคอนเซปต์กรีนสุดเก๋! #GenerationRestoration ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป
LINE SHOPPING แชร์ทริคใช้คูปองพิชิตใจนักช้อป ชวนร้านค้าปั๊มยอดขาย รับแคมเปญใหญ่ตลอดเดือน มิ.ย. 67
ปันบุญ โดยทีทีบี เสริมความรู้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล สร้างคอนเทนต์ ให้โดนใจผู้บริจาคยุคดิจิทัล เพื่อการระดมเงินบริจาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
TikTok Shop เผยความสำเร็จ 'Pink Carpet' หนุนแฟชั่นไทยเป็น Soft Power สำคัญ เปิดยอดชม Live สูง 1.44 แสนวิว ใน 2 ชั่วโมง พร้อมเผย Top 5 สินค้าหมวดแฟชั่นสุดฮิต ช่วงแคมเปญเดือนเกิด TikTok Shop 6.6 Happy Birthday
สายแฟชั่นพุ่งตัวด่วน! จิม ทอมป์สัน จัด MID-YEAR SALE ลดหนักมาก ขนไอเทมเด็ด ลดสูงสุด 50% ช้อปด่วนพร้อมกันทั่วประเทศทั้งที่สโตร์-ออนไลน์ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน พร้อมฟินกับส่วนลดสูงสุด 70% ณ ป๊อปอัปสโตร์ ที่ 3 ห้างดังทั่วกรุงเทพฯ
เอเซอร์ เปิดตัวโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ TravelMate Business AI สำหรับภาคธุรกิจและภาคองค์กร โน้ตบุ๊ก TravelMate รุ่นใหม่ พร้อมเปิดประสบการณ์ระดับพรีเมียมด้วยเทคโนโลยี AI, ระบบรักษาความปลอดภัย และโซลูชันล่าสุด กับตัวเครื่องที่ออกแบบมาอย่างบาง เบา ทนทาน
เอ็มจี จับมือช่องการ์ตูนดัง BOOMERANG 89 ผุดโปรเจกต์ NEW MG4 ELECTRIC POWERPUFF GIRLS EDITION เดินหน้าขยายฐานลูกค้าสู่คนรุ่นใหม่
สปอนเซอร์ เปิดตัว “สปอนเซอร์ ไอโซโทนิก” ครั้งแรกในไทย รุกขยายตลาดด้วยสูตรใหม่ “หวานน้อย สดชื่นไว” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
เซ็นทรัล รีเทล ลุยโครงการสร้างความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้น ผ่านปรัชญาธุรกิจ CRC CARE
ไอ.ซี.ซี. สร้างมิติใหม่วงการซักผ้า เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ซักผ้า เอสเซ้นส์ สูตรใหม่ ลดคราบเหลืองสะสม ครั้งแรกของการผนึก 3 เอนไซม์ที่ให้พลังซักที่เหนือกว่า
OATSIDE รุกการตลาดเต็มสูบ เตรียมชิงแชร์ตลาดนมโอ้ตที่โตกว่า 4.5 หมื่นล. ส่งนมโอ๊ต “ไซส์มินิ” ลุยรีเทลเสริมช่องทางคาเฟ่
ถอดรหัสความสำเร็จยาดม “หงส์ไทย” SME ดาวเด่นเซเว่นฯ กับยอดขายกว่า 300 ล้าน พลิก 3 วิกฤติธุรกิจสร้างโอกาส เดินหน้าพลิกโฉมบริการหลังการขาย
อินฟอร์มาฯ และกระทรวงพลังงาน ร่วมภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 ผลักดันไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
40 ปี มีครั้งเดียว!! ฉลองครบรอบ 40 ปี KFC ประเทศไทย จัดเต็มเอาใจแฟนๆ กับ “KENTUCKY TOWN BANGKOK” ป๊อปอัพสโตร์สุดยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมเปิดตัว “แบมแบม กันต์พิมุกต์” Friend of KFC ประเทศไทย พบกับเมนูพิเศษ สินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และกิจกรรมสนุกเต็มอิ่
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ชวนเตรียมบ้านพร้อมรับหน้าฝนกับโปรโมชัน “ช้อปฉ่ำรับหน้าฝน Get Ready For Rain” ตลอดเดือนมิถุนายน 2567
แว่นท็อปเจริญ แปรสภาพเป็นบริษัท “มหาชน” พร้อมยกระดับองค์กร ขยายธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นผู้นำบริการด้านสายตาครบวงจรของอาเซียน
เซ็นทรัลพัฒนา อัดมิดเยียร์เซลล์ ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “The Greatest Grand Sales 2024” ผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร ทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างเงินสะพัดกระตุ้นจับจ่ายทั่วประเทศ
เยี่ยมชมแฟล็กชิปสโตร์ Alexander & James แบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรูจากอังกฤษ โฟกัสเป้าสิ้นปี’67 ปิดยอด 300 ล้าน.
เปิดจองพื้นที่ MOTOR EXPO 2024 “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 41”
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จัดการแข่งขัน “Bounce & Bingo เล่น เด้ง บิงโก” ครั้งแรกในประเทศไทย ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 265,000 บาท
กลุ่มไทยรุ่งเรือง ปลื้มฟี้ดแบคผู้บริโภคไทย – ต่างชาติตอบรับแบรนด์พาวเวอร์ “TRR Group - ษฎา – ลิน” ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2024 พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บุกตลาด “ครีเอทีฟฟู้ด”
“Tecnogas - Tecnoplus” ชุดเครื่องครัวชั้นนำ ภายใต้ “เอสบีโอ แบรนด์” ส่งความสุข พลัสความสนุก ด้วยนวัตกรรม – ดีไซน์หรู - คุณภาพเยี่ยม
โออิชิ แกรนด์ ร่วมกับ ท็อปเชฟ ประเทศไทย ชวน โอ-ร่อย เทศกาลโฮตาเตะ เริ่มแล้ววันนี้ถึง 31 กรกฎาคม นี้
ไลอ้อน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพพื้นฐานวัยเด็กปูทางสู่วัยรุ่น ผ่านโครงการ LION Happy Life Happy Home ปีที่ 5
ตอกย้ำเป็นผู้นำ! "ไทย สพิริท อินดัสทรี" โชว์ศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2024
เครือเฮอริเทจ พร้อมโชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออก อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024
โอสถสภา ย้ำ M-150 เบอร์ 1 ไม่พลิกโผ ขยายอาณาจักร “แบรนด์เอ็ม” ยืนหนึ่งในใจคนไทย
TKN สยายปีกสร้างการเติบโตในต่างประเทศ ประกาศเปิดตัว Distributor ในอินโดนีเซีย เร่งเครื่องขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์สาหร่าย รุกขึ้นแท่นสู่ Global Brand ในอนาคต
“โก โฮลเซลล์” ย้ำความมุ่งมั่น พัฒนาโซลูชั่นเพื่อธุรกิจอาหาร ร่วมมือพันธมิตรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ
“สหกรุ๊ป แฟร์ แอนด์ เฟส” ชวนช้อปสินค้าท่ามกลางกิจกรรมสุดฟิน เตรียมเซ็นเอ็มโอยูมากสุดเป็นประวัติการณ์ ประกาศทิศทางเครือสหพัฒน์
“ไอ-มอเตอร์” เขย่าวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เปิดตัว THUNDER : The Ultimate EV Bike ที่สุดของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหนึ่งเดียว พร้อมบุกตลาดอาเซียน MOU ผู้แทนจำหน่าย 5 ประเทศ หวังกวาดยอดขายทะลุ 12,000 คัน หรือประมาณ 770 ล้านบาท
โอซีซี ขนทัพสินค้ากว่า 17 แบรนด์ ลดสูงสุด 80% พร้อมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ VETRESKA ของใช้และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 28
สหฟาร์มกลับมาแล้ว พร้อมประกาศ เตรียมทัพรุกตลาด พัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มที่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2024
APCO ยกระดับการตลาดเปิด APCO Marketing ส่งผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV ลุยทวีปแอฟริกาตะวันตก
สแกนเนีย เปิดออฟฟิศขายรถสแกนเนียมือสองคุณภาพครบวงจร (Scania Used Center) ช่วยลูกค้าเก่า หนุนลูกค้าใหม่เป็นเจ้าของรถบรรทุกสแกนเนียง่ายขึ้น การันตีคุณภาพมาตรฐานศูนย์ ตรวจเช็ค 111 รายการ พร้อมวางเป้าปีแรก 60 คัน
ทีทีบี จับมือ เอพี มอบโปรสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 0.99% ต่อปี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย สานฝันคนอยากมีบ้านได้เป็นเจ้าของบ้านเร็วขึ้น
อินฟอร์มาฯ สานต่อความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านน้ำ พร้อมจัดงาน “Thai Water Expo และ Water Forum 2024” วางเป้าสร้างโอกาสไทยจัดการน้ำระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน
2 ยักษ์งานแสดงสินค้าจีน Hotelex - Hotel & Shop Plus ร่วมจัด Food & Hospitality Thailand ด้าน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เผยข่าวดีขยายงานเป็น Thai Tourism & Hospitality Week ดันเที่ยวไทยเต็มสูบ
OPPO Find X7 Ultra เป็นรายแรกที่ได้รับเครื่องหมาย DXOMARK Eye Comfort Display
Dr.TATTOF มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการรักษาคีลอยด์ ด้วยโปรแกรม VBeam Laser
ซีพี-เมจิ ฉลองวันดื่มนมโลก ชวนคนไทยดื่มนม เสริมโภชนาการ ช่วยเพิ่มคุณค่าทุกชีวิต
ITEL ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้โครงการ AseanConnect.One ยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศในอาเซียน พร้อมรับมือการขยายตัวทางธุรกิจ
หัวเว่ยจับมือกระทรวง อว. และกระทรวงแรงงาน เสริมแกร่งอีโคซิสเต็มบุคลากรดิจิทัล หนุนโอกาสสร้างอาชีพในงานมหกรรม Thailand Digital Talent Summit
“บีบีสมาร์ทคาร์” เผยกลยุทธ์ปรับตัว “ตลาดรถมือสองจะอยู่รอดอย่างไร ในยุครถอีวีบุกตลาด”

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3