“ศุภมาส” มอบนโยบายสนับสนุน วว. เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้า พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการแพทย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ FODMAP อาหารแนวใหม่สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน
dot dot
“ศุภมาส” มอบนโยบายสนับสนุน วว. เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้า พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการแพทย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ FODMAP อาหารแนวใหม่สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน

“ศุภมาส”  มอบนโยบายสนับสนุน วว. เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้า

พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการแพทย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ FODMAP อาหารแนวใหม่สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน  

 
 

นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี การดำเนินงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  หน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ ในวันที่  12  มิถุนายน  2567  ณ  วว. เทคโนธานี  คลองห้า  จ.ปทุมธานี  โดยได้รับเกียรติจาก นายภาสกร  บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ผู้บริหารกระทรวง อว.  หน่วยงานในสังกัด และเครือข่ายพันธมิตร เข้าร่วมงาน ในการนี้  ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” โดยเน้นประเด็นสำคัญของประเทศ ได้แก่ Go Green  พอเพียง  ความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  พลังงานสะอาด  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)  การแถลงข่าว “นโยบาย  อว.  สนับสนุน วว. เพื่อเป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้าในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการแพทย์” การเปิดตัวงานวิจัย/บริการและรับรองอาหาร FODMAP…อาหารแนวใหม่สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน   การมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน/บุคคลภายนอกที่ทำคุณประโยชน์ให้ วว.  พิธีลงนามความร่วมมือ Development of Thai ATMP industry for cell therapy into an international medical hub  กับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่  บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย จำกัด   3  AGEMBIO PTE LTD ,สิงค์โปร  และบริษัท วีก้า   เวลเนส  จำกัด  พิธีเปิดอาคาร 60 ปี วว. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs  ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผู้ประกอบการเข้าใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์มาตรการทางภาษีและมาตรการส่งเสริมการลงทุน              

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า  จากนโยบายที่มุ่งเน้นในด้านการวิจัยและนวัตกรรม คือ“วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” และ "เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ ได้แก่ Go Green  พอเพียง  ความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  พลังงานสะอาด  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)” โดยมีทั้งมิติที่ทำเพื่อความเป็นเลิศ และมิติเพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตและเศรษฐกิจ ดังนั้นการสนับสนุนให้ วว. เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นแนวหน้าในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและทางการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และธุรกิจ Wellness & Longevity ในประเทศไทยที่มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่ วว. มีความเชี่ยวชาญและได้สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 60 ปี มีผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ  จึงสอดคล้องกับการขับเคลื่อนของ  อว. ที่มุ่งเน้นหลักการสำคัญ คือ "เอกชนนำ รัฐสนับสนุน" โดยให้เอกชนผู้ที่จะใช้ประโยชน์เป็นผู้กำหนดทิศทางว่าควรจะทำเรื่องอะไร อย่างไร แล้วสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ของ อว. จะเข้าไปดำเนินการและสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ใช้ความต้องการเป็นตัวนำ (market-driven) พร้อมปลดล็อกระเบียบ ข้อจำกัดต่างๆ นอกจากนี้ อว. ยังมุ่งส่งเสริมการสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเยาวชน สตาร์ตอัพ SMEs และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

            ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นหนึ่งในเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาของ  วว. โดยมีการทำงานอย่างครบวงจรเพื่อมุ่งเน้นนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ผลิตผลิตภัณฑ์ผ่านโครงสร้างพื้นฐานโรงงานต้นแบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการลงทุนภาครัฐ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยสาขาความเชี่ยวชาญของ วว. ที่รองรับความต้องการในการวิจัยและพัฒนาและให้บริการสำหรับธุรกิจ Wellness & Longevity และธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีดังนี้ 

ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรและส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Herbal extracts and Functional food ingredients)  ได้แก่  1)  เทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร เพื่อผลิตเป็นเครื่องสำอาง/อาหารเสริมสุขภาพ  2)  มีงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอาง ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ  3)  มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) บริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน  รวมทั้งอาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา รองรับงานบริการและวิจัยด้านเภสัชและพิษวิทยา โดยมีทั้งการวิจัยและทดลองทั้งในสัตว์และในเซลล์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น OECD AAALAC เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics) และเวชสำอางจากสมุนไพร (Herbal Cosmeceutical)  ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร เพื่อผลิตเป็นเครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ  2) มีงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 3) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) บริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice)  รวมทั้งอาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา รองรับงานบริการและวิจัยด้านเภสัชและพิษวิทยา โดยมีทั้งการวิจัยและทดลองทั้งในสัตว์และในเซลล์ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล  เช่น OECD  AAALAC เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญการใช้ประโยชน์จากกลุ่มจุลินทรีย์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ได้แก่ 1)  มีคลังจุลินทรีย์ คลังสายพันธุ์จุลินทรีย์แห่งแรกของประเทศ  2) มีความรู้ความสามารถในการขึ้นทะเบียนจุลินทรีย์ใน Positive list ของ อย. โดยปัจจุบันมี “จุลินทรีย์โพรไบโอติก” ที่เป็นสกุล TISTR ในคลังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว  22 สายพันธุ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนแล้ว 5 สายพันธุ์  3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ ศึกษาและประเมินศักยภาพของโพรไบโอติกในการเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงหน้าที่ในร่างกายมนุษย์ ระดับเซลล์ สัตว์ทดลองและมนุษย์ และ 4)  มีโครงสร้างพื้นฐาน คือ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) ให้บริการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจ และใช้ประโยชน์โรงงานต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนา ด้วยการขับเคลื่อนความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อให้พร้อมสำหรับการต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมเมื่อผู้ประกอบรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต (Future foods) ทั้งโปรตีนทางเลือก (Alternative protein) อาหารฟังก์ชั่น  (Functional foods) และอาหาร FODMAP  ได้แก่  1) “ฐานข้อมูล FODMAP ของวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารที่มีในประเทศไทย” ที่ยังไม่มีที่ใดทำและจะพัฒนา Application เพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วไป  2) พัฒนาสูตรอาหาร FODMAP เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของการเป็นอาหาร Low FODMAP  3) โครงสร้างพื้นฐานด้านอาหาร ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการ  ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) บริการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ ผลิตอาหารแบบ One Stop Service แก่ผู้ประกอบการ  รวมทั้งครัวแบ่งปัน (Co-working food space) พื้นที่เปิดบริการสำหรับผู้ประกอบการเพื่อผลิตอาหาร ได้มาตรฐาน ระดับสากล

นอกจากนั้น วว. ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advance Therapy Medicinal Product, ATMP) ชนิดเซลล์บำบัด (Cell Therapy) ซึ่งนำ Stem cell (เซลล์ต้นกำเนิด) หรือองค์ประกอบของเซลล์มาช่วยฟื้นฟูความแข็งแรง  กระตุ้นการซ่อมแซมและเติบโตให้แก่เซลล์ในร่างกาย  พร้อมทั้งให้บริการวิเคราะห์ทดสอบการแตกหักของดีเอ็นเอ (DNA Damage) ของ Mesenchymal stem cells ด้วย Comet Assay ด้วย

โดย วว.  มีความร่วมมือกับ Department of Biochemistry National University of Singapore (NUS) ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษาด้วยเซลล์บำบัด โดยมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อรักษามะเร็งซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของบุคลากรจาก NUS ความร่วมมือดังกล่าวเริ่มจากการร่วมกันดำเนินโครงการการพัฒนาสถานที่และกระบวนการผลิต Allogeneic umbilical cord-derived mesenchymal stem cell ตามมาตรฐาน GMP สำหรับการรักษาด้วยเซลล์บำบัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และบริษัทวีก้า เวลเนส จำกัด ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้วิจัยหลักอยู่ที่  วว. และมีหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีเป้าหมาย คือ การพัฒนาสถานที่ผลิต ระบบการผลิตสเต็มเซลล์ ระบบควบคุมคุณภาพ ระบบควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP ทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับสัตว์ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับหลอดทดลองที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้ได้มาซึ่ง allogeneic stem cells สำหรับใช้ในการบำบัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การนำไปใช้ยืนยันความปลอดภัยในเชิงคลินิกในอาสาสมัคร (phase I/II clinical trials) ในโครงการระยะถัดไป ตามแผนการดำเนินงานคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิต Allogeneic stem cell ซึ่งจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เสริมความพร้อมในการขยายผลทางคลินิกสู่การแพทย์ในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568

นอกจากนี้ ยังได้เปิดอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs (อาคาร 60 ปี วว.) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่  รองรับการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนา และการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการวิจัย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  เช่น  การผลิตชิ้นส่วนระบบราง  การผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่  อุตสาหกรรมและบริการเพื่อสุขภาพ  อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต   อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่  อุตสาหกรรมชีวภาพ   รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. จะได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

โดยอาคารฯ ดังกล่าวรองรับการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลงานวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในการนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์กลางเพื่อรองรับการพัฒนากลไกหรือบริการด้านอื่นๆในการสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เช่น กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ , กิจกรรมยี่ยมชมโชว์ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ วว. สู่การเสริมแกร่งผู้ประกอบการ สร้างความพร้อมด้านธุรกิจ และผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไลฟ์สไตล์

ระเบิดศึกลูกหนังลีกเยาวชนอาเซียน “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2024” article
นิปปอนเพนต์ชู GREEN PLAN สู่วาระขับเคลื่อนองค์กร มุ่งเป้าพันธกิจ Net Zero ปี 2050 พร้อม 40 แบรนด์เพิ่มกรีน การันตีด้วย CFP article
กระทรวง อว. โดย วว. /NIA ผนึกกำลังสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านสิทธิประโยชน์ภาครัฐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม article
BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย มอบบ้าน ในโครงการ Home & Hope ปีที่ 4 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดจันทบุรี article
จากจุดเล็ก ๆ สู่พลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เดินหน้าปีที่ 15 สานต่อเจตนารมณ์สืบทอดศาสนา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม article
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์ ๕ นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ article
SHOPGENIX MCN แท็คทีม กองทัพครีเอเตอร์-14 แบรนด์ดัง จัดงาน CREATORS SELECTION THAILAND ครั้งที่ 8 article
HATARI ชวนคนไทยสร้างประวัติศาสตร์พัดเสียงเชียร์กระหึ่ม กับ"#พัดไทยให้(ดัง)ไกลกว่าเดิม – THE FAN FOR STAN" article
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ HART article
“ซอฟเฟล" ยืนหนึ่ง..ครองยอดขายอันดับ 1 ประเทศไทย ลั่นครึ่งปีหลัง เตรียมจัดหนักยิงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำอย่างต่อเนื่อง article
อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ Thai Fruit Festival by MOC 2024 article
BAM ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
AOT ลงพื้นที่กาญจนบุรี ปลูกป่า 72,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และสร้างระบบนิเวศให้มีความสมดุล article
แม็กซ์ “ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต” ทายาทศรีสมบูรณ์กรุ๊ป คณะกรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย “ ร่วมงาน THAILAND DIGITAL AWARDS 2024 " article
บุรีรัมย์สร้างประวัติศาสตร์“ลมหายใจของแผ่นดิน จัดแสดงแสงสีเสียงระดับโลก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา article
“เมกา โชว์ แบงค็อก 2024” ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ งานแสดงสินค้าระดับเวิลด์คลาสระดับโลก โชว์ศักยภาพประเทศไทย “เมืองศูนย์กลางแหล่งรวม Outsourcing สินค้าไลฟ์สไตล์แห่งภูมิภาค” article
ละมุน เบบี้ปลื้ม 6 เดือนแรกเป้าตามคาด คว้าเป้ยและน้องโปรดเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมสำหรับครอบครัว article
“The Nova Symposium” งานดีต่อใจ เปิดโลกกว้างด้าน “The Net-zero Carbon Transition”ความท้าทายในการใช้พลังงานทางเลือก article
กนอ. ผนึก องค์กรสื่อ-ภาครัฐ-เอกชน “ปล่อยปลา-ปู ปลูกโกงกาง ฟื้นคืนชีวิตป่าชายเลน”
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชูความพร้อมทีมแพทย์สหสาขา ให้การตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็กได้แม่นยำ รวดเร็ว article
“คุณเนวิน-คุณอนุทิน” เยี่ยมชมการฝึกซ้อม “ลมหายใจของแผ่นดิน” article
“International Engineering Expo 2024” งานสัมมนาวิชาการหนึ่งเดียวในไทย เพื่อวิศวกรแห่งอนาคต เปิดเวทีอัพเดตเทรนด์โลกด้านวิศวกรรม ผ่าน 72 หัวข้อสัมมนา article
ม.หอการค้าไทย ผนึกหัวเว่ย ก้าวสู่ยุค AI Integrated University article
แถลงข่าวโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด ๗๓ ข้อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ article
กรมอนามัย เร่งคลีน “ส้วมโรงเรียน” เน้นสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยนักเรียน article
สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน “ต้นธูปฤาษี” สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“THAICID” ขับเคลื่อนงานชลประทานอย่างยั่งยืน มุ่งเสริมสร้างระบบชลประทานแบบ SMART และการมีส่วนร่วมรองรับความแปรปรวนของสภาพอากาศ article
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึก ไอยราแพลนเน็ต ร่วมหนุนวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หวังสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพยั่งยืน article
เตรียมพบกับ เทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ครั้งที่ 11 Bangkok International Digital Content Festival (BIDC)
เยาวชนบุรีรัมย์ พร้อมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๑๐ ผ่านการแสดงวงออร์เคสตรา ผสานเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ในงาน “ลมหายใจของแผ่นดิน” article
เปิดรับสมัครวิ่งวันแม่ “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2024” article
สธ. รณรงค์ 1 ทศวรรษ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี article
การ์ทเนอร์คาดการณ์ปีนี้รายได้ชิป AI ทั่วโลกจะโตขึ้น 33%
สามย่านมิตรทาวน์ เปิดบ้านต้อนรับงาน MARUYA ครั้งที่ 40: Tanabata Festival มหกรรมงานคอสเพลย์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี หนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของงานโคมสุดอาร์ต Lantern Art Festival 2024 #เพราะชีวิตติดอาร์ต
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สุดปลื้ม! ยกผลงาน “ผีกระสือ” ชนะเลิศประกวด Key Visual ภายใต้คอนเซ็ปท์ “อ่านกันยันโลกหน้า” ในงานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 29 พร้อมคว้าเงินรางวัล 100,000 บาท ไปครอง
ทบทวนสถานะหนี้ครัวเรือนไทย ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
“ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2024” จัดเต็ม “รถใหม่ป้ายแดง รถไฟฟ้ามีให้ลอง รถมือสองมีรับประกัน” เริ่มแล้ววันนี้ -7 กรกฎาคม article
UNPKFC เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับเยาวชนทุกคน article
คาลเท็กซ์ ตอกย้ำ DNA แห่งการปกป้องเครื่องยนต์ เปิดโปรดักส์ใหม่ “Caltex Delo® 400 SLK API CK-4” ขานรับมาตรฐานยูโร 5 คงคอนเซ็ปต์โซลูชั่นคุณภาพระดับห้าดาว article
เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต จับมือ สก๊อต รังนกแท้ เปิดตัว SCOTCH Experience Shop แห่งแรกในไทย ส่งผลิตภัณฑ์รังนกระดับพรีเมียม มอบคุณภาพถึงมือชาวไทยและชาวต่างชาติ article
วว. จับมือพันธมิตรจัดฝึกอบรม “การจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร”
จัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum: Design for a Better World พบกัน 24 ส.ค.’67 ณ อาคารหอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน สจล.
อลังการ! บุรีรัมย์เปิดเมืองครั้งใหญ่ ร่วมใจจัดงาน “ลมหายใจของแผ่นดิน” ในรูปแบบมิวสิคัล ด้วยเทคโนโลยีจัดแสดงระดับโลก สุดยิ่งใหญ่ตระการตา article
SAK มองแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อครึ่งปีหลัง 2567 เติบโต คาดความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรพุ่ง จากสภาพอากาศหนุนผลผลิตเพิ่ม
ถอด 4 บทเรียนทักษะผู้นำจากเวที 'SPI CEO VIZ TALK' ในหัวข้อ Awaken Your Magic:ค้นหาความพิเศษในตัวคุณ ปักหมุด “เวทีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรของสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
Metro Art ซีรีส์ 5 ชวนท่องอวกาศผ่านงานศิลป์ ในนิทรรศกาล MarTro A-14 : Mission To Mars ที่ MRT พหลโยธิน
นักศึกษาใหม่สจล. พร้อมลุยสู่เส้นทางผู้ประกอบการนวัตกรรมและการลงทุน
SC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 1 ปี และ 3 ปี คาดเสนอขาย 19 และ 23 – 24 กรกฎาคมนี้
มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐ ทบทวนจุดเริ่มต้น“จากกฎหมายสู่การปฏิบัติจริง กับการลดอันตรายจากยาเสพติด” article
เปิดตัวแล้ว! HONOR 200 Series สมาร์ตโฟนสเปคระดับเรือธงมาพร้อม AI เสริมการถ่ายภาพระดับสตูดิโอชั้นนำ ในราคาเพียง 19,990 บาท พร้อมคว้าตัวตึงมิสแกรนด์ ‘อิงฟ้า วราหะ’ นั่งแท่นพรีเซนเตอร์สมาร์ทโฟนครั้งแรก pre-order ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายนนี้! article
อว. กับการปฏิรูปการอุดมศึกษา กองทุนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
วว. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางพัฒนาโครงการ Health and Medical”
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก IFC เพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืน
เอบีม คอนซัลติ้ง เผย Human-Centered DX: People Culture และ Change คือส่วนผสมของความสำเร็จ ในการทรานสฟอร์มองค์กรในยุค DX แห่งการเปลี่ยนผ่าน เอบีม คอนซัลติ้ง เผยแนวทางและข้อมูลเชิงลึกของการวางแผนในการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยนำเสนอ 3 ปัจจัยหลักที่ไม่ควรมองข้าม
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสู่การผลิตอัจฉริยะ สร้างกลยุทธ์การจัดการข้อมูลเชิงรุกเพื่อความสำเร็จในอนาคต
กลุ่มสยามสินธร จับมือ Wake Up Waste สตาร์ทอัพนักจัดการขยะมือโปร จาก SCGC ตอกย้ำอสังหาฯ คาร์บอนต่ำ 10 ปีวิถียั่งยืน
BAM จัดใหญ่ฉลองครบรอบ 25 ปี เพื่อนักลงทุนอสังหาฯ ทั่วประเทศ อัดแคมเปญ “ อสังหาฯ น่าลงทุน เพื่อ BAMvestors ” ตลอดเดือน ก.ค.นี้
โครงการ “EquiStep” ก้าวสำคัญแห่งความร่วมมือเพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทยอย่างเท่าเทียม article
Central Pattana Residence แข็งแกร่งขยายพอร์ตต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้ปี 67 รวม 7,000 ล้านบาท เติบโต 20% ชูกลยุทธ์ “360-Degree Ecosystem for Life” มอบคุณภาพการใช้ชีวิตเหนือระดับของ Central Citizens ทั่วประเทศ article
“สมศักดิ์” แถลงข่าวจัดงาน”มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ” 3-7 ก.ค.67 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชี้ ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังโต คาดจาก 52,000 ล้านบาท จะกระโดดเป็น 104,000 ล้านบาท article
“HSG Laser” เปิดตัวฐานการผลิตใหม่ในไทย มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในภูมิภาค ตั้งเป้ากำลังการผลิตรวมทั่วโลก 10,000 หน่วย article
ถอดบทเรียนปัญหาการศึกษาไทย “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ”
"พิพัฒน์” ชวนคนหางานมาเจอกันในงาน JOB EXPO THAILAND 2024 แมชชิ่งงานร่วม 700,000 อัตรา วันนี้ถึง 30 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์
ไม่มาพลาดอย่างแรงส์ !! วันสุดท้าย Job Expo "พิพัฒน์" จัดหนักวันสุดท้าย ส่งเสริมการมีงานทำ แนะแนวการเรียนตรงสายงานที่ชอบ พร้อมแนะนำอาชีพอิสระ 30 อาชีพฟรี
เผยเลขธูปไอ้ไข่วัดโปรยฝน งวด 1 ก.ค. คณะศิษย์ศรัทธา “พระอาจารย์กุ่ย” ลูกศิษย์ลูกหาต่อคิวลงนะ เจิมหน้าผาก เจิมรถต่อเนื่อง article
เปิดวาร์ปร้านอาหารจีนสุดปัง ร้าน กันเอง เย้หลายเซียง 夜来香 อาหารจีนต้นตํารับ สไตล์หูหนาน article
เปิดฉาก ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2024’ ฉลองการจัดงานครั้งที่ 10 ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมคนรักรถแต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซื้อรถใหม่-อุปกรณ์ตกแต่งโปรกลางปีสุดคุ้มแรงกระหึ่ม! ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ article
THAICID จัดงาน สัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2024 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ article
สำนักงานสลากฯ ติดตั้งโซล่าเซลล์ให้โรงเรียน 77 แห่ง มุ่งปลูกฝังเยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ดีคอลเจน ใส่ใจห่วงใยสุขภาพของคนไทยในช่วงฤดูฝน ถึงอากาศจะเปลี่ยนแต่ทำดีไม่เคยเปลี่ยน สนับสนุนชุดกันฝนและหมวก รวม 2,000 ชุด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง กรุงเทพมหานคร article
กรมการขนส่งทางบก ประกาศรางวัลการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการ นายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ทีมนายช่างจากจังหวัดระยอง คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จติดต่อกันเป็นปีที่ 2 article
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยกทัพ 6 เมนูใหม่ซีรีส์ 'Blend & Bowl' เติมเต็มความอิ่มอร่อย ดีต่อสุขภาพ
แอสเซนด์ มันนี่ ได้รับเงินลงทุนจาก MUFG เพื่อเร่งสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลในประเทศไทย
อันดับ 1 ของจริง! Amara Liposuction Center คว้ารางวัลดูดไขมันกระชับผิว J Plasma อันดับ 1 ของเอเชีย
เปิดแล้ว งาน “GFT 2024” งานสำหรับคนสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชัน อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดโชว์เครื่องจักรรุ่นใหม่กว่า 200 แบรนด์
Trend Micro เดินหน้า AI for Security ยกระดับความปลอดภัยให้พร้อมรับมืออาชญากรไซเบอร์ยุค AI
SPU AI Transformation เดินหน้าสร้าง “AI Habit” ปลดล็อกศักยภาพ “คน” สู่มหาวิทยาลัย AI
เด็กซ์ซอนผู้ตรวจสอบโครงสร้างเรือ ส่งมอบงานตรวจสอบเรือ USA ด้วยมาตรฐานสากลโลกหนึ่งเดียวในไทย
การ์ทเนอร์เผยคาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะผู้ใช้ทั่วโลก ปี 2567 พุ่งสูง 675 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตต่อปีสูงกว่า 20% มาจากแรงหนุนของแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน GenAI ในวงกว้าง
‘Humanizing Brand’ เทรนด์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครึ่งปีหลัง 2024 หัวใจในการสร้างแบรนด์ผ่าน Social Media ในยุคที่ลูกค้าต้องการความ เรียล-เร็ว-รู้ใจ
REVOMED GROUP โชว์ศักยภาพความเป็นโรงงาน OEM, ODM ระดับโลก ในงาน “Cosmoprof CBE ASEAN 2024”
เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) คว้าสี่รางวัลทรงเกียรติจาก SAP SEA Partner Success Summit 2024
ทีทีบี เดินหน้ามอบความคุ้มครองฟรีให้ทุกครอบครัว ด้วยบัญชี ttb all free ไม่อยากให้คนไทยเสียโอกาสดี ๆ ด้วยคำว่า “ไม่มีประกัน ก็ต้องจ่ายเอง!”
เต็มที่กับการพักผ่อน สนุกสนานกับการพักแบบไม่เหมือนใคร กับ โปรโมชั่น “Moxy Madness” ที่โรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์
วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาพรรณไม้พืชถิ่น “กระเจียว” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
“คุณหมอวี” ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง (Plastic Surgery) ประจำ Emma Clinic เข้าร่วมประชุม Structure Preservation Rhinoplasty 2024 ประเทศตุรกี
ทีทีบี จัดหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth รุ่น 19 สำหรับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน
โคโคเทล เปิดตัวคอนเซปต์แบรนด์สุดว้าว “Kokotel as Entertainment”นิยามใหม่ของประสบการณ์การเข้าพักที่ผสานความบันเทิงสำหรับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว
อินโดรามา เวนเจอร์ส พร้อมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 1 - 4 ก.ค. 2567 ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี
‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ ชูคอนเซ็ปต์ One Sri Trang ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรสมัยใหม่ นำเทคโนโลยี AI ประยุกต์ใช้รับยุคดิจิทัล
TNLX นำทัพแบรนด์ดัง era-won, Absorba เข้าร่วมงานสหกรุ๊ปแฟร์ 2024
การ์ทเนอร์เผยผลสำรวจล่าสุด พบซีอีโอทั่วโลก 69% เห็นว่า “ความยั่งยืน” เป็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญ
"พาณิชย์" ยกทัพผลไม้ภาคใต้ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค article
Kingspan ตอกย้ำธุรกิจผู้นำผลิตแผ่นฉนวนฯ ระดับโลก ก้าวขยายโรงงานในไทย มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่ตลาดภูมิภาคอาเซียน
พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่! MotoGP สนามประเทศไทยแถลงใหญ่ กระหึ่มขายบัตรวันแรก ตั้งเป้า “PT Grand Prix of Thailand 2024” สนามที่ดีที่สุด-ประทับใจที่สุด ประจำฤดูกาล สู่ฐานแฟนความเร็ว 800 ล้านคนทั่วโลก article
ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ ตอกย้ำผู้นำด้านธุรกิจอาหารระดับโลก จัดงาน The Future Of Food The Future Of Restaurant เพื่อยกระดับประสิทธิภาพงานครัวอย่างมืออาชีพ article
เด็กไทยเสี่ยงเบาหวานพุ่ง! "โรงเรียนสุขสันต์ รู้ทันเบาหวาน" ภารกิจปกป้องอนาคตเด็กไทย ห่างไกลโรคเรื้อรัง article
LINE MAN หนุนโครงการ BKK Food Bank ผ่านบริการ MESSENGER จัดส่งอาหารสู่กลุ่มเปราะบางทั่วกรุงเทพฯ 50 เขต มูลค่า 1 ล้านบาท
Thailand Game Show 2024 เปิดตี้ ชวนค่ายเกม - แบรนด์ดัง จองพื้นที่ก่อนใคร พร้อมเดินหน้าลุยตลาดเกมแบบเต็บสูบ

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3