เริ่มแล้ว ProPak Asia 2024 บริษัททั่วโลกกว่า 2,000 ราย ตบเท้าร่วมงาน อุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มไทยและภูมิภาคคึกคัก ไฮไลท์โรงงานอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมยังมาแรง คาดมูลค่าการค้าและเจรจาธุรกิจทะลุ 5,000 ล้านบาท
dot dot
เริ่มแล้ว ProPak Asia 2024 บริษัททั่วโลกกว่า 2,000 ราย ตบเท้าร่วมงาน อุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มไทยและภูมิภาคคึกคัก ไฮไลท์โรงงานอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมยังมาแรง คาดมูลค่าการค้าและเจรจาธุรกิจทะลุ 5,000 ล้านบาท

เริ่มแล้ว ProPak Asia 2024 บริษัททั่วโลกกว่า 2,000 ราย ตบเท้าร่วมงาน
อุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มไทยและภูมิภาคคึกคัก ไฮไลท์โรงงาน
อัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมยังมาแรง คาดมูลค่าการค้าและเจรจาธุรกิจทะลุ 5,000 ล้านบาท  

 
 

นายบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยภายใต้วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนว่า การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางระดับโลกใน 8 ด้านสำคัญ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางอาหารโลก ด้วยการผลักดันให้ไทยเป็น ครัวของโลกนั้น ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย เนื่องจากต้องพัฒนาห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตในภาพเกษตรต้นน้ำ จนถึงการแปรรูปและการส่งออก นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีเป้าหมายเพิ่มเติมในการส่งเสริมด้านการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต การวิจัยพัฒนาอาหารจากพืชโปรตีนสูงและการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรม ซึ่งเป็นเทรนด์ของตลาดโลกในอนาคต

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบาย จึงได้เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานการผลิต ให้ภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและบูรณาการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain) โดยปฏิรูปอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงให้เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจ ที่ใช้มาตรฐาน ผลผลิตและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามารถควบคู่ไปกับการบูรณาการเข้ากับภาคบริการที่มีความแข็งแกร่งของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรม Soft Power ตามการผลักดันของรัฐบาล และวางตำแหน่งอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอีกเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

                สำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงาน ProPak Asia 2024 นั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมและสัมมนาผ่านหน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ อาทิ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ "ThaiStar Packaging Awards 2024" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power เพื่อเฟ้นหาบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม (Design) ประโยชน์การใช้งาน (Functionality) และใช้วัสดุ (Material) ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar Awards) นอกจากนี้ยังมีบูธจัดแสดงและกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจจากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมและกองโลจิสติกส์อีกด้วย

นางลูเซียนา เปลเลกรีโน ประธาน องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก (World Packaging Organization : WPO) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรฯ และความสำคัญของงาน ProPak Asia 2024 ว่า องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก เป็นหน่วยงานที่มุ่งให้การสนับสนุนความก้าวหน้าด้านบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อมโยงผู้อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของโลก พร้อมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรบรรจุภัณฑ์โลกได้รับการสนับสนุนจากองค์กรบรรจุภัณฑ์จากนานาชาติ 62 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดได้รอคอยที่จะได้ร่วมงาน ProPak Asia 2024 ที่เป็นงานอันทรงคุณค่า เป็นเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก ในการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของภูมิภาคเอเชีย

ภายในงานฯ องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก ได้ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ Global Packaging Forum ที่จะมีคณะกรรมการบริหารของสมาคมถึง 10 ท่าน ร่วมอภิปรายในประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการ และกลุ่มปฏิบัติงาน ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์และความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การจัดกลุ่มอภิปรายเชิงกลยุทธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรบรรจุภัณฑ์จากเอเชียและแอฟริกา งานพบปะสังสรรค์สำหรับพันธมิตรองค์กรขององค์การบรรจุภัณฑ์โลกและผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก รวมถึงไฮไลท์สำคัญ คือ พิธีมอบรางวัล WordStar Award อันทรงเกียรติ ที่จะจัดขึ้นในงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศด้านบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ดังนั้นความร่วมมือกับ Informa Markets และงาน ProPak Asia 2024 ครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตที่ดีสำหรับโลกอีกด้วย

ด้าน นายอาลี บาดาร์เนห์ หัวหน้าแผนก Food Systems องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) กล่าวถึงการเป็นพันธมิตรร่วมจัดงาน ProPak Asia 2024 ว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นวาระสำคัญที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้เกิดความยั่งยืน ที่ผ่านมาการร่วมงานกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ด้วยเป้าหมายขององค์การฯ ที่ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ลดการสูญเสียอาหารและของเสีย ลดปัญหาอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาส รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านอาหารไปยังทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งงาน ProPak Asia 2024 เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการและผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฯ ที่จะช่วยเผยแพร่แนวคิดและความร่วมมือนี้ไปยังทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกได้

สำหรับ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน ProPak Asia 2024 กล่าวว่า การจัดงานฯ ครั้งนี้เป็นปีที่ 31 เป็นก้าวสำคัญที่ต้องสารต่อภารกิจการเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการ ผู้เขี่ยวชาญ และผู้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของโลก โดยแนวคิดการจัดงานปีนี้ คือ “Empowering Sustainability Processing & Packaging Success with Ideation, Innovation and Investment” หรือ ยกระดับความสําเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด นวัตกรรมและการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี

งาน ProPak Asia 2024 นอกจากจะมีการจัดแสดงเครื่องจักรและโซลูชั่นที่ล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำของโลกแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด สร้างความร่วมมือระหว่างผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฯ เพื่อปรับตัว เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ร่วมกัน โดยงาน ProPak Asia 2024 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1215 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีพื้นที่จัดงานกว่า 55,000 ตารางเมตร มีผู้ร่วมจัดแสดงงานจากนานาขาติและไทยรวมกว่า 2,000 ราย  จาก 42 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมนำนวัตกรรมล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบโรงงานอัจฉริยะ ระบบบอัตโนมัติ การแปรรูป โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในงาน ProPak Asia 2024 นั้น คาดว่าน่าจะสูงกว่า 5,000 ล้านบาท

ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานฯ มีทั้งเวทีในการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย จากการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนความคิด การร่วมมือเป็นพันธมิตร ของทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กลาง และเล็กตัวจริง ซึ่งระบบนิเวศน์ของความร่วมมือที่สมบูรณ์ที่จะส่งผลให้เกิดการเติบโตทั้งทางธุรกิจและความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของประเทศและของโลกอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไลฟ์สไตล์

ระเบิดศึกลูกหนังลีกเยาวชนอาเซียน “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2024” article
นิปปอนเพนต์ชู GREEN PLAN สู่วาระขับเคลื่อนองค์กร มุ่งเป้าพันธกิจ Net Zero ปี 2050 พร้อม 40 แบรนด์เพิ่มกรีน การันตีด้วย CFP article
กระทรวง อว. โดย วว. /NIA ผนึกกำลังสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านสิทธิประโยชน์ภาครัฐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม article
BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย มอบบ้าน ในโครงการ Home & Hope ปีที่ 4 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดจันทบุรี article
จากจุดเล็ก ๆ สู่พลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เดินหน้าปีที่ 15 สานต่อเจตนารมณ์สืบทอดศาสนา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม article
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์ ๕ นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ article
SHOPGENIX MCN แท็คทีม กองทัพครีเอเตอร์-14 แบรนด์ดัง จัดงาน CREATORS SELECTION THAILAND ครั้งที่ 8 article
HATARI ชวนคนไทยสร้างประวัติศาสตร์พัดเสียงเชียร์กระหึ่ม กับ"#พัดไทยให้(ดัง)ไกลกว่าเดิม – THE FAN FOR STAN" article
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ HART article
“ซอฟเฟล" ยืนหนึ่ง..ครองยอดขายอันดับ 1 ประเทศไทย ลั่นครึ่งปีหลัง เตรียมจัดหนักยิงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำอย่างต่อเนื่อง article
อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ Thai Fruit Festival by MOC 2024 article
BAM ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
AOT ลงพื้นที่กาญจนบุรี ปลูกป่า 72,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และสร้างระบบนิเวศให้มีความสมดุล article
แม็กซ์ “ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต” ทายาทศรีสมบูรณ์กรุ๊ป คณะกรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย “ ร่วมงาน THAILAND DIGITAL AWARDS 2024 " article
บุรีรัมย์สร้างประวัติศาสตร์“ลมหายใจของแผ่นดิน จัดแสดงแสงสีเสียงระดับโลก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา article
“เมกา โชว์ แบงค็อก 2024” ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ งานแสดงสินค้าระดับเวิลด์คลาสระดับโลก โชว์ศักยภาพประเทศไทย “เมืองศูนย์กลางแหล่งรวม Outsourcing สินค้าไลฟ์สไตล์แห่งภูมิภาค” article
ละมุน เบบี้ปลื้ม 6 เดือนแรกเป้าตามคาด คว้าเป้ยและน้องโปรดเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมสำหรับครอบครัว article
“The Nova Symposium” งานดีต่อใจ เปิดโลกกว้างด้าน “The Net-zero Carbon Transition”ความท้าทายในการใช้พลังงานทางเลือก article
กนอ. ผนึก องค์กรสื่อ-ภาครัฐ-เอกชน “ปล่อยปลา-ปู ปลูกโกงกาง ฟื้นคืนชีวิตป่าชายเลน”
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชูความพร้อมทีมแพทย์สหสาขา ให้การตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็กได้แม่นยำ รวดเร็ว article
“คุณเนวิน-คุณอนุทิน” เยี่ยมชมการฝึกซ้อม “ลมหายใจของแผ่นดิน” article
“International Engineering Expo 2024” งานสัมมนาวิชาการหนึ่งเดียวในไทย เพื่อวิศวกรแห่งอนาคต เปิดเวทีอัพเดตเทรนด์โลกด้านวิศวกรรม ผ่าน 72 หัวข้อสัมมนา article
ม.หอการค้าไทย ผนึกหัวเว่ย ก้าวสู่ยุค AI Integrated University article
แถลงข่าวโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด ๗๓ ข้อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ article
กรมอนามัย เร่งคลีน “ส้วมโรงเรียน” เน้นสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยนักเรียน article
สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน “ต้นธูปฤาษี” สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“THAICID” ขับเคลื่อนงานชลประทานอย่างยั่งยืน มุ่งเสริมสร้างระบบชลประทานแบบ SMART และการมีส่วนร่วมรองรับความแปรปรวนของสภาพอากาศ article
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึก ไอยราแพลนเน็ต ร่วมหนุนวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หวังสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพยั่งยืน article
เตรียมพบกับ เทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ครั้งที่ 11 Bangkok International Digital Content Festival (BIDC)
เยาวชนบุรีรัมย์ พร้อมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๑๐ ผ่านการแสดงวงออร์เคสตรา ผสานเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ในงาน “ลมหายใจของแผ่นดิน” article
เปิดรับสมัครวิ่งวันแม่ “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2024” article
สธ. รณรงค์ 1 ทศวรรษ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี article
การ์ทเนอร์คาดการณ์ปีนี้รายได้ชิป AI ทั่วโลกจะโตขึ้น 33%
สามย่านมิตรทาวน์ เปิดบ้านต้อนรับงาน MARUYA ครั้งที่ 40: Tanabata Festival มหกรรมงานคอสเพลย์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี หนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของงานโคมสุดอาร์ต Lantern Art Festival 2024 #เพราะชีวิตติดอาร์ต
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สุดปลื้ม! ยกผลงาน “ผีกระสือ” ชนะเลิศประกวด Key Visual ภายใต้คอนเซ็ปท์ “อ่านกันยันโลกหน้า” ในงานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 29 พร้อมคว้าเงินรางวัล 100,000 บาท ไปครอง
ทบทวนสถานะหนี้ครัวเรือนไทย ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
“ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2024” จัดเต็ม “รถใหม่ป้ายแดง รถไฟฟ้ามีให้ลอง รถมือสองมีรับประกัน” เริ่มแล้ววันนี้ -7 กรกฎาคม article
UNPKFC เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับเยาวชนทุกคน article
คาลเท็กซ์ ตอกย้ำ DNA แห่งการปกป้องเครื่องยนต์ เปิดโปรดักส์ใหม่ “Caltex Delo® 400 SLK API CK-4” ขานรับมาตรฐานยูโร 5 คงคอนเซ็ปต์โซลูชั่นคุณภาพระดับห้าดาว article
เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต จับมือ สก๊อต รังนกแท้ เปิดตัว SCOTCH Experience Shop แห่งแรกในไทย ส่งผลิตภัณฑ์รังนกระดับพรีเมียม มอบคุณภาพถึงมือชาวไทยและชาวต่างชาติ article
วว. จับมือพันธมิตรจัดฝึกอบรม “การจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร”
จัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum: Design for a Better World พบกัน 24 ส.ค.’67 ณ อาคารหอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน สจล.
อลังการ! บุรีรัมย์เปิดเมืองครั้งใหญ่ ร่วมใจจัดงาน “ลมหายใจของแผ่นดิน” ในรูปแบบมิวสิคัล ด้วยเทคโนโลยีจัดแสดงระดับโลก สุดยิ่งใหญ่ตระการตา article
SAK มองแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อครึ่งปีหลัง 2567 เติบโต คาดความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรพุ่ง จากสภาพอากาศหนุนผลผลิตเพิ่ม
ถอด 4 บทเรียนทักษะผู้นำจากเวที 'SPI CEO VIZ TALK' ในหัวข้อ Awaken Your Magic:ค้นหาความพิเศษในตัวคุณ ปักหมุด “เวทีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรของสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
Metro Art ซีรีส์ 5 ชวนท่องอวกาศผ่านงานศิลป์ ในนิทรรศกาล MarTro A-14 : Mission To Mars ที่ MRT พหลโยธิน
นักศึกษาใหม่สจล. พร้อมลุยสู่เส้นทางผู้ประกอบการนวัตกรรมและการลงทุน
SC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 1 ปี และ 3 ปี คาดเสนอขาย 19 และ 23 – 24 กรกฎาคมนี้
มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐ ทบทวนจุดเริ่มต้น“จากกฎหมายสู่การปฏิบัติจริง กับการลดอันตรายจากยาเสพติด” article
เปิดตัวแล้ว! HONOR 200 Series สมาร์ตโฟนสเปคระดับเรือธงมาพร้อม AI เสริมการถ่ายภาพระดับสตูดิโอชั้นนำ ในราคาเพียง 19,990 บาท พร้อมคว้าตัวตึงมิสแกรนด์ ‘อิงฟ้า วราหะ’ นั่งแท่นพรีเซนเตอร์สมาร์ทโฟนครั้งแรก pre-order ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายนนี้! article
อว. กับการปฏิรูปการอุดมศึกษา กองทุนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
วว. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางพัฒนาโครงการ Health and Medical”
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก IFC เพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืน
เอบีม คอนซัลติ้ง เผย Human-Centered DX: People Culture และ Change คือส่วนผสมของความสำเร็จ ในการทรานสฟอร์มองค์กรในยุค DX แห่งการเปลี่ยนผ่าน เอบีม คอนซัลติ้ง เผยแนวทางและข้อมูลเชิงลึกของการวางแผนในการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยนำเสนอ 3 ปัจจัยหลักที่ไม่ควรมองข้าม
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสู่การผลิตอัจฉริยะ สร้างกลยุทธ์การจัดการข้อมูลเชิงรุกเพื่อความสำเร็จในอนาคต
กลุ่มสยามสินธร จับมือ Wake Up Waste สตาร์ทอัพนักจัดการขยะมือโปร จาก SCGC ตอกย้ำอสังหาฯ คาร์บอนต่ำ 10 ปีวิถียั่งยืน
BAM จัดใหญ่ฉลองครบรอบ 25 ปี เพื่อนักลงทุนอสังหาฯ ทั่วประเทศ อัดแคมเปญ “ อสังหาฯ น่าลงทุน เพื่อ BAMvestors ” ตลอดเดือน ก.ค.นี้
โครงการ “EquiStep” ก้าวสำคัญแห่งความร่วมมือเพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทยอย่างเท่าเทียม article
Central Pattana Residence แข็งแกร่งขยายพอร์ตต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้ปี 67 รวม 7,000 ล้านบาท เติบโต 20% ชูกลยุทธ์ “360-Degree Ecosystem for Life” มอบคุณภาพการใช้ชีวิตเหนือระดับของ Central Citizens ทั่วประเทศ article
“สมศักดิ์” แถลงข่าวจัดงาน”มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ” 3-7 ก.ค.67 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชี้ ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังโต คาดจาก 52,000 ล้านบาท จะกระโดดเป็น 104,000 ล้านบาท article
“HSG Laser” เปิดตัวฐานการผลิตใหม่ในไทย มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในภูมิภาค ตั้งเป้ากำลังการผลิตรวมทั่วโลก 10,000 หน่วย article
ถอดบทเรียนปัญหาการศึกษาไทย “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ”
"พิพัฒน์” ชวนคนหางานมาเจอกันในงาน JOB EXPO THAILAND 2024 แมชชิ่งงานร่วม 700,000 อัตรา วันนี้ถึง 30 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์
ไม่มาพลาดอย่างแรงส์ !! วันสุดท้าย Job Expo "พิพัฒน์" จัดหนักวันสุดท้าย ส่งเสริมการมีงานทำ แนะแนวการเรียนตรงสายงานที่ชอบ พร้อมแนะนำอาชีพอิสระ 30 อาชีพฟรี
เผยเลขธูปไอ้ไข่วัดโปรยฝน งวด 1 ก.ค. คณะศิษย์ศรัทธา “พระอาจารย์กุ่ย” ลูกศิษย์ลูกหาต่อคิวลงนะ เจิมหน้าผาก เจิมรถต่อเนื่อง article
เปิดวาร์ปร้านอาหารจีนสุดปัง ร้าน กันเอง เย้หลายเซียง 夜来香 อาหารจีนต้นตํารับ สไตล์หูหนาน article
เปิดฉาก ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2024’ ฉลองการจัดงานครั้งที่ 10 ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมคนรักรถแต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซื้อรถใหม่-อุปกรณ์ตกแต่งโปรกลางปีสุดคุ้มแรงกระหึ่ม! ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ article
THAICID จัดงาน สัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2024 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ article
สำนักงานสลากฯ ติดตั้งโซล่าเซลล์ให้โรงเรียน 77 แห่ง มุ่งปลูกฝังเยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ดีคอลเจน ใส่ใจห่วงใยสุขภาพของคนไทยในช่วงฤดูฝน ถึงอากาศจะเปลี่ยนแต่ทำดีไม่เคยเปลี่ยน สนับสนุนชุดกันฝนและหมวก รวม 2,000 ชุด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง กรุงเทพมหานคร article
กรมการขนส่งทางบก ประกาศรางวัลการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการ นายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ทีมนายช่างจากจังหวัดระยอง คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จติดต่อกันเป็นปีที่ 2 article
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยกทัพ 6 เมนูใหม่ซีรีส์ 'Blend & Bowl' เติมเต็มความอิ่มอร่อย ดีต่อสุขภาพ
แอสเซนด์ มันนี่ ได้รับเงินลงทุนจาก MUFG เพื่อเร่งสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลในประเทศไทย
อันดับ 1 ของจริง! Amara Liposuction Center คว้ารางวัลดูดไขมันกระชับผิว J Plasma อันดับ 1 ของเอเชีย
เปิดแล้ว งาน “GFT 2024” งานสำหรับคนสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชัน อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดโชว์เครื่องจักรรุ่นใหม่กว่า 200 แบรนด์
Trend Micro เดินหน้า AI for Security ยกระดับความปลอดภัยให้พร้อมรับมืออาชญากรไซเบอร์ยุค AI
SPU AI Transformation เดินหน้าสร้าง “AI Habit” ปลดล็อกศักยภาพ “คน” สู่มหาวิทยาลัย AI
เด็กซ์ซอนผู้ตรวจสอบโครงสร้างเรือ ส่งมอบงานตรวจสอบเรือ USA ด้วยมาตรฐานสากลโลกหนึ่งเดียวในไทย
การ์ทเนอร์เผยคาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะผู้ใช้ทั่วโลก ปี 2567 พุ่งสูง 675 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตต่อปีสูงกว่า 20% มาจากแรงหนุนของแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน GenAI ในวงกว้าง
‘Humanizing Brand’ เทรนด์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครึ่งปีหลัง 2024 หัวใจในการสร้างแบรนด์ผ่าน Social Media ในยุคที่ลูกค้าต้องการความ เรียล-เร็ว-รู้ใจ
REVOMED GROUP โชว์ศักยภาพความเป็นโรงงาน OEM, ODM ระดับโลก ในงาน “Cosmoprof CBE ASEAN 2024”
เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) คว้าสี่รางวัลทรงเกียรติจาก SAP SEA Partner Success Summit 2024
ทีทีบี เดินหน้ามอบความคุ้มครองฟรีให้ทุกครอบครัว ด้วยบัญชี ttb all free ไม่อยากให้คนไทยเสียโอกาสดี ๆ ด้วยคำว่า “ไม่มีประกัน ก็ต้องจ่ายเอง!”
เต็มที่กับการพักผ่อน สนุกสนานกับการพักแบบไม่เหมือนใคร กับ โปรโมชั่น “Moxy Madness” ที่โรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์
วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาพรรณไม้พืชถิ่น “กระเจียว” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
“คุณหมอวี” ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง (Plastic Surgery) ประจำ Emma Clinic เข้าร่วมประชุม Structure Preservation Rhinoplasty 2024 ประเทศตุรกี
ทีทีบี จัดหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth รุ่น 19 สำหรับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน
โคโคเทล เปิดตัวคอนเซปต์แบรนด์สุดว้าว “Kokotel as Entertainment”นิยามใหม่ของประสบการณ์การเข้าพักที่ผสานความบันเทิงสำหรับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว
อินโดรามา เวนเจอร์ส พร้อมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 1 - 4 ก.ค. 2567 ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี
‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ ชูคอนเซ็ปต์ One Sri Trang ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรสมัยใหม่ นำเทคโนโลยี AI ประยุกต์ใช้รับยุคดิจิทัล
TNLX นำทัพแบรนด์ดัง era-won, Absorba เข้าร่วมงานสหกรุ๊ปแฟร์ 2024
การ์ทเนอร์เผยผลสำรวจล่าสุด พบซีอีโอทั่วโลก 69% เห็นว่า “ความยั่งยืน” เป็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญ
"พาณิชย์" ยกทัพผลไม้ภาคใต้ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค article
Kingspan ตอกย้ำธุรกิจผู้นำผลิตแผ่นฉนวนฯ ระดับโลก ก้าวขยายโรงงานในไทย มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่ตลาดภูมิภาคอาเซียน
พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่! MotoGP สนามประเทศไทยแถลงใหญ่ กระหึ่มขายบัตรวันแรก ตั้งเป้า “PT Grand Prix of Thailand 2024” สนามที่ดีที่สุด-ประทับใจที่สุด ประจำฤดูกาล สู่ฐานแฟนความเร็ว 800 ล้านคนทั่วโลก article
ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ ตอกย้ำผู้นำด้านธุรกิจอาหารระดับโลก จัดงาน The Future Of Food The Future Of Restaurant เพื่อยกระดับประสิทธิภาพงานครัวอย่างมืออาชีพ article
เด็กไทยเสี่ยงเบาหวานพุ่ง! "โรงเรียนสุขสันต์ รู้ทันเบาหวาน" ภารกิจปกป้องอนาคตเด็กไทย ห่างไกลโรคเรื้อรัง article
LINE MAN หนุนโครงการ BKK Food Bank ผ่านบริการ MESSENGER จัดส่งอาหารสู่กลุ่มเปราะบางทั่วกรุงเทพฯ 50 เขต มูลค่า 1 ล้านบาท
Thailand Game Show 2024 เปิดตี้ ชวนค่ายเกม - แบรนด์ดัง จองพื้นที่ก่อนใคร พร้อมเดินหน้าลุยตลาดเกมแบบเต็บสูบ

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3