ทบทวนสถานะหนี้ครัวเรือนไทย ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
dot dot
ทบทวนสถานะหนี้ครัวเรือนไทย ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ทบทวนสถานะหนี้ครัวเรือนไทย

ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

 
 

                การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนไทยมีมาและเป็นไปในทางที่รุนแรงขึ้นมาตลอด  การ มองในมุมอื่น ๆ แทบจะไม่มีเลย  ลักษณะที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นแนวทางแรกคือ อัตราส่วนหนี้ครัวเรือน ต่อจีดีพีสูงขึ้นมาตลอด แต่ว่าไม่อาจบอกได้มันถึงจุดที่อันตรายจริงหรือไม่  การพิจารณาด้วยสัดส่วน หนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีอาจดูได้จากประเทศอื่น ๆ ที่มีสัดส่วนต่าง ๆ กัน  ทั้งนี้ก็ต้องให้สังเกตุด้วยว่า สัดส่วนตัวนี้ในระดับต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันอย่างไรบ้าง 

                ตัวอย่างแรกดูได้จาก Figure 1 ของสหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนสูงสุดที่ประมาณ 100 % ในช่วง วิกฤติการเงินสหรัฐอเมริกาและค่อย ๆ ลดลงมาสู่ภาวะเสถียรภาพที่ 75-80 % โดยมีสินเชื่อผ่อนบ้าน เป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดราว 70% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมดดังแสดงใน Figure 2  มาเลเซียมีสัดส่วนหนี้ ครัวเรือนต่อจีดีพีที่ 84.7% ณ สิ้นปี 2023 (Arfa 2024) โดยเป็นสินเชื่อผ่อนบ้านราว 60% และสินเชื่อ ผ่อนรถยนต์ราว 13% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด  สินเชื่อผ่อนรถยนต์ของมาเลเซียเป็นการสนับสนุนกิจ การ ProtonSaga แห่งชาติ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระยาวถึง 9 ปี  สิงคโปร์มีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ จีดีพีที่ราว 53% ณ เดือนมีนาคม 2024 โดยมีสัดส่วนสินเชื่อผ่อนบ้านราว 75% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด แต่หนี้สินประเภทอื่น ๆ มีสัดส่วนน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากชาวสิงคโปร์เดินทางด้วยรถยนต์เพียงส่วนน้อย  แต่สิงคโปร์ก็เคยมีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีสูงถึง 96% ในช่วงปี 2003-2007 อันเป็นช่วงที่ชาวสิงค โปร์แห่กันซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงที่เศรษฐกิจดี  เมื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สัดส่วนนี้ก็ลดลงตาม ลำดับ  ออสเตรเลียมีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีสูงสุดที่ราว 120% ในช่วงปี 2017-2020 ด้วยสาเหตุ ของ housing boom  ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีสัดส่วนสืนเชื่อที่อยู่อาศัยสูงถึงราว 60% ของ สินเชื่อรวมและเพียงแค่สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวก็คิดเป็นสัดส่วนถึงราว 100% ของจีดีพีแล้ว ดังแสดงใน Graph 1 แต่สินเชื่ออื่น ๆ มีสัดส่วนน้อยมาก 

                ดังนั้น สิ่งที่บรรยายข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ประเทศที่มีการขยายตัวของจีดีพีสูง สัดส่วนหนี้ครัว เรือนต่อจีดีพีจะไม่สูงมาก  ถัดจากนั้นต้องดูว่าประเทศนั้น ๆ มีสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ที่ให้แก่ครัวเรือน อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เช่น มาเลเซีย เป็นต้น  

                ในส่วนของไทยนั้น Thansin (2024) ได้รวบรวมไว้ละเอียดค่อนข้างทุกแง่ทุกมุม  สัดส่วนหนี้ ครัวเรือนต่อจีดีพีของไทยได้สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขุดสูงสุดที่ราว 97% ในปี 2020 หลังจากนั้นก็เริ่มลดลง มาเหลือราว 91 %  

                Figure 10 แสดงสัดส่วนขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่รวมเป็นหนี้ครัวเรือนทั้งหมด หนี้ครัวเรือนที่ เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีราว 36 % ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด  ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเดียวที่ตัวเลขในรูปตรงกับ ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย  ส่วนข้อมูลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของธนาคาร แห่งประเทศไทยอยู่ที่ 11.5% ซึ่งต่ำกว่าในรูปและข้อมูลสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารแห่ง ประเทศไทยอยู่ที่ราว 29% ซึ่งสูงกว่าข้อมูลในรูปเป็นอย่างมาก

                สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่คิดเป็น 36% ของหนี้ครัวเรือนโดยรวม ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ออสเตรเลีย  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตาม ตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 11.5 % ก็ยังไม่ถือว่าสูง แต่ว่าสินเชื่ออุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ Thansin (2024) เป็นตัวเลขที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ มากและ อย่างมีนัยสำคัญ  ดังนั้นจุดสนใจจึงน่าจะอยู่ที่สินเชื่ออุปโภคบริโภค 

                สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีเพียงอย่างเดียวคงใช้เป็นตัวบอกอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจไม่ได้ แต่จะต้องดูลึกลงไปถึงองค์ประกอบของหนี้ครัวเรือนว่ามีสินเชื่อประเภทใดที่คุกคามต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและดูลงไปว่า สินเชื่อแต่ละประเภทมี NPL  หรือ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ หนี้ที่ค้าง ชำระเกิน 90 วันหรือเป็นอันตรายมากน้อยเพียงใด 

                Figure 4 แสดงสัดส่วนหนี้ NPL ของสินเชื่อครัวเรือนแต่ละประเภทในสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน นี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล และ สินเชื่อการศึกษามีระดับต่ำเพียง 1-2 %  สินเชื่อที่อยู่อาศัยเคย สูงมากถึงราว 9 % ในช่วงวิกฤติซับไพรม์ในช่วงปี 2010 ที่มาจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วค่อย ๆ เข้าสู่ เสถียรภาพในราวปี 2016  ในช่วง 5 ปี หลัง หรือ ช่วงปี 2019-24 อยู่ในราว 4-5 %  สินเชื่อบัตรเครดิตมี NPL ราว 10% และสินเชื่อรถยนต์ราว 4%  ส่วนหนี้ครัวเรือนในสิงคโปร์สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยมี NPL ราว 0.2% และอื่นๆ ราว 0.6 % ซึ่งถือว่าเกือบจะต่ำสุดในโลก ทั้งนี้เนื่องจากชาวสิงคโปร์มีรายได้ สูงมากแล้วเพียงพอแก่การใช้จ่ายตามที่ต้องการ (Wong, 2023)  ส่วนหนี้สินค้างชำระเกิน 90 วันใน ออสเตรเลียนั้น เห็นได้จาก Graph 2.2 โดยที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ๆ สูงขึ้นมา โดยตลอดในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้สูงเกิน 1 %  ถ้าใครเคยสัมผัสกับสถาบันการเงินในออส เตรเลียจะทราบว่าเข้มงวดมาก  นอกจากนี้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยยังมีการทดสอบความสามารถในการผ่อน ชำระก่อนอนุมัติเงินกู้โดยจะต้องบวกสื่อที่เรียกว่า Buffer ขึ้นไป จากอัตราดอกเบี้ยตลาดอีก 2 หน่วย เปอร์เซนต์  สำหรับสถานะของหนี้ NPL ในมาเลเซียดูได้จาก Graph 7  แม้ว่าข้อมูลอาจจะเก่าสักหน่อย แต่ก็พอจะบอกสถานะได้คร่าว ๆ ว่า หนี้บัตรเครดิตและหนี้ผ่อนรถยนต์ในมาเลเซียมี NPL ราว 2 % ส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลมี NPL ในราว 6 % 

                 Thansin (2024) ได้เปรียบเทียบ % NPL ของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้แก่ครัวเรือนดังแสดง ใน Figure 5  ก่อนที่จะเปรียบเทียบข้อมูลของไทยกับประเทศอื่น ๆ คงต้องระลึกไว้ถึงสภาพตลาดสินค้า ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายกัน  สินค้าทางการเงินในไทยค่อนข้างจะเป็นไปโดยเสรีใกล้เคียงกับสหรัฐ อเมริกามากกว่าประเทศอื่น ๆ ที่เน้นการทำตลาดสินค้าทางการเงินกระจุกตัวไปที่ชนิดใดชนิดหนึ่ง อย่าง ออสเตรเลีย หรือ สิงคโปร์ 

                เมื่อเปรียบเทียบ % NPL ของหนี้ครัวเรือนไทยกับสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า % NPL ของสินเชื่อ บัตรเครดิตและสินเชื่อรถยนต์ต่างก็อยู่ในระดับสูงกว่าของไทย ซึ่งอยู่ที่ราว 3.5% และ 2 % ตามลำดับ  แม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อรถยนต์ในไทยว่าเป็นสินเชื่อที่ด้อยคุณภาพกว่าสเชื่อประเภทอื่น ๆ โดยจะมีสัดส่วนสินเชื่อที่จัดขั้นอยู่ในระดับ 2 ราว 15% อยู่ในปัจจุบันโดยไต่ ระดับมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดของโควิดจาก 9% แต่ก็คงต้องไม่ลืมว่าระดับ % NPL ของสินเชื่อรถยนต์ยังคงอยู่ในระดับราว 2 % มาตลอด ซึ่งแสดงว่าผู้ประกอบการธุรกิจนี้ที่ส่วนใหญ่ เป็นบริษัทจดทะเบียนน่าจะตระหนักและจัดการเรื่องคุณภาพสินเชื่อพอสมควร  แต่ทั้งสินเชื่อบัตร เครดิตและสินเชื่อรถยนต์ในไทยมีแนวโน้มที่ควรแก่การติดตามว่าจะมีทิศทางที่สูงขึ้นเป็นการถาวรหรือไม่ 

                ส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในไทยเป็นสินเชื่อประเภทที่ % NPL สูงกว่าหนี้ครัวเรือนประเภทอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นชัดเจน และยังคงอยู่ภายในช่วง 3-4 % แม้ว่าระดับ % NPL จะสูงกว่า ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ สิงคโปร์ ก็คงต้องยอมรับปัจจัยเรื่องรายได้ที่สูงในประเทศเหล่านี้ ทำให้คุณภาพสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศเหล่านั้นดีกว่าไทย 

                ประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องพิจารณาอีกอย่างคือ การใช้จ่ายของครัวเรือน  Figure 13 ใน Thansin (2024) แสดงว่า ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งมีสัดส่วนถึงราว 80% ของครัวเรือนทั้งหมดมีการใช้จ่ายเกินกว่ารายได้โดยเฉลี่ยราว 20% ซึ่งหมายถึงว่า รายจ่ายส่วนที่เกิน กว่ารายได้จะต้องมาจากสินเชื่อ  แต่ปรากฏการณ์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก  (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา) ก็ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้หรือขาดดุลด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่เป็นเรื่องที่จะต้องให้ ความสนใจสม่ำเสมอ 

                สิ่งที่วิเคราะห์มาข้างต้นเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของหนี้ครัวเรือนแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนหนี้ครัว เรือนต่อจีดีพีที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ และ/หรือ อยู่ในระดับสูงไม่ได้เป็นสิ่งที่นำไปสู่ภาวะที่เป็นอันตรายต่อ ระบบสถาบันการเงินเสมอไป  องค์ประกอบของหนี้ครัวเรือนที่สำคัญในบรรดาสินเชื่อทุกประเภทคือ สินเชื่อที่อยู่อาศัย  ส่วนสินเชื่อประเภทอื่น ๆ จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในหนี้ครัวเรือนโดยรวมหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน เช่น ชาวสิงคโปร์มีความจำเป็นต้อง ใช้รถยนต์น้อย สินเชื่อรถยนต์จึงมีสัดส่วนน้อยตามไปด้วย  สินเชื่อบัตรเครดิตอาจเป็นสิ่งที่จำเป็น น้อยสำหรับประเทศที่มีรายได้สูงเช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และออสเตรเลีย  สำรหับไทยแล้ว กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อครัวเรือน/เดือนที่มีสัดส่วนสูง อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้สินเชื่อ บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลรวมกันเกินกว่า 20 %  อย่างไรก็ตาม ภาพรวม % NPL ของสินเชื่อประเภท ต่าง ๆ รวมกันอยู่ในระดับเฉลี่ยไม่เกิน 3%  แม้จะไม่ได้จัดว่าต่ำ แต่ก็ยังไม่เป็นอันตรายโดยรวม  แม้ว่าสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะมี % NPL เกินกว่าระดับเฉลี่ยแต่ก็ไม่มาก 

                การควบคุม % NPL ให้ต่ำเป็นภาระหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงและเป็นการ ทดสอบความตั้งใจจริงด้วย ไม่ใช่เพียงแต่บอกว่า หนี้ครัวเรือนสำคัญและเป็นปัญหา  ถ้ามองในแง่ สุดขั้ว ถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะกล้าและจริงใจหรือไม่ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดแบบออส เตรเลียหรือไม่ ที่มีการเพิ่ม buffer บวกเข้ากับอัตราดอกเบี้ยตลาดเพื่อทดสอบความสามารถในการ ชำระหนี้ของผู้บริโภคหรือไม่  เมื่อนั้น % NPL ของหนี้ครัวเรือนต่ำกว่า 1 % แน่ 

                อย่างไรก็ตาม ในทางเศรษฐศาสตร์ การออกกฏระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ จะต้องทำโดยมี optimization กล่าวคือมีการชั่งผลได้ผลเสียให้มีดุลย์ในจุดที่พอดี อย่าลืมว่าการ ให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคเป็นการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นำไปสู่จีดีพี การควบคุมสินเชื่อที่เข้มงวด เกินไปจึงเป็นการลดจีดีพีที่เกินสมควร  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการตั้ง buffer ถึง 2 หน่วยเปอร์ เซนต์และให้คงอยู่แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาที่สุดของ Australian Prudential Regulation Authority  พฤติกรรมเช่นนั้นจะเรียกว่าเสียสติก็ว่าได้

 

Bibliography 

Afrina Arfa, Drowning in Debt: Malaysias Household Debt Crisis,Taylors University, 06 June 2024.

 Thansin Klinthanom, Thai Household Debt and Risks to the Economy,Krungsri Research, 17 May 2024.

 “Household Debt Rose by $184 Billion in Q1 2024; Delinquency Transition Rates Increased Across All Debt Types,Federal Reserve Bank of New York Center for Microeconomic Data, 2023: Q4 (Released February 2024).

 Lawrence Wong, Deputy Prime Minister and Minister for Finance, Written Reply to Parliamentary Question on Household and Individual Debt Trends and Management”, Monetary Authority of Singapore, 22 November 2023.

June 2024.

 EC_MB_040 เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์,” ธนาคารแห่งประเทศไทย

 “Household Debt: What the Data Show,Reserve Bank of Australia Bulletin, March 2003.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไลฟ์สไตล์

ระเบิดศึกลูกหนังลีกเยาวชนอาเซียน “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2024” article
นิปปอนเพนต์ชู GREEN PLAN สู่วาระขับเคลื่อนองค์กร มุ่งเป้าพันธกิจ Net Zero ปี 2050 พร้อม 40 แบรนด์เพิ่มกรีน การันตีด้วย CFP article
กระทรวง อว. โดย วว. /NIA ผนึกกำลังสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านสิทธิประโยชน์ภาครัฐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม article
BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย มอบบ้าน ในโครงการ Home & Hope ปีที่ 4 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดจันทบุรี article
จากจุดเล็ก ๆ สู่พลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เดินหน้าปีที่ 15 สานต่อเจตนารมณ์สืบทอดศาสนา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม article
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์ ๕ นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ article
SHOPGENIX MCN แท็คทีม กองทัพครีเอเตอร์-14 แบรนด์ดัง จัดงาน CREATORS SELECTION THAILAND ครั้งที่ 8 article
HATARI ชวนคนไทยสร้างประวัติศาสตร์พัดเสียงเชียร์กระหึ่ม กับ"#พัดไทยให้(ดัง)ไกลกว่าเดิม – THE FAN FOR STAN" article
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ HART article
“ซอฟเฟล" ยืนหนึ่ง..ครองยอดขายอันดับ 1 ประเทศไทย ลั่นครึ่งปีหลัง เตรียมจัดหนักยิงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำอย่างต่อเนื่อง article
อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ Thai Fruit Festival by MOC 2024 article
BAM ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
AOT ลงพื้นที่กาญจนบุรี ปลูกป่า 72,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และสร้างระบบนิเวศให้มีความสมดุล article
แม็กซ์ “ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต” ทายาทศรีสมบูรณ์กรุ๊ป คณะกรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย “ ร่วมงาน THAILAND DIGITAL AWARDS 2024 " article
บุรีรัมย์สร้างประวัติศาสตร์“ลมหายใจของแผ่นดิน จัดแสดงแสงสีเสียงระดับโลก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา article
“เมกา โชว์ แบงค็อก 2024” ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ งานแสดงสินค้าระดับเวิลด์คลาสระดับโลก โชว์ศักยภาพประเทศไทย “เมืองศูนย์กลางแหล่งรวม Outsourcing สินค้าไลฟ์สไตล์แห่งภูมิภาค” article
ละมุน เบบี้ปลื้ม 6 เดือนแรกเป้าตามคาด คว้าเป้ยและน้องโปรดเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมสำหรับครอบครัว article
“The Nova Symposium” งานดีต่อใจ เปิดโลกกว้างด้าน “The Net-zero Carbon Transition”ความท้าทายในการใช้พลังงานทางเลือก article
กนอ. ผนึก องค์กรสื่อ-ภาครัฐ-เอกชน “ปล่อยปลา-ปู ปลูกโกงกาง ฟื้นคืนชีวิตป่าชายเลน”
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชูความพร้อมทีมแพทย์สหสาขา ให้การตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็กได้แม่นยำ รวดเร็ว article
“คุณเนวิน-คุณอนุทิน” เยี่ยมชมการฝึกซ้อม “ลมหายใจของแผ่นดิน” article
“International Engineering Expo 2024” งานสัมมนาวิชาการหนึ่งเดียวในไทย เพื่อวิศวกรแห่งอนาคต เปิดเวทีอัพเดตเทรนด์โลกด้านวิศวกรรม ผ่าน 72 หัวข้อสัมมนา article
ม.หอการค้าไทย ผนึกหัวเว่ย ก้าวสู่ยุค AI Integrated University article
แถลงข่าวโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด ๗๓ ข้อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ article
กรมอนามัย เร่งคลีน “ส้วมโรงเรียน” เน้นสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยนักเรียน article
สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน “ต้นธูปฤาษี” สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“THAICID” ขับเคลื่อนงานชลประทานอย่างยั่งยืน มุ่งเสริมสร้างระบบชลประทานแบบ SMART และการมีส่วนร่วมรองรับความแปรปรวนของสภาพอากาศ article
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึก ไอยราแพลนเน็ต ร่วมหนุนวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หวังสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพยั่งยืน article
เตรียมพบกับ เทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ครั้งที่ 11 Bangkok International Digital Content Festival (BIDC)
เยาวชนบุรีรัมย์ พร้อมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๑๐ ผ่านการแสดงวงออร์เคสตรา ผสานเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ในงาน “ลมหายใจของแผ่นดิน” article
เปิดรับสมัครวิ่งวันแม่ “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2024” article
สธ. รณรงค์ 1 ทศวรรษ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี article
การ์ทเนอร์คาดการณ์ปีนี้รายได้ชิป AI ทั่วโลกจะโตขึ้น 33%
สามย่านมิตรทาวน์ เปิดบ้านต้อนรับงาน MARUYA ครั้งที่ 40: Tanabata Festival มหกรรมงานคอสเพลย์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี หนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของงานโคมสุดอาร์ต Lantern Art Festival 2024 #เพราะชีวิตติดอาร์ต
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สุดปลื้ม! ยกผลงาน “ผีกระสือ” ชนะเลิศประกวด Key Visual ภายใต้คอนเซ็ปท์ “อ่านกันยันโลกหน้า” ในงานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 29 พร้อมคว้าเงินรางวัล 100,000 บาท ไปครอง
“ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2024” จัดเต็ม “รถใหม่ป้ายแดง รถไฟฟ้ามีให้ลอง รถมือสองมีรับประกัน” เริ่มแล้ววันนี้ -7 กรกฎาคม article
UNPKFC เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับเยาวชนทุกคน article
คาลเท็กซ์ ตอกย้ำ DNA แห่งการปกป้องเครื่องยนต์ เปิดโปรดักส์ใหม่ “Caltex Delo® 400 SLK API CK-4” ขานรับมาตรฐานยูโร 5 คงคอนเซ็ปต์โซลูชั่นคุณภาพระดับห้าดาว article
เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต จับมือ สก๊อต รังนกแท้ เปิดตัว SCOTCH Experience Shop แห่งแรกในไทย ส่งผลิตภัณฑ์รังนกระดับพรีเมียม มอบคุณภาพถึงมือชาวไทยและชาวต่างชาติ article
วว. จับมือพันธมิตรจัดฝึกอบรม “การจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร”
จัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum: Design for a Better World พบกัน 24 ส.ค.’67 ณ อาคารหอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน สจล.
อลังการ! บุรีรัมย์เปิดเมืองครั้งใหญ่ ร่วมใจจัดงาน “ลมหายใจของแผ่นดิน” ในรูปแบบมิวสิคัล ด้วยเทคโนโลยีจัดแสดงระดับโลก สุดยิ่งใหญ่ตระการตา article
SAK มองแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อครึ่งปีหลัง 2567 เติบโต คาดความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรพุ่ง จากสภาพอากาศหนุนผลผลิตเพิ่ม
ถอด 4 บทเรียนทักษะผู้นำจากเวที 'SPI CEO VIZ TALK' ในหัวข้อ Awaken Your Magic:ค้นหาความพิเศษในตัวคุณ ปักหมุด “เวทีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรของสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
Metro Art ซีรีส์ 5 ชวนท่องอวกาศผ่านงานศิลป์ ในนิทรรศกาล MarTro A-14 : Mission To Mars ที่ MRT พหลโยธิน
นักศึกษาใหม่สจล. พร้อมลุยสู่เส้นทางผู้ประกอบการนวัตกรรมและการลงทุน
SC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 1 ปี และ 3 ปี คาดเสนอขาย 19 และ 23 – 24 กรกฎาคมนี้
มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐ ทบทวนจุดเริ่มต้น“จากกฎหมายสู่การปฏิบัติจริง กับการลดอันตรายจากยาเสพติด” article
เปิดตัวแล้ว! HONOR 200 Series สมาร์ตโฟนสเปคระดับเรือธงมาพร้อม AI เสริมการถ่ายภาพระดับสตูดิโอชั้นนำ ในราคาเพียง 19,990 บาท พร้อมคว้าตัวตึงมิสแกรนด์ ‘อิงฟ้า วราหะ’ นั่งแท่นพรีเซนเตอร์สมาร์ทโฟนครั้งแรก pre-order ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายนนี้! article
อว. กับการปฏิรูปการอุดมศึกษา กองทุนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
วว. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางพัฒนาโครงการ Health and Medical”
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก IFC เพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืน
เอบีม คอนซัลติ้ง เผย Human-Centered DX: People Culture และ Change คือส่วนผสมของความสำเร็จ ในการทรานสฟอร์มองค์กรในยุค DX แห่งการเปลี่ยนผ่าน เอบีม คอนซัลติ้ง เผยแนวทางและข้อมูลเชิงลึกของการวางแผนในการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยนำเสนอ 3 ปัจจัยหลักที่ไม่ควรมองข้าม
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสู่การผลิตอัจฉริยะ สร้างกลยุทธ์การจัดการข้อมูลเชิงรุกเพื่อความสำเร็จในอนาคต
กลุ่มสยามสินธร จับมือ Wake Up Waste สตาร์ทอัพนักจัดการขยะมือโปร จาก SCGC ตอกย้ำอสังหาฯ คาร์บอนต่ำ 10 ปีวิถียั่งยืน
BAM จัดใหญ่ฉลองครบรอบ 25 ปี เพื่อนักลงทุนอสังหาฯ ทั่วประเทศ อัดแคมเปญ “ อสังหาฯ น่าลงทุน เพื่อ BAMvestors ” ตลอดเดือน ก.ค.นี้
โครงการ “EquiStep” ก้าวสำคัญแห่งความร่วมมือเพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทยอย่างเท่าเทียม article
Central Pattana Residence แข็งแกร่งขยายพอร์ตต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้ปี 67 รวม 7,000 ล้านบาท เติบโต 20% ชูกลยุทธ์ “360-Degree Ecosystem for Life” มอบคุณภาพการใช้ชีวิตเหนือระดับของ Central Citizens ทั่วประเทศ article
“สมศักดิ์” แถลงข่าวจัดงาน”มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ” 3-7 ก.ค.67 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชี้ ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังโต คาดจาก 52,000 ล้านบาท จะกระโดดเป็น 104,000 ล้านบาท article
“HSG Laser” เปิดตัวฐานการผลิตใหม่ในไทย มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในภูมิภาค ตั้งเป้ากำลังการผลิตรวมทั่วโลก 10,000 หน่วย article
ถอดบทเรียนปัญหาการศึกษาไทย “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ”
"พิพัฒน์” ชวนคนหางานมาเจอกันในงาน JOB EXPO THAILAND 2024 แมชชิ่งงานร่วม 700,000 อัตรา วันนี้ถึง 30 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์
ไม่มาพลาดอย่างแรงส์ !! วันสุดท้าย Job Expo "พิพัฒน์" จัดหนักวันสุดท้าย ส่งเสริมการมีงานทำ แนะแนวการเรียนตรงสายงานที่ชอบ พร้อมแนะนำอาชีพอิสระ 30 อาชีพฟรี
เผยเลขธูปไอ้ไข่วัดโปรยฝน งวด 1 ก.ค. คณะศิษย์ศรัทธา “พระอาจารย์กุ่ย” ลูกศิษย์ลูกหาต่อคิวลงนะ เจิมหน้าผาก เจิมรถต่อเนื่อง article
เปิดวาร์ปร้านอาหารจีนสุดปัง ร้าน กันเอง เย้หลายเซียง 夜来香 อาหารจีนต้นตํารับ สไตล์หูหนาน article
เปิดฉาก ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2024’ ฉลองการจัดงานครั้งที่ 10 ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมคนรักรถแต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซื้อรถใหม่-อุปกรณ์ตกแต่งโปรกลางปีสุดคุ้มแรงกระหึ่ม! ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ article
THAICID จัดงาน สัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2024 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ article
สำนักงานสลากฯ ติดตั้งโซล่าเซลล์ให้โรงเรียน 77 แห่ง มุ่งปลูกฝังเยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ดีคอลเจน ใส่ใจห่วงใยสุขภาพของคนไทยในช่วงฤดูฝน ถึงอากาศจะเปลี่ยนแต่ทำดีไม่เคยเปลี่ยน สนับสนุนชุดกันฝนและหมวก รวม 2,000 ชุด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง กรุงเทพมหานคร article
กรมการขนส่งทางบก ประกาศรางวัลการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการ นายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ทีมนายช่างจากจังหวัดระยอง คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จติดต่อกันเป็นปีที่ 2 article
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยกทัพ 6 เมนูใหม่ซีรีส์ 'Blend & Bowl' เติมเต็มความอิ่มอร่อย ดีต่อสุขภาพ
แอสเซนด์ มันนี่ ได้รับเงินลงทุนจาก MUFG เพื่อเร่งสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลในประเทศไทย
อันดับ 1 ของจริง! Amara Liposuction Center คว้ารางวัลดูดไขมันกระชับผิว J Plasma อันดับ 1 ของเอเชีย
เปิดแล้ว งาน “GFT 2024” งานสำหรับคนสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชัน อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดโชว์เครื่องจักรรุ่นใหม่กว่า 200 แบรนด์
Trend Micro เดินหน้า AI for Security ยกระดับความปลอดภัยให้พร้อมรับมืออาชญากรไซเบอร์ยุค AI
SPU AI Transformation เดินหน้าสร้าง “AI Habit” ปลดล็อกศักยภาพ “คน” สู่มหาวิทยาลัย AI
เด็กซ์ซอนผู้ตรวจสอบโครงสร้างเรือ ส่งมอบงานตรวจสอบเรือ USA ด้วยมาตรฐานสากลโลกหนึ่งเดียวในไทย
การ์ทเนอร์เผยคาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะผู้ใช้ทั่วโลก ปี 2567 พุ่งสูง 675 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตต่อปีสูงกว่า 20% มาจากแรงหนุนของแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน GenAI ในวงกว้าง
‘Humanizing Brand’ เทรนด์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครึ่งปีหลัง 2024 หัวใจในการสร้างแบรนด์ผ่าน Social Media ในยุคที่ลูกค้าต้องการความ เรียล-เร็ว-รู้ใจ
REVOMED GROUP โชว์ศักยภาพความเป็นโรงงาน OEM, ODM ระดับโลก ในงาน “Cosmoprof CBE ASEAN 2024”
เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) คว้าสี่รางวัลทรงเกียรติจาก SAP SEA Partner Success Summit 2024
ทีทีบี เดินหน้ามอบความคุ้มครองฟรีให้ทุกครอบครัว ด้วยบัญชี ttb all free ไม่อยากให้คนไทยเสียโอกาสดี ๆ ด้วยคำว่า “ไม่มีประกัน ก็ต้องจ่ายเอง!”
เต็มที่กับการพักผ่อน สนุกสนานกับการพักแบบไม่เหมือนใคร กับ โปรโมชั่น “Moxy Madness” ที่โรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์
วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาพรรณไม้พืชถิ่น “กระเจียว” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
“คุณหมอวี” ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง (Plastic Surgery) ประจำ Emma Clinic เข้าร่วมประชุม Structure Preservation Rhinoplasty 2024 ประเทศตุรกี
ทีทีบี จัดหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth รุ่น 19 สำหรับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน
โคโคเทล เปิดตัวคอนเซปต์แบรนด์สุดว้าว “Kokotel as Entertainment”นิยามใหม่ของประสบการณ์การเข้าพักที่ผสานความบันเทิงสำหรับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว
อินโดรามา เวนเจอร์ส พร้อมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 1 - 4 ก.ค. 2567 ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี
‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ ชูคอนเซ็ปต์ One Sri Trang ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรสมัยใหม่ นำเทคโนโลยี AI ประยุกต์ใช้รับยุคดิจิทัล
TNLX นำทัพแบรนด์ดัง era-won, Absorba เข้าร่วมงานสหกรุ๊ปแฟร์ 2024
การ์ทเนอร์เผยผลสำรวจล่าสุด พบซีอีโอทั่วโลก 69% เห็นว่า “ความยั่งยืน” เป็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญ
"พาณิชย์" ยกทัพผลไม้ภาคใต้ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค article
Kingspan ตอกย้ำธุรกิจผู้นำผลิตแผ่นฉนวนฯ ระดับโลก ก้าวขยายโรงงานในไทย มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่ตลาดภูมิภาคอาเซียน
พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่! MotoGP สนามประเทศไทยแถลงใหญ่ กระหึ่มขายบัตรวันแรก ตั้งเป้า “PT Grand Prix of Thailand 2024” สนามที่ดีที่สุด-ประทับใจที่สุด ประจำฤดูกาล สู่ฐานแฟนความเร็ว 800 ล้านคนทั่วโลก article
ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ ตอกย้ำผู้นำด้านธุรกิจอาหารระดับโลก จัดงาน The Future Of Food The Future Of Restaurant เพื่อยกระดับประสิทธิภาพงานครัวอย่างมืออาชีพ article
เด็กไทยเสี่ยงเบาหวานพุ่ง! "โรงเรียนสุขสันต์ รู้ทันเบาหวาน" ภารกิจปกป้องอนาคตเด็กไทย ห่างไกลโรคเรื้อรัง article
LINE MAN หนุนโครงการ BKK Food Bank ผ่านบริการ MESSENGER จัดส่งอาหารสู่กลุ่มเปราะบางทั่วกรุงเทพฯ 50 เขต มูลค่า 1 ล้านบาท
Thailand Game Show 2024 เปิดตี้ ชวนค่ายเกม - แบรนด์ดัง จองพื้นที่ก่อนใคร พร้อมเดินหน้าลุยตลาดเกมแบบเต็บสูบ
fintips by ttb ชวนเช็ก อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าสักคัน รู้หรือยังต้องดูอะไรบ้าง

ช่องยูทูป INTV Thai


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3