dot dot
ระดมความคิด เสนอ 4 มาตรการ “จำกัดการใช้” พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต

 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน ระดมความคิดเห็นเสนอแนวทางมาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต เตรียมยื่นข้อสรุป 4 มาตรการแนวทางปฏิบัติให้กรมวิชาการเกษตร นำไปจัดทำร่างแผนมาตรการควบคุมสารทั้งสามชนิด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ กล่าวว่า มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กำหนดให้ จำกัดการใช้สารกำจัดวัชพืช พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร จัดทำร่างแผนมาตรการควบคุมสารทั้งสามชนิด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายฯ พิจารณาและลงมติเห็นชอบ ก่อนประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไปนั้น สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ในฐานะองค์กรภาคการเกษตร จึงได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต ขึ้น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แล้วนำเสนอต่อกรมวิชาการเกษตรและภาครัฐผู้มีอำนาจตัดสินใจ

ทั้งนี้ เวทีระดมความคิดเห็นเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้แทน สถาบันการศึกษา องค์กรด้านสุขภาพ สมาคมการค้า เกษตรกร และภาครัฐ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มโรงงานน้ำตาลลุ่มแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ผู้แทนจัดจำหน่ายสารเคมี จังหวัดลพบุรีและสระแก้ว และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ อุปนายกสมาคมเกษตรปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช กล่าวว่า การระดมความคิดเห็นต่อมาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต ได้รับความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้เป็น 4 มาตรการหลัก ครอบคลุมการนำเข้า การผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้สารเคมีทั้งสามชนิด ดังนี้ มาตรการจำกัดการใช้ ด้านการนำเข้าสาร ควร 1.จำกัดปริมาณการใช้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการใช้งานจริง 2. เพิ่มมาตรการควบคุมการผลิตและจัดจำหน่ายภายหลังจากขึ้นทะเบียนสารให้มากขึ้น รวมทั้งสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของการใช้สาร 3.ปรับปรุงและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 4. สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารพิษตกค้างให้มากขึ้น และ 5. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อจัดหาสารทดแทนหรือทางเลือกที่เหมาะสม

มาตรการจำกัดการใช้ ด้านการผลิต ควรประสานความร่วมมือกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัทผู้ผลิต 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 2. ปรับปรุงฉลาก เพิ่มรายละเอียดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3. กำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพสารให้ตรงตามที่ขึ้นทะเบียน

มาตรการจำกัดการใช้ ด้านการจัดจำหน่าย ควร 1.พัฒนาบุคลากรประจำร้านให้มีความเชี่ยวชาญ 2.ปรับปรุงหลักสูตรอบรมร้านค้า เพิ่มเติมในประเด็นด้านสุขภาพ 3.จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในราคาประหยัด 4. ห้ามโฆษณาขายสารดังกล่าวผ่านรถเร่ขายและสื่อออนไลน์  5.สร้างกลไกการติดตามการใช้สารเคมีผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร 6.สามารถจำหน่ายได้เฉพาะในร้านค้าควบคุมเท่านั้น 7.ยกระดับความสามารถของร้านค้าให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด และมีความรับผิดชอบ

มาตรการจำกัดการใช้ ด้านการใช้สาร ควร 1.พัฒนาหลักสูตรอบรมเกษตรกรให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2.กระจายอำนาจให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเป็นผู้อบรมและพัฒนาความรู้เกษตรกร  3.สร้างกลไกการติดตามการอบรมผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร 4.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นหน่วยงานกลางในการอบรมและให้บริการฉีดพ่นสารเคมีอย่างถูกต้อง

                ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะเป็นมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง ตั้งแต่หน่วยงานที่กำกับดูแล ควบคุมสารเคมีการเกษตร ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และเกษตรกร
ความรู้ทั่วไป

เปิดคัมภีร์ขายออนไลน์ ขายอย่างไรให้รุ่ง
สัมพันธ์ซับซ้อนของคน Gen Z กับโซเชียลมีเดีย
ร่างกายปลอดภัย ชีวิตไม่พัง ศึกษาให้ดีก่อน “ศัลยกรรมความงาม”
ออมเงินแบบมีเทคนิค ได้ทั้งดอกเบี้ย และได้ความคุ้มค่า
7 เทคนิคเตรียมรถให้พร้อม เพิ่มความปลอดภัย ขับขี่ในหน้าฝน
ไฟโตนิวเทรียนท์ในน้ำผลไม้ ตัวช่วยให้สาวๆสวยสดใสจากภายในสู่ภายนอก
A4One Story
กลุ่มนักวิชาการและแพทย์ ชี้ข้อเท็จจริงว่า พาราควอต จำเป็นต่อการเกษตร
แพทย์ชี้ ใช้พาราควอตทางกสิกรรมไม่มีอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพฟังก์ชั่นลับๆของ Klip เทพสุดๆไปเลย ! article
แนะนำ แอป JoYo แอปน้องใหม่อินเทรนด์ article
แค่บัตรประชาชน Smart Card ใบเดียว ก็สามารถแลกกล่องดิจิตอลทีวีได้แล้ว article
ประโยชน์จากกาแฟ จิบนิดๆ ประโยชน์มากกว่า article
สาวอ้วนน้ำตาแทบไหล ใครๆก็ถามว่าจะผอมชาตินี้หรือชาติหน้า?! article
กินอาหารดีก็แข็งแรงได้ แม้เป็นมะเร็ง
ดาร์กช็อกโกแลต ลดเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ article
เอาแล้วไง?! หนุ่มเจ้าของลัมโบร์โชว์หลักฐานเด็ด มือแชร์-โพสต์งานนี้มีหนาว ลั่นแจกเงินหมื่นให้คนแคปโพสต์ article
บารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า ใครคิดว่าปลอดภัย ? article
4 สิ่ง อย่าทำ ก่อนเข้านอน article
เมล็ดเจีย เมล็ดเชีย chia seed อาหารลดความอ้วน กำลังอินเทรนด์ article
ข่าวดี ! อาจารย์ ม.นเรศวร ค้นพบสารยับยั้งเติบโตมะเร็ง จากยาง "ต้นรัก" article
อีฟนิ่งพริมโรส กินแล้วดียังไง? article
Online Shopping Addiction อาการติดช้อปปิ้งออนไลน์ ที่หลายคนแอบป่วยอยู่ article
อย. ย้ำยังไม่มีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด article
4 เรื่องควรรู้ ก่อนใช้ “ก้านเสริมดั้ง” article
แฟชั่นใส่เสื้อดำขาว ไปทำงาน 7 วัน ไม่ซ้ำแบบ article
14 ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว ของดีราคาถูก ที่หลายคนอาจมองข้าม article
บทความพิเศษ เรื่อง น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง........จริงหรือ?
บทความพิเศษ เรื่อง : ภาวะจิตของวัยรุ่น เมื่อเป็นสิว
แจกสูตรอาหารล้างอุจจาระตกค้างในลำไส้
ประกาศเตือนภัย!!!! ป้ายยาจับเหยื่อสาวขายตัว
คิดเยอะๆ ก่อนเลือก ‘เครื่องสำอาง’
ผักไทย ผักไม่ปลอดสารพิษ อัพยาฆ่าแมลงคร่าชีวิตด้วยโรคร้าย
ต้นข้าวสาลีอ่อน" ให้น้องหมากินดีต่อสุขภาพจริงหรือ!?
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
จิ้งจอกสยามเตรียมขนผู้เล่นชุดใหญ่เยือนไทย
เกร็ดความรู้ เล็กๆน้อยๆ จาก TAXI ที่ ใจดี เขาแนะนำ
การปรุงอาหารด้วยวิธีการยำ
การปรุงอาหารด้วยวิธีการย่าง
การปรุงอาหารด้วยวิธีการทอด
การปรุงอาหารด้วยวิธีการตุ๋น
เทคนิคการปรุงอาหาร
แรกนาขวัญ
สารอาหารที่สำคัญจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
การป้องกันพิษภัยจากแสงแดด
สาระน่ารู้ เตรียมผิวสู้แดดdot

dot


แหล่งรวมหนังสือิเลคทรอนิกส์
สถานีข่าวสารและความบันเทิง
แหล่งรวมข่าวสาร
คลิบข่าวธุรกิจ
คุ้ยข่าวบันเทิง
ข่าวทั่วไป
ไอจีตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี
ทวีตของตลาดวิเคราะห์และไอเอ็นทีวี
ไลน์ข่าวสาร
ไลน์ตลาดวิเคราะห์-ไอเอ็นทีวี


Copyright © 2016 inTV co.,Ltd. All Rights Reserved ติดต่อโฆษณา โทร.081-927-2471 และ 02-733-8791-3